close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - shg ualikhanov.ucoz.ru

код для вставкиСкачать
Сарысу ауданы ?к?мд?г?н?? Б?л?м б?л?м?
?Б?з жас
?ланды?тармыз?
РЕСПУБЛИКАЛЫ? Б?РЫ??АЙ ?ЖАС ?ЛАН?
БАЛАЛАР МЕН ЖАС?СП?Р?МДЕР ?ЙЫМЫНЫ?
Ж?МЫСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. ?Б?ры??ай ?Жас ?лан? балалар мен
жас?сп?р?мдер ?йымы? Республикалы?
?о?амды? б?рлест?г? (б?дан ?р? ? ?Жас ?лан?)
Елбасы Н.?.Назарбаевты? бастамасы бойынша
??рыл?ан ?аза?стан Республикасы балалар мен
жас?сп?р?мдерд?? ?о?амды? ?йымы болып
табылады.
1.2. ?Жас ?лан? - ?скеле? ?рпа?ты жо?ары
рухани-адамгерш?л?к ??ндылы?тар,
гуманист?к, толеранттылы? пен
демократиялы? ?станымдар?а нег?зделген
?аза?станды? патриотизм рухында
?алыптастыратын ?йым. 1.3. ?Жас ?лан? ?з?н??
?ызмет?н шы?армашылы?, спортты?,
?о?амды?, ?к?метт?к емес ?йымдармен ж?не
мемлекетт?к мекемелермен б?рлесе ж?зеге
асырады.
1.4. ?Жас ?лан? ?з ?ызмет?нде ?аза?стан
Республикасыны? Конституциясы, за?намасы
ж?не бас?а да нормативт?к ???ы?ты? акт?лер?н,
?аза?стан Республикасында
ратификациялан?ан халы?аралы? акт?лерд?
басшылы??а алады.
2. МА?САТЫ МЕН М?НДЕТТЕР?
2.1. ?Жас ?ланны?? ма?саты:
- ?скеле? жас ?рпа?ты? бойында патриотты?,
б?л?м мен ?з?н-?з? жет?лд?руге деген ??штарлы?,
бер?кт?к, Отан тарихына, Т?уелс?з
?аза?станны? б?г?н? мен болаша?ына деген
жауапкерш?л?кт? ?алыптастыру.
2.2.?Жас ?ланны?? м?ндеттер?:
- ?аза?стан хал?ыны? т?л?н, м?дениет?н,
тарихын б?лу нег?з?нде ?скеле? жас ?рпа?ты?
бойында рухани-адамгерш?л?к ?леуетт?
?алыптастыру;
- балалар мен жас?сп?р?мдерд?? азаматты?
белсенд?л?г? мен саналылы?ын арттыру;
- танымды? ж?мыстарды ынталандыру;
- балалар мен жас?сп?р?мдерд?? зияткерл?к,
шы?армашылы? ж?не ?леуметт?к дамуы ?ш?н
?олайлы жа?дай жасау;
- жауапкерш?л?к мен е?бекс?йг?шт?кт?
?алыптастыру?а, к?шбасшылы? ж?не
?йымдастырушылы? ?аб?леттер?н дамыту?а
ба?ыттал?ан баланы? жеке т?л?алы?
?асиеттер?н дамыту.
3. ?ЫЗМЕТТЕР? МЕН ?А?ИДАЛАРЫ
3.1. ?Жас ?лан? келес? ?ызметтерд? ат?арады:
- т?рбиел?к;
- танымды?;
- коммуникативт?к;
- ?леуметт?к;
- а?паратты?;
- шы?армашылы?.
3.2. ?Жас ?лан? ?ызмет?н?? ?а?идалары:
- азаматты? сана-сез?м ж?не жалпы адами
??ндылы?тарды? басымдылы?ы;
- ер?кт?л?к ж?не ?ол жет?мд?л?к;
- ?рпа?тар саба?тасты?ы мен ?Жас ?лан?
?йымыны? д?ст?рлер?н са?тау;
- ?йымны? нег?зг? ма?саты мен м?ндет?н ж?зеге
асыруда?ы ересектер мен балаларды? б?рл?г?;
- ?ызметт?? патриотты?, толерантты?, руханиадамгерш?л?к ба?ыты.
4. М?ШЕЛ?К, О?АН ?АБЫЛДАНУ Ж?НЕ
ШЫ?У Т?РТ?Б?
4.1. ?Жас ?лан? ?йымында м?ше болуды?
ек?де?гейл? ж?йес? бар. ?Жас ?ланны??
жо?ары буынына 5-10 сынып, ал ?Жас ?ыран?
т?менг? буынына ? 1-4 сынып о?ушылары,
сонымен ?атар ?Жас ?лан?а? ?з ?лес?н ?осу?а
ж?не оны? м?шес? болу?а ер?кт? т?рде ниет
б?лд?рген балалар мен жас?сп?р?мдер
?абылданады.
4.2. М?шелерд? ?йым?а ?абылдауды ?Жас ?лан?
бастауыш ?йымы ж?рг?зед?. ?йым?а ?абылдау
жылына 3 рет ?тк?з?лед?: 1 мамыр ? ?аза?стан
хал?ыны? б?рл?г? к?н?, 6 ш?лде ? ?Жас ?лан?
??рыл?ан к?н?, 16 желто?сан ? Т?уелс?зд?к к?н?.
4.3. ?Жас ?ланнан? ер?кт? т?рде шы?у ?ш?н ?Жас
?лан? бастауыш ?йымыны? жетекш?с?не
жазбаша ?т?н?ш беред?.
4.4. ?Жас ?лан? Ережес?н б?з?ан ?йым
м?шелер?не келес?дей шаралар ?олданылады:
?йымны? жалпы жиналысында тал?ылау,
ескертулер жасау, с?г?с жариялау, ?йымнан
шы?ару туралы ескерту жасау. Е? ?ата? шара ?
?йымнан шы?ару.
4.5.?йымнан шы?ару м?селес? бастап?ы
?йымны? жалпы жиналысында ?аралады.
Шы?ару туралы шеш?м Мектеп комитет?
м?шелер?н?? кем?нде 2/3-? дауыс берген
жа?дайда ?ана ?абылданады ж?не
бек?т?лгеннен кей?н к?ш?не енед?.
5. ?ЖАС ?ЛАН? М?ШЕЛЕР?Н?? ???Ы?ТАРЫ
МЕН М?НДЕТТЕР?
5.1. ?Жас ?лан? м?шелер?н?? ???ы?тары:
- ?Жас ?лан? ?ызмет?не белсенд? ?атысу;
- ?Жас ?лан? бас?ару органыны? ??рамына сайлану
ж?не сайлау;
- ?Жас ?лан? ж?мысыны? ба?дарламаларын ж?зеге
асыру барысында?ы табыстары ж?не ерекше жеке
жет?ст?ктер? ?ш?н ма?таулар мен мада?таулар алу
(грамоталар, дипломдар, жаз?ы ж?не сауы?тыру
лагерлер?не жолдама, ?Жас ?лан? Алтын К?табына
ену?);
- ?Жас ?лан? органына ?т?н?ш, арыз, с?ра?тар,
бастамалар мен ?сыныстар беруге;
- ?йымны? барлы? де?гей?нде ?ызмет? туралы
а?парат алу?а;
5.2. ?Жас ?лан? м?шелер?н??
м?ндеттер?:
- ?аза?стан Республикасыны? мемлекетт?к
р?м?здер?н сыйлау (Ту, Елта?ба, ?н?ран), ?з ел?н??
патриоты болу;
- ?Жас ?лан? Ережес?н ж?не бас?ару органдарыны?
шеш?м?н орындау;
- ?Жас ?ланны?? ?зге м?шелер? мен оларды?
???ы?тарын ??рметтеу, мойындау;
- о?уда, ?о?амды? ж?мыстарда, е?бекте ?лг?л? болу;
?о?амды? м?л?кт? са?тау, м?дениетт? болу;
- салауатты ?м?р салтын ?стану, оны ?з
??рдастары арасында насихаттау;
- ?лкенге ??рмет, к?ш?ге ?зет к?рсету.
6. Р?М?ЗДЕР? МЕН ЕРЕКШЕ БЕЛГ?ЛЕР?
6.1. ?Жас ?лан? балалар ?йымыны? р?м?здер?:
?ран, ?н?ран, ту, галстук, т?сбелг?, эмблема
болып табылады.
6.2. Ту ? б?л балалар мен жас?сп?р?мдер б?рл?г?н
бейнелейд?. Ол республикалы? ?йымда ж?не
оны? барлы? б?л?мшелер?нде (мектепт?к,
ауданды?/?алалы?, облысты?) болуы ?ажет.
Ту - т?к т?ртб?рышты 200?100 см ?лшемдег?
а? т?ст? ортасында ?йым белг?с? бейнеленген
кездеме. ?йым белг?с? ж?не атауы кестел?к
т?г?спен, бояумен немесе матамен
аппликациялау ар?ылы жазады. А?аш сабына
бекiтiлген т?ста ? ?лтты? оюлармен
кестеленген тiк жола? ?рнектелген. Кездемен??
бойы алтын т?стес шаша?тармен жиектелген.
6.3. Галстук ? б?л балалар ?йымыны? ерекше
белг?с?. Т?с? ? аспан т?стес к?г?лд?р. Галстук ?лшем?
40?130 см. Галстукты? о? жа? б?рышында ?Жас
?лан? логотип? орналас?ан. ?Жас ?лан?
логотип?н?? диаметр? 4 см ше?бер т?р?нде
жасал?ан.
6.4. ?ран ? ?йымны? ерекше белг?с?. Ол
?йымны?, б?рлест?кт?? е? нег?зг? ойын,
идеясын б?лд?ред?.
6.5. ?Жас ?ланны?? ерекше белг?лер? болып
?йымны? идеясын ай?ын жетк?зет?н
т?сбелг?лер, барабан, айырмашылы? белг?лер?
(шеврондар) сия?ты белг?л? заттар мен
белг?лер саналады.
Шо?ан У?лиханов атында?ы мектеп-гимназиясыны?
о?ушыларын аудан ?к?м? Омаров Жангелд? Жайлау?лы
?Жас ?лан? балалар мен жас?сп?р?мдер ?йымына
м?шел?кке ?абылдау с?т?.
Документ
Категория
Презентации по ОБЖ
Просмотров
136
Размер файла
1 358 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа