close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Конфликти и управление на
конфликти
Боровец, Х-л “Самоков”,
02-03.07.2011
АБГР, ЕВЕТ
Криза и конфликт
• Конфликтът е проява на криза в системата.
• При криза системата напуска установеното
равновесие, преминава през период на безпорядък и
се преподрежда в нова точка на равновесие.
• Новото равновесие може да бъде постигнато на повисоко или на по-ниско ниво на функциониране.
• По-високо ниво на функциониране означава повисока степен на интеграция и диференциация в
системата.
• Конфликтът е разрушителен изход от кризата –
системата се реорганизира на по-ниско ниво на
функциониране.
Генезис и разгръщане на
конфликта
• Междуобщностните конфликти проявяват тенденция
към ескалация (схизмогенеза).
• Схизмогенезата може да бъде симетрична и
асиметрична.
• В първия случай конфликтното поведение нараства
симетрично при двете въвлечени страни (израелскопалестинските отношения).
• Във втория случай колкото по-миролюбиво се държи
едната страна, толкова по-агресивно се държи
другата (отношенията между нацисти и евреи).
Генезис на етническите
конфликти
• Съвпадането на социални и/или политически
неравенства с етническо разделение е
генератор на междуобщностен конфликт.
• Изключената група преживява своето
положение като несправедливо и се стреми
към промяна с различни средства.
• Тази промяна може да стане по пътя на
включването (ако доминиращата група е
отзивчива) или по пътя на конфликта.
Етнизиране на конфликта
• Икономическите и властови конфликти често
се етнизират вторично.
• При този процес преследването на конкретни
интереси на индивиди и организации се
представя като защита на общностната
идентичност и борба за утвърждаване на
ценности.
• По правило най-заинтересвани от изостряне
на латентните етнически конфликти са
кандидатите за лидери в общностите.
Увековечаване на конфликта
• Конфликтът се увековечава, когато неговото
поддържане се превърне във въпрос на идентичност
за значителна част от членовете на общността.
• Конфликтът се интегрира в културата и се
възпроизвежда в емоционалния живот на общността:
Палестина и Израел.
• Конфликтът се превръща в обяснителен модел за
социалните феномени на индивидуално, семейно и
общностно ниво.
• Замразени конфликти – това са конфликти, които са
временно потушени със средствата на властта, но не
са намерили задоволително решение и могат лесно
да се възпламенят.
Управление на конфликта
• Технологии за управление на конфилкта: ранно
предупреждение, превенция, посредничество
(медиация), арбитраж.
• Ключово условие за успешно посредничеството е
готовността на двете страни да участват в процеса.
• Излъченият посредник трябва да е неутрална трета
страна, чийто авторитет да бъде признат и от двете
страни в конфликта.
• Излъчване на легитимни представители на
общностите, които получават мандат да водят
преговори с участието на посредника.
Управление на конфликта
• Извеждане на представителите от конфилктната
ситуация и осигуряване на условия за договаряне.
• Редефиниране на конфликта от езика на ценностите
на езика на интересите.
• Формиране на референтна група и изграждане на
култура на договаряне.
• Постигане на приемлив за двете страни компромис.
• Ангажиране на общностите с постигнатите
договорености.
• Постоянна грижа за съхраняване на легитимността
на преговарящите пред техните общности.
Конфликт и политика
• Полтическото лидерство играе ключова роля
за зараждането, развитието и разрешаването
на междуобщностните конфликти.
• Лидерството може да тласне конфликта както
към разрешаване, така и към радикализация.
• Често изострянето на конфликта е резулта от
борбата за лидерство вътре в общността.
• Полтическата злоупотреба с етническите
конфликти е типична за изостанали и
разединени общества със слаба гражданска
култура и демократична традиция.
Благодаря за вниманието!
Моля за въпроси и коментари!!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
9
Размер файла
92 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа