close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Ақсу қаласының дарынды

код для вставкиСкачать
Зертханалы? ж?мыс.
Саба?ты? та?ырыбы:
?с?мд?к т?рлер?н аны?тау
?тк?з?лу к?н?: 16.01.2013
?тк?з?лу уа?ыты:
?тк?з?лу орны:А?су ?аласында?ы дарынды
балалар?а арнал?ан
мамандандырыл?ан гимназия
Зертханалы? ж?мыс.
Та?ырыбы: ?с?мд?к т?рлер?н аны?тау
Ма?саты:______________________________________
??рал-жабды?тар: Кеппеш?птер ж?не ?с?мд?к суреттер?
Техника ?ау?пс?зд?г?мен танысу: 1.Ж?мыс?а м??ал?мн?? р??сатымен к?р?су
2.Кеппеш?птермен ?те абайлап ж?мыс ?сте, ?йткен? олар ?те сын?ыш келед?.
3.Ж?мыс ая?тал?ан со? м??ал?мге тапсыр.
Ж?мыс барысы:
Бер?лген тапсырмаларды рет?мен орында::
1.С?зд?кпен ж?мыс 2.Кесте толтыр
3.Тапсырмаларды рет?мен орында
4.?орытынды жаса- ?с?мд?ктерд? ж?ктеу ?ш?н ?андай белг?лерд? аны?тауды ?йренд???
Б?л?м??д? тексер:
Атал?ан белг?лерд?? т?сына ?андай клас?а т?н екенд?г?н к?рсет:Дара/1/ ?осжарна?ты/2/
1. ?ры?ында ек? жарна?.
2. Г?лдер? 3-6 к?лтел?,жай г?лсер?кт?.жел ар?ылы, ?зд?г?нен тоза?дану болады
3.До?а ж?не параллель ж?йкелену
4. ?ры?ында б?р жарна?
5. Г?лдер? 4-5 к?п к?лтел?,?ос г?лсер?кт?.К?б?несе буна?денел?лермен тоза?данады.
6. ?тк?зг?ш шо?тары саба?ты? орталы?ында орналасады
7.Камбий бар
8.Камбий жо?. ?тк?зг?ш шо?тары жабы?,саба? денес?нде шашылып жатыр
9. Шаша? тамыр ?осал?ы тамырлардан ??рал?ан,нег?зг? тамыр дамымайды
10. К?нд?к тамыр,нег?зг? тамыры ?те жа?сы дамы?ан
11. П?ш?ндер? ?р т?рл?,та?тасыны? жиектер? алуан т?рл? т?л?мденген.ж?йкелену? торлы
Ба?алау нормасы: ?рб?р д?рыс жауап?а 1 ?пайдан
11 ?пай- ?5?, 10?пай- ?4?, 9?пай ?3?
Ж?мыстары?а с?тт?л?к т?лейм?н
;
Ма?саты:
??с?мд?ктерд?? т?рлер?н б?лу ?ш?н
аны?тауышты пайдалана б?лу
? танымды? ма?сат:о?ушыларды? ?с?мд?ктерд?? алуан
т?рл?л?г? туралы б?л?м?н ж?йелеу
т?рбиел?к ма?сат: д?ст?рл? емес саба? т?с?лдер?н пайдалану
ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыруды
дамыту;
дамушылы? ма?сат:
-б?л?мд? ж?йелеу, шы?армашылы? ж?мыс?а ба?ыттау, ал?а
?ойыл?ан ма?сатты орындау да?дыларын ?алыптастыруды
жал?астыру;?з ?с?н ба?алау, талдау;
Н?тиже
?
?
?
Та?ырып?а арнал?ан с?зд?к:
Т??ымдастар?а сипаттама беру
Г?л формуласы:
*лат.: *Ca(5)Co(5)A5G(2)
Халы?аралы?
атауы:
Шартты белг?лер:
?аз.: * Т(5)К(5)A5Ж(2)
Диаграмма деген?м?зг?л б?л?ктер?н?? жазы?ты?та?ы к?лдене? ?имасын
шартты т?рде бейнелеп,сызбан?с?асын сызу
?с?мд?ктерд?? анатомо-морфологиялы?
айырмашылы?тары
?
?осжарна?тылар класы
1
ТАМЫР Ж?ЙЕС?
2
Т??ым ?ры?ы
3
САБА?
4
ЖАПЫРА?
5
Г?Л
6
Т?рш?л?к формасы
7
Т?Р? Ж?НЕ Т??ЫМДАСТАРЫНЫ?
САНЫ
8
Т??ымдастарды? аты, ?к?лдер?
Даражарна?тылар класы
?
?осжарна?тылар класы
Даражарна?тылар класы
1
К?нд?к тамыр,нег?зг? тамыры ?те жа?сы
дамы?ан
Шаша? тамыр ?осал?ы тамырлардан
??рал?ан,нег?зг? тамыр дамымайды
2
?ры?ы 2/?ос/жарна?ты.
?ры?ы 1 ?ана /дара/жарна?тан т?рады
3
Ш?птект?,а?аштект? ?айта жуандау?а
бей?м,б?та?танады.
Ш?птект?,?айта жуандау?а бей?м емес
4
П?ш?ндер? ?р т?рл?,та?тасыны? жиектер?
алуан т?рл? т?л?мденген.ж?йкелену? торлы
Жапыра?тары жай,тег?с жиект?,таспа
п?ш?нд?,к?рдел? жапыра?тары
болмайды.ж?йкелену? ?атар,до?а,са?а?ы
жо?/?ынапты/
5
Г?лдер? 4-5 к?п к?лтел?,?ос
г?лсер?кт?.К?б?несе буна?денел?лермен
тоза?данады.
Г?лдер? 3-6 к?лтел?,жай г?лсер?кт?.жел
ар?ылы, ?зд?г?нен тоза?дану болады
6
Жапыра?ты
а?аштар,б?талар,б?ржылды?,к?пжылды?
Б?рж?не к?пжылды? ш?птер
7
180000т?р, 370 т??ымдас/9/
73000 т?р,80 т??ымдас/3/
Биологиядан
олимпиаданы?
1-кезе??н?? тапсырмалары
? Жерг?л?кт? жерде кездесет?н ?с?мд?ктерд??
морфологиялы? сипаттамасын жасау:
? ?с?мд?кт?? ?ылыми атауларын
?аза?ша,латынша,орысша
? Г?лд?? формуласын
? Г?л диаграммасы
? Т??ымдасын аны?тау
Жерг?л?кт? жерде кездесет?н ?осжарна?тылар
класына жататын ?с?мд?ктерд?? ?ылыми атаулары
Р/н
?аза?ша
Орысша
Латынша
1
к?кн?р
мак
papaver
2
айдарш?п
шток-роза
caulis-Rosе
3
с?йелш?п
чистотел
chelidonium
4
шие
вишня
cerasus
5
сексеу?л
саксаул
haloxylon
6
?ызылша
свекла
beta
7
шпинат
шпинат
spinach
8
б?йыр?ын
ежовник
ezhovnik
9
ас?аба?
тыква
cucurbita
10
аск?к
укроп
anethum
11
алма
яблоко
pomum
12
та??урай
малина
raspberries
13
?ара?ат
смородина
ribes
14
алм?рт
груша
pirum
15
шетен
рябина
sorbus
?ылыми терминдер
Г?лд?? симметриясы
? Актиноморфты ?
Андроцей
Гинецей/апокарпты-к?р?кпеген/ценокарптык?р?ккен/-----синакарпты,паракарпты,лизикарпты
? Зигоморфты?осжынысты
Г?лсер?г?н?? ??рылымы
Даражынысты
? Гомохламидт?Б?р ?йл?
? Гетерохламидт?Ек? ?йл?
? Гаплохламидт?К?п?йл?/полигамды/
? Ахламидт?/к?пнекел?/
Г?л б?л?ктер?н?? ше?бер?
К?лтелерд? т?т?ктер?н?? ?зынды?ына байланысты
? Пентациклд?долиморфты/долихос-?зын/,мезоморфты/мезос-орташа/
? Тетрациклд?
брахиморфты/брахис-?ыс?а/
Логикалы? тапсырмалар
?.И.С?тбаев атында?ы халы?аралы? олимпиада есептер?
? К?к?н?с ?оймасында картоп т?йнектер?н
са?та?ан кезде оны? массасы к?ктемге
?арай азаяды.Ал т?йнектерд?
тоза?датыл?ан к?йде са?таса,онда массасы
?згермейд?,б?ра? т?йнектерде т?тт? д?м
пайда болады.Б?л ек? ??былысты
т?с?нд?р???здер.
Жауабы:
? Са?тау кез?нде уа?ытында картоп массасыны? азаюын
т?рш?л?к функцияларыны? нег?зг? ??былыстарымен
т?с?нд?руге болады-жекелеп ал?анда тыныс алу
?дер?с?.Фотосинтез ж?не жа?а органикалы? заттарды?
т?з?лу? болмаса,тыныс алу кез?нде т?йнектерд?? ?з
крахмалы тоты?ады,сол себепт? масса азаяды.
? Ал картопты то?азыт?ыш камерада са?та?ан
уа?ытта барлы? т?рш?л?к ?дер?стер?
то?талып,т?йнек массасы ?згермейд?.Таби?атынан
д?мс?з картоп крахмалы т?мен температура
?сер?нен т?тт? глюкоза?а айналады.
Есепт? шы?ар
? Ж?ке а?ашыны? б?р г?л?нде 12 мг
т?тт? ш?рне болады, ал б?р ж?ке
а?ашы 12 кг-?а жуы? бал беред?.
Осындай б?р а?аштан бал жина?ан
кезде б?р ара отбасы ?анша г?лд?
тоза?дандырады?
Шешу?:
12 кг = 12х1000 = 12000 г = 12000000 мг
12000000:12 мг = 1000000
Пайдаланыл?ан ?дебиеттер
? Новиков В.С.,Губанов Н.А.Школьный
атлас-определитель высших растений:
Книга для учащихся.М.:просвещение,1985.
Д.Тейлор, Н.Грин, У. Стаут Биология
том 1,2-том ?Мир?, 2008
?йге тапсырма
? 1. Терминдер с?зд?г?мен ж?мыс
? 2. Жерг?л?кт? жерде ?сет?н ?с?мд?ктер
туралы м?л?меттер жина?тау.
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
93
Размер файла
4 838 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа