close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Akynnyn zhyr kеshi

код для вставкиСкачать
?ткен аптада С.?о-
жам??лов атында?ы Жез?аз?ан драма теат-
рында ?аза?стан Жазу-
шылар ж?не Журна -
листер ода?тарыны? м?шес? жерлес а?ыны-
мыз Же??с ?аш?ынов-
ты? жыр кеш? болып ?тт?. Алпысты? ас?арынан ал?ынбай ас?ан ар?алы а?ын ауылдастары алдында есеп бергенд? м?ндет? м деп т?с?нген. Б?г?нге дей? н 16 к?тапты? авторы болып отыр-
?ан Же??с Рахметолла?лыны? шы?армаларында Жез?аз?ан ???р?нен шы??ан А?жолтай А?ыбай, Жала?т?с ба?ад?р, Жарыл?ап батыр, Жан??тты шешен сия?ты тарихи т?л?алар жан-жа?ты зерттеулермен жете жырланып, республика о?ырмандарыны? к??? л т?р?нен орын ал?аны аны?. Ол театрда ?ткен кездесуде де ай?ын а??арылып т?р?андай болды. О?ырмандары ал-
дында теб?рене жыр т?г?п, ойлы сауалдар?а орамды жауаптарын а?ыт?ан Же?? с а?ын тол?ып т?рып: ?А?ын ?ш?н о?ырманмен кездесу ?ашан да ?уаныш ?ой, б?ра?, ту?ан жер??дег? ж?здесуд? ? жауапкерш?л?г? де жо?ары, теб?рен?с? де ерекше екен. Осы кешт?? ?ту?не м?рынды? болып, мен? ша?ырып, сыйлап отыр?ан ?ала ?к?м? Ж?меке?е рахмет?, дед? а?ынан жарыла. Осы сапарда а?ынны? жанында болып, мерейл? мерекес?не атсалыса келген филология ?ылымдарыны? докторы, профессор, ?аза?-
стан ?леуметт? к ?ылымдары академиясыны? академиг? Сер? к Негимов те жез?аз-
?анды? о?ырмандарды? де?-
гей? мен ы?ыласына ыразы бола т?рып, Же?? с а?ынны? шы-
?армашылы? табыстарына, зерттеу е?бектер?не ке??нен то?талып ?тт?. Сондай-а?, та-
нымал ?дебиет зерттеуш?с? мерейтой иес?н?? ж?не б?р ?ымбат ?ыры, оны? балалар а?ыны рет?ндег? ерекшел?к-
тер?н, осы б?р кенжелеу ?алып келген салада?ы ?лестер?н де назарынан тыс ?алдыр?ан жо?. Кешке ?атысып отыр?ан ?ала ?к?м? Ж.Ибад?лдин барша ?ала ж?ртшылы?ы атынан ??тты?тау хат тапсырып, а?ын-
ны? иы?ына шапан жапты. Сонымен ?атар, а?ын?а деген о?ырмандар ы?ыласын отба-
сылы? д?р?герлер амбула-
ториясы ?ауымдасты?ыны? т?ра?асы А.М?кенбаева жет-
к?зсе, танымал а?ын И.Бек-
махан?лы жыр шума?тарын арнады. ?нуар Омар?лы. Сарыар?а.- Жез?аз?ан, - 2002.- 24 ш?лде (?85).-2 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
63
Размер файла
125 Кб
Теги
akynnyn, zhyr, shi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа