close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Bala tanymdylygyn arttyrady

код для вставкиСкачать
Мен Же??с а?ынды ертеден б?лем?н. Ол ?азМУ-де о?ып ж?ргенде б?зд? ? ?Балдыр?ан? жорналыны? белг?л? авторлары-
ны? б?р? болды. Осында топтама ?ле?дер?н жорналды? ек? бет?не сурет?мен бер?п, б?лд?рш?ндерд? ал?аш таныстырып ед?м. Содан бер? ?збей жас жетк?ншектерге ?алам тербеп келед?. Б?г?нде а?са?ал жасы алпысты? ас?арына к?тер?лген а?ын балалар?а жыр жазатын санаулы ?аламгерлерд? ? б?регей?. Оны? ?ле?дер? о?улы?тар мен балалар поэзиясы антологиясына ен?п, к?птеген бауырлас елдер т?лдер?не аударыл?ан. Ал жиырма?а тарта жыр жина?ы мен суретт? к?тапшаларыны? жартысынан астамы балалар?а арнал?ан. Таяуда мемлекетт? к тапсырыспен ?Ж?бек жолы? Баспа ?й?нен шы??ан ?Атамекен? аталатын б?р томды?ы ?олыма ти?п, ?ызы?а о?ып шы?тым. К?тап?а та?па?тары мен ?ле?дер?, ертег?лер? мен а?ыздары, дастандары ен?пт?. Балалар?а жыр жазу о?ай к?р?нген?мен, оны? да ?з ерекшел?г? мен ?иыншылы?тары бар. Белг?л? б?р к?р?н?с пен суретке ??рылса, к?шкене о?ырмандарын ?ызы?тырады. Соны сол к?рген ?алпында к???л экранына т?с?р?п, ес?не са?тау?а тырысады. Таби?атты? та??ажайып ??былыстарын ?з ?олымен ?стап, ойнап ж?рген ойыншы?тар?а ??сатады. Кешк? к?н ?ызыл доп сия?ты. Оны к?м Итер?п ??латты. Бол?ан со? домала?, Кетт? ?р? домалап. (?Кешк? к?н?) М?не, бала ??ымында?ы кешк? к?нн?? к?р?н?с?. Ол тау басына шы?ып, айналасына жары? пен н?р т?гет?н?н б?лсе де, ойнайтын добындай таудан ?р? домалап кеткенде к?н батады деп топшылайды бала. А?дар мен ??старды? ?здер?не т?н ерекшел?ктер? н ашу?а арнал?ан жырлар ?атарына ?Инел?к?, ?Ек? б?лб?л?, ??ара??рт пен ?ой?, ?Б?ла??, ?Бонсай?, ?К?нба?ыс? сия?ты та?па?тарын жат?ызу?а болады. Баланы? бойында?ы жа?ым-
сыз ?деттерд? бай?а?ан ересек адамдар маза?тап к?лк? етет?ндер? бар. Б?ны балдыр?андар да ?з ойыншы?тарында ?олданады. К?р бол?ан ?уырша?ын к?рген к?шкентай ?ыз бала: К?р бас?ан ?уырша?, ?айтед? жуынса?. Айт?анды ты?дамай, Отырсы?, Б?л ?алай? ?й-?й, ?й, к?р бала-ай! ?й-?й, ?й, к?р бала-ай! (?К?р ?уырша??) Немесе, с?р ешк?н?? тыным таппай ба?ыра берет?н ла?ын б?рыш?а апарып байлап ?ой?ан бала: ??стеген?м д?рыс па?? -
деп ?з?не сауал ?ояды (?Т?р?ыздым б?рыш?а?). ?ала мен ауыл баласыны? ?м?рге к?з?арастары ?рт?рл?. ?йткен?, ауылда т?рт т?л?к мал ортасында ?скен бала оларды? жа?ымды, жа?ымсыз м?нездер? н жет?к б?лед?. Ал, ?ала баласы о?ан шор?а?. Ауыл?а ?ыдырып келген бала к?йсеп жат?ан сиырды к?рге?де: ?Сиыр са?ыз шайнап жатыр? - деп та?дануы сонды?тан (?Ауылда?). ?м?рге ?ажетт? маманды? та?дау?а бала жасынан ересек-
терд?? ?стеген е?бектер? ар?ылы бойына с???ред?. Сонды?тан, ?р маманды? иес?н жа?ымды жа?ынан нанымды бейнелеген ?Жыл?ышы?, ?Дихан атам?, ?Биш??, ?Ж?зг?ш а?ай? сия?ты | жырлары б??ан д?лел. Ж.?аш?ынов о?и?алы ?ле?дер?нде, я?ни, ертег?лер?, а?ыздары, дастандарында бала танымдылы?ын ?л?айтып, а?дар мен ??старды? тылсым сырын б?луге ??штарлы?ын арттыру?а ерекше к???л б?лед?. Оны жала? ?г?т т?р?нде жайда? баяндамайды. ?айта ?ызы?ты о?и?а?а ??рып, к?шкене о?ырманын ынты?тыра т?сед?. Осы орайда, ?Адас?ан пингвин?, ??теш пен тауыс?, ?Айлакер ба?алар?, ??ос кептер?, ?Мангуста жылан?а неге ?ш??, ?К?рш?лер?, ?Тап?ыр ?оян?, ?Ш?регей ?йрек?, ??ыран та?дыры? сия?ты ертег?лер? мен а?ыздарын бала т?рсын ересектерд? ? де ?ызы?а о?итынына еш ш?б? келт?рмейм?н. Б?ларды ?ылым?а нег?здеп жаз?анды?ынан да ?м?рше? деп б?лем?н. Ап, дастандарына ерекше то?талу?а болады. Б?рындары Шо?ан У?лиханов туралы повесть, романдар жазыл?анын б?лем?з. Шо?ан жасынан сурет салу?а ??мартып, ?кес?н? ? айтуымен Жана? а?ынны? аузынан ??озы К?рпеш-Баян с?луды? жазып ал?анын, Омбыда?ы ?скери кадет корпусында о?ы?анын, орысты? к?рнект? жазушысы Ф.Достоев-
ский, саяхатшы Н.Потанинмен жа?сы таныс бол?анын тарихтан б?лем?з. А?ынны? ?Бала Шо?ан? дастанында осы о?и?алар бала ??ымына лайы?ты поэтикалы? т?лмен ?р?лген. Же??с палуандар ?м?р?нен к?птеген ?ле?дер жаз?ан. С?йтсек оны? да ?з?нд?к сыры бар екен. К?тапты? беташарында ?Сырларым мен жырларым? деген ?з ?м?р?нен бер?лген деректерде жазыл?андай кез?нде ерк?н к?рестен спорт шебер? нормасын орында?ан палуан болыпты. Сонды?тан да палуан Жалын ?айсаровты? к?рес жолында?ы ?су?н ?Ашыл?ан сыр? дастанында тартымды суреттеген. Ал, ?Тастанбек? дастанында анасы тастап кетсе де балалар ?й?нде т?рбиеленген он ?ш жасар азаматты? ?айсарлы?ын, ?м?рге ??штарлы?ын жас о?ырмандары зердес?не нанымды ??я б?лген. Же??с а?ынны? ?Атамекен? аталатын б?р томды?ы таби?атты, Отанын шекс?з с?юге баланы жасынан т?рбиелеуге ?йретет?н, танымдылы?ы мол к?тап болып жары??а шы??аны баршамызды ?уантады. М?зафар ?л?мбаев, а?ын, ?аза?станны? Халы? жазушысы. Орталы? ?аза?стан. - 2004. - 15 ?а?тар (?8-9). - 8 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
296
Размер файла
165 Кб
Теги
arttyrady, bala, tanymdylygyn
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа