close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2010 ЦПС договор поставки Керч полуостров

код для вставкиСкачать
 Д О Г О В І
Р № ________
поставки на розповсюдження періодичних видань в роздріб м. Керч " ___
"
серпня
20
10 р.
Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта", що має статус платника податку на
загальних умовах за ставкою 25 %, в особі начальника Центру поштового зв’язку № 6 Кримської дирекції УДППЗ
"Укрпошта" Олейник С.І, який діє на підставі Положення та довіреності ВММ №631838 від 19.01.2010р., надалі
“ Розповсюджувач ”, та Фізична особа-підприємець Коробко Ольга Михайлівна , який має статус
платника єдиного податку згідно свідоцтва Ж № 2977305089від 01.01.2010р. , надалі " Постачальник
”
в особі Фізичної особи-підприємця
, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної
особи-підприємця№ 221190, з іншого боку, надалі при спільному згаду-ванні Сторони
, уклали даний
договір про наступне :
1. Предмет договору.
1.1. "
Постачальник " зобов'язується надати “ Розповсюджувачу
”для розповсюдження вроздріб
через відділення поштового зв'язку газету «
Керченский полуостров»________________
_________
____________________________________________________
___
_
________
____________________
далі по тексту періодичні друковані видання
, у кількості та
у терміни згідно з даним Договором , а
“Поку
пець
” зобов'язується прийняти ці видання і забезпечити його експедирування і перевезення до
міст та
районів Автономної Республіки Крим. 1.2. Інформація про періодичні видання зазначена в Додатку № 1, який є
невід'ємною частиною
даного Договору.
2. Термін реалізації .
2.1. Термін р
озповсюдження
починається з дня надходження видання і діє в такі терміни: - газети, що виходять 5 разів у тиждень – протягом 2-х тижнів ; - газети, крім тих, котрі виходять один раз на місяць - протягом 1- го місяця;
- газети, що виходять один раз на місяць, журнали, брошури - протягом 2-х м
і
сяц
і
в.
2.2. Термін р
озповсюдження
може бути змінений за по
годженням Сторін.
3. Обов'язк
и
"
Розповсюджувача
" "
Розповсюджувач
" відповідно до даного договору зобов'язується:
3.1. Прийняти у
"
Постачальника
" періодичні друковані видання
згідно з “Накладно
ю
- вимогою
на відпуск т
о
вару ( ф.№ 33-А) ;
3.2. Оглянути видання, що передаються на р
озповсюдження
, перевірити їх якість та
кількість,
впевни-тися
у
їх придатності для розповсюдження . У випадку виявлення браку або не
доліків у
видань ,
що пе
-
редані на розповсюдження , не пізніше 3-х роб
очих
днів після їх виявлення повідомити про це "
Пос
-
тачальника ".
3.3. Вжити всі необхідні заходи для збереження видань від в
трат
и
, нестачі
або по
шкодження;
3.4. В
уз
годжен
і
Сторонами строки
надавати "
Постачальнику " замовлення на пер
і
одич
ні
видання ;
3.5. До 15 числа місяця, наступного за звітним здійснювати збір та складати накладні на повернення
нер
озповсюдженн
их видань з урахуванням термінів р
озповсюдження
, передбачених у п.2.1.;
3.1. По закінченн
ю
терміну р
озповсюдження
нер
озповсюдженн
і екземпляри
:
3.
6.1
При наявності письмової вимоги
– повертати “Постачальник
у
”
;
3.6
.2. В разі
відмов
и
“Постачальника”
від повернення цього тиражу передати на утил
і
зацію без
відшкодування їхньої вартості ;
«Розповсюджувач» «
Постачальник» - 2 - 3.
6.3. У випадку неотримання “Постачальником” нер
озповсюдженн
ого тиражу
протягом 10
днів по закінченн
ю
терміну, зазначеного в п. 4.9., передати ці екземпляри
на утилізацію без вішко-
дування їхньої вартості “ Поста
чальни
ку
”
;
4. Обов'язк
и " Постачальника ".
“ Постачальник ”
відповідно до даного договору зобов'язується:
4.1. Передавати “ Розповсюджувачу
" у повному обсязі видання на р
озповсюдження
до 07-30 годин
відповідно до графіка здачі та
експедирування періодичних друкованих видань ( Додаток № 2). Роз-
повсюдження
видань, зданих пізніше зазначеного терміну, буде проводит
и
ся на 2-й день.
4.2. Упакування тиражу повинне забезпечувати його схоронність. Кількість газет у пачці не повинн
о
пе
-
ревищувати 400 экз. , вага - 7 кг.
4.3. Повідомляти “
Розповсюджувача
” про зміну кількості екземплярів у стандартних пачках за 5
днів до випуску видання.
4.4. Складати накладні на здачу тиражу в 2-х екземплярах з указ
анням найменування і номера
видання, дня і часу здачі, формату
,
полосност
і
для газет
, ваги - для журналів, відпускної ціни,
загальної кіль
-
кості екземплярів і суми. 4.5. У випадку виявлення “ Розповсюджувачем
" недоліків
чи
дефектів видань протягом
доби
відшко
-
дувати відсутн
ю
та
бракован
у кількість екземплярів у стандартних пачках згідно претензі
й
центрів поштового зв'язку. При відсутності даного відшкодування та
у випадку невідповідності
кількості тиражу, який надійшов, згідно з накладно
ю “
Розповсюджувач
” оприбутк
ову
є фактично
отриману кількість ;
4.6. Видавати тираж сфальцованн
и
й по одному екземпляр
у
не мен
ь
ш ніж у два зги
ба
в с
тандартних
пачках. “ Постачальник “
має право вкладати в періодичні друковані видання доповнення, рекламні
листівки та інші материали. Відправлення цієї друкованої продукції здійснюються згідно з умовами
нормативних документів поштового зв”язку по окремому договору. 4.7. Направляти видання для розповсюджування
винятково згідно замовлень “
Розповсюджувача
" 4.8. У пис
ьмовій формі повідомляти “ Розповсюджувача
" :
- про зміну відпускної ціни на видання за 7 днів до дати введення ціни в дію;
- про необхідність повернення нер
озповсюдженн
их екземплярів ( Додаток № 1).
4.9. До 30 числа поточного місяця забирати самотужки з ЦПЗ № 6 нер
озповсюдженні
екземпляри
повернутих видань.
5. Якість
5.1.Гарантійний термін придатності, схоронності видань повинний перевищувати термін його
р
оз-
повсюдження
“ Розповсюджувач
ем " ;
5.2. При виявленні неналежної якості видань складається акт згідно законода
вства України. У ви
-
падку неявки представника "
Постачальника ", акт складається з представником Громадськості. По
цих актах “ Розповсюджувач
" має право предъявит
и рекламації "
Постачальнику ".
6. Порядок передачі видань на р
озповсюдження
6.1. Передача друкованих періодичних видань на р
озповсюдження
здійснюється наступним чином
:
Місце передачі – ЦПЗ № 6 ( м. Керч, вул. Кірова, 1 ); Транспортування до місця передачі - транспортом
"
Постачальника ".
Витрати по транспортуванню видань до місця його передачі несе "
Постачальник ".
7. Порядок розрахунків
7.1. Розрахунок за розповсюдженні періодичні видання здійснюється "
Розповсюджувачем
" до 25
числа наступного за звітним на р/р "
Постачальника " після реалізації згідно відпускних цін за
винятком сум нерозповсюдженного тиражу. «Розповсюджувач» «
Постачальник»
- 3 -
8. Відповідальність сторін
Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання умов договору в таких розмірах:
8.1.
Постачальник :
8.1.1.
За порушення з вини Постачальника
графіка здачі на експедирування, передбаченого
договором, сплачує
штраф у розмірі 2% від вартості несвоєчасно зданого тиражу за кожний випадок.
Збитки, завдані у результаті несвоєчасної здачі тиражу, Постачальник сплачує в повному обсязі,
незалежно від сплати штрафних санкцій, згідно з поданими Розповсуджувачем
рахунками або іншими
документами.
8.2.
Розповсюджувач
:
8.2.1.
Несе матеріальну відповідальність за несвоєчасну відправку тиражу.
8.3.
Сторони
:
8.3.1.
Несуть матеріальну відповідальність за несвоєчасне або не повне перерахування коштів від-
повідно до цього договору і сплачують пеню в розмірі облікової ставки Національного банку Ук-
раїни (що діяла в період, за який сплачується пеня) від суми простроченого платежу за кожний день
прострочення платежу.
8.3.2.
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з даним договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9. Конфидец
і
альність 9.
1. Сторони прийшли до угоди, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація і будь-які відомо-
сті, що стали відомі в процесі виконання зобов'язань по Договору є конфидеціальними і не можуть
пере-даватися третім особам без узгодження з іншою стороною, крім випадків, передбачених
законнодавст-вом України.
9.2.
Жод
на з Сторін не має права передавати свої права за даним Договором трет
і
й стороні без пись
-
мової згоди друг
ої Сторони
.
10.
Порядок розв”язання суперечок Будь-які питання, прямо не в
регульовані даним Договором, вирішуються у відповідно
сті
до зако
-
нодавства України.
10.1.
Сторони можуть роз
в”язувати усі спори та супереч
ності , що виникають з
дано
го
Договор
у
, шля
-
хом переговорів.
10.2. Якщо Сторони не
спроможні вирішити спори або розв”язати
супереч
ності
, що виникають з дан
ого
Договор
у
, то вони мають бути розглянуті в Господарському суді.
11.Форс – мажорні обставини
11.1.
При настанні обставин неможливості повного чи часткового виконання будь-якою із Сторін
договірних зобов’язань, а саме: пожежі, стихійного лиха, екстремальних погодних умов,
військових дій
будь-якого характеру, рішення уряду або інших, незалежних від Сторін обставин, термін виконання
зобов'язань відсувається пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. 11.2.
Сторона, що не в змозі виконати свої зобов’язання по даному Договору, негайно інформує
іншу Сторону про початок і кінець дії обставин, що не дозволять виконати умови Договору, проте в
будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня після початку або кінця їхньої дії.
11.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше трьох місяці
в, то кожна із Сторін буде
мати право відмовитись від подальшого виконання договірних зобов’язань.
11.4
.
Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань протягом 24 годин
повинна письмово повідомити іншу сторону про настання та припинення обставин, що перешкоджають
виконанню зобов’язань. Належним доказом наявності зазначених обставин і їх тривалість
підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.
12. Інші умови
12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної зі Сторін, що
мають однакову юридичну силу.
«Розповсюджувач» «
Постачальник»
- 4 -
12.2.
Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим
складанням додаткової угоди, в період дії договору, яка підписується обома сторонами та стає
невід”ємною частиною Договору. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються
законодавством України.
12.3.
Всі виправлення за текстом до даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх
посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.
12.4.
Для виконання робіт за даним Договором сторони укладають договори з іншими співвиконав
-
цями, які вирішують питання, що відносяться до їх компетенції та несуть відповідальність відповідно
до покладених на них обов’язків.
12.5. Для виконання робіт за цим Договором сторони додатково укладають договори на виконан
ня
робіт по обробленню та перевезенню роздрібних тиражів періодичних видань.
12.6. Р
еалізація періодичних виданнь здійнюється по цінах, які враховують торгівельну націнку до
відпускної вартосі видання.
12.7. Після підписання даного Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають
юридичну силу.
12.8. Сторони зобов”язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво лише до
дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв”язків.
12.9. Сторони зобов”язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей,
зазначених у п. 15 даного Договору.
13. Додатки до даного договору
13.1. Невід'ємною частиною договору є: -
Належно завірені
копії свідоцтв про реєстрацію видань та про реєстрацію юридичних та
фізичних осіб-підприємців;
-
копія довідки Держкомстату України про включення до єдиного Державного реєстру підприємців та організацій; - копія свідоцтва Постачальника як палатника податку на додану вартість або лист про
відсутність коду такого платника ; -
Додоток №1 “Інформація про ціну Товару », який направляється для реалізації” -
Додоток №2 “Графік виходу з друку/здачі на експедирування”
13.2. Всі
додатки до Договору являються невід’ємною частиною Договору та складають разом з
ним єдиний документ.
14. Строк дії договору
14.1.
Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами
та скріплення печатками Сторін.
1
4
.2. Даний Договір набирає чинності з «01» серпня 2010р. і діє до 31 грудня
20
1
1 р.
14.3. Якщо жодна з Сторін не заявить письмово документом підписанним уповноваженними пред-
ставниками Сторін про розірвання Договору за один місяць до закінчення терміну його дії , то він ав-
томатично продовжується на кожний наступний рік на попередніх умовах.
1
4
.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,
яке мало місце під час дії цього Договору.
14.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у
цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою уго
-
дою до цього Договору.
14.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповід-
ної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому
Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
«Розповсюджувач» «
Постачальник»
- 5 -
15. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін.
:
“ Р
о
зповсюджувач
”
ЦПЗ № 6 КД УДППЗ "Укрпошта"
вул. Кірова, 1
м
. Керч
р/
р
2600130113364
у ВАТ «Ощадбанк»
МФО 384061
, ОКПО 01185562
Пад
. № 215600426655
свід. платника
П
Д
В
35479574
тел. Начальник __________________ /_С.І.Олейник/
МП
"Постачальник"
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Начальник МП
ЧП Коробко О.М
ул. Ст. Разина, 3, кв. 45, г. Керчь
Адрес редакции:
Ул. Пролетарская, 1
Тел. 2-01-97, 8-050-697-10-80
,
e
-
mail
:
tana
1961@
mail
.
ru
р/с _ 26001053089271 в филиал "КРУ" ЗАТ КБ "ПриватБанка",г.Симферополь МФО 384436
ОКПО 2977305089
Пад.
№ _______________________
Св
і
д
. Платника ПДВ
№
____________________________
_________
___________________
ЧП Коробко О.М
____________________ /____________/
Додаток № 1
до догов
о
ру N _______ від “ _____
“ серпня 20
10 р.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІНУ ТОВАРУ
Індекс
статус
видання
На
зва видання Формат,
шпальти
для газет
Періо
дичні
сть
виход
у
Кількі
сть
Відпускна
ціна без
ПДВ / грн
. / Відмітка про
необхідність
повернення ___________________________________________________________
_____
___________________
______________________________________________________________
_____
________________
___________________________________________________________________
_____
___________
_______________________________________________________________________
_____
_______
____________________________________________________________________________
_____
__
__________________________________________________________________________
_____
____
___________________________________________________________________________
_____
___
______________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
_____
“ РОЗПОВСЮДЖУВАЧ
“ “ ПОСТАЧАЛЬНИК “
Начальник ЦПЗ № 6
С.І.Волкова
Додаток № 2
до договору N ________ від “ ____
“ серпня 20
10 р.
Графік здачі на експедирування періодичних видань
Індекс,
статус
видання
Найменування видання Формат, кі-
лькість
шпальт для
газет
Періодич
ність
виходу в
м
і
с.
День ви
-
ходу Місце друкування
День здачі в ЦПЗ
№ 6
Час - до 07-30
години
Підприємство (лї-
цо),
яке за
бе
з
пе
-
ч
ує
здачу тиражу
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
“ РОЗПОВСЮДЖУВАЧ
“ “ ПОСТАЧАЛЬНИК “
Начальник ЦПЗ № 6 С.І.Волкова
Автор
tana1961
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
116 Кб
Теги
2010, цпс, поставки_керч, полуостров, договор
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа