close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Център на НПО
в Разград
Брифинг
по проект "Правосъдие близо до хората:
втора фаза”
16.07.2012г., Благоевград
Проектът се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България”
Център на НПО
в Разград
Проект: “Правосъдие близо до хората: втора фаза”
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ОТ ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА
СЪДИЛИЩА В БЛАГОЕВГРАД, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ,
ПЕРНИК, ПЕТРИЧ И РАЗЛОГ
ЯНУАРИ - МАРТ 2012
С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Окръжен съд– Благоевград:
Mного силно лидерство на председателя на съда Катя Бельова,
което влияе позитивно на общата атмосфера в съдебния район и
променя негативното обществено мнение от времето на
предишния председател Красимир Аршинков.
Новото ръководство на Окръжния съд има силна подкрепа на
местния елит.
Положителното ръководство е съчетано със силна амбиция за
новаторство, добри практики и подобряване на обслужването на
гражданите. В процес на развитие е електронния портал за
адвокати, с помощта на който те имат лесен достъп до
досиетта на съдебните дела.
Съдия Катя Бельова и съдия
Екатерина Николова
• Докладът съдържа резултатите от
гражданското наблюдение на съда (януари,
февруари и март 2012г.) в съдилищата на
градовете Благоевград, Дупница, Кюстендил,
Перник, Петрич и Разлог.
• Обект на гражданското наблюдение са
окръжните съдилища в Благоевград и
Кюстендил, както и районните съдилища в
Благоевград, Кюстендил, Дупница, Перник,
Петрич и Разлог.
За тримесечния период на наблюдение са наблюдавани общо 170 съдебни дела
в районните съдилища на Благоевград, Кюстендил, Разлог, Дупница, Перник и
Петрич.
• В процеса на наблюдението са проследени общо 170 съдебни дела в
185 съдебни заседания.
• Наблюдението е фокусирано върху граждански и административнонаказателни производства, водени по Семейния кодекс, Закона за
защита от домашно насилие, Закона за закрила на детето, Указът за
борба с дребното хулиганство и Закон за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Най-много са наблюдавани съдебни производства по Семейния кодекс в районните съдилища на
Благоевград, Кюстендил, Разлог, Дупница и Петрич. В Районен съд – Перник най-много са наблюдавани
съдебни дела по ЗЗДН. Почти по равен брой съдебни дела по ЗЗДН са наблюдавани и в съда в
Благоевград, Кюстендил и Петрич.
* От делата по Семейния кодекс, 4 броя са наблюдавани в окръжните съдилища на Благоевград и Кюстендил. От делата по ЗЗДН,
един брой е наблюдаван в Окръжен съд – Кюстендил. Половината от наблюдаваните съдебни заседания са образуваните по реда на
Семейния кодекс. За тримесечния аналитичен период от месец януари до месец март 2012г. те са половината от общо
наблюдаваните съдебни дела. Почти по равен брой са наблюдавани съдебни дела с предмети ЗЗДН и ЗЗДет. По Указа за борба с
дребното хулиганство са наблюдавани най-малък брой съдебни дела.
Впечатление прави броя на повече от половината наблюдавани съдебни производства, които са приключени с
постановен съдебен акт. С ½ по-малко съдебни дела по време на тримесечния период, наблюдаваните съдебни заседания
бяха отложени. Драстично нисък е процентът на прекратените съдебни дела и тези с одобрени от съда споразумения.
Тенденцията е бързо и ефективно производство по наблюдаваните закони.
От общо 13 броя съдебни дела по Семейния кодекс най-много 5 броя са наблюдавани при
съдия Владимир Ковачев от Районен съд - Благоевград. При същият съдия е висок броя на
делата по Закона за защита от домашно насилие. Почти по равно са наблюдавани всички
останали дела сред съдиите в Районен съд – Благоевград. Едно съдебно дело по УБДХ е
наблюдавано при Владимир Пензов в Районен съд – Благоевград. По едно съдебно дело е
наблюдавано съответно при съдиите Росен Василев и Надя Узунова в Окръжен съд –
Благоевград.
Наблюдавани съдебни дела при съдии от Окръжен съд и Районен съд в Благоевград
5
5
4.5
4
Семеен кодекс
3.5
Закон за защита от домашно
насилие
3
2.5
Закон за закрила на детето
2
2
Указ за борба с дребното
хулиганство
1.5
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0
Гергана
Коюмджиева
Саша
Алексова
Росен
Владимир
Василев Ковачев
Окръжен съд
- Благоевград
Татяна
Богоева/
Саша
Алексова
Иван Петков
Габриела
Тричкова
Надя Узунова Владимир
- Окръжен
Пензов
съд Благоевград
Татяна
Богоева
*Две наблюдавани дела в Окръжен съд - Благоевград са отложени
Над ½ са съдебните дела, чиито заседания бяха отложени по време на
тримесечния период на наблюдение в Районен съд – Благоевград. Наполовина
по-малко 37% са приключените съдебни дела с постановен съдебен акт.
Районен съд - Благоевград и Окръжен съд - Благоевград
0%
Приключени дела с
постановен съдебен акт
37%
Приключени дела с
споразумения или
спогодби
Отложени дела
60%
3%
Прекратени дела
СТЕПЕН НА НАПРЕДЪК
• Скалата за степен на напредък показва как
граждани и неправителствени организации,
участвали активно в мониторинга оценяват
дейността на съда.
• Извършват се съпоставки между минали
практики и заявени от съда воля за бъдещи
действия спрямо фокуса на гражданското
наблюдение.
№
Тема на
наблюдение
Благоевград
Дупниц
а
Кюстенд
ил
Перник
Петрич
Разлог
1
Етично
поведение,
конфликт на
интереси
Известен
напредък (3)
Сериоз
ен
напред
ък (5)
Известен
напредък
(3)
Сериозен
напредък
(5)
Известен
напредък
(3)
Съществ
ен
напредък
(4)
2
Отчетност,
публичност,
прозрачност
Сериозен
напредък (5)
Сериоз
ен
напред
ък (5)
Известен
напредък
(3)
Съществ
ен
напредък
(4)
Съществ
ен
напредък
(4)
Сериозен
напредък
(5
3
Случайно
разпределение
на постъпили
дела и
публикуване
на съдебните
актове
Изключител
ен напредък
(6)
Същес
твен
напред
ък (4)
Съществ
ен
напредък
(4)
Сериозен
напредък
(5)
Сериозен
напредък
(5)
Съществ
ен
напредък
(4)
4
Правосъдие за
деца
Сериозен
напредък (5)
Същес
твен
напред
ък (4)
Съществ
ен
напредък
(4)
Сериозен
напредък
(5)
Сериозен
напредък
(5)
Съществ
ен
напредък
(4)
www.watch.ngo-rz.org
Oтносно публикувани декларации по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликти на
интереси
Бяха проучени декларациите по ЗПУКИ на съдиите от Окръжен съд - Благоевград
•
1.Красимир Боянов Аршинков – съдия в Окръжен съд - Благоевград (председател 2005-2009г.)
Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: Михаела Антониева Аршинкова – съпруга – адвокат към БАК; Боян Кръстев Аршинков –
баща следовател при ОСлС Благоевград; Даниела Боянова Аршинкова – сестра – член на Комисията
за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност; Дарина Николова Каишева – снаха –
преподавател в ЮЗУ Благоевград; Круми Антониев Каишев – шурей – служител в Американския
университет в Благоевград. Декларацията е попълнена коректно.
•
Румяна Ангелова Бакалова – съдия. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дейността на
които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Здравко Андонов Бакалов-съпруг, на
длъжност Директор на Окръжна Следствена служба – Благоевград; Виолета Ангелова Ковачевасъдия във Върховен административен съд. Декларацията е попълнена коректно, макар че не става
ясно каква е свързаността с второто вписано като възможен източник на конфликт лице.
•
3. Надя Спасова Узунова – съдия Окръжен съд – Благоевград. Свързани лица по смисъла на §1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: такива нямам,
но декларирам: съпруг – Петър Костадинов Узунов-съдия в Окръжен съд - Благоевград; девер –
Димитър Костадинов Узунов - председател на РС - Сандански. Декларацията е попълнена коректно.
Oтносно публикувани декларации по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликти на
интереси
•
•
•
•
4. Петър Костадинов Узунов – съдия ОС – Благоевград. Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,
дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Нямам такива, но
заявявам: съпруга – Надя Спасова Узунова, съдия в ОС-Благоевград и брат: Димитър Костадинов
Узунов, председател в РС-Сандански. Декларацията е попълнена коректно.
5. Илияна Стоянова Стоилова, съдия ОС – Благоевград. Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,
дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Георги Йорданов Стоилов
/съпруг/ - Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура –
Благоевград. Декларацията е попълнена коректно.
6. Атанаска Иванова Китипова – Янева, съдия в ОС – Благоевград. Свързани с мен лица по смисъла
на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Георги
Богомилов Янев съпруг, съдия в Районен съд – Благоевград. Декларацията е попълнена коректно.
7. Иво Видинов Харамлийски, съдия в ОС – Благоевград. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Съпруга
Димитрина Томова Харамлийска –адвокат; Елена Томова Дончева – нотариус. Декларацията е
попълнена коректно, макар да не става ясно каква е обвръзката с второто заявено като източник на
конфликт лице.
Oтносно публикувани декларации по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликти на
интереси
•
•
•
8. Емилия Георгиева Топалова съдия ОС – Благоевград. Свързани с мен лица по смисъла
на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: Снаха ми А.Т. е собственик на капитала и управител на “……..” ЕООД със
седалище-Благоевград с основен предмет на дейност:продажба на бои и др.материали
за художници, продажба на картини и сувенири,опаковка на подаръци,организиране и
провеждане на курсове по рисуване за деца; Зет ми – И.Д. е прокурор в Районна
Прокуратура-Благоевград. Имената, и обстоятелствата, потенциален източник на
конфликти, остават неясни.
9. Деница Николаева Урумова съдия в ОС – Благоевград. Имам частен интерес към
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:
Здравка Иванова Урумова, майка, адвокат в Софийска адвокатска колегия. Съдия
Урумова е пропуснала да запише името на баща си Николай Урумов, съдия във ВАС.
Налице е прикриване на конфликт на интереси. Няма последваща декларация за
оповестяване на тези обстоятелства.
10. Катя Георгиева Стайкова, съдия ОС – Благоевград. Имам частен интерес към
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: С.Г.С
– младши адвокат САК.Имената на свързаното лице остават неясни.
Препоръки относно публикувани декларации по
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликти на интереси
-
В декларациите на служителите да бъдат изписани и трите им
имена съгласно ЗЗЛД – инициали не са приемливи! .
-
Магистратите да оповестят публично в декларациите по ЗПУКИ
размера на взети заеми, банкови кредити и кредиторите.
-
Декларациите по ЗПУКИ да бъдат публикувани в самостоятелни
файлове, за всеки магистрат персонално.
-
Да се въведе софтуер, който позволява търсене на декларации по
ЗПУКИ, като се ползва името на всеки магистрат персонално
(самостоятелно).
Oтносно етичното поведение и конфликт на
интереси при магистрати и съдебни заседатели
• В цитираните материали, някои от които публикувани и в
медиите, се илюстрират различни факти и казуси, свързани с
действията на магистрати от един и същ съд.
• Видимо е, че постъпките и етичните стандарти на
отделните съдии са различни и в доста случаи дискусионни.
По този начин нормите на Етичния кодекс за магистрати се
възприемат различно, като съблюдаването или
нарушаването им не винаги се тълкува еднозначно, дори от
специално създадените за тяхната оценка органи.
• Липсата на общоприети правила и норми позволява и дори
насърчава съществуването на двойни стандарти,
благодарение на които саморегулацията вътре в
магистратската общност не само изглежда противоречива,
но може да се определи и като недобросъвестна.
• Налаганите санкции на съдии от съдии или оправданията на
техни простъпки не винаги са доказателство за
безпристрастна преценка, продиктувана от интересите на
обществото и насочена към оздравяване на съдебната
система.
Препоръки относно етичното поведение и конфликт
на интереси при магистрати и съдебни заседатели
• Съдебните заседатели да не съвместяват дейността си с други
длъжности в държавни и местни организации, които могат да породят
конфликти на интереси.
• Прозрачност на съдебните дела, в които между страните има
конфликт на интереси, основан на семейни, икономически или други
предпоставки, в съответствие със законите и Правилника за работа на
съдебната администрация.
• Да се спазват етичните правила за поведение на съдиите,
прокурорите, съдебните заседатели, адвокатите, съдебните
служители.
Препоръки относно етичното поведение и конфликт
на интереси при магистрати и съдебни
заседатели
• Съдии, съдебни заседатели и служители да не могат да работят в един
съд, ако имат родствени отношения, живеят в съжителство, свързани
са с бизнес отношения и други зависимости.
• Съпрузи и роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта
степен или по сватовство до трета степен, хора във фактическо
съжителство, свързани лица, икономически или други обвързващи
отношения, да не работят в един съдебен район.
• Да не се избират съдебни заседатели, които са в роднински връзки
със съдиите и други магистрати, които работят в същия съдебен
район.
Съдържание и форма на интернет-страницата на
Окръжен съд - Благоевград:
http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org
•
•
•
Има звукова версия за незрящи; освобождаване от държавни такси;
Менютата в лявата страна на страницата са: Обща информация (с 14
подменюта); Справки по дела (с 4 подменюта); Новини/Обяви/Съобщения (с
6 подменюта); Галерия (с 5 подменюта); Календар на събитията и Анкета.
Менютата от дясно дават информация за: Контакти на съда; Полезно за
гражданите (с 8 подменюта); Районните съдилища в окръга (с 5 подменюта)
и Полезни връзки (с 11 подменюта).
Има обособена търсачка. Меню “За адвокатите” предоставя информация за
Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по
съдебните дела: https://ecase.bg.
В секция „За съда” са поместени следните подсекции: Историческа справка,
компетентност, вътрешни правила, декларации по ЗПУКИ. Обособени са
секция за справки по дела, секция с новини, секции галерия и календар,
анкетни въпроси, контакти на съда, полезна информация за адвокати и
граждани, линкове към други съдебни институции и електронен брояч на
посещенията.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и
информираност на гражданите
• Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда;
• Да се публикуват на страницата на БОС декларациите по ЗПУКИ на
съдиите с актуализация на данните- изписване на имената и
оповестяване размерите на кредитите към банковите институции;
• Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);
Препоръки относно съдържанието на интернетстраниците на съдилищата
• Да се публикуват договорите на съдилищата с обслужващите ги банки
• В интернет-страниците на всички съдилища да се създадат версии на
английски език
Разпределение на постъпилите съдебни дела на
принципа на случайния подбор чрез
електронна програма.
В Окръжен съд - Благоевград се използва компютърната програма ASUD
за случайно разпределение на делата. Софтуерният продук
съставлява модул, интегриран към Автоматизираната система за
управление на делата (АСУД), при която чрез жребий делото се
разпределя за решаване на определен съдия.
Препоръки относно разпределението на
постъпилите съдебни дела на принципа на
случайния подбор чрез електронна програма.
• Възлагането на поръчката за създаване на софтуер за случайното
разпределение на съдебни дела да се извършва от Висшия съдебен
съвет. Като основен критерий за избор на изпълнител да бъде
условието за надежност на информационната система.
• Окръжните и районните съдилища в Кюстендил, Дупница, Разлог,
Перник и Петрич да използват опита на Районен съд – Благоевград и
да въведат в системата за случайното разпределение на делата
показатели за тяхната тежест. Така разпределението на случаен
принцип и на база прогнозна трудност /фактическа и правна
сложност/ ще осигури равномерна натовареност за магистратите.
Публикуване на съдебните актове на електронната
страница на Окръжен съд - Благоевград.
• В интернет-страниците на Окръжен съд и Районен съд в Благоевград
публикуваните съдебни актове са поместени по един и същи начин в
рубрика „съдебни актове”.
• Структурата в раздела с публикуваните съдебни актове е по години,
месец и дати.
• Указания за достъпа до тях се намират в подменю „Упътване за
извършване на справки”.
• На гражданите е предоставена за удобство възможност за справки в
три различни варианта – по номер на дело, по постановени съдебни
актове и по влезли в сила съдебни актове.
• Съществува възможност и за подробно търсене и справки
посредством Централизирания интерфейс за публикуване на всички
съдебни актове на съдилищата, поддържан от ВСС.
Препоръки относно редовното публикуване на
съдебните актове и мотивите към тях в срок
•
Да се прекрати практиката в публикуваните съдебни актове и
мотивите към тях да се употребяват инициали за длъжностни лица,
градове и имената на фирми и институции
Препоръки относно прилагане на Закона за закрила
на детето
Препоръки за изменение на закона:
• За да се защитят правата на децата законът да предвиди задължителното
назначаване на техен особен представител, който по време на
съдопроизводството да гарантира съблюдаването на техните интереси
• Присъствието на психолог и представител на Дирекция „Социално
подпомагане” в съдебната зала по време на процес, в който участва дете да
стане задължително, а не както е предвидено в момента “при необходимост”
• Законът да даде възможност на съда да насочи и когато е необходимо да
задължи родителите или настойниците да ползват услугите на психолог за
укрепване емоционалното състояние и психичното равновесие на
поставените в риск деца
• Законодателят да предвиди възможност за провеждане на съдебна
процедура без участието на родителя, когато интересите на децата налагат
това
Препоръки относно прилагане на Закона за защита
от домашното насилие - за подобряване работата
на съда
• Съдът постановява мерки за защита от домашното насилие, като найчесто издава заповеди за незабавна защита. Не се прилага мярката,
която задължава извършителя на насилие да посещава
специализирани програми
• Съдът, в сътрудничество с НПО, да популяризират Закона за защита от
домашното насилие сред хората от уязвимите групи
Препоръки относно прилагане на Семейния кодекс
Препоръки за изменение в закона:
•
Да се промени чл.130, ал.3 от СК, с което да отпадне частично
задължението на родителите да искат разрешение от съда за
разпореждане с парични суми от влоговете на непълнолетните си
деца.[1] Да се определи минимален праг на сума, която може да се
използва без съдебно разрешение.
•
Да се въведе като задължителен етап медиацията, за да се създаде
възможност за улеснено решаване на споровете между страните,
които уреждат взаимоотношенията си по СК. Тя да предхожда
съдебната фаза, като се популяризират предимствата, които този
подход ще донесе на гражданите.
•
[1] http://btvnews.bg/1481753755-Roditeli_ne_mogat_da_polzvat_spesteni_za_detsata_im_pari_v_banka.html;
http://www.varnautre.bg/novinite/bulgaria/25986sudut_ne_iska_veche_da_kontrolira_tegleneto_na_pari_ot_detski_vlogove
Препоръки относно прилагане на Закона за борба с
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
• Да се създаде ориентирана към правата на детето нова правна
уредба, изцяло съобразена с международните правни стандарти
Препоръки относно Указа за борба с дребното
хулиганство
•
Продължават да са актуални препоръките на екипа ни от 2011г.:[1]
•
Да се прилага разпоредбата в УБДХ (чл.1, ал.4), която предвижда да се
прекратяват съдебните дела, а случаите да се насочват към местните КБППМН и
детски педагогически стаи на МВР.
Прилагането на УБДХ да включва задължително регистър, в който да се вписват
наложените мерки за наказание „задържане в поделенията на МВР”, който да се
контролира от прокуратурата.[2]
Местата за задържане на лица и изтърпяване на административни мерки трябва
да станат обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето,
за да се осъществява административен контрол върху условията за живот.
Наказанието „задържане в поделенията на МВР” по УБДХ да бъде прилагано само
в места, които да отговарят на основните европейски стандарти за сигурност и
хигиена.
•
•
•
[1] Доклад за напредъка на съда в Северна България 2010-2011 - http://watch.ngorz.org/bg/catalog/item14.html
[2] Коментар на екипа на проекта: „Не може да се създава и води регистър за
неблагоприятни обстоятелства, какъвто не е предвиден в закон”
Препоръки относно Указа за борба с
дребното хулиганство
• В УБДХ да се предвиди възможност бързата процедура да не е
задължителна за всички съдебни дела, а само за тези, при които
обществения интерес налага това.
• Когато непълнолетни нарушители са изправени пред съда по УБДХ,
задължително на процеса да бъдат представени Дирекция „Социално
подпомагане” и Отдела за закрила на детето, които да дадат
становище по случая, съгласно нормите на Закона за закрила на
детето.
• Да се уведомява задължително прокуратурата и да се изисква
становище от нея по всяко конкретно съдебно дело (внесена
полицейска преписка).
Препоръки относно Указа за борба с дребното
хулиганство
• Прокуратурата да участва в съдебните производства по
УБДХ срещу непълнолетни младежи, обвинени в
нарушение на обществения ред.
Препоръки относно Указа за борба с
дребното хулиганство
• Когато подсъдими по УБДХ са непълнолетни към тях да се прилага
санкция, различна от „задържане в поделенията на МВР”. Младежите
в тази възраст трябва задължително да посещават учебни занятия, а
съдът с подобно решение препятства достъпа им до образование.
Освен това т.н. “полицейски кучкарници” не отговарят на санитарните
норми за живот и там липсват условия, които да гарантират здравето
и безопасността на ненавършилите пълнолетие деца и младежи.
Предлагаме промените да следват логиката, според която в Закона за
административните нарушения и наказания глобата за
непълнолетните бе заменена с обществено порицание.
Препоръки относно дейността на съдебната
администрация
-
За улеснение на гражданите в сградата на съда да бъде поставен
ксерокс
-
В сградата на съда да бъде обособено място за клон на обслужващата
банка
Въс всяка съдебна зала, на съдийската банка да се поставят табели с
името на съдията който води процеса, както и на колегите му, ако
работят в състав. Препоръката е съотносима и към съдебните
заседатели. Така се гарантира по-висока степен на информираност и
публичност за дейността на правораздавателните органи
Съдът и гражданите
•
•
•
•
•
Съдебната палата в Благоевград е достъпна за хора с физически увреждания,
на входа има изградена стоманенобетонна рампа с парапет по външното
стълбище.
Има изграден асансьор, който спира на нивото на регистратурата на съда. На
входа на съдебната палата има информационно табло с отделните служби.
Тоалетните в съдебната палата са достъпни за граждани.
Съдебните зали са оборудвани с звукозаписна техника с цел съдът, страните и
процесуалните им представители да могат да чуват изявленията си.
Акустиката е много добра и се чува какво се говори и без микрофони. Залите
са добре осветени с пряка слънчева светлина.
Подбор и дейност на съдебните заседатели
• В интернет-страницата има публикуван поименен списък на
съдебните заседатели.
• Определянето на основни и резервни съдебни заседатели за участие
в съдебни състави се извършва на принципа на случайното
разпределение чрез компютърна програма. За всеки жребий се
изготвя протокол.
• Няма възможност за манипулиране на жребия на съдебни
заседатели.
• В програмата за случайното разпределение на делата, всяко едно
действие се записва в архива и е възможно да се провери по кое
време и кой го е извършил.
Препоръки относно подбора и дейността на
съдебните заседатели
Препоръки за изменение на закона:
•
Съдебните заседатели да бъдат включени сред лицата по чл.3 от
ЗПУКИ
•
Подбора на кандидати за съдебни заседатели да бъде уреден в
Закона за съдебната власт, като се прекрати съществуващата
практика те да бъдат предлагани от общинските съвети
Препоръки относно подбора и дейността на
съдебните заседатели - за подобряване работата на
съда по прилагането на закона:
• Да се въведе като задължителна практика административната
проверка от страна на съда на кандидатурите за съдебни заседатели.
Предварително да се проверява дали срещу тях има висящи
наказателни дела или образувани производства, налице ли са
конфликти на интереси - например съпруг съдия, адвокат или вещо
лице
• Съдебните заседатели да попълват задължително декларации по
ЗПУКИ, които да се публикуват на сайта на съответния съд
• Процедурата за подбора и избирането на съдебни заседатели от
Общинския съвет публично да се оповести в интернет-страниците на
съответната общинска администрация и на съответния районен или
окръжен съд
Благодаря за вниманието!
Център на НПО
Разград
ЗА КОНТАКТИ
Ел.поща: office@ngo-rz.org;
ngo@ngo-rz.org
Интернет-страница: www.ngo-rz.org
www.watch.ngo-rz.org
Телефон/факс: +359 (84) 661694
Разград, ж.к. Освобождение 34, партер, п.к. 237
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
22
Размер файла
1 762 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа