close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Эдийн засгийн эрх чөлөө

код для вставкиСкачать
Эдийн засгийн эрх ч?л??
Эр??л м?нг? эзэмших (х?ртэх) боломж
Access to sound money
1
Эдийн засгийн х?гжил ба м?нг?ний
тогтвортой байдал
? Эдийн засгийн ухаан х?гжлийн бэлэн жорыг гаргадагг?й
? Х?р?нг? оруулалтыг ?сг?в?л эдийн засаг х?гжин?, гэхдээ
яаж ?р ашигтай хуваарилахаас шалтгаална.
? Гэвч эдийн засгийн онол болон олон улсын туршлагаас
?звэл дараахь байгууламжтай орнууд бусдаасаа ил??
х?гжд?г
? Хувийн ?мчийг баталгаажуулсан
? М?нг?ний тогтвортой орчинтой
? Бага татвартай
? Худалдаа солилцоо нь ч?л??тэй
? М?нг?ний тогтвортой орчин бол зах зээлийн эдийн засаг ?р
ашигтай ажиллах ?ндсэн н?хц?л
? Гэрээ, хэлцэл, хадгаламж, х?р?нг? оруулалт
? Инфляци м?нг?н х?р?нгийн ?нэлэмжид н?л??л?х,
т?свийн алдагдлын санх??жилт
2
Эр??л м?нг?
Худалдан авах чадвар тогтвортой м?нг?
Худалдан авах чадвар тогтвортой эсэхийг
?нийн тогтворжилтийн т?вшинг??р
хэмжинэ
?нийн тогтворжилтийн т?вшин нь Т?в
банкны м?нг?ний бодлогын ?р д?нг
илэрхийлнэ
3
Эр??л м?нг?ний ?ндсэн хэмж??р
? М?нг?ний урт хугацааны
тогтворжилтийн т?вшин
? ?нийн хэлбэлзлийн т?вшин
? ?нийн богино хугацааны ??рчл?лтийн
т?вшин
4
Эдийн засгийн эрх ч?л??ний индекс: Эр??л
м?нг? эзэмших боломжийг илэрхийлэгч
?ндсэн ?з??лэлт??д
? С??лийн 5 оны м?нг?ний нийл??лэлтийн жилийн
дундаж ?с?лт??с хасах нь с??лийн 10 оны ДНБний жилийн дундаж бодит ?с?лт
? С??лийн 5 жилийн инфляцийн стандарт хэлбэлзэл
(дефлятор)
? ?н??гийн инфляцийн т?вшин (хэрэглээний ?нэ)
? Дотоодод болон гадаадад гадаад валютын данс
эзэмших эрх
5
Монгол улсад эр??л м?нг? эзэмших боломж
Он
2000
2001
2002 2003 2004
С??лийн 5 оны м?нг?ний
нийл??лэлтийн жилийн дундаж
?с?лт??с хасах нь с??лийн 10
оны ДНБ-ний жилийн дундаж
бодит ?с?лт
5.0
6.3
6.5
6.5
8.0
С??лийн 5 жилийн инфляцийн
стандарт хэлбэлзэл (дефлятор)
5.8
5.9
7.5
9.3
9.2
?н??гийн инфляцийн т?вшин
(хэрэглээний ?нэ)
8.4
8.4
9.7
9.1
7.8
Дотоодод болон гадаадад
гадаад валютын данс эзэмших
эрх
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
Эр??л м?нг? эзэмших боломж
7.3
7.7
8.4
8.7
8.8
6
Эр??л м?нг? эзэмших боломж ?з??лэлтээр
шилжилтийн эдийн засгуудтай хийсэн харьцуулалт
Улс
2000
2001
2002
ОХУ
3.6
3.8
3.8
Украин
3.5
5.8
6.0
Румын
2.7
4.2
6.2
Польш
7.5
7.8
7.9
Словак
8.0
8.2
8.2
Болгар
3.2
6.3
8.3
Монгол
7.3
7.7
8.4
Хятад
8.1
8.4
8.5
Словени
7.4
8.8
8.7
Чех
8.1
9.1
8.9
Унгар
7.1
8.6
9.1
Эстони
8.6
9.2
9.3
Латви
8.6
9.3
9.3
Литов
7.1
7.9
9.4
7
Индекст хамрагдсан нийт 123 улсын
харьцуулалт, 2002 оны байдлаар
Лидер??д
? Панам-9.9 (1), Оман-9.9 (2) , АНУ-9.8 (3), Kувайт-9.8 (4),
Люксембург 9.7 (5),
С??л мушгигчид
? Турк-4.0 (119), ОХУ-3.8 (120), Конгын Ардчилсан БНУ-3.4
(121), Бирм-1.7 (122), Зимбабви-1.6 (123)
Дунджууд
? Коста-рик-8.6 (59), Хятад-8.5 (60), Гайти-8.4 (61-62), Монгол-
8.4 (61-62), Болгар-8.3 (63), Сири-8.3 (64), Словак-8.2 (65)
8
ДНБ-ний ?с?лт??р засварлагдсан
М?нг?ний нийл??лэлт (М1)-ийн ?с?лт
30.0
С??лийн 5 жилийн
М?нг?ний
нийл??лэлтийн
дундаж ?с?лт
25.0
20.0
С??лийн 10 жилийн
ДНБ-ний дундаж ?с?лт
15.0
10.0
ДНБ-ний ?с?лт??р
засварлагдсан
М?нг?ний ?с?лт
5.0
0.0
-5.0
2000
2001
2002
2003
2004
9
ДНБ-ний дефляторын стандарт ??рчл?лт
ДНБ-ний дефлятор
ДНБ-ний дефляторын с??лийн 5 жилийн стандарт хазайлт
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
-5.0
-10.0
10
?н??гийн инфляци
ХБ?-ийн жилийн ?с?лт
12.0
10.0
8.0
ХБ?-ийн жилийн ?с?лт
6.0
4.0
2.0
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
11
Монгол улсад Эр??л м?нг? эзэмших боломжийг
Нэмэгд??лж байгаа х?чин з?йлс
? М?нг?ний нийл??лэлтийг М1-ээр т?л??л??лж авдаг
? Бодит м?нг?ний эрэлт ?нд?р байгаа
? 2000, 2001 оныг эс тооцвол с??лийн 10 жил дараалан ДНБ-
ний ?с?лт 3 хувиас дээш байгаа
? 2004 онд ДНБ 10.6 хувиар ?сс?н
? Валютын ч?л??т дэглэм
Хязгаарлаж байгаа х?чин з?йлс
? М?нг?ний бодлого тууштай бус, суларсан
12
М1 ба М2-ын жилийн ?с?лт
60
50
40
30
M1
20
M2
10
0
-10
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
13
Хэрэв м?нг?ний нийл??лэлтийг М2-оор
т?л??л??лж авдаг байсан бол...
2004 онд
1-р ?з??лэлтийн индекс 8 байснаа 4.6 болж
Б?лгийн ер?нхий индекс 8.8 байснаа 7.9 болж буурах байв
9
8
7
6
М1-ээр авахад
хэсгийн индекс
5
М2-оор авахад
хэсгийн индекс
4
3
2
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
14
Эдийн засгийн ?с?лттэй холбогдох асуудлууд
? Том т?р??с жижиг ?р ашигтай т?р р??
? Эдийн засгийн шударга ?рс?лд??нийг хангах
? Хувийн ялангуяа жижиг дунд бизнесийн х?гжлийг ?йл
ажиллагаанд оролцохг?й байх хэлбэрээр дэмжих
? Уул уурхайн салбарт тулгуурласан ?с?лт??с ил?? тархмал
?с?лт р??
? Гадаадын зээлээс ил?? шууд х?р?нг? оруулалтыг дэмжих,
?ргээхг?й байх
? Том 2 зах зээл р?? ил?? ?йлчилгээгээр холбогдох байдлаар
?р шимийг х?ртэх
? Урт хугацааны санх??гийн эх ??свэр ба х?р?нгийн зах
зээлийн х?гжил
15
М?нг?ний бодлого
? М?нг?ний бодлого суларсан
? Нийл??лэлт ?нд?р хурдтай ?сс?н боловч ихэнхи нь б?тцийн
??рчл?лтийн дараахь бодит эрэлтийг хангасан
? Олон улсын хэмжээнд ?нийн ?с?лт бараг гарааг?й
? Инфляцийг нэг оронтой тоонд байлгах зорилт хуучирсан,
ил?? шахуу зорилт хэрэгтэй байсан
? Т?рийн м?нг?ний бодлогын зорилтыг тодорхойлж буй
асуудал, бензиний ?нэ, ц?м инфляци
? М?нг?ний бодлогын ?ндсэн хэрэгсэл, ТБ?Ц
? М?нг?ний бодлогыг чангатгах, голдирлоосоо гарахг?й байх,
?ндсэн зорилтоо мартахг?й байх.
16
М?нг?ний бодлого
? Т?в банк ?ндсэн зорилтоосоо ухарч м?нг?ний бодлого
явуулахг?й байгаа
? Санх??гийн системд тавих хяналт суларч байгаа
? Т?в банкны тухай хууль з?рчигд?ж бие даасан ?йл
ажиллагаа алдагдаж байгаа
? Засгийн газарт олгосон зээлийн хязгаар
? Компаниудад зээл олгох
? Т?в банк бусад ?йл ажиллагаанд ил?? анхаарч байгаа
? Алт, валютын спекулатив арилжаа
? Арилжааны банкуудтай ?рс?лд?х, компаниудад
т?лб?рийн баталгаа гаргах
17
М?нг?ний нийл??лэлттэй холбогдсон цаашид
судлах асуудлууд
? М?нг?ний аль агрегат нь ?нийн ?с?лтийг тодорхойлогч
?з??лэлт вэ
? М?нг?ний эрэлтийн асуудлууд
? Санх??гийн зах зээлийн х?гжлийн шатан дахь м?нг?ний
агрегатуудын ??рэг н?л??
? Долларжилт т??нийг тодорхойлогч х?чин з?йлс
? Хадгаламжийн ?с?лт хэр зэрэг удаан ?ргэлжлэх вэ, н?л??лж
байгаа х?чин з?йлс нь юу вэ
? Т?В БАНКНЫ БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН АСУУДЛУУД
18
Статистикийн бэрхшээл
? ?ндэсний тоо баримт олон улсын санх??гийн байгууллагын
тоо баримттай з?рд?г
? Дефляторын хувьд ДБ, ОУВС-ийн гаргасан тоо
хоорондоо з?р??тэй
? ХБ?И-ийн хувьд ?СГ, ОУВС-ийн гаргасан тоо хоорондоо
з?р??тэй
? ДНБ-ний дефляторыг манай эмхэтгэлд нийтэлдэгг?й
? Албан бус сектор ба ДНБ
19
Валютын ч?л??т дэглэмийг баталгаажуулах
? Ханш ч?л??тэй, урсгал ч?л??тэй
? Гуйвуулга ба дотоодын эрэлт, эдийн засгийн ?с?лт
? Валютын зохицуулалтын хууль 11 д?гээр з?йлд
? Оршин суугч нь орлогоо гадаад валютаар авсан бол эрх
б?хий арилжааны банкинд уг орлогоо авсан ?др??с хойш
60 хоногийн дотор худалдах буюу хадгалуулна
? Хуулийн заалтыг тодорхой болгох
? Гадаадын зээл, богино хугацааны х?р?нгийн урсгал дээр
анхаарах
? Барааны зээл, аккредитив, ЗГ-ын оролцоо
20
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
21
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
20
Размер файла
116 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа