close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Литературна терминология

код для вставкиСкачать
Част Б - Модул І
Модулът съдържа въвеждаща информация за
използване на основната литературна терминология.
Включва 10 последователни стъпки, на основата на
които може да се градят следващите етапи за писане
на съчинение, независимо от темата, автора,
литературната творба или група от творби на един и
същ автор или различни автори.
Входът в модела /Част А – слайд 10/,
управлението му /А 5/ и връщането към основното
меню /А 10/ е както при другите модули.
1
Литературна терминология
• Всяка наука разполага с определена лексика,
която се използва със своето основно значение и
характеризира различни нейни страни.
• Литературата също има свой терминологичен
речник. Познаването му служи като своеобразен
ключ към художествения текст и придава научност
на изложението.
• Информацията в модул Б-І е разпределена в 10
основни стъпки, които засягат следните категории
понятия: общи понятия, културни епохи,
литературата и живота, литературни родове и
жанрове, начални елементи и предистория на
творбата, термини от съдържателна и формална
страна, художествени образи, принципи и похвати за
изобразяване.
2
Необходими пояснения
В модула се изяснява по-обща терминология,
присъща на световната литературна история и
естетика.
Това е терминология, използвана и в световната
литература – познаването й дава възможност да
четем и анализираме не само българските, но и
световните литературни образци.
Тя предполага по-широки знания за световния
литературен процес, който определя протичането
и на българското литературно развитие.
Обучението по литература се гради на основата на
тази терминология и за нейната нужда и полза
3
говорят следващите два слайда.
Литературната терминология, според
изискванията за изучаване в:
VІІІ клас: ирония, лирическа миниатюра, триптих;
ІХ клас: устна словестност; митология-фолклор-литература; епос,
лирика, драма; сюжет /сюжетна линия/, композиция /експозиция,
завръзка, кулминация, развръзка, епилог/; герой-антигерой; конфликт;
архетип, антипод, псевдоним; жанрова система; житие /агиография/,
похвално слово, апокриф; акростих; принципи на изображение –
идеализация, индивидуализация, типизация, алегория, гротеска,
реализъм, натурализъм, апология, полемика, теоцентризъм;
Х клас: Ренесанс, Класицизъм, Просвещение, Романтизъм, Модернизъм;
хуманизъм, антропоцентризъм, сонет, новела, роман; пародия;
трагедия, комедия; терцина, катрен; фабула, творчески замисъл;
персонаж, монолог, резоньор; контраст, антитеза; художествена
условност /фикция/;
ХІ клас: лирически човек, лирически “Аз”, лирически говорител;
наративна техника; символ;
ХІІ клас: урбанистична тема; мотиви; вещна поезия; оптимизъм,
песимизъм;
* По Изисквания за организиране на обучението в
културнообразователна област БЕЛ – 2002/2003, С., 2002
4
Литературна терминология
Задължителна терминология за държавните зрелостни изпити /ДЗИ/:
Жанр, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, политическа сатира, ода,
елегия, балада, поема, сонет, лирическа миниатюра;
социален реализъм, модернизъм, естетически индивидуализъм, символизъм,
експресионизъм;
Литературно направление, школа, индивидуален стил;
Заглавие, мото, посвещение;
Литературен герой, лирически “аз”, повествовател;
Художествено време и пространство /хронотоп/;
Свободен стих, предметна поезия;
Композиция, сюжет, експозиция, завръзка, кулминация, развръзка, епилог,
поанта;
Междутекстови връзки, цитат;
Поетически език: тропи и фигури; антитеза, контраст, епитет, художествено
сравнение, метафора, метонимия, хипербола, литота, алегория, символ,
гротеска, оксиморон, парадокс, градация, алитерация, асонанс, повторение,
анжамбман;
Символ, мит, фолклор, литература;
Културен контекст, литература и национални митове, литературни образи на
родното.
* По Учебно-изпитна програма за държавни зрелостни изпити по български език и
литература - Държавен вестник бр. 47, с.10, 2004.
5
Първа
Първа стъпка:
стъпка: общи понятия
Устна художествена словестност / УХС / - възможност да изразиш себе си,
представата си за света и живота чрез словото – словесно творческо животоописание,
животоотношение. Има три етапа на развитие:
І. Митология – от гр. Mythos – предание, легенда и logos – слово, наука, разказ; система
от предания у всеки народ за обяснение на света, на явленията от природата и на
обществения живот; колективно дело – анонимно; примерно митът за Прометей, за
Орфей и пр.
ІІ. Фолклор – от англ. Folk – народ и Lore – мъдрост, знание; народно творчество –
пословици, поговорки, гатанки, народни песни, приказки, предания и легенди, обичаи...;
анонимно – дело на народния гений; предавано от уста на уста и затова известно във
варианти;
ІІІ.Литература – от лат. Literatura - писменост, книжнина; най-висшата форма на
развитие на УХС – изкуство на словото; лично, авторско творчество; Авторът отразява
живота като го пречупва през своите обществени, политически, морални, естетически,
правни и др. възгледи.
Жанрова система – съвкупност от жанрове, зависещи от епохата, етапа на развитие на
творчеството, развитието на обществото и другите видове изкуства.
Теоцентризъм – Бог е център на света; Антропоцентризъм – човекът е център на
света;
Хуманизъм – човеколюбие, уважение;
Оптимизъм – увереност, положителен поглед спрямо неясното бъдеще;/ Песимизъм –
неувереност, черногледство;
Апология – възхвала; Полемика – спор, диспут; Пародия – представяне на сериозното
като смешно или обратно.
Аперцепция – възприемане на литературната творба Интерпретация – тълкуване,
обяснение на света и човека на основата на анализ на литературната творба
6
културни епохи в
развитието на литературата
Втора
Вторастъпка:
стъпка:
Ренесанс /Възраждане/ - 14 век в Италия /България – 18-ти
век с Паисиевата “История славянобългарская” – 1762 г./
Преход между Средновековието и Новото време;
хуманизъм, антропоцентризъм, интерес към народното
творчество.
Рационализъм – с две фази: Класицизъм и Просвещение
/17-18в./ – разумът /рациото/ над емоциите, развитие чрез
просвещение.
Романтизъм – края на ХVІІІв.; емоциите са водещи, а също
и борческия и свободолюбив тип герой.
Реализъм – ХІХ и първите три десетилетия на ХХв.; вярно,
правдиво и пълно изображение на действителността в
изкуството и литературата.
Модерни времена – ХХ в - естетизъм и формализъм,
откъсване от реалността, космополитизъм и
индивидуализъм; много разновидности – символизъм,
7
експресионизъм, натурализъм и др.
литературата и
животът
Трета стъпка:
Фикция – в БНТ има филмова рубрика с название
“Великата илюзия” – т.е. литературата и киното /по
принцип изкуството/ наподобяват живота, без да
представляват пълно негово копие; затова моделът за
света в литературата е фикционален, измислен,
реалистичен, но нереален. Той оживява само при
литературния прочит.
Необходимо е пишещият съчинение да осъзнава разликата
между житейска реалност и художествена действителност.
Фикционалното изобразяване на света и човека се постига
чрез особени, рядко случващи се събития, внушаващи
авторовата идея, позиция; нарочно избрани от автора
събития, за да докажат неговото послание, идея, теза; и
още – постига се чрез метафоричния език, щастливия край,
идеализацията на героя, неговото осмиване или
окарикатуряване и пр., т.е чрез темата и идеята,
творческия замисъл – художествено творческа цел
8
/задача/.
литературни родове
и жанрове
Четвърта стъпка:
Родът е по-общо понятие от литературния вид /жанр/.
Литературните родове: 1/ Епос, 2/ Лирика 3/ Драма.
Всеки от тях има свои видове:
Фейлетон /”Разни хора, разни идеали”/, разказ
/”Косачи”/, новела /”Декамерон”; “Индже”- Й.Йовков/,
пътепис /”До Чикаго и назад”/ повест /”Маминото
детенце”/, роман /”Железният светилник”/;
Елегия /”Заточеници”/, сонет / Петрарка;
Шекспир; Дебелянов, Далчев/, ода /”Левски”/, поема
/“Ралица”/, балада /Ботев/, лирическа миниатюра
/Лилиев – ”Тихият пролетен дъжд”/; сатира /”Не сме
народ”/
Драма - трагедия /”Хамлет”/, комедия /”Тартюф”/
Има и междинен тип творби – поема /лироепическа/; роман
в стихове; драма в стихове;
9
Схема – литературни родове и
видове
ЛИТЕРАТУРНИ
РОДОВЕ
ЛИРИКА
ЕЛЕГИЯ
ОДА
БАЛАДА
ПОЕМА
СОНЕТ
ЛИР. МИНИАТЮРА
САТИРА
ЕПОС
НОВЕЛА
РАЗКАЗ
ПЪТЕПИС
ПОВЕСТ
РОМАН
Демонстрация с примерни творби
– ВИЖ ТЕКСТОВЕТЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ!
ДРАМА
ДРАМА – ПИЕСА:
КОМЕДИЯ
ТРАГЕДИЯ
10
начални елементи на
литературната творба
Пета стъпка:
Заглавие /надслов/- именува предмета на
изложението; може да изхожда от описаното
събитие или изясняваната тема; да бъде свързано
с жанра или с главния герой на творбата; кратко,
съдържателно, насочващо; по-рядко може и с
подзаглавие;
Мото / епиграф/– съпътстващ микротекст, свързан
смислово с творбата – цитат от друг текст –
народна песен, Библията, крилата мисъл и др. Виж
разказите на Йовков от “Старопланински легенди”!
Посвещение – авторът посвещава текста на
11
определен човек и по конкретна причина;
предистория на
творбата
Шеста стъпка:
Повод – съвкупност от житейски, естетически,
творчески, идейни и др. подбуди за създаване на
литературната творба.
Творчески замисъл/художествено творческа цел –
житейски основания на автора при изграждане на
литературния текст/ основна цел, която авторът
иска да защити чрез конкретна литературна
творба/.
Творческа история: вид литературоведско
изследване, което си поставя за цел да изясни в
цялост литературния процес при създаване на
12
литературнохудожественото произведение.
термини от
съдържателна и формална страна
Седма стъпка:
Сюжет /сюжетни линии/ - система от събития в
литературната творба, която позволява да се разкрият
характерите на героите и участието им във възникналите
конфликти; в него не влизат пейзажните и битови
описания, авторски разсъждения, лирически отклонения; в
по-големите епически видове може да има повече от една
сюжетна линия.
Фабула – събитията в тяхната хронологическа
последователност и причинно-следствена връзка;
Фабулата е естествената последователност на събитията,
а сюжетът – тяхната художествена последователност.
Композиция – елемент на формата – строежът на
литературната творба – подредба на събития, части, глави,
моменти, песни, драматични картини и действия, явления и
сцени, със или без пролог или епилог и пр.
Конфликт – сблъсък на две противоположни страни или
чувства /отражение на конфликтите в живота/ между
13
героите.
Осма стъпка:
художествени образи
/герои/
Герой /персонаж/ - изображение на човек, природна
картина, обстановка или предмет със средствата на
художествената литература.
Разказвач – лице, което разказва в литературната творба;
описващ, повествуващ или аукториален /коментиращ/.
В зависимост от литературния род героите биват:
лирически, епически, драматургични; в зависимост от
ролята им – главни, второстепенни и епизодични герои.
Във връзка с термина литературен герой са и следните
понятия: прототип, архетип; протагонист; резоньор;
антигерой, антипод; положителен герой – изразител и
носител на ярки положителни качества, разкриващи
естетическия идеал на писателя.
Подробно за тях – виж в Речник на литературните термини!
14
принципи на
изображение
Девета стъпка:
Индивидуализация – начин за изграждане на
литературния образ, при който героят се разкрива
като неповторима, жива личност, със свойствени
само за него особени, отличителни черти.
Типизация – обобщен художествен образ,
изразяващ характерните черти на група хора –
примерно на лицемер /Тартюф на Молиер/,
любовник /Дон Жуан/, скъперник /Плюшкин на
Гогол/ и пр.
Идеализация – изобразяване на литературни
герои, битови и природни картини в украсен вид;
характерно за сантиментализма и романтизма –
героят е изчистен от негативи, с прекалено
положителна характеристика на героите.
15
похвати за
изобразяване
Десета стъпка:
Антитеза – противопоставяне на противоположни
предмети, образи, явления, картини, черти, чувства,
идеи.
Контраст – противоположност, рязко различие при
съпоставяне на образи, картини, преживявания;
Между антитеза и контраст има различие –
антитезата е съпоставяне на думи и понятия с
противоположни значения, а контрастът е
съпоставяне на художествени изображения с
противоположно съдържание или черти.
Художествен детайл – подробност, художествен
щрих, чрез който се постига жизнена правдивост и
убедителност на изображението; едно от важните
средства за индивидуализация и типизация.
16
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
83
Размер файла
112 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа