close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Sat-sapar

код для вставкиСкачать
Осыдан ?ш жыл б?рын кездескенде ??о?ырат ауданында? ы он жылды? мектепт? енд? ?ана б?т?р?п шы?тым? деп, ?з?н таныстыр?ан Же?? с ?аш?ынов ?ле?ге ?уес?ойлы?ын айтып ед?. Сол ж?г?т к?з?р КазГУ-ды? ?ш?нш? курсында о?иды екен. Жаз?андары? о?ып ?арасам, к?д?мг?дей т?п-т?у? р н?рселер. Ол ту?ан елге деген ысты? махаббаты? ?ле? т?л?мен айт?ысы келед?, байта? дала-
ны? к?ркем к?й?н ж?рег?н? ? нотасына т?с?р?п алуды ма?сат етед?. Же?? с ?олы-
на ?алам ал?алы неб?р? ?ш жыл ?ана. Оны? ?аламы ?л? ?шталып бол?ан жо?. Сонды?тан кейб?р ?ле??нде кемш?л?ктер де кездесед?. ?зге ??рбылары т?р?зд? ?леуметт? к та?ырыптар Же?? с жырыны? да нег?зг? ?зег?не айнала алмай ж?р-
ген сия?ты. Жеке шума?, жолдарында да ?ырнап-жонатын жерлер ?шыраса-
да: Жылы леб?зд? жырларды о?и отырып:??ле?г е барар жол, сапары? с?тт? болсын,?дейм? з б?з Же??ске. Са?ын?ал и СЕЙ?ТОВ. Советт?к ?ара?анды. - 1962. - 28 октябрь (? 257). - 3 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
78
Размер файла
134 Кб
Теги
sat, sapar
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа