close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Zhyrlary zhandy bauragan

код для вставкиСкачать
Же?? с ?ашкыновты? ?ле? ?лкес? нде каламыны? ?шта-
лып, ?анатынын ?атаюына ?Советт? к ?ара?анды? газет? (б?г?нг? ?Оргалы? ?азакстан?) ерекше ы?пал етт?. Газет бе-
т?нде ал?ашк ы балауса жыр-
лары жары? к?рд?. Жыр ай-
дынына ерк? н ж?зуг е иг? т?-
лек б?лд?рген т???ыш с?т са-
пар да осында басылды. "Же?? с ?аш?ыновты? жаз -
?андарын о?ып ?арасам, к?-
д?мг?дей т?п-т?у? р н?рселер. Ол ту?ан елге деген ысты? махаббатын ?ле? т?л?мен айт-
?ысы келед?, байта? даланы? к?ркем к?й?н ж?рег?н? ? нота-
сына т?с?р? п алуды ма?сат ете-
д?. Оны? ?аламы ?л? ?шта-
лып бол?ан жо?. Жыл ы ле-
б?зд? жырлард ы о?и отырып: ??ле?ге барар жол, сапары? с?тт? болсын, ? дейм? з б?з Же?? ске?, ? деп а?ын ?р? ?а-
лым Са?ын?ал и Сей?тов с?т сапар т?леген ед?. Содап бер? отыз жылда н астам уакыт ?т?пт?. Б?г?нде Же?? с оннан аса ?ле?дер мен поэмала р жина?ыны? авторы. Елге таныма л орта буын а?-
ындарды? б?р?нен саналады. А?ыннын м?нез? де ту?ан жер? не ??сас келед?. Адам шырылда п жерг е т?с?с?мен е??бектеп ж?ре бастайды. Т?й т?й ?ада м басып б?р т?рып, б?р с?р?н? п ер жеткенше ?жер-
ден жет? рет тая? жейд??. Ес-
ейе келе таби?ат с?лулы?ына ?ызы?ады. Со?ан ынты?ады. Алыс кетсе са?ынады. У?лдеп ?н шы?арып, саумал самал-
мен тербелген жапыра ? сыб-
дырына ??ла?ын тосады. Т?-
ла бойына н буыр?анып шы?-
?ан ысты? сез?м? н ж?рек л?-
п?л?мен б?лд?рг?с? келед?. То?ырауыным, келем?н, Са?ындым, талды ?зег?м. Са?ыныш оты басылсын, С?й ??шып мен?, ?зен?м! Кезуден сен? талмаймын, ??сы? боп ?шып шарлайын. Жа ? а ?д а ту?ан ?лы?мын, Б?лб?лы? болып сайрайын, ? деп мектепте окып ж?рген кез?нен-а? туган жер? не ын-
ты? к?збен, ысты? сез?ммен ?ызы?а ?ара?ан а?ын Же?? с ?аш?ынов жырларыны? ал-
тын ар?ауы ту?ан жерге де-
ген асыл махаббатта н т?ра-
ДЫ. Мен емес тыныш ?ана жат а алатын, ?ле?де ж?рем ауыл атап атын, ?йткен? ?з?н берген жалыны? бар, ?йткен? ?З?? ?ой махаббатым ? деу? де сонды?тан. Б?г? нде жас ы елуге толып отыр?ан а?ын Же?? с ?аш?ы-
новты? творчестволы? жолы-
на ж? т? к?з ж?г?рт? п шолса?ыз бал д?урен балалы?ты жа-
лынды жасты?ты, ту?ан жер-
д?? ?сем таби?атын, ел арда? т?т?ан адамдарды, ?ткен та-
рих шеж? релер? не н хабарда р боласыз. 1990 жыл ы А?то?ай ауданы 60 жылды? мерейтойын той-
лап ?тт?. Сол салтанатт ы жи-
ында акын ?Аты?нан айнала-
йын, А?то?айым? деген тол-
?ауын теб?рене о?ыды. Ж?рт-
тын риза болганы сондай, а?-
ынды м?нберден т?с?рмей т?к к?тер? п алып кетт?. Б?л ха-
лыкты? а?ын?а деген с?й?с-
пенш?л?г? ед?. ?йткен?: Мен б?г?н бар сырымды а?тарайын, Хал?ыммен б?рге к?л? п шаттанайын. Шы?ар?а н алыптарды алып мекен. Аты?нан айналайын, А?то-
?айым. ?рдайым м?ратына жетер халык, ?ашанна н осы шынды?, к?-
кей ?аны?, Оралды ?ос арысым ?з ел?не, ?л?мхан Ермеков пен ?ли-
хан Бекейханов, ? деп к?ше с? ?ткен? н ?оз?ап, б?г?нг? ?ол жеткен? н жырына ар?ау еткен а?ынды к?м ??рметтемес. Жец? с творчествосыны? басты та ?ырыбы ? хал?ы-
мызды? м?ртт?г? мен ерл?г? н жырлау? а арнал?ан. Б??ан д?-
лел С?кен Сейфуллин жайлы ??ызыл с???ар? атты балла дасы мен А?то?ай ауданына н шы??ан, кешег? жауме н шай-
?аста ерл?кпен ?аза тап?ан Совет Ода?ыны? Батыры ?а-
зыбек Н?ржанов жайлы жаз -
?ан прозалы? ?р? поэзиялы? шы?армалар ы д?лел. ?. Н?р-
жанов жайл ы жиырма жылда н арты? уакыт бойы деректер мен материалда р жинап ?Ба-
тыр ?азыбе к Н?ржанов ? (1971 ж.) очерк к?табын, ?Ба-
тырды? анасы? (1978 ж.) ат-
ты поэмасын ?алы? ж? рт шы-
лы??а сый?а тартты. 1987 жыл ы ?аз а ?ст а н Жа -
зушыла р ода?ыны? Белоруссия -
да ?ткен Б?к? лода ?ты? б а л а -
лар ?дебиет? к?ндер? не де ле г а т болып ?атыс ?ан а?ын арнаайы батыр ?. Н? р жа но в бол? а н жерлерд? аралап, я?ни Гроод-
но мен Волковыс к ?алаларын -
да болып, та? ы да ты? мате -
риалдарме н ора лды. С?йт? п, ?А?то?ай а?иы?ы? деген оче р к жазды. ?. Н?ржановт ы елге ке? танытып, таратуыны? а р ? а -
сында ауда н орт а лы? ында ? ы б?р к?ше, ?з? м??ал? м болып ?ызмет ат ?ар?ан ? ?о?ыра т ? совхозында? ы орт а мектепк е батыр ес?м? бер? л? п, ескертк? -
ш? орнатылды. ?аз а ?ст а н Жа-
зушылар ода? ы ? а м? орлы? ? а ал?ан батыр атында? ы мек-
теппен ?збей байланыс жа с а п т?рады. Оны? б? р ку?с? 1987 жылы сол мектепке ?з?н?? же-
ке к? тапханасына н ек? ж? з д е н аса к?ркем шы? а р ма л а р д ы сый?а тартты. Б?л да ?а?ын-
ны? жа с жетк? ншектерг е к ? р -
сеткен а?алы? ?ам?орлы? ы. Батыр атында? ы мектеп ес-
кертк?ш? алдында о ? ушыла р -
ды? к?мелетт? к аттеста т алу салтанат ы ?тед?. Осы орайда айт а кету ке-
рек, Же?? ст? ? онна н аса ?ле?-
дер к? таптарыны? те? жа р т ы -
сы балалар? а арнал?ан. ОНЫ? ал?ашкы балдыр?андар? а жаз-
?ан ?ле?дер? мектепте о?ып ж?рген кез? нде ?Пионер? (?А? желкен?) журнал ы мен ??а-
за?стан пионер? ? (?Алау?) га-
зеттер? нде басылды. Балалар -
?а арна?а н т???ыш ?Кешк? к?н? аталатын к?тапшас ы 1967 жылы, ал ??о?ыраулы са?ат? атты б? р томды? ы 1989 жылы жа ры? к?рд?. ?Же?? с ?аш?ынов ? ?де-
биетке алпысыншы жылдар ы ?ел?п, ширек ?асыр ?ш?нде б?рнеше жыр к?таптарын, ер-
тег? -а?ыздар, поэмала р жаз -
?ан осы ?рпа?ты? таныма л ?к?лдер?н? ? б?р?. Оны? бала-
лар?а арнал?а н ?лендер? маз-
м?ныны? ?р алуанды?ымен, тартымдылы?ыме н к?зге т?се-
д?. Балаларды? ??ым т?с?н?г?-
не, ?абылда у ?аб?лет?не лай-
ы?тап, а?ын ?ле? ?лг?с?нде тап?ыр бейнел? образдарды к?б?рек ?олдану? а тырысады, Же?? ст? ? б? раз та?па?тары-
ны? мектеп о?улы?тарына к?-
р?п, ?ле?дер?не ?н жазылып ж?рген? де сонды?тан болса керек?. ? деп ба?а берген ед? б?р томды?ына жаз?а н ал-
?ы с?з?нде филология ?ылымы-
ны? докторы, профессор Се-
р?к ?ирабаев. Б?г? нде жас ы елуге толып отыр?ан Же?? с ?ашкынов ?То?ырауын тасы?анда ? де-
ген б? р томды? ?ле?дер мен поэмалар жина?ын ?Жазушы" баспасына ?сынды. Елуге кел-
генде То?ырауын ?зен?ндей тасып к?рей? н деген шы?ар. А?ын алда? ы уакытт а да ел сен?м? н а?тап, арынды жыр-
ларыме н ?алы? о?ырманын ?уантатынына к?м? л сенем?з. Сер? к НЕГИМОВ, филология ?ылымыны? кан-
дидаты. Орталы? ?аза?стан. - 1992. - 11 а?пан (?28). - 4 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
195
Размер файла
130 Кб
Теги
zhandy, bauragan, zhyrlar
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа