close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Eldik pen erlikti zhyrlagan

код для вставкиСкачать
Осыдан он жыл б?рын а?ын Же??с ?аш?ынов 50 жас?а тол?анда шы?армашылы? жолына талдау жасап, газеттерге ма?ала жаз?ан ед?м. Содан берг? уа?ытта Жеке?н? ? жаз?андарын ?ада?алап отыра-
мын. Ел?м?з т?уелс?зд? к ал?аннан кей? н а?ынны? ек?нш? тынысы ашыл?андай болды. Тарихи та?ы-
рыптар?а б?р?ыратып ?ле?дер мен дастандар жазды. Жыр жолдарына сыя бермейт? н кейб?р та-
рихи деректерд? проза т?р?нде ?а?аз?а т?с?р?п, ?алы? о?ырманына ?сынды. Осы жылдары Ж.?аш?ыновты? ?айраткерл?г? де к?зге ?рып т?рды. А?то?ай мен ?ар?аралы аудандары таратылады деген с?з шы??анда, ек? ауданны? тарихта?ы орнын д?лелдеп, газеттерге ма?алалар жазды. Радиодан б?рнеше рет с?йлед?. Ек? ауданны? таратылмауына т?келей араша т?скен жанны? б?р? де осы Жеке?. Же??с ?аш?ыновты? ?ле? ?лкес?нде ?аламы-
ны? ?шталып, ?анатыны? ?атаюына ?Советт? к ?ара?анды? газет? (б?г?нг? ?Орталы? ?аза?стан?) ерекше ы?пал етт?. Газет бет?нде ал?аш?ы балау-
са жырлары жары? к?рд?. Т???ыш жыр айдынына ерк?н ж?зуге иг? т?лек б?лд?рген с?т сапар да осын-
да басылды. ?Же??с ?аш?ыновты? жаз?андарын о?ып ?ара-
сам, к?д?мг?дей т?п-т?у? р н?рселер. Ол ту?ан елге деген ысты? махаббатын ?ле? т?л?мен айт?ысы келед?, байта? даланы? к?ркем к?й?н ж?рег?н? ? но-
тасына т?с?р?п алуды ма?сат етед?. Оны? ?аламы ?л? ?шталып бол?ан жо?. Жылы леб?зд? жырларды о?и отырып: ??ле?ге барар жол, сапары? с?тт? болсын, ? дейм? з б?з Же??ске?, ? деп а?ын ?р? ?алым Са?ын?али Сей?тов с?т сапар т?леген ед?. Содан бер? ?ыры? жылдан астам уа?ыт ?т?пт?. Б?г?нде Же??с он алты ?ле?дер мен поэмалар жи-
на?ыны? авторы. Елге танымал орта буын а?ын-
дарды? б?р?нен саналады. А?ынны? м?нез? де ту?ан жер?не ??сас келед?. Адам шырылдап жерге т?с?с?мен е?бектеп ж?ре бастайды. Т?й-т?й ?адам басып б?р т?рып, б?р жы?ылып ер жеткенше ?жерден жет? рет тая? жейд??. Есейе келе таби?ат с?лулы?ына ?ызы?ады. Со?ан ынты?ады. Алыс кетсе са?ынады. У?лдеп ?н шы?арып, саумал самалмен тербелген жапыра? сыбдырына ??ла?ын тосады. Т?ла бойынан буыр-
?анып шы??ан ысты? сез?м? н ж?рек л?п?л?мен б?лд?рг?с? келед?. Мектепте о?ып ж?рген кез?нен-
а? ту?ан жер?не ынты? к?збен, ысты? сез?ммен ?ызы?а ?ара?ан а?ын Же??с ?аш?ыновты? жырла-
рыны? алтын ар?ауы-ту?ан жерге деген асыл ма-
хаббаттан т?рады. Мен емес тыныш ?ана жата алатын, ?ле?де ж?рем ауыл атап атын. ?йткен? ?з?? берген жалыны? бар, ?йткен? ?з??с?? ?ой махаббатым, ? деу? де сон-
ды?тан. Б?г?нде жасы алпыс?а толып отыр?ан а?ын Же??с ?аш?ыновты? творчестволы? жолына ж?т? к?з ж?г?рт?п шолса?ыз, бал д?урен балалы?ты, жа-
лынды жасты?ты, ту?ан жер ?сем таби?атын, ел ар-
да? т?т?ан адамдарды, ?ткен тарих шеж?релер?нен хабардар боласыз. 1990 жылы А?то?ай ауданы 60 жылды? мерейтойын тойлап ?тт?. Сол салтанатты жиында а?ын ?Аты?нан айналайын, А?то?айым? деген тол?ауын теб?рене о?ыды. Ж?ртты? риза бол?аны сондай, а?ынды м?нберден т?с?рмей т?к к?тер?п алып кетт?. Б?л халы?ты? а?ын?а деген с?й?спенш?л?г? ед?. ?йткен?: Мен б?г?н бар сырымды а?тарайын, Хал?ыммен б?рге к?л?п шаттанайын. Шы?ар?ан алыптарды алып мекен, Аты?нан айналайын А?то?айым. ?рдайым м?ратына жетер халы?, ?ашаннан осы шынды?, к?кей ?аны?. Оралды ?ш арысым ?з ел?не, Ермеков, А?бай?лы, Б?кейханов, ? деп кешег? ?ткен?н ?оз?ап, б?г?нг? ?ол жеткен?н жырына ар?ау еткен а?ынды к?м ??рметтемес. А?ынны? То?ырауындай ?сем ?зенд?, Бал?аш-
тай м?лд?р к?лд?, ?ар?аралы мен ?ызыларайдай, дара Бектауата сия?ты к?р?кт? тауларды, жусанды даланы теб?рене тол?ап ?ана ?оймай, ту?ан жерд? т?лет?п, ?ажырлы е?бек ет?п ж?рген майталман е?бек ерлер?н де жырлауы орынды. Же??с творчествосыны? басты та?ырыбы ? елд?? азатты?ы мен Отан со?ысы кез?ндег? ерл?г?н жырлау?а арнал?ан. Б??ан д?лел С?кен Сейфул-
лин жайлы ??ызыл с???ар? атты балладасы мен А?то?ай ауданынан шы??ан, кешег? жаумен шай?-
аста ерл?кпен ?аза тап?ан Ке?ес Ода?ыны? Баты-
ры ?азыбек Н?ржанов жайлы жаз?ан прозалы? ?р? поэзиялы? шы?армалары д?лел. ?.Н?ржанов жай-
лы 30 жылдан арты? уа?ыт бойы деректер мен ма-
териалдар жинап ?Батыр ?азыбек Н?ржанов? (1971 ж.) очерк к?табын, ?Батырды? анасы? (1978 ж.) атты поэмасын ?алы? ж?ртшылы??а сый?а тар-
тты. 1987 жылы ?аза?стан Жазушылар ода?ынан Белоруссияда ?ткен Б?к? лода?ты? балалар ?дебиет? к?ндер?не делегат болып ?атыс?ан а?ын арнайы батыр ?. Н?ржанов бол?ан жерлерд? ара-
лап, я?ни Гродно мен Волковыск ?алаларында бо-
лып, та?ы да ты? материалдармен оралды. С?йт?п, "А?то?ай а?иы?ы" деген очерк жазды. ?. Н?ржановты елге ке? танытып, таратуыны? ар?асында аудан орталы?ында? ы б?р к?ше, ол м??ал?м болып ?ызмет ат?ар?ан "?о?ырат" совхо-
зында?ы орта мектепке батыр ес? м? бер? л? п, ескертк?ш? орнатылды. ?аза?стан Жазушылар ода-
?ынан жазушы рет?нде ?ам?орлы??а ал?ан батыр атында?ы мектеппен ?збей байланыс жасап т?ра-
ды. Оны? б?р ку?с? 1987 жылы сол мектепке ?з?н?? жеке к?тапханасынан ек? ж?зден аса к?ркем шы-
?армаларды сый?а тартты. Б?л да а?ынны? жас жетк?ншектерге к?рсеткен а?алы? ?ам?орлы?ы. Ба-
тыр атында?ы мектеп ескертк?ш? алдында о?ушы-
ларды? к?мелетт? к аттестат алу салтанаты ?тед?. О?ушыларды? Отан?а деген с?й?спенш?л?г? артып, олар патриотты? рухта т?рбиеленед?. Осы орайда айта кету керек, Же??ст?? оннан аса ?ле? к?табыны? те? жартысы балалар?а арнал?ан. Оны? ал?аш?ы балдыр?андар? а жаз?ан ?ле?дер? мектепте о?ып ж?рген кез?нде ?Пионер? (б?г?нг? ?А? желкен? журналы) мен ??аза?стан пионер? ? (?аз?рг? ??лан?) газеттер?нде басылды. Балалар?а арнап?ан т???ыш ?Кешк? к?н? аталатын к?тапшасы 1967 жылы, ал ??о?ыраулы са?ат? атты б?р том-
ды?ы 1989 жылы жары? к?рд?. ?Же??с ?аш?ынов - ?дебиетке алпысыншы жылдары кел?п, ширек ?асыр ?ш?нде б?рнеше жыр к?таптарын, ертег?-а?ыздар, баллада-поэмалар жаз?ан осы ?рпа?ты? танымал ?к?лдер?н? ? б?р?. Оны? балалар?а арнал?ан ?ле?дер? мазм?ныны? ?р алуанды?ымен, тартымдылы?ымен к?зге т?сед?. Балаларды? ??ым т?с?н?г?не, ?абылдау ?аб?лет?не лайы?тап, а?ын ?ле? ?лг?с?нде тап?ыр, бейнел? об-
раздарды к?б?рек ?олдану?а тырысады. Же??ст? ? б?раз та?па?тарыны? мектеп о?улы?тарына к?р?п, ?лендер?не ?н жазылып ж?рген? де сонды?тан бол-
са керек, ? деп ба?а берген ед? б?р томды?ына жа-
з?ан ал?ы с?з?нде ?Р ?лтты? ?ылым Академиясы-
ны? академиг? Сер?к ?ирабаев. Адамды жа?ыныра? таны?ы? келсе, б?рге сапа-
р?а шы?у керек. Сонда оны? к?м екен?н жан-жа?ты б?л?п, жа?сы танысасы?. Б?л, ?с?ресе, ?нер адамы-
на керек ?асиет сия?ты. А?ын Же??с ?аш?ыновты? шы?армаларын сыр-
ттай о?ып б?лген?м болмаса, б?рге сапар?а шы?па-
?ан жанмын. Б?ра? с?т? кел?п 1991 жылы Шашубай ?ош?арбаевты? ту?анына 125 жыл толу мерейтойт-
ын Бал?аш ?аласы мен б?рын?ы То?ырауын ауда-
ныны? атап ?ту салтанатын да жа?сы танысып, сы -
рына ?аны? болдым. Сырттай ?ара?анда Же?? с б?йы?ы, к?п с?зд? емес жандай к?р?нгенмен, ?ле? о?ы?анда ар?ала-
нып, шабыттанып кетед? екен. Ер жетт?? жа?асында таза к?лд??, Атанды? д?лд?л а?ын, базары елд??. Есенин де ?з??е те? келмейт?н, А? ?айы?ды жырла?ан ?аза? ед??, ? деп Бал?-
аш ?аласында?ы м?дениет сарайында Шашеке? жайлы о?ы?ан ?ле?? н Шашубайды? ту?ан жер? ??ызыл шо?ы? би? г? нде а?ын?а орнатыл?ан ескертк? ш басында: Баласы ?ощ?арбайды? Шашубайсы?, Хал?ы?а мол ?азына асылдайсы?. ?ле?н?? аспанында к?рк?реген, ?л? де жар?-ж?р? еткен жасындайсы?, Баласы ?ош?арбайды? Шашубайсы?, ? деп ны?тап, т?й?ндеп таста?анда, ?р с?з? н аны? та ашы?, салма?тап та саралап айтып, к?рк?реген к?ндей дауысына жинал?ан ж?ртты ер?кс?з еле? етк?зет?н а?ын?а ?аза?т?рсын бас?а ?лт ?к?лдер?н?? де ризашылы? б?лд?р?п, ?ол со??анын ?з к?з?ммен к?р?п, ?ле?д? жазып ?ана ?оймай, соны ?з ?н?мен халы??а жетк?зе алатын дарынына ?айран ?алдым. Кей?н б?рде Алматыда жолы?ып ?алып: ? Жеке, ?ленд? о?у?а ?з???з да?дыланды?ыз ба, ?йтпесе б?реу ?йретт? ме? ? деп к?кей?мде ж?рген ойымды орта?а салдым. А?ын с?л ойланып т?рып: ? ?з?м де о?у?а машы?тандым. Мектепте о?ып ж?ргенде Алматыда?ы к?тап д?кендер?нде а?ындар ?ле?дер? н о?ып, ?з к?таптарына ?олта?ба жазып берет?н жа?сы д?ст?р бар ед?. Б?рде Тайыр Жаро-
ков, Сырбай М?уленов, Ж?бан Молда?алиев, ?афу ?айырбековтерд? ? ?ле? о?ы?андарын ты?дадым. Ма?ан Тайыр Жароковты? о?у м?нер? ?нады. Зор дауысымен г?р?лдет? п о?итын. Кей?н сол к?с?ге ел?ктейт?н болдым. Жиырма жыл радиода ?ызмет ?стед?м, сонда ?з хабарларымды ?з?м о?итынмын. Ал ?ле?д? м?нерлеп о?у?а ?йг?л? дикторлар ?нуар-
бек Байжанбаев пен Мырзабек ?уатбековтер к?п к?мек к?рсетт?, ? деп а?ынан а?тарыл?аны бар. А?ын ту?ан жер? н? ? жыршысы екен? н ?р к?табында?ы жырларын о?ы?ан сайын мол а??ара-
сыз. Са?ан ысты? сез?мд?, Ж?бере алар ??ртып к?м. О, Бал?ашым ?з??д?, Д?й?м к?руге ынты?пын,? деп Бал?аш к?л?не ынтызар к???л к?й?н жыр нотасына т?с?рсе, С?лулы?ын бойыны? жасыр?ан ба, Ш?б? ш?йг?н, суы бал асыл арна. ?ыста ?алы? ?ар жауса, ал к?ктем де, Бал?аш к?лге ??яды тасы?анда, ? деп То?ыра-
уын ?зен?н?? ??пия сырын ашып беред?. ?йткен?, То?ырауын ?зен? Ортадерес?нге жете бере жер астымен к?лге ??яды. Б?г?н сол т?стан То?ырауын т?щы суын Бал?аш хал?ы ??бырмен тартып к?деге жаратып отыр. А?ын Бал?аш к?л?не ?ызы?ып ?арап ?оймай-
ды. Оны к?лд?? б?г?нг? та?дыры тол?андырады. Арал мен Бал?ашты ?ор?ау комитет?н? ? м?шес? рет?нде б?рын?ы То?ырауын ауданы мен Бал?аш ?аласына б?рнеше рет арнайы кел?п, к?л та?дыры жайлы материалдар жинады.?аза? радиосынан б?рнеше ма?ала бер?п, теледидардан топтама ?ле?дер о?ыды. Газеттер беттер?нде проблемалы? ма?алалары шы?ты. ?Тамшыдан ? те??з? дегендей осы басылым-
дарда? ы ?алама?ысын ?Арал мен Бал?ашты ?ор?ау? есеп ?орына аударуы да азаматтылы?ын танытса керек. Аралым ? арым т?г?лсе, Бал?ашым ? ба?ым байланып. А?ша??ан т?з?а к?м?лсе, ?апыры? ш?лге айналып, ? деп ж?рег? ?арс ай-
ырылып к???рене кел?п: ?ос шыра?? Бал?аш, Аралым, Сендерс? з ?айда барамын. Тап?анша дауа, амалын, Болсыншы аман жанарым, ? деп т?й?ндейд?. Жан?а дауа ?здегендей Арал мен Бал?аш к?л?н аман са?тап ?алу жолын табу?а ша?ырады. Ерте-
ректе ??аза?стан? баспасынан ?Бал?ашты? ба?ын байламандар? деген к?тап жары? к?ред?. Сол к?тапта да Же??ст? ? ?К?л та?дыры ? ел та?дыры? деген к?лемд? проблемалы? ма?аласы бар. ?з? туып ?скен, суына шомыл?ан, балы?ын аула?ан Бал?аш к?л?н ?ор?ау жолында ?н ?атуда п у бли ци с т и к а жанрына серп? нд? ??лаш сермейд?. Ел?н?? ?уанышына ?уанып, м???ын жо?тамаса нес? а?ын. Осы ?асиеттер Же??с ?аш?ынов твор-
чествосында ертеден-а? айыры?ша орын ал?ан. Осыдан б?раз жыл б?рын А?то?ай ауданында?ы ?Ш?бартау? совхозыны? ерл?кпен ?аза тап?ан шо-
паны Сей?тк?л Т?рсынбаева ?о?амды? малды аман са?тау кез?нде, таби?ат апатына ?арсы арпалыста табандылы? пен ер ж?рект?л? к к?рсеткен? ?ш? н ???рмет белг?с? ? орден?мен наградталып, ??ш ?айы?? ?ыста?ына шопан ес?м? бер?лген ед?. Осы ?ай?ылы о?и?а а?ынды ерекше тол?ытып, ?Б?йшешек? атты поэманы ?м?рге ?келд?. М?нда а?ын ек? жас арасында?ы с?й?спенш?л?кт? ?з?нд?к шеш?м тап?ан к?ркем т?лмен ?ре б?лген. Мектепте б?рге о?ы?ан ж?г?т пен ?ыз б?р-б?р? н ?натады. Ж?г?т ?скерге кетед?. ?ыз жас шопандар бригадасында е?бек ет?п ?алады. ?ысты к?н? ?о?амды? малды аман алып ?алу жолында боранда адасып, ?с?к ша-
лып, ?аза?а ?шырайды. Осы ?ай?ылы о?и?аны ?скерден оралып келе жат?ан ж?г?т? газеттен о?иды. Болса да?ы о?и?а тартыс нендей, Кер? ?арай ?ой?аны ?айтыс бермей. Атын та?ы газеттен о?ы?анда, Сыл? ??ладым т?бемнен жай т?скендей. Б?л ?з?н?? с?йген ?ызы Анар?а ынты?ып келе жа-
т?ан ж?г?тт?? ?ыз ?азасын ест?гендег? к???л к?й?. Неге б?г?н а?пайды б?ла? к?л?п, Ызы?-шудан ?алды ?ой ??ла? т?нып, Ойда жо?ты, с?улеме жо?тау айту, ?аб?р?н?? басында жылап т?рып, - деп м???а ба-
т?ан азамат ?лезде бойын жинап алады. О?ан ерл?к пайда болып, ?нат?ан ?ызы Анарды? жолын ?р? жа-
л?астыруды ойлайды. Жары? пен ?ара??ылы? арбасады, Е?бег?мен азамат ал?а асады. Хал?ымны? ардагер? ару ?ызды? ?р да??ына е?бег?м жал?асады, - деп дастан осылай шабытты ая?талады. Же??ст? ? ?Б?йшешек? поэмасын ?Ш?бартау? совхозы жастары магнитофон?а жаздырып алып, отырыстарда ынта ?ойып тындайтындары дастан-
ны? ?серл?г? де к?ркемд?г? екен? даусыз. 1986 жылы "Жазушы? бапасынан шы??ан ?аза? КСР Халы? жазушысы ?алижан Бекхожинн? ? ??ле? ?ткелдер? ? дейт?н к?табында: ??аз?рг? д?у?рдег? е?бек адамдарыны? ерл?г?н жырлау - барша ?аламгерд? ? басты парызы. ?ткен съезде де б?л ?зект? м?селе болып ?ойылды. Осы та?ырыпта б?зд?? поэзиямызда тамаша туындылар пайда бола бастады. Б?л ретте Ж?бан Молда?али-
евты? ??ыран дала?, М?хтар Шахановты? ?Та-
нак?з?, Мы?бай Р?шовт? ? ?Бастау?, Оспан?л? Иман?лиевт? ? ?А?т?текпен арпалыс?, Же??с ?аш-
?ыновты? ?Б?йшешек? атты поэмаларын разылы?-
пен айтамыз?, - деп орынды атап ?ткен. А?ынны? атын ал?аш ест?ген с?тте со?ыс ая?та-
л?ан со?, Же??ст? ? ??рмет?не ?ой?ан шы?ар деген ой?а ?аласыз. Б?ра?, Мен - Же??сп?н. А?са?ан ?ой же??ст?, Жатсада?ы ел ?ай?ырып мен ту?анда. ?ызыл ?ан?а боялса да жер ?ст?, Мы? то?ыз ж?з ?ыры? ек?нш? жылдарда. ?жем мен? ?Же??с?м? деп б?лгенмен, Же??с атты бар адам?а жет?пт?. А? т?леумен д?ниеге келгендер, Же??с к?н? т?л басы боп кет?пт?. И?, со?ыс жылы ту?андар Же??ст? ? ?арлы?аш-
тарысия?ты. Жанымызды тым ерте суы? бу?ан, Н?рын сара? т?кт? к?н шы?ып ?ырдан. Же??ст? а?сап ту?андар со?ыс жылы, Ел б?рл?г?н жырлады ?йып т?р?ан, - дейд? ??рда-
сы Софы Сматаев?а арна?ан ?ле??нде а?ынан жа-
рыла. Елд?к пен ерл?кт? жырлау жолында со?ысты? от жалынына оранып ту?ан а?ындар ?ынаптан ?ылыш суыр?ан жырларымен жар?ырап к?р?нд?. Б?ны? да ?з?нд?к себеб? бар. Олар Же??ст? ?з к?здер?мен к?р?п, майданнан орал?ан солдаттар?а ?уанды. ?кес?з ?ал?ан жет?м балаларды? ?ай?ысына орта?-
тасты. Б?рге к?л?п, б?рге м??айды. Же??ст? ? а?ынды? жоолда ?с?п, шы?далуына майдангер-жауынгерлер творчествосы ерекше ?сер етт?. ?с?ресе, ?асым Аманжолов творчество-
сы десек арты? айт?андык емес. Же??ст? ?кес? Рахметолла Алматыда т?ратын ?н?с? ?сетт?? ?олына бер?п, ?алада о?ытады. ?сет -белг? л? ?алым, филология ?ылымыны? докторы, ?аза? КСР Мемлекетт? к сыйлы?ыны? лауреаты ?сет Бол?анбаев. Же??спен б?рге ?12 ?аза? орта мектеб?нде белг?л? а?ын, ?асымны? досы Сырбай М?уленов-
ты? Д?йсен дейт? н баласы б?рге о?иды (Д?йсен ?асым Аманжоловты? Жанна деген ?ызыны? к?йеу?). Екеу? де дос бола ж?р?п саба?тан кей?нг? бос уа?ыттарында Сырбайды? ?й?нде кездес? п ж?ред?. Осындай кездесулер кез?нде Сырбайды? жырларына ынть?ады. Сырбай ар?ылы ?асыммен сырттай танысады. Жырларын с?йс?не о?ып жат-
тап алады. Майдангер-жауынгерле р жырлары Же??ст? ? де делебес? н ?оздырып, жыр жазу?а итермелейд?. Жет?нш? класта о?ып ж?рген кезде ?абыр?а газет?не, ал то?ызыншы класта ж?ргенде ?Пионер? (?аз? рг? ?А? желкен) журналы мен ??аза?стан пионер?? (?аз?рг? "?лан?) газет?не ал?-
аш?ы ?ле?? басылды. Же??с ?асым Аманжоловты? бар ?ле??н жат?а б?лед? десе де бол?андай. ?Оралым?, ?Советт?к мен?? ?з ел?м?, ?Абдолла? поэмаларын жалынды ж?гермен о?ь?анда, ер?кс?з теб?ренес??. Осы а?ын-
ды сонша ??рметтеп, с?йет?нд?г?не та? ?аласы?. Осыдан кел?п ?асымны? отты поэзиясыны? ?сер? Же??ст?? де жырларына ?з ?з?н ?алдырмауы м?мк?н емес. Б?ткен?нше а?ты? дем? т?рес?п, ?ткен жаумен Отан ?ш?н к?рес?п, Б?г?нг? к?н даласында шай?асты?, Сом денес? ескертк? ш боп т?р ?с?п. (?Белг?с?з солдат туралы?). Немесе, Ол жайлы елд?? осы тек б?лер?, Самалды? сол т?бен? ?пт? леб?. М??г?л?к алау болып лапылдап т?р, Ер жасты? б?л к?ндер? от ж?рег?. (?Ерл?к туралы?). Со?ыс та?ырыбына арнал?ан м?ндай баллада-
лары ?атарына ?Ескертк?ш?, ?Же?гем ?н??, ?Ерл?к ?н??, ??ыран мен жылан? шы?армаларын жат?ы-
зу?а болады. ?Сен?м?, ?Хан Кене, Ер А?ыбай, Батыр Науан?, ?Он то?ызыншы би?кт?к? поэмаларында ерл?к та-
?ырыбын эпикалы? би?кт?кке к?терген. А?ынны? 2001 жылы шы??ан ?Алыптар мен арыстар? аталатын жыр к?табында ?лан-?айыр да-
ласын найзаны? ?шы, б?лект?? к?ш?мен ?ор?а?ан Ба?ад?р-батырларды?, жырау-а?ындарды?, б?лб?лдар мен д?лд?лдерд? ? нар т?л?алары сом-
дал?ан. ?нет бабадан бастап, желто?сан ?а?ар-
мандары к?тапты? ?н бойына ар?ау бол?ан. Дастандарында кешег? ?Халы? жауы? атанып, ??рбанды??а шалын?ан ?лихан, ?л?мхан, Жа?ып, С?кен, Д?меш-Тем? рбек Ж?ргеновтер сек?лд? ?о?ам ж?не мемлекет ?айраткерлер?н? ? ?а?арман-
ды? т?л?алары б?г?нг? ?рпа??а ?лг?-?неге рет?нде ?сынылады. С?йт?п а?ын ел?н?? шеж?рес? н ?ле?мен ?рген. Ж.?аш?ынов ?азМУ-ды? филология факультет? н 1964 ж. б?т?рген со?, ал?аш?ыда ?Ленинш? л жас? (?аз?рг? ?Жас алаш?) газет?нде ?степ, кей?н 20 жыл ?збестен ?аза? радиосында ?дебиет ж?не драма редакциясын бас?арды. ?аза? радиосыны? алтын ?орына а?ын-жазушы-
ларды?, ?рт? с-суретш? лерд? ? шы?армашылы? портреттер? н жасап, дауыстарын таспа?а жазды-
рып ?алдырды. Кей? н Мемлекетт? к баспас?з комитет?нде ?ызмет ат?арды. А?ын 1965 жылдан КСРО Журналистер ода?ы-
ны?, 1973 жылдан КСРО Жазушылар ода?ыны? м?шес?. 1994 жылы ?аза?стан Журналистер ода?ы сыйлы?ыны? лауреаты атанды. Ол б?рнеше жыр б?йгес?н? ? ж?лдегер-же??мпазы, ?арымды ?алам-
гер, ж?йр? к журналист. А?то?ай ауданыны? ??рметт? азаматы. Проза жанрында ?Батыр ?азы-
бек Н?ржанов? - 1972 ж., ?А?жолтай А?ыбай ба-
тыр? - 1996 жылдары к?таптары жары??а шы?ты. Сондай-а?, балалар ?дебиет?н? ? ?ркен жаюына елеул? ?лес ?осып ж?рген балажан а?ын жырлары о?улы?тар?а, антология? а ен? п, к?птеген ?ле?дер?не ?ндер жазыл?ан. ?На-На? ансамбл? ?аза? т?л?нде айтатын ?Астана жыры? ?н?н?? ?ле?? Же??ст?к?. (?н? сазгер Т?леу?али ?ыш?ашбаевт?к?). Б?л ?н Ресей ?алаларында, Францияны? Париж аспанында ?аза? т?л?нде шыр?алды. Астананы? гимн?не айналды. Же?? ст? ? шы?армашылы? ы жайлы кез?нде к?рнект? жазушылар баспас?з беттер?нде орамды ой-п?к?рлер? н айтты. А?ын ?ле?дер? орыс, украин, ?збек, грузин, белорус, молдаван, ?ыр?ыз, ?й?ыр т?лдер?не аударылды. ?з? де туыс?ан халы?тар ?дебиет? ?к?лдер?н? ? к?птеген ?ле?дер? н ана т?л?м?зде с?йлетт?. Дарынды а?ын 6О жылды?ы ?арса?ында бала-
лар?а арнап ?Балалы? баспалда?тары?, ал, ере-
сектерге арнап ?Аты?нан айналайын атамекен? ж?не ?То?ырауын тасы?анда? деген к?таптарын баспа?а тапсырды. Б?л кемел жас?а келгенде То-
?ырауын ?зен?ндей тасып к?рей?н деген? шы?ар. Алда?ы уа?ытта арынды жыр тас?ынымен ?алы? жыр с?йер ?ауымды ?уанта берет?н?не сен?м?м? з зор. Орталы? ?аза?стан. - 2002. - 2 наур. (?35-36). - 8 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
615
Размер файла
470 Кб
Теги
zhyrlagan, eldik, pen, erlikti
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа