close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дамытушылық: оқыту кезінде

код для вставкиСкачать
Та?ырыбы :
А?заларды? к?бею
формалары
1. ?йымдастыру кезе??
2. Е?бег?не ?арай ?нбег?
3. ?Б?лгенге маржан ?
4. б?л?м к?лт?
танымдылы?та
5. ?Жан ?иналмай ж?мыс
б?тпес,
Талап ?ылмай м?рат?а
жетпес?
6. О?у т?б? то?
?. ?йымдастыру кезе??
О?ушыларды саба??а икемдеу.
Адам ме?гермейт?н б?л?м бар ма ?
Жой?ын ?ст? тындырар к?ш?? бар да.
О?ы,?йрен,жас ?рпа? б?р?н ме?гер ,
Ал?а ?ой?ан ма?саты? ?с?? бар да !
Е?бег?не ?арай ?нбег?
? Б?л?м минуты
? 1. Оттекс?з ортада ?м?р с?рет?н
?
10
10
20
20
30
30
40
40
?
?
?
?
?
?
а?залар не деп аталады ?
2.жасыл ?с?мд?ктер , балдырлар
энергияны ?андай жолмен алады ?
3.оттег?мен тыныс алатын
а?залар тобы
4. Жасушада?ы ма?ызды
энергетикалы? зат
5. Ш?балша?,к?? ?о?ыздары ,
ш?р?ту бактериялары ?алай
?оректенед? ?
6. Фотосинтез
?аламшарымызды, т?р?
а?заларды немен ?амтамасыз
етед? ?
7.Дайын затты
пайдаланатына?залар тобы ?
8. ?зге а?залар есеб?нен ?м?р
с?рет?ндер ?
?
Оттекс?з ортада ?м?р
с?рет?н а?залар не деп
аталады ?
10
? Оттег?мен тыныс алатын
а?залар тобы
20
?
Ш?балша?,к?? ?о?ыздары ,
ш?р?ту бактериялары ?алай
?оректенед? ?
40
? Дайын затты пайдалана
-тын а?залар тобы ?
30
? Жасыл ?с?мд?ктер ,
балдырлар энергияны
?андай жолмен алады ?
10
?
20
Жасушада?ы ма?ызды
энергетикалы? зат
? Фотосинтез
?аламшарымызды, т?р?
а?заларды немен
?амтамасыз етед? ?
30
? ?зге а?залар есеб?нен ?м?р
с?рет?ндер ?
40
Тыныс алу
кезе?дер?
? Фотосинтезд?? ?анша сатысы бар ?
? Сырт?ы фактор немен аны?талады ?
? Кальвин айналымы фотосинтезд?? ?ай фазасы
?
? К?н энергиясыны? химиялы? энергия?а
?згеру? ?ай сатыда ?
? ?зд?г?нен реттелу деген не ?
? Жылу реттеу бей?мд?л?г? бойынша ??стар ,с?т
?орект?лер ?ай топ?а жатады ?
? Тропизм деген не ?
? Фототаксис деген не ?
Ма?саты : о?ушылар?а к?беюд?? биологиялы?
ма?ызы,т?рлер?,жынысты,жыныссыз
жолмен к?бею жолдары ,
ерекшел?ктер?не то?талу.
Дамытушылы?: о?ыту кез?нде о?ушылар?а
?рт?рл? тапсырма бере отырып,
о?ушыларды? ойлау ?аб?лет?н, жадысын,
шы?армашылы? ?аб?леттер?н арттыру.
Т?рбиел?к : о?ушылар?а ?з бет?мен ж?мыс жасау?а ал?ан
б?л?мдер?н ?с ?ж?з?нде ?олдана б?луге ,саба?
процес?нде а?паратты? ?коммуникациялы?
технологиямен ти?мд? ж?мыс жасай б?луге
т?рбиелеу.
Т?р? : аралас сипатта
?д?с? : интербелсенд? баяндау ,тест,с?ра? ?жауап
К?рнек?л?г? : интербелсенд? ??ралдар,слайд,?лест?рме
материалдар,ДК
П?наралы? байланыс : биохимия
Жыныссыз жолмен к?бею формалары ж?не
оларды? сипаттамасы.
Амебалар
Жасыл эвглена
Эукариотты б?р
жасушалы
ж?нд?ктер мен
Жануарлар
? Жапыра? ?алемшес? ? бегония,?о?ажай
? Пиязшы? ?пияз,сарымса?,лалаг?л.
? Тамырсаба? ? ??рт?ашаш ,
?нжуг?л,бидайы?.
? Т?йнек ?картоп
? М?ртша ? б?лд?рген,??лпынай
? Телу ? жем?с а?аштары
5. Б?рмелену /стробиляция/ немесе ?збелену
/фрагментация/ б?л ересек дара?тарды? жеке
?збелер ар?ылы к?бею жолы.
? ?шек ?уыстылар ,жалпа? ??рттар , те??з
ж?лдызы ,буылты? ??рт , полала.
6. Спора т?зу
Жо?ары сатыда?ы
са?ырау??ла?тарда ?
мейоз, т?менг? ?
митоз.
7. ?с?нд? ?ск?н ар?ылы
к?бейту
/клонирование/
Сомалы? жасушадан
т?тас дара? ?с?ру
?дер?с? ?ск?нд?
?ск?ннен ?с?ру.
? Са?ырау??ла?тар,
?с?мд?ктер.
? Долли ?ойлары ,
микробиология,
салалы ?с?мд?ктер
1
?с?мд?ктерд?? ?ры?танбай
к?бею? /партеногенез/
Ба?ба?,темек?,?ызылша
сорттары,орхидея
т?рлер?,балара,ж?бек к?белег?
2
?осылу ?дер?с? /коньюгация/
Бактерияларды? ?осылуы
ар?ылы к?бею?
3
?осылу ар?ылы
эукариоттарды? к?бею?
/гендерд?? алмасу ?дер?с? /
К?рп?кш?лер,спирогира,
са?ырау??ла? тарды? кейб?р
т?рлер?
/б?л?мд? ж?йелеу ж?не ?орытындылау./
1
Спора т?зу
Те??з ж?лдызы
2
Б?рш?ктену
?ыналар
3
?арапайым б?л?ну
Са?ырау??ла?
4
?с?мд? к?бею
Жануарлар
5
Митоз
Бактерия
6
?збелену
Гидра
К?бею
Аналы?
Аталы?
?ры?тану
Зигота
Эмбриология
1. Митоз жолымен б?р жасушалы а?залар
к?бейе ала ма ?
2. ?шек ?уыстылар б?рш?ктену ар?ылы
к?бейе ала ма ?
3. ?збелену ар?ылы к?бею ш?балша??а
?асиет пе ?
4. ?осарланып ?ры?тану жануарларда
ж?ре ме ?
5. Барлы? а?за?а т?н ?асиет ?
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
39
Размер файла
483 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа