close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Етични кодекси на общинските

код для вставкиСкачать
Етични кодекси на общинските
съвети
Препоръка на Конгреса на местните и регионални власти на
Съвета на Европа;
Закон на конфликт на интереси;
Етични кодекси на общинските съвети.Система за контрол по
прилагането им;
Правила и процедури при конфликт на интереси.
Местни регламенти за етично поведение и добри практики
Дейността се осъществява в рамките на проект “Гражданите и общината – партньори за прозрачна
и ефективна местна администрация”, финансиран по Оперативна програма “Административен
капацитет” с финансиране на Европейски социален фонд на Европейския съюз
Етични кодекси на общинските съвети
С Препоръка 60 (1999) за Политическия морал на представителите на изборна
длъжност в местните и регионални и регионални власти, Конгресът на Съвета на
Европа препоръчва прилагането на Европейски етичен кодекс за поведение и
политически морал на представителите на изборна длъжност в местните и
регионални власти.
Основните етични принципи за представителите на изборна длъжност в
Европейския етичен кодекс са следните:
При изпълнението на своите функции представителите на изборна длъжност
следва да служат на обществения интерес, а не изключително на своя пряк или
непряк личен интерес или на частните интереси на лица или групи лица с цел
извличане на пряка или непряка лична изгода от това;
Представителите на изборна длъжност следва да се ангажират да изпълняват
своите функции с усърдие, откритост и воля да отговарят за своите решения;
При изпълнението на своите функции представителите на изборна длъжност
следва да зачитат правомощията и прерогативите на всички други избрани
политически представители и всички служители в публичната администрация. Те
не следва да насърчават или съдействат на който и да е друг политически
представител на изборна длъжност или служител в публичната администрация да
нарушава заложените в Кодекса принципи при изпълнението на своите функции.
Етични кодекси на общинските съвети
Конкретните задължения за лицата на изборна длъжност са свързани с:
почтена преидизборна кампания,
забрана за фаворитизъм;
забрана за упражняване на власт в собствена полза,
конфликт на интереси,
ограничение за едновременно заемане на два или повече поста;
забрана за корупция;
спазване на бюджетна и финансова дисциплина;
забрана за осигуряване на постове.
Средства за контрол:
ограничение и деклариране на разходите за предизборни кампании,
деклариране на интереси,
спазване на вътрешни и външни правила за контрол.
Етични кодекси на общинските съвети
ЗАКОН за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г.
Основни понятия
Конфликт на интереси - частен интерес, който може да повлияе върху
безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или
задълженията на лице на публична длъжност.
Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер за лице,
заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко
поето задължение.
Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на
дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права,
получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно
или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за
избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
Лица, заемащи публична длъжност са и общинските съветници./чл.3/
Етични кодекси на общинските съвети
Лице, заемащо публична длъжност:
не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно
Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение;
не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен
интерес от вземането на дадено решение;
няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес.
няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен
интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването
или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или
разследващи функции;
няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или
постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции, да
налага санкции, да сключва договори или да извършва други дейности в частен
интерес;
Етични кодекси на общинските съвети
няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да разходва
бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове,
принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, да издава
удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези
дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества
или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на
управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или
акции;
няма право да извършва горепосочените дейности и в интерес на юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било
член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е
притежавало дялове или акции 12 месеца преди датата на избирането или
назначаването му или докато заема длъжността;
няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на
информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му
по служба, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в
специален закон е предвидено друго;
Етични кодекси на общинските съвети
няма право да извършва консултантска дейност по отношение на лица, които са
заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на правомощията или
задълженията му по служба;
няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за
рекламна дейност.
няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да
сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по
отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане,
регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник,
да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление
или контрол на такива търговски дружества или кооперации
Лицата заемащи публична длъжност подават декларации в 7-дневен срок от
встъпване в длъжност и при всяко съмнение за конфликт на интереси.
Декларациите се обнародват в Интернет страницата на органа.
Общинските съвети избират комисии, които изпълняват функции по Закона.
Етични кодекси на общинските съвети
За разработването на етичен кодекс е необходимо:
Да се определят стандарти по основни стойности и етични принципи;
Да се дефинират проявите на некоректност и конфликт на интереси;
Да се определят изисквания за деклариране на икономически интереси;
Да се определят изисквания за деклариране на участие в съвети на директори
(частни и обществени);
Да се въведат политически санкции или наказания при нарушаване на нормите
(например, предупреждение, публично порицание, критика, вот на недоверие);
Да се установи процес за регламентиране на работата по повод оплакванията за
нарушения на етичните принципи, така че да се избягват подозрения в
политическа мотивираност и да се осигурява възможност за провеждане на
конфиденциални и професионални разследвания на всички оплаквания. съвети
следва да упражняват дейността си в съответствие с етични норми;
Да се регламентира приложението на член 37 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с участието във вземането
на решения при съществуващ личен интерес, така че ясно да се дефинират
незаконните действия.
Етични кодекси на общинските съвети
Добри практики в разработването на етични кодекси на общинските съвети имат
общините Плевен, Казанлък, Поморие, Смолян, Видин, Благоевград, Мездра и др.
Етични кодекси са разработени в съответствие с Препоръка 60 (1999) за
Политическия морал на представителите на изборна длъжност в местните и
регионални и регионални власти и конкретизират етичните норми, които следва да
спазват общинските съветници при осъществяване на дейността в съответната
община.
В някои общини има създадени постоянни комисии по етика. В Столичния
общински съвет постоянната комисия е от 7 членове и провежда заседанията си
всеки понеделник.
В Общински съвет – Русе предстои създаването на такава комисия.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
164 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа