close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Жасөспірімдерге психологиялық

код для вставкиСкачать
Орында?ан: Мустапаева В.А. ?2 КЛ
?
?
?
?
Психоанализд?? ?ыс?аша тарихы
Психоанализд?? техникалары мен нег?зг?
т?с?н?ктер?
Психоанализд?? психологиялы? ке?ес беруде
алатын р?л?
?аз?рг? ?о?амда?ы психоанализд??
ма?ыздылы?ы
? Психоанализ
(нем.
Psychoanalyse) ?
психо ж?не анализ
деген с?зден шы??ан,
психотерапияны?
?д?с? ж?не
психологияда?ы
нег?зг? мектептерд??
б?р?.
? XIX со?ы - XX басы
?? австриялы?
невролог Зигмунд
Фрейдпен жасал?ан
психологиялы?
теория.
?
?
?
?
?
?
Адамны? ж?р?с-т?рысы, т?ж?рибес? мен танымы ?шк? ж?не
иррационалды ??марлы?ымен аны?талады;
Б?л ??марлы?тар санасыны? санасызды? де?гей?не т?н;
Осы ??штарлы?тарды саналай алу м?мк?нд?г? психологиялы?
?арсыласу я?ни, ?арсыласу механиз?м?н?? формасында
к?рсетед?;
Т?л?а ??рылымы, индивидуалды немесе жеке дамуы ерте
балалы? ша? о?и?аларымен аны?талады;
Шынайылы?ты саналау мен саналанба?ан немесе
ы?ыстырыл?ан конфликт а?параты менталды б?зылыстар?а
алып келед?, невроз, м?нез-??лы?ты? невротикалы? жа?ы,
?о?ыныш, депрессия т.б.
Санасыз де?гейдег? а?паратты оны саналай, сез?ну ар?ылы
арылу?а болады.
?
?
?
?
Ж?р?с-т?рыс теориясы т?л?а психологиясында?ы е? ?сер?
?лкен теорияны? б?р?. Ол классикалы? психоанализге
?атысты Зигмунд Фрейдпен нег?з? ?алан?ан.
Адамны? ж?р?с-т?рыс мотивтер?н?? нег?з?н зерттеу ?д?с?.
Психоанализд?? фундаменталды о?у п?н? ? жасырын
саналанба?ан мотивтер, олар т?рл? б?зылыстар?а алып
келед?. Олар пациентт?? бос ассоциациясы ар?ылы
шы?ады немесе аны?талады.
Психикалы? б?зылыстарды ?арсыласу мен аудару
техникалары ар?ылы емделед?. Психоаналитикт??
ма?саты ? жасырын механизмдерден ??тылу?а к?мек
беру. Ол интерпретация мен ?айта ??деу ж?мыстары
ар?ылы ж?зеге асады.
Психоаналитикт?? нег?зг? ма?саты психиканы конфликт
тудыратын жасырын механизмдерден босату.
Санасыз
ды? де?гей
Т?стерд?
жору
Сана
Аудару ж?не
?арсыласу,
?ор?аныс
механизмде
р?
Психоанализ
д??
техникасы
мен нег?зг?
т?с?н?ктер?
Ерк?н
ассоциация
Интер
претация
Проекциялау
Компенсациялау
Ы?ыстыру
?арсыласу
Сублимация
Рационалдылы?
Регрессия
Аскетизм
Интеллектуализациялау
? З.
Фрейдт?? классикалы? ??марлы?
теориясы
? Эго ? психология
? ?арым-?атынасты? объективт? теориясы
? Ж. Лаканны? ??рылымды? психоанализ?
? Интерперсоналды кел?стер (Г. С. Салливан,
Клара Томпсон)
? Интерсубъективт? кел?с (Р. Столороу)
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
35
Размер файла
3 504 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа