close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Иновационни методи и подходи в

код для вставкиСкачать
Иновационни методи и
подходи в обучението по
биология
Доц. д-р Светла Евтимова
Целта на обучението е:
формиране на знания,
Формиране на умения и
Формиране на компетенции
Възникват въпросите:
Кое от тях заема централно място в
съвременната система на образование?
и
Равнопоставени ли са в училище?
Основна тенденция при подготовката на
учениците в българското училище се
очертава – усвояването на знанията
Характерът на мисловната дейност е
репродуктивен – децата преразказват
учебното съдържание
До голяма степен се очертава една
тревожна тенденцияза развитието на творческото мислене, за
формирнето на умения и компетенции
не се полагат целенасочени усилия
Какво може да се направи ?
Съдържание
на учебния
материал
Методи на
обучение
Цел
Дейност
на Учителя
Дейност
на Ученика
Средства на
обучение
Форми на
организация
Резултат
Невъзможно е да си представим
съвременното обучение в училище
без неговия динамичен компонент –
методите на обучение
Методите на обучение
творят действената,
организационно функционалната
страна на обучението,
правят възможно взаимодействието
между учител и ученици като
предвидима реалност
при търсенето на промяна за
усъвършенстване на процеса на
обучение централно място заемат
методите
или
конкретните подходи, чрез които ученето
и преподаването стават реално
осъществими
Методите ще коментирам от гледна
точка на възможностите, които дават за
активно взаимодействие между учител
и ученици по време на урока,
ефективна комуникация и активна
позиция на обучаваните в учебния
процес.
за изграждане на гъвкави и
продуктивни стратегии на
обучение
„Система от правила за
педагогическо взаимодействие, която
е детерминирана от принципите на
обучението и на чиято основа
учителят и учениците избират
начини и пътища за конкретни
действия , водещи към достигане на
поставената цел”.
М. Андреев
Съществуват много класификации на методите.
Беседата, разказът и наблюдението са
предпочитани от учителите и отдавна са
доказали своите предимства
В последните години обаче особена
популярност добиват друга група методи
Те са ориентирани към
самостоятелното търсене на информация,
към учене чрез действие и емоционално
преживяване.
Тези методи правят все по-актуално
виждането на Ернст Димнер, който
казва:
“Учениците трябва да бъдат обучавани,
но трябва да бъдат оставени и сами
да се обучават”
Оценявани от гледна точка на тяхната
полезност и приложимост тази група
методи добиват различни наименования
и интерпретации активни,
интерактивни,
модерни
А в същност те не са нови – имат
многогодишна история в световния
образователен опит.
Тяхната отличителна черта е по-високата степен на активност, която
провокират у учениците.
М. Дейл оценява
ефективността на методите
на обучение като
разграничава полета на
пасивно и активно учене чрез
учебно-експериментален
конус
Пасивни методи
Ученик
Учител
Ученик
Ученик
Активен метод
Ученик
Учител
Ученик
Ученик
Интерактивен метод
Ученик
Учител
Ученик
Ученик
С КАКВО ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ
СА ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ?
Най-общо се очертават три акцента:
І акцент
Прагматична ориентация на ученето
и активна позиция на обучаваните в
него
Във връзка с този акцент интерактивните
методи дават възможност за :
Преодоляване на репродуктивния стил на
преподаване;
Улесняване на прехода от количествени
измерения на ученето към качественото
му изучаване
Поведенческа промяна чрез групово
общуваненасочено към заемане на
различни роли и учене чрез опита на
участниците
ІІ акцент
Нова визия за ролите на учителя в обучението
- от основен източник на информация учителят се
превръща в модератор на процеса , експерт ,
консултант, организатор, лидер в групата ,
който осигурява емоционална атмосфера;
- функционално ролевата позиция на
учителя се доближава до концепцията
за рефлексивно преподаване
-
ІІІ акцент Променена структура на
комуникацията в урока
интензифицира се не само
комуникацията между учителя и
учениците, но и взаимодействието
между самите ученици;
- учениците стават активни участници в
процеса на обучение и
могат да променят неговия ход
чрез собствения си опит и
преживявания
- общуването учител ученици има
децентрализирана структура
А
Ж
Б
В
Е
Д
Г
Предимства на децентрализираната
структура:
Изводите и обобщенията за изучаваните
процеси и явления не се предоставят, а се
формулират последователно от самите
ученици чрез активни комуникации на
различни равнища;
Учениците в много по-голяма степен
общуват помежду си;
Всеки ученик е свободен да търси
информация и взаимодействие с избран
от него партньор;
Интензивното общуване между учениците
създава предпоставка за индивидуална
изява и преодоляване на анонимността;
Увеличава се степента на
удовлетвореност и вместо умора в края на
часа се забелязва емоционална
приповдигнатост и желание за
понататъшно участие
Някои възможности за приложение на
интерактивни методи в обучението по
Човекът и природата и Биология и
здравно образование
Мозъчната атака
• Началото
Твърди се, че методът на
мозъчната атака бил
измислен от древните
викинги
История
"мозъчна атака" заема достойно
място наред с раждането на
великите идеи като ваната на
Архимед*, ябълката на Нютон**,
сънят на Менделеев*** и др.
Психологът А. Осбърн
се счита за баща на
класическата мозъчна
атака
Методът на мозъчната атака (на английски –
brainstorming) се използва за стимулиране
на творческата активност на учениците по
дадена тема или въпрос.
Работата се провежда с група ученици и
включва:
генериране на идеи, анализ на проблемна
ситуация, оценка на идеи и генериране на
контраидеи. Поощряват се шегите,
репликите, непринудената обстановка.
Правилно организираната мозъчна
атака включва три задължителни
етапа:
1. Предварителен етап - постановка
на проблема
2. Генериране на идеи. Основният
етап, от който много зависи успехът
на цялата мозъчна атака.
3. Групиране, подбор и оценка на
идеите.
Проблем трябва бързо да охладим
чаша с вряща вода. Как ще стане
това? Нека бързо да намерим десет
решения!
Започваме с въпроса: какво имаме в
условието на задачата?
Чаша, вряла вода,
ние,
кухнята и всичко,
което се намира в кухнята –
разполагаме с тези ресурси.
Използваме знанията си за
топлопроводност на телата.
Решенията:
- да добавим студена вода;
- да излеем водата в широка чиния;
- много пъти да преливаме от чаша в чаша,
като ги държим на голямо разстояние една от друга;
- да добавим сладко или захар;
- да прелеем водата през фуния;
- да излеем водата в метален съди да го поставим
в тенджерка със студена вода или навън в снега
Някои теми за мозъчна атака-
Какво ще се случи, ако унищожим
всички вълци?
Какво ще се случи в езерата, ако
унищожим всички шарани (щуки, жаби
и т. н.)?
Измислете насекомо с необикновени
възможности.
Какви знания в
областта на
биологията е владеел
граф Айфел за да
посторои тази
забележителна кула
Ролева игра
Играта е друг вид език. Тя използва
различни начини на общуване, различни
начини на комуникация.
Вашата задача е да напишете кратък
интригуващ сценарий по фигурата !
1.
2.
3.
4.
Извършете следните дейности!
Въведете в сценария героите
изобразени на фигурата
Предложете диалог, като използвате
своите знания за стероидите;
Обсъдете и разпределете помежду си
ролите;
Изиграйте вашият сюжет
Експертно учене
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
76
Размер файла
463 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа