close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Митът за сътворението

код для вставкиСкачать
Митът за сътворението
Библия . Стар Завет
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
1. Сравнете описанието на
сътворението според първата и
втората глава на книгата Битие.
Открийте разликите и ги обяснете,
като имаме предвид различния
характер на Бога Творец.
- “В началото Бог сътвори
небето и земятя.”- “Така
бидоха свършени небето и
земята...”/ “Ето , тъй станаха
небето и земятя ...”
-“И рече Бог :да произведе
земята злак , трева ... и плодно
дърво...” – “...Господ Бог
създаде ...всяко полско храсте
... и всяка полска трева...”/ “И
направи Господ Бог да
израстат от земята всякакви
дървеса , хубави наглед и
добри за ядене ...”
- “ И сътвори Бог човека по
Свой образ и по Божий образ
го сътвори ...” – “И създаде
Господ Бог човека от земна
пръст и вдъхна в лицето му
дихание за живот ; и стана
човекът жива душа .”
- “И създаде Бог земните
зверове според рода им , и
добитъка според рода му...” –
“И даде човекът имена на
всички добитъци ...”
В първа и втора глава на книгата
Битие историята за създаването
на света и живота в него е
разказана по различен начин . В
първа глава светът и човекът са
резултат на общия вселенски
замисъл на Бога Творец , който
създава всичко съгласно една ясна
и вътрешно структурирана
логическа схема – всяко едно
нещо е създадено с
предопределените си функции и с
възможността да се
възпроизвежда . Във втора глава
на Моисеевата книга Битие
Божиите творения вече са дарени
с душа и са в състояние да
извършват предназначените за
тях дейности .
И в двата разказа обаче човекът е
показан не просто като някаква
раввноредна частица от света , а
напротив – като своеобразен
посридник между земното и
божественото .
Въпроси:
2.Коя е основната митологична
опозиция в първата глава на
книгата Битие?
Цитати:
Разсъждения:
Основна митологична
опозиция : бездна - свят
Други:
Небе – земя
Тъмнина – светлина
Добро – зло
Нощ – ден
Вечер – утро
Твърд – вода
Суша/земя – вода/море
Трева/семе – дърво
Риби – птици
Зверове – добитък
Мъж – жена
Адам – Ева
Господ Бог – човек
Човек – животно
Както злото не може да
живее без доброто , така и
всички опозиции не могат да
съществуват една без друга ,
защото се допълват . Денят не
би бил ден , ако нямаше нощ и
т.н. .
Хаос - Космос
Това е основната символна
опозиция на всеки мит за
сътворението . На мястото на
неорганизираната пустош , в която
има само вода , по волятя на
твореца се появяват всички найважни обекти от световния ред със
своята вътрешна йерархия и
функционлна обвързаност .
Слънцето и луната имат задачата
да делят деня от нощта , небесата и
земната твърд се разполагат една
спрямо друга , сушата и моретата
се отделят с ясни граници ,
животните и растенията се
подреждат по родове .
В света на човешкия космос не
може да съществува истински ред ,
ако няма имена и слово . Преди
именуването светът е хаотичен ,
неясен и объркан за човека , но
след него вече е подреден и
познаваем , човекът може спокойно
да ластва над него , както е наредил
творецът .
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
3.Защо и в първата, и във втората
глава на книгата Битие Бог
създава човека, за да бъде
господар на всичко сътворено?
Каква е ролята на израза “по свой
образ и подобие”?
- “След това рече Бог : да
сътворим човека по Наш образ
(и) по Наше подобие ; и да
господарува над морските
риби , и над добитъка и над
чялата земя , и над всички
гадини , които пълзят по
земята .”
- “ И сътвори Бог човека по
Свой образ и по Божий образ
го сътвори ...” – “...и вдъхна в
лицето му дихание за живот ;
и стана човекът жива душа .”
- “И благослови ги Бог , като
им рече: плодете се и множете
се , пълнете земята и
обладайте я и господарувайте
...”
- “И създаде Господ Бог от
реброто , взето от човека ,
жена ...”
- “Затова ще остави човек баща
си и майка си и ще се прилепи
към жена си ; и ще бъдат
(двамата) една плът.”
Господ Бог създава света и всичко
живо и неживо на него . Той
управлява своите творения , но не
живее сред тях и , затова създава
човека като му предоставя правото
да е господар на всичко земно .
Господ създава човека с ясната
представа , че той олицетворява
Себе си , но като господар на
животните и растенията . Първото
задължение , което Господ дава на
човека е да господарува над всичо
създадено от Него . Именно , затова
както Господ е господар на човека ,
така и човекът е владетел на
всичко създадено от Бог .
Изразът “по свой образ и подобие”
представя човека като връзка
между земния свят и божественото
. По този начин Бог провъзгласява
човека за господар на света , на
когото се подчиняват всички земни
твари .
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
4.Проследете как в двете
различни предания е показано
сътворяването на мъжа и жената.
Открийте разликите и обяснете
техните причини.
- “ И сътвори Бог човека по
Свой образ и по Божий образ
го сътвори ...” – “...и вдъхна в
лицето му дихание за живот ;
и стана човекът жива душа .”
- “И благослови ги Бог , като
им рече: плодете се и множете
се , пълнете земята и
обладайте я и господарувайте
...”
- “И създаде Господ Бог от
реброто , взето от човека ,
жена ...”
-“И рече човекът : ето , това е
кост от костите ми и плът от
плътта ми : тя ще се нарича
жена , защото е взета от мъжа
(си).”
- “И даде човекът имена на
всички добитъци и небесни
птици и на всички полски
зверове ...”
- “И даде Господ Бог на човека
дълбок сън ... запълни онова
място с плът .”
В първа глава от книгата Битие
мъжът и жената са лишени от
душа и разум и всяко тяхно дело
се управлява от Създателя им
.Във втора глава обаче , хората са
дарени с възможността да
решават сами как ще постъпят и
поемат отговорност за
последствията . Те вече имат
право да говорет и могат да
мислят , да чувтват, да работят и
да създават семейство . Много
важен е и моментът , когато
Господ определя мястото на
човека в света . Адам е признат за
господар , но това проличава едва
във второто предание , когато
човекът получава правото да
именува , всичко създадено от Бог
. Във втора глава проличава и
божественото у човека . След
неуморния труд Адам получава
правото да си почине и да заспи .
В митологията на различни
народи почивката е типична за
боговете , но тук за пръв път
божие творение получава благото
– сън .
Въпроси:
5.Защо Бог засажда Едемската
градина и поставя първите хора
да живеят в нея?
Цитати:
Разсъждения:
-“И направи Господ Бог да
израстат от земята всякакви
дървеса , хубави наглед и добри
за ядене , и дървото на живота
посред нея , и дървото на
познаване добро и зло.”
-“От Едем изтичаше река , за да
напоява рая , и подир се
разклонявше на четири реки .”
-“И насади Господ Бог рай в
Едем , на изток , и там настани
човека , когото създаде .”
- “След това Господ Бог взе
човека (когото създаде)и го
посели в Едемската градина , да
я (обработва и да я пази) .”
Образът на Едемската градина е
изключително важен за създаване
на онази райска представа за
света , която митът се опитва да
утвърди . Тя се намира “на изток”
, т.е. е далеч от нас . От нея
извират четири реки , а изворът на
водата във всички митологии е
символ на живота . Броят на
реките – четири , съответства на
деленето на света на четири
основни елемента – вода , въздух ,
огън и земя . Господ Бог създава
Едемската градина с ясната
представа , че тя е идеалният дом
за всяко живо същество – красива
, изпълнена с блага , съдържаща
най - благоприятните условия за
живот .В нея човекът може да
намери всичко онова , което е
нужно за съществуването му .
Господ иска и да научи човека на
труд – най - голямото човешко
благо , още от началото на
съществуването му . В Едемската
градина Бог дава на човека всички
блага и всички възможности да се
усавършенства .
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
6.Коя е причината бог да забрани
на Адам и Ева да ядат от дървото
на познанието?
-“И аповяда Господ Бог на
човека и рече:...от дървото за
познаване добро и зло , да не
ядеш от него ; защото , в който
ден вкусиш от него , бездруго
ще умреш .”
-“...рече Бог : не яжте от тях и
не се докосвайте до тях , за да
не умрете .”
-“...змията рече...:...но Бог знае ,
че в деня , в който вкусите от
тях , ще ви се отворят очите , и
ще бъдете като богове , знаещи
добро и зло . Видя жената , че
дървото е добро за ядене и
приятно за очите и много
желано , защото дава знание ...”
Греховете към , които човек е
податлив и неговата свободна
воля са непресъщи на
космическия порядък , който Бог
създава . В този порядък човекът
е положен в центъра и е господар
на всичко , но е лишен от
истинското познание – познанието
на доброто и злото . Неслучайно
централен образ в библейския
разказ е именно дървото на
познанието , защото само чрез
него човекът може да се откъсне
от своята невинна срасналост с
природата и да премине в
културното общество .
Въпроси:
7.Защо ролята на изкусител е
поета от змията? Каква е
митологичната функция на
змията в повечето от познатите
ни митологии?
Цитати:
Разсъждения:
-“ И сътвори Бог ... всякакъв
вид животни – влечуги ...”
-“Змията беше най-хитра от
всички полски зверове , които
Господ Бог създаде . “
-“Тогава змията рече на жената
: не , няма да умрете ; но Бог
знае , че в деня , в който
вкусите от тях , ще ви се
отворят очите , и ще бъдете
като богове , знаещи добро и
зло .”
-“...змията ме прелъсти , и аз
ядох . “
-“И рече Господ Бог на змията
: загдето си сторила това ,
прослита да си между всички
животни и всички полски
зверове ; ти ще се влачиш по
корема си и ще ядеш прах през
всички дни на живота си;
и ще всея вражда между тебе и
жената , и между твоето семе и
нейното семе ; то ще те
поразява в главата , а ти ще го
жилиш в петата .”
Змията е основен посредник
между хтоничните сили на земята
и водата и соларните сили , а оттам
и на връзката между земята и
човека . В библейския разказ тя е
определена като най-хитрото
същество и ролята й е двусмислена
. От една страна , змията е
първопричина за нещастието но
Адам и Ева , но от друга , е
съществото , което им посочва пътя
към познанието – към
изравняването с Бога . Змията е
символ , който носи отрицателното
начало – неподчинанието на
божествената воля , затова и актът
на познанието се тълкува като
“грехоподание” . В традициите на
християството змията вече се
възприема като земния образ на
Сатаната , който въвлича първите
хора в капана на първородния грях
, предопределил нещастната съдба
на човешкия род .
Въпроси:
8.Как си обяснявате появата на
мотива за голотата и срама?
Цитати:
Разсъждения:
-“И бяха двамата голи , Адам и
жена му , и не се срамуваха .”
-“...ще ви се отворят очите...”
-“. Видя жената , че дървото е
добро за ядене и приятно за
очите и много желано , защото
дава знание , взе от плодовете
му и яде , па даде и на мъжа си
, та яде и той . Тогава се
отвориха очите на двамата , и
разбрха , че са голи , па съшиха
смокинени листи и си
направиха препасници .”
-“Той каза : чух гласа Ти в рая ,
и ме достраша , защото съм гол
, и се скрих .”
-“И рече (Бог) : кой ти каза , че
си гол ? Да не си ял от дървото ,
от което ти забраних да ядеш ?”
-“Адам отговори : жената , която
ми даде Ти – тя ми даде от
дървото , и аз ядох . “
-“И направи Господ Бог на
Адама и на жена му кожени
дрехи , с които ги облече .”
В библейския разказ човекът
желае невъзможното – да бъде
равен на Бога . Да бъдеш равен на
Бога , означава да твориш като
него , да имаш ясни представи за
това , което вършиш , и да го
оценяваш . Възможността за
оценка възниква едва с появата на
понятията за добро и зло . Но
заедно с тях стават реалност и
другите страни на моралното
познание – чувството за срам ,
вина и отговорност .Без тях
моралната оценка на света е
невъзможна . Голотата ,
възприемана до момента като
природна , изведнъж става срамна
, защото се включва в цяла
система от норми , според които
голотата като предизвикваща
човешката чувственост се смята
за непозволена .Когато човек е гол
, вече я няма маската пред образа
му – няма ги вече дрехите , които
прикриват неговите слабости .
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
9.Защо бог изгонва Адам и Ева
от Едемската градина, от какво
се страхува той? Какво е
отношението между дървото на
познанието и дървото на
живота?
-“И направи Господ Бог да израстат от
земята всякакви дървеса , хубави
наглед и добри за ядене , и дървото на
живота посред рая , и дървото за
познаване добро и зло .”
-“Тогава Господ Бог го изпъди от
Едемската градина , да обработва
земята , от която бе взет . И изгони
Адама , и постави на изток при
Едемската градина Херувим и
пламенен меч , що се обръщаше , за да
пазят пътя към дървото на живота .”
Разлика между дървото на
познанието и дървото на живота
“...а от дрвото за познаване добро и
зло , да не ядеш от него ; защото , в
който ден вкусиш от него , без друго
ще умреш .”/ “...че в деня , в който
вкусите от тях , ще ви се отворят
очите , и ще бъдете като богове ,
знаещи добро и зло . “ – “И рече
Господ Бог : ето . Адам стана като
един от Нас да познава добро и зло : и
сега – да не простре ръка да вземе от
дървото на живота , та , като вкуси ,
да заживее вечно .”
След като Адам и Ева вече са вкусили от
плодовете на дървото до познанието им
остава само още една крачка , за да се
изравни човекът със своя създател – да
хапне и от дървото на живота . Бог
заплашва мъжа и жената , че ако ядат от
дървото на познанието , ще умрат .
Оказва се , че не само не умират , но се
появява и опасността да станат
безсмъртни , защото владеейки вече
познанието на доброто и злото , те лесно
могат да стигнат до дървото на живота .
За да предотврати това , Бог изгонва
Адам и Ева от рая и ги проклина да
водят трудно съществуване . Но заедно с
това те символично изземват силата не
само на дървото на познанието , но и на
дървото на живота . Вечният живот се
осигурява от жената , която ражда
своите деца и по този начин човекът
може да живее вечно . Човекът приема
изгонването си от градината на Едем
като наказание за проявменото
непослушание .
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
10.Защо най-характерните за
човешкия живот дейности –
труда, раждането в мъки, яденето
на хляба с пот на чело, са
показани като наказателни
мерки от страна на бог?
-“На жената рече : ще умножа и
преумножа скръбта ти , кога си
бременна ; с болка ще раждаш
деца ; и към мъжа си ще тегнеш ,
той ще господарува над тебе .
А на Адама рече : загдето си
послушал гласа на жена си и си
ял от дървото , за което ти
заповядах , като казах : не яж от
него , - проклета да е земята
поради тебе : с мъка ще се
храниш от нея през всички дни
на живота си ;тръне и бодили
ще ти ражда тя : и ще се храниш
с полска трева : с пот на лицето
си ще ядеш хляба си , докле се
върнеш в земята , от която си
взет : защото пръст си и в пръст
ще се върнеш .”
Човек получава двойнствена
представа за себе си . Несъмнено
той е част от световната хармония
– частица от нейния безкраен
кръговрат . От друга страна обаче
, той сам е господар на живота си
– сам си осигурява хляба , макар и
с пот на чело , сам се ражда (а не
създаден от божество) , макар и в
мъки . Това , което му остава от
комфликта с Бога , е чувството за
вена и наказание – изначално
човешко чувство за грехопадение .
Световният ред е създаден от Бога
, а ние можем само да се водим по
този ред или да се отклоним в
забранената посока . Едното е
добро , а другото е грях . Всеки
сам за себе си решава кой път е
неговият като поема отговорност
за последствията .
Въпроси:
11. Съществуват ли в
съвременния живот символни
образи, с които са описани
сътворението и грехотата?
Цитати:
Разсъждения:
Примери за изкушения в
съвремието , ноито водят до
прогрес
- любопитството човек да научи
какво се крие в океанските
дълбини и необятността на
едва-познатия космос
Изкушения – пороци
алкохол
наркотици , цигари ...
изневяра
хазартни игри
и всичко забранено –
всичко , което е тема табу за
обществото
Например има много неща
забранени за непълнолетните и
малолетните в обществото .
Тази част от населението често
не устоява на изкушението ,
поради своята неопитност и
прекрачва закона .Но ако Адам
и Ева не бяха се отдали на греха
сега те щяха да са единствените
хора на този свят .
Животът е изпълнен с изпитания
и изкушения . Изкушението е грях
– то е всичко онова , което е
забранено , но любопитството в
нас иска да усети , види , опита
независимо от това касво
наказание би последвало . Има и
още много примери , които
всекедневно ни заобикалят . Но за
да им устои човек трябва да е
достатъчно силен , разумен и
информиран .Изкушението като
грях освен , че носи беди е и
основен двигател на прогреса и
усавършенстването на
обществото . Това се получава
поради непрекъснатия стремеж на
човека да създава и твори .
Въпроси:
Цитати:
Разсъждения:
12.В литературата митът за
сътворението на света често
присъства като спомагателен или
дори централен мотив. Можете ли
Митът за Пандора от
древногръцката митология
Робинзон Крузо – роман –
Даниел Дефо
Ян Бибиян – роман – Елин
Пелин
Митът за сътворението на
света от еипетската митология
Ангелинка – разказ –
Елин Пелин
Джурасик парк
Студеното сърце-приказка
– Вилхем Хауф
“Корабокрушенецът” – с
Том Ханкс
“Първороден грях” – с
Антонио Бандерас и Анджелина
Джоли
“Продал душата си на
дявола”
“Фауст”- Гьоте
Библията е уникална , единствена по рода си книга
. Четат я хора на различни възрасти и черпят от нея
много мъдрости . За това много творци – писатели ,
режисьори вземат мотиви от Библията за своите
произведения . Често срещани символи и основни
проблеми в творби от световната , древната и
българската литература са сътворението и грехът .
Пример от световната литература Робинзон Крузо
, който пренуден от обстоятелствата създава свой
собствен свят на самотният остров , на който
корабокрушира . Главният герой сам набавя
храната си и ползва дадените му от Бог блага –
също както и Адам .Този мотив наблюдаваме и във
филма “Корабокрушенецът”.Овчарчето от разказът
на Елин Пелин “Ангелинка” създава своя вселена
на сънищата си . Още от древността хората се
вълнуват от началото на света и един от многато
примери е “Египетският мит за
сътворението”.Сътворението като символ се
разглежда и във филма на Стивън Спилбърг
“Джурасик Парк”, макар и разгледано по различен ,
фантастичен начин .Грехът се среща в изкуството
като символ много по-често от сътворението . Дори
в Древна Гърция грехът е строго наказуем .
Например Пандора не устоява на любопитството си
и дава началото на болестите и страданията в
човечеството , ката пренебрегва думите на боговете
да не отваря съндъка . Ян Бибиян се поддова на
Дявола и слуша неговите съвети , заради което покъсно страда . Много филми също разглеждат
проблема – човек да продаде душата си на дявола .
В поучителната приказка на Вилхем Хауф
“Студеното сърце” , главният герой продава
сърцето си с цел да получи голямо богатство , за
което е съден както от автора , така и от читателите
.Съществува доре филм наречен “Първороден
грях” , в който главните герои изиграни от Антонио
Бандерас и Анджелина Джоли се поддават на
различни изкушения – комар , опиати ,
престъпления и непозволена любов .
да посочите примери?
За вас презентацията потготвиха :
- Кристина Найденова
- Камелия Ранкова
- Донка Георгиева
- Константина Живкова
№13 9д клас
№8 9д клас
№7 9д клас
№10 9д клас
За подготвянето на презентацията са използвани : Интернет – илюстрации
Литература за 9 клас
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
99
Размер файла
693 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа