close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Видове общуване

код для вставкиСкачать
Видове
общуване
Йордан Ангелов-0899 949 565
консултант организационна
психология
В зависимост от нивото на
общуване
• Манипулативно
• Примитивно
• Висше
В зависимост от целта
• Биологично
• Социално
В зависимост от съдържанието
•
•
•
•
•
Материално
Когнитивно, познавателно
Кондиционно
Мотивационно
Дейностно
В зависимост от средствата за
общуване
•
•
•
•
Непосредствено
Опосредствено
Пряко
Косвено
Страни на общуването
Комуникативна
Интерактивна
Перцептивна
Комуникативна – процес на
обмяна на информацията.
Нива на комуникация
• Действителна комуникация
• Метакомуникация
Модел на комуникация
•
•
•
•
•
Кой предава съобщението? – Комуникатор
Какво се предава? – Съобщение
Как се предава? – Канал
На кого се предава? – Аудитория, събеседник
Защо се предава? – Цел, ефективност
Интерактивна страна на
общуването
Характеризира взаимодействието между
хората.
Етапи на организирано
взаимодействие
• Пространствен контакт – да се намира в
пространствена близост.
• Психичен контакт – да е на лице взаимен интерес.
• Социален контакт – да е на лице съвместна дейност.
• Взаимодействие – системно осъществяване на
съвместни дейности.
• Социално отношение – взаимносвързани системи
на действие.
Позиции на комуникацията
• Открита – открито излага мисли, идеи и
гледна точка.
• Страняща – неутрална позиция, съгласява се
с всички гледни точки, не заявява нито една
открито.
• Закрита – прикрива собствената позиция с
всякакви средства.
Стилове на взаимодействие
Доминантен – властва над останалите, принизява ролята им в
общуването.
Драматичен – дава прекалено силна окраска на съдържанието.
Спорен – има постоянно желание за конкуренция, доказване,
агресивен стил.
Успокояващ – има за цел да намали тревожността, притесненията
и стреса в общуването.
Впечатляващ – стратегия целяща да впечатли всеки с всичко.
Акуратен – стремеж за точност до най-дребни детайли и
подробности.
Внимателен – показва интерес към събеседника.
Въодушевен – силно изразена жестикулация, мимика,
експресивен стил.
Приятелски – поощрява другите да бъдат активни в общуването.
Открит – безпроблемно изразява своите мисли, чувства и
потребности
Стил А – минимално използване на отвореност и обратна
връзка.
Стил Б – слаба отвореност, но силно желание за обратна
връзка.
Стил В – силна отвореност, но липсва желание за обратна
връзка.
Стил Г – отвореността и желанието за обратна връзка са
балансирани.
Перцептивна страна на
общуването
Това е процес на междуличностно възприемане
.
Перцептивни подходи
• Идентификация – отъждествяването със
събеседника.
• Рефлексия – осъзнаване на това как сме
възприемани от събеседника.
• Атракция и антипатия – създаване на
емоционално отношение към другия.
• Казуална атрибуция – възприемането на
индивида на първото разумно решение,
което му е дошло на ум.
Комуникативна компетентност на
мениджъра
Включва психологически знания,
комуникативни способности, умения и
навици, както и свойства на личността
проявяващи се в общуването с другите.
Видове комуникация
• Делова
• Консултативна
• Интимно-личностна
Елементи на комуникативната
компетентност
• Прогноза на комуникативната ситуация
• Програмирне на общуването
• Управление на общуването
Видове комуникативна
компетентност
• Комуникативно-диагностична – диагностика на възможните
социални и психологически противоречия по време на
общуването.
• Комуникативно-програмираща – създаване на подготовка за
програма за общуване, стилове, позиции, дистанция и др.
• Комуникативно-организационна – организация на
партньорите в общуването.
• Комуникативно-изпълнителска – осъществяване на
планираната програма за общуване.
Умения за наблюдение на клиента
• Възприятие - психичен процес на отразяване на предмети
и явления от действителността при непосредственото им
въздействие върху сетивните органи. Освен сбор от
усещания, процесът на възприятие включва и минал опит на
човека във вид на представи и знания.
• Интерпретация – процес на даване на значение на
външния вид, думите и поведението на събеседника, техника
за тълкуване на вътрешния и външния му свят, възможност
за приближаване до същността на проблема.
Видове интерпретация
• Установяване на връзка между привидно
независими изказвания, проблеми и събития.
• Ацентиране върху някои особености или чувтства
на събеседника.
• Интерпретация на начините за психологическа
защита и съпротива.
• Свързване на настоящи събития, мисли и
преживявания с минали.
• Предоставяна на други възможности на
събеседника за изразяване на чувстваната, мислите
и поведението.
Фактори, влияещи върху
възприятието и
интерпретацията
Фактори при приемника
•
•
•
•
•
•
•
Знания и опит
Чувства и настроение
Внимание
Възгледи, норм, ценности, култура
Мотивация
Физическо състояние
Защитни механизми
Фактори при предавателя
•
•
•
•
Задържане на част от информацията.
Собствени проблеми.
Неразбран говор.
Несъответствие между вербално и
невербално поведение.
• Физическо състояние.
Ситуационни фактори
• Място на комуникация.
• Време на комуникацията.
• Обремененост на комуникацията
Грешки при възприятието и
интерпретацията
•
•
•
•
•
•
•
Ефект на първенството
Ефект на ореола
Стереотипизация
Лични норми и ценности
Непълна информация
Прибързани изводи и реакции
Табута
Невербално поведение
Прояви на невербалното
поведение
•
•
•
•
Потвърждение и повторение
Отрицание и усложнение
Усилване и акцентиране
Контрол и регулация
Категории невербално поведение
•
•
•
•
•
Емблеми
Илюстратори
Мимики
Регулатори
Адаптори
Невербални форми на общуване
• Кинестична модалност – кинесика
• Пространствено-териториална модалност –
проксемика
• Параезикова модалност – параезик
• Тактилна модалност
• Обонятелна модалност
• Цивилизационна модалност
Кинестетична модалност
• Мимика – жестове на лицето
• Пантомимика – жестове на тялото
Лицето – 55% от невербалното
общуване става чрез лицето
•
•
•
•
•
•
•
Зрителен контакт
Очи
Вежди
Устни
Кожа на лицето
Докосвания до лицето
Глава
Пантомимика
• Жестове на ръце
• Жестове с крака
• Походка
Проксемика – териториално
значение на общуването.
•
•
•
•
Интимна – до 50 см
Лична – до 1 м
Социална – до 3 м
Публична – над 3 м
Активно слушане
• структурирана форма на слушане и
отговаряне, която фокусира върху
вниманието и уважението. Означава не
просто да слушаш, а да чуваш какво се казва
между редовете, полуизказани и неизказани
мисли и чувства.
Неефективно слушане
•
•
•
•
Престорено
Егоистично
Неутрално
Враждебно
Техники за активно слушане
•
•
•
•
•
•
Насърчаване
Изясняване
Интерпретация
Отразяване
Обобщаване
Потвърждаване
Вербална комуникация
Фактори
•
•
•
•
•
•
•
Дикция
Логическо ударение
Темп на речта
Пауза
Интонация
Словоред
Метаезик
Умения за оценка на ситуацията и
нуждите на събеседника
Източници за извършване на
оценка
• Думите на клиента
• Невербалното поведение на клиента
• Директно наблюдение
Умения за изясняване
•
•
•
•
•
•
Задаване на въпроси
Поощрение
Конкретизиране
Повторение
Обобщаване
Отражение на чувства
Умение за реакция
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Мълчание, пауза
Пауза за вземане на решения
Паузата като блокиране
Пауза причинена от препятствия
Саморазкриване
Позитивно
Негативно
Емпатия
Обратна връзка
Конфронтация
Информиране
Даване на съвет
Асертивно поведение
Умение за разрешаване на
кофликти
Сблъсък на противоположни принципи, цели,
чувства или интереси
Типове конфликтни личности
•
•
•
•
•
•
Демонстративен
Ригиден
Неуправляем
Педантичен
Рационален
Безволев
Видове конфликти
•
•
•
•
В зависимост от участниците в конфликта
Конфликт със себе си
Конфликт в специфична група от хора
Конфликт между две или повече групи
В зависимост от статуса на
участниците
• Хоризонтални
• Вертикални
• Смесени
В зависимост от тяхното
проявление
• Скрити
• Явни
По характера на потребностите
• Материални
• Статусно-ролеви
• Духовни
По времеви параметър
•
•
•
•
Временни
Краткотрайни
Продължителни
Дълготрайни
По интензивност на проявление
• Изразени
• Вяло протичащи
Според тяхната резултативност
• Конструктивни
• Деструктивни
Динамика (етапи на конфликта
• Латентен (скрит)
• Изявен
• Стадий на разрешаване
Технологичени стъпки при
управлението на конфликта
• Прогнозиране на конфликт
• Предотвратяване на конфликт
• Регулиране и разрешаване
Начини за разрешаване на
конфликт
•
•
•
•
Избягване от конфликта
Метод на силата
Компромис и отстъпки
Скрити действия
Препоръки за управлението на
конфликта
• Минете през всички фази на развитие на конфликта, или
ако сте трета срана стимулирайте това.
• Изяснете явните и скрити причини за конфликта.
• Анализирайте мотивите, целите и интересите на двете
страни.
• Фокусирайте вниманието не върху позициите, а върху
интересите.
• Бъдете твърди по отношене на проблема и меки по
отношение на хората.
• Осъзнайте и контролирайте чувствата, въздържайте се
емоционално.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
111
Размер файла
244 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа