close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Balalarga bazarlyk

код для вставкиСкачать
?оныраулы са?ат ?д?т ?алып б?рын?ы, Сапар ерте т?рады. Оны? осы ?ылы?ы, Б?р?м?зге ?нады. К???лде к?п ала?ы, Ойлайды ыл?и ?Саба?? деп. Атап кетт?к баланы ??о?ыраулы са?ат? деп. Мектепке ?з?м барамын, Мыж-мыж ет?п таста?ан Ки?м?мд? ?тектеп, ?жем б?рын ба?ша?а Апаратын жетектеп. Ерс?л?г?м аз енд?, Б?г?нде ест? баламын. Мазаламай ?жемд?, Мектепке ?з?м барамын. Жыл?ышы Ж?рт: - Ш?лкес, - деп - м?нез? Тайса?таса жыл?ыдан, Жыл?ышы атай Асау?а ?ар?ып м?нд? б?л?ын?ан. ?неки ол даланы Д?б?рлет?п барады, Ер емес деп к?р енд? Б?л жыл?ышы а?аны. Тор?ай ?стап алдым, Тор?а салдым Жаралан?ан тор?айды. - Жем же, - дед?м, Су да берд?м. Шо?ып, ?ше алмайды. - Мен? ?з?? Дос деп сез?н, ?рпи?п сен т?рмашы. ?сем ?н??, ?айда б?г?н? Досы? ?ш?н жырлашы. К?нба?ыс К?нба?ыс?а ?ызы?ам, Ешб?р ма?тау жетпейд?. К?н ысты?ы шыжы?ан О?ан ?сер етпейд?. Тал шарба?тан асыла Шолып т?р?ан ма?айды, ?алпа? киген басына, Елестетер а?айды. Дихан атам К?нд?з-т?н? жатпайды, Еш тыным таппайды. Кетпен ап ег?нд? Суарып баптайды. ?Мол асты?, асылы -
Дейд?, - елд?? н?с?б??. Орылып б?ткенше, Осы оны? к?с?б?. Санама? Б?р деген?м - белд?к, Ек? деген?м - ерл?к. ?ш деген?м - ?м?т, Т?рт деген?м - т?б?т. Бес деген?м - балта, Алты деген?м - ал?а. Жет? деген?м - жалбыз, Сег?з деген?м - са?ыз. То?ыз деген?м - то?у, Он деген?м - о?у. Жел ди?рмен Ескекке ??сас ?ала?ы, Желмен зырыл ?а?ады. Ди?рмен тасы айналып, Е?бек ?н?н салады. Жай айналып т?рмайды, ?нта?тайды бидайды. Сауылдатып а? ?нды, Наубайшы?а сыйлайды. Бонсай Таби?ат та тым ?ста, Ж?бермейд? есес?н. Бонсай ?йде ыдыста А?аш г?лдей ?сет?н. Емен емес п?р т?тар, Ма?тап ?а?ар та?дайды. ?спей ?ал?ан б?р т?там Ергежейден аумайды. Б?ртег?л К?лг?н, аппа? б?ртег?л Жарушы ед? ерте г?л, Апам ?иып алатын Та?дап ?сем к?ркем?н. Са?ы?дырып жеткендей, Мезг?л жа?сы к?ктемдей. Ба?тар ж?пар а??иды, ?т?р сеу?п кеткендей. П?лд?? аты - Батыр Хайуанаттар парк?нде Тамаша к?п ?рк?мге. ?Батыр? деген П?л? бар, К?д?мг?дей т?л? бар. Иес?не жа?ын кеп: ?Су ?ш-е-д? Ба-тыр? деп. А?ырын т?л ?атады, Ж?рт та? ?алып жатады. Азамат Т?р?анда ол ?н салып, Ж?рт ты?дайды тамсанып. Азамат ?ажап-а?! Домбыра да шертед?, Ты?да?андар елтед?. Азамат ?ажап-а?! Талабын айт, талабын, Жа?сы о?иды саба?ын. Азамат -
Азамат! К?тап Жа?сы ??г?ме, ?ле?д? ?р бет?нен табамын, Ертег?н? к?лемд? О?и алар баламын. Мол ?ызы??а батамын, ?К?тап - б?л?м б?ла?ы? Деген с?з? атамны? Ес?мде ыл?и т?рады. Инел?к Инел?к-ау, инел?к, ?шпа ?ор?ып имен?п. Б?з де са?ан тимел?к, Кел, ойналы?, билел?к. Сек?лд?с?? вертолет, Б?зд? б?рге ерте кет. ?ш?ан кезде ?анаты? Болмасын тек талатын. Те??з К?б?кт? тол?ынын К?кке атар ?ол?а алып, Таппайды б?р тыным К?к те??з долданып. К?н ашы? момын-а?, ?кс?г? тара?ан, Шарша?ан к?п жылап Аумайды баладан. ?к? ?к?, ?к?, ?к?, Шолар ?ырды ж?т?. Т?нде ?н?нен шы??ан ??тылмайды тыш?ан. ?ос жанары талмай, Жар?ырайды шамдай. Т?нде торып ма?ды, К?нд?з дем?н алды. Неге жылады? ?оймайды б?рауы?, ?ы?ырбай жылауы?. Ешк?мге к?нбед?, Т?тт?н? к?п жед?. Ас берсе, ?шпед?, ?а?сады т?стер?. Сонды?тан жылауы?, Тынбайды б?рауы?. Ек? б?лб?л Ек? б?лб?л ба?та?ы Сайрап тыным таппады, Б?реу? ?нге салады, Ек?нш? ?нс?з ?алады. Ек?нш? ?нге салады, Б?р?нш? ?нс?з ?алады. ?шып кетпей алыс?а, Т?сед? ?нмен жарыс?а. Б?лк?лдет?п к?мейд?, Ба?ты ?нге б?лейд?. Биш? Биш? бар ма тап м?ндай, Би? баурап барады. ?ос ?анатын а??удай ?а?ып-?а?ып алады. Енд? б?р с?т ш?й?лген Аумай ?алар ?ыраннан, Дауыл т?рып ?й?рген, Талшыбы?тай б?рал?ан. Боксшы Шата? болды а?аны? ?атыс?аны бокске - Бер? кел, - деп, - ?ара?ым, Жалп етк?зд? о?ыста. Не демекп?н а?а?а, ?алай дейм?н б?л ?с?н. Ж?рт бокске бара ма ?ру ?ш?н ?н?с?н? Ауылда А?сап к?ткен бауыр?а, Майдан келд? ауыл?а. Болды жасыл жайлауда, Тойды ?айма?, айран?а. К?йсеп жат?ан сиырды, К?р?п, м?рын ш?й?рд?. - Сиыр са?ыз шайнайды, -
Деп к?здер? жайнайды. Орталы? ?аза?стан. - 2003. - 18 желто?сан. - 5 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
274
Размер файла
169 Кб
Теги
balalarga, bazarlyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа