close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФОТОСИНТЕЗ

код для вставкиСкачать
ФОТОСИНТЕЗ
?ФОТОСИНТЕЗ
? Жер бет?ндег? жасыл
жамыл?ыны? к?н жары?ы
энергиясыны? ?атысында
органикалы? заттарды т?зу ?рд?с?.
Б?л к?нн?? ?арышты? энергиясыны?
биосфера?а шы?атын нег?зг? жолы.
?Фотсинтезд?? ек? нег?зг? т?р? бар ?
анаэробты фотосинтез ж?не
аэробты фотосинтез.
АНАЭРОБТЫ ФОТОСИНТЕЗ
?АНАЭРОБТЫ
ФОТОСИНТЕЗ кейб?р
бактериялар?а (на?ыз
бактериялар) т?н. Оларда
фотосинтездеуш? пигмент р?л?н
бактериохлорофилл ат?арады.
?АНАЭРОБТЫ ФОТОСИНТЕЗ
кез?нде оттег? б?л?нбейд?.
АЭРОБТЫ ФОТОСИНТЕЗ
?АЭРОБТЫ
ФОТОСИНТЕЗ - Жер
бет?ндег? т?рш?л?кт? ?амтамасыз етет?н
е? ма?ызды ?рд?с.Себеб? АЭРОБТЫ
ФОТОСИНТЕЗ кез?нде биосфера?а
оттег? б?л?нед?.
?АЭРОБТЫ ФОТОСИНТЕЗ к?птеген
бактериялар?а ж?не жасыл
?с?мд?ктерге т?н. Ол тек хлорофилл
болатын жасушаларда ?ана ?тед?.
ФОТОСИНТЕЗД?? Б?Р?НШ?
САТЫСЫ ЖАРЫ?ТА ?ТЕТ?Н ФОТОЛИЗ
ФОТОСИНТЕЗД?? ЕК?НШ?
САТЫСЫ ? ?АРА??ЫЛЫ?ТА
?ТЕД?
ФОТОСИНТЕЗ СЫЗБАСЫ
К?М?РТЕГ?Н?? АЙНАЛЫМЫ
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
230
Размер файла
545 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа