close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2013 жылы

код для вставкиСкачать
?аза?стан Республикасы Б?секелест?кт? ?ор?ау агентт?г?
(Монополия?а ?арсы агентт?к)
2013 жыл?ы ж?мыс ?орытындылары ж?не
2014 жыл?а арнал?ан м?ндеттер туралы
Астана ?аласы, 2014 жыл
1
Нары?ты? шо?ырландыру де?гей?
2
1-слайд
Тауар нары?тарын талдау
2013 жылы тауар нары?тарына 36 талдау ж?рг?з?лд?
2-слайд
3
?уежайлар ?ш?н (таби?и монополиялар субъект?лер?
рет?нде) ?зге ?ызметтен табыс алу ???ы?ына 5%-ды?
шектеуд? алып тастау
?аза?стан ?уежайларыны? транзитт?к тартымдылы?ын ?л?айту, сондай-а?
оларды? рентабельд?л?г?н арттыру ма?сатында Агентт?к ?уежайлар ?ш?н ?зге
?ызметтен табыс алу ???ы?ына 5%-ды? шектеуд? алып тастау?а бастама жасады.
М?ддел? мемлекетт?к органдармен, бизнес ?о?амдасты?пен ж?рг?з?лген ж?мыс
н?тижес?нде
2013 жыл?ы ш?лдеде ?аза?станны? к?л?к м?селелер? бойынша
за?намасына ти?ст? ?згер?стер енг?з?лд?.
?аз?рг? кезде ал?аш?ы о? н?тижелерд? бай?ау?а болады. Мысалы, кейб?р
?уежайларды? ?зге ?ызметтен алатын табыс ?лес? 2013 жыл?ы тамыздан
бастап желто?сан аралы?ында?ы кезе?де 2012 жылды? осындай кезе??мен
салыстыр?анда мынадай пайыз?а дей?н ?скен:
?зге ?ызметт?? ?су?
Астана ?уежайы ? 6%
?зге ?ызметт?? ?су?
?ызылорда
?уежайы ? 6,4%
?зге ?ызметт?? ?су?
Павлодар
?уежайы ? 7,2%
3-слайд
Таби?и монополиялар субъект?лер?н?? реттел?п
к?рсет?лет?н ?ызметтер?н?? (тауарларыны?,
ж?мыстарыны?) т?збес?н ?ыс?арту
? 2011 жылы Агентт?кт?? ?сынысы бойынша трафикт? ?осу ж?не ?тк?зу
?ызмет?не ж?рг?з?лген талдау н?тижелер? бойынша таби?и монополиялар
субъект?лер?н?? реттел?п к?рсет?лет?н ?ызметтер? т?збес?нен интерконнект
?ызмет? б?секелест?к орта?а шы?арылды (?к?метт?? 2011 жыл?ы 26
тамызда?ы ? 966 ?аулысы)
? 2012 жылы таби?и монополиялар саласынан жерг?л?кт? телефон
трафиг?н ?тк?зу ?ызмет?н шы?ару бойынша ж?мыс ж?рг?з?лд? (?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2013 жыл?ы 26 а?панда?ы ? 182 ?аулысы).
? 2013 жылы таби?и монополиялар саласынан жерг?л?кт? де?гейде
байланыс операторларыны? телекоммуникация жел?лер?н ?осу ?ызмет?
шы?арылды
(?аза?стан
Республикасы
?к?мет?н??
2013
жыл?ы
11 ?арашада?ы ? 1201 ?аулысы).
4-слайд
Таби?и монополиялар саласын ?ыс?арту
газды немесе газ конденсатын са?тау,
магистральды? ж?не (немесе) тарату ??быр
жолдары ар?ылы тасымалдау, газ тарату
?ондыр?ыларын ж?не олармен байланысты газ
таратушы газ ??бырларын пайдалану ж?н?ндег?
?ызметтер
м?найды ж?не (немесе) м?най ?н?мдер?н
магистральды? ??быр жолдары ар?ылы
тасымалдау ж?н?ндег? ?ызметтер
су шаруашылы?ы ж?не (немесе) к?р?з ж?йелер?
?ызметтер?
концессия шарттары бойынша тем?р жол к?л?г?
объект?лер? бар тем?р жол, магистральды? тем?р
жол жел?лер?н?? ?ызметтер?
к?рме жолдар ?ызметтер?
электр энергиясын беру ж?не (немесе)
тарату ж?н?ндег? ?ызметтер
порттарды?, ?уежайларды? ?ызметтер?
жылу энергиясын ?нд?ру, беру, тарату
ж?не (немесе) онымен жабды?тау
ж?н?ндег? ?ызметтер
электр энергиясын жел?ге беруд? ж?не
т?тынуды техникалы? диспетчерленд?ру
ж?н?ндег?, электр энергиясын ?нд?руд?? т?тынуды? те?гер?л?м?н ?йымдастыру
ж?н?ндег? ?ызметтер
пошта байланысыны? жалпы?а б?рдей ?олжет?мд?
?ызметтер?
телекоммуникациялар к?рсетет?н ?мбебап
?ызметтерд? ?оспа?анда,
телекоммуникациялар ?ызмет?
аэронавигация ?ызметтер?
телекоммуникациялар жел?лер?н орта? пайдалануда?ы
телекоммуникациялар жел?лер?не ?осу?а технологиялы?
жа?ынан байланысты к?б?лд?к к?р?здер мен ?зге де
нег?зг? ??ралдарды м?л?кт?к жалдау?а (жал?а) немесе
пайдалану?а беру ж?н?ндег? ?ызметтер
5-слайд
Азы?-т?л?к тауарларыны? трансшекаралы?
нары?тарында?ы ахуалы
(Павлодар, ?останай, А?т?бе, С?О,
Ш?О, Б?О, Атырау облыстары)
Тауарды? 7 т?р?не: с?т, сары май, с?збе, макарон, ??с ет?, ?ара??мы? жармасы, к?р?ш жармасы
т?рлер?не талдау ж?рг?з?лд?. Талдау барысында ?останай, Павлодар, Солт?ст?к ?аза?стан,
А?т?бе облыстарыны? супермаркеттер?ндег? ресей маркасында?ы тауарларды? ба?асы
Челяб?, Омбы, Орынбор облыстарыны? супермаркеттер?не ?ара?анда арзан екенд?г?
аны?талды.
6-слайд
Электр энергиясыны? мемлекетаралы?
а?ындары
?Интер РАО ЕЭС? АА?
Ба?асы 4,56* те?ге
Ба?асы 12,4* те?ге
ЭГРЭС-1
Б?О
Ба?асы 6,8* те?ге
Осы м?селен? шешу ?ш?н ба?аны? б?секеге ?аб?летт?л?г?н ?амтамасыз ету ма?сатында Батыс
?аза?стан облысына электр энергиясын оны? ?уаты ?ш?н т?лемдер ?нд?р?п алмай Ресей
Федерациясыны? аума?ы бойынша транзиттеуд? ж?зеге асыру м?мк?нд?г?н ?арауды ?сынамыз.
*орташа м?лшерленген ба?а
7-слайд
Монополия?а ?арсы за?наманы? б?зылуын
аны?тау ж?не жолын кесу
2013 жылы 171 тергеу ая?талды
(160 тергеу б?зушылы?тарды аны?тай отырып ая?талды), оны?:
30-ы ?к?мш?л?к б?зушылы? туралы ?с ?оз?ау туралы шеш?ммен
71-? ?аза?стан Республикасыны? монополия?а ?арсы за?намасыны? б?зылуын ж?не оларды? салдарларын жою туралы
н?с?ама шы?ару туралы шеш?ммен;
59-ы лауазымды т?л?а?а ?атысты ?к?мш?л?к ???ы? б?зушылы? туралы ?с ?оз?ау туралы шеш?ммен, сондай-а? ?аза?стан
Республикасыны? монополия?а ?арсы за?намасын б?зуды то?тату туралы н?с?ама шы?ару туралы шеш?ммен;
11-? ?аза?стан Республикасыны? монополия?а ?арсы за?намасын б?зушылы?ты? болмауына байланысты то?татылды.
?зге де
нары?тар
30 %
ОЭК нары?ы
18 %
?аржы
нары?ы 4 %
к?л?к ж?не
байланыс
12 %
мемлекетт?к
органдар
26 %
А?К 10%
8-слайд
Сот тал?ылауларына ?атысу
2013 жылы Агентт?кт?? пайдасына же??п алын?ан
?стерд?? ?лес? 75 %-ды ??рады
2013 жылы бюджетке т?скен т?с?мн?? сомасы 250 млн.те?ген? ??рады
9-слайд
Шы?арыл?ан ден ?ою акт?лер?
10-слайд
Монополия?а ?арсы за?наманы жет?лд?ру
1. Нары? субъект?лер?н т?л?алар тобы деп тануды? шект? м?н? ? акциялар
(?атысу ?лестер?) 25 %-дан 50 %-?а ?л?айтылды.
?
2. Экономикалы? шо?ырлану м?м?лелер?н?? 5 т?р?н?? 2 т?р?не хабарлама
т?рт?б? енг?з?лд?.
3. М?м?ле экономикалы? шо?ырлану деп танылатын
?тк?зуд?? жиынты? к?лем?н?? шект? м?н? 5 есе ?л?айтылды.
4. Б?секелест?кке ?арсы ?с-?рекеттер? ?ш?н
органдар?а ?к?мш?л?к жауапкерш?л?к белг?ленд?.
жерг?л?кт?
тауарларды
ат?арушы
5. Монополия?а ?арсы за?наманы? б?зылуына м?л?меттерд? алдын ала
?арау р?с?м? алып тасталды.
11-слайд
Экономикалы? шо?ырлану?а ба?ылау
12-слайд
Мемлекетт?? к?с?пкерл?к ?ызметке нег?зс?з
?атысуын ?ыс?арту
2009 ? 2011 жылдар кезе??нде Агентт?к одан ?р?
ж?рг?зет?н ?ызмет?не ?т?н?шхаттар ?арады
88 %
44 %
56 %
44 %
36 %
12 %
барлы?ы ?арал?ан ?/х
барлы?ы бас
тартыл?аны
б?секелест?к орта?а
бер?лмеген?
мемлекетт?к к?с?порындар
мемлекет ?атысатын А?, ЖШС
13-слайд
?сынылып отыр?ан сатып алу схемасы
Сам?ры??азына
?орыны?
сатып алу
?а?идасы
?лтты?
компаниялар
ды? сатып
алу ?а?идасы
САТЫП
АЛУ
ТУРАЛЫ
Б?РЫ??АЙ
ЗА?
Жер ?ойнауын
пайдаланушылар
ды? сатып алу
?а?идасы
ТМС-н??
сатып алу
?а?идасы
?СК-Фармация?
ЖШС-ны? сатып
алу ?а?идасы
Жо?арыда т?збеленген сатып алу ?а?идалары Сатып алу туралы б?ры??ай
за?да белг?ленген сатып алуды? б?ры??ай т?с?лдер? мен ж?рг?зу
?а?идаттарына с?йкес келу? ти?с.
14-слайд
Халы?аралы? ынтыма?тасты?
- VI Астана экономикалы? форумы ше?бер?нде ?Адал б?секелест?к
призмасы ар?ылы экономиканы дамыту
та?ырыбында д??гелек ?стел ?тк?з?лд?;
ж?не
?айта
??ру?
- ?аза?станны? ЭЫД?-ны? Б?секелест?к ж?н?ндег? комитет?не к?ру
м?селес? пысы?талуда;
- ?Д?ниеж?з?л?к б?секелест?к бойынша шолу? (Global competition
review) ?р? т?уелс?з баспасымен ынтыма?тасты? туралы м?селе
пысы?талуда;
- МСМК, ХБЖ, ЮНКТАД ше?бер?нде ТМД-ны? ж?не алыс шетелдерд??
монополия?а ?арсы органдарымен ?зара ?с-?имыл жал?астырылды;
- G-Global ше?бер?нде б?секелест?к ж?н?ндег? халы?аралы? диалог
ала?ын ??ру ?сынысы пысы?талуда.
15-слайд
ДЭФ ?БИ рейтинг?нде ?аза?станны?
?станымы
Жерг?л?кт?
б?секен??
?ар?ындылы?ы
Нары? ?стемд?г?н?? ?аржы ?ызмет?н??
д?режес?
?олжет?мд?л?г?
РЕЙТИНГТЕ
?АЗА?СТАННЫ?
?СТАНЫМЫ
0
10
20
30
40
50
50
60
51
60
70
72
80
78
79
83
90
93
100
91
110
120
117
130
113
120
2011-2012
2012-2013
140
2013 - 2014
17
Елдер
Швейцария
Сингапур
Финляндия
?
Чехия
Барбадос
Литва
Италия
?аза?стан
Португалия
Латвия
О?т?ст?к Африка
Коста Рика
Мексика
?
Йемен
Бурунди
Гвинея
Чад
?станымы
1
2
3
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
145
146
147
148
16-слайд
?аза?стан Республикасында б?секелест?кт??
даму де?гей?н ай?ындау ?д?стемес?
Индикаторлар:
1. ???рл?к б?секен?? ?ар?ындылы?ы
2. ?аза?стан Республикасыны? экономика салаларын монополиялау де?гей?
Факторлар:
?к?мш?л?к
Факторлар :
Экономикалы?
К?рсетк?ш сауалнама
ж?не/немесе
статистикалы?
деректерге
нег?зделген
Факторлар :
?леуметт?к
К?рсетк?ш сауалнама
ж?не/немесе
статистикалы?
деректерге
нег?зделген
Факторлар :
Инфра??рылымды?
К?рсетк?ш сауалнама
ж?не/немесе
статистикалы?
деректерге
нег?зделген
17-слайд
Тапсырмаларды орындау
Мемлекет
басшысыны?
хаттамалы?
тапсырмалары - 2
?аза?стан
Республикасы
Президент?
?к?мш?л?г?н??
тапсырмалары - 7
?аза?стан
Республикасы
?к?мет?н??
тапсырмалары 99
2013 жылы Агентт?кке Мемлекет басшысыны?, ?аза?стан Республикасы Президент?
?к?мш?л?г?н?? ж?не ел ?к?мет?н?? 108 тапсырмасы кел?п т?ст?, б?л 2012
жылмен
салыстыр?анда 2 есе арты?.
Мемлекет басшысыны? 2 хаттамалы? тапсырмасы
?аза?стан Республикасы Президент? ?к?мш?л?г?н?? 7 тапсырмасы
?аза?стан Республикасы ?к?мет?н?? 99 тапсырмасы
19
18-слайд
Т?р?ын ?й ??рылысы нары?ын талдау
?
300
252
250 236
222
209
?
173
153148
144
150
100
? Жа?а т?р?ын ?йд?? 1 шаршы метр?
?ш?н е? жо?ары ба?а мына ?алаларда
бай?алады:
? Алматы ?аласы - 252 мы? те?ге
148
142
142
107
? Астана ?аласы - 236 мы? те?ге.
133
116
106
?
90
80
?
90
50
? Сондай-а? 1 шаршы метр? ?ш?н
жа?а т?р?ын ?йге жетк?л?кт? де?гейде
? е? жо?ары ба?а белг?леген
? ???рлер т?з?м?нде:
? Шымкент ?аласы - 222 мы? те?ге
? Атырау ?аласы - 209 мы? те?ге
20
Шымкент
Тараз
Талды?ор?ан
Семей
Петропавл
Павлодар
?скемен
Орал
?ызылорда
?останай
?ара?анды
К?кшетау
Жез?аз?ан
Атырау
А?т?бе
А?тау
Алматы
0
Астана
мы? те?ге
200
? 2001 жылдан бастап 2013 жыл?ы
желто?сан аралы?ында б?р шаршы
? метр? ?ш?н жа?а т?р?ын ?йд?
? ?тк?зу ба?асы ? 600%-?а
? А?тау ?аласы - 173 мы? те?ге
? Осы ???рлерде сатып алу ?аб?лет?
?с ж?з?нде ?аза?станны?
? ?ал?ан ???рлер?не ?ара?анда
? ек? есе жо?ары
19-слайд
Т?р?ын ?й ??рылысы нары?ын талдау
Т?р?ын ?йге ба?аны? к?тер?лу себептер?:
жер учаскелер?н алу ж?не ??рылыс ?ш?н р??сат алуды?
к?рделенд?р?лген ж?не ашы? емес р?с?м?;
-
жер учаскелер?н б?лумен байланысты проблемалар;
- ?лескерлерд?? а?шаларын тарту есеб?нен т?р?ын ?й
?имараттарын салуды ?йымдастыру ?ызмет?н?? лицензиясына
?ойылатын ?ата? б?л?кт?л?к талаптар;
- ??рылыс салушылар?а ?арыз беру бойынша ек?нш? де?гейл?
банктерд?? тартымдылы?ы т?мен шарттары;
- кредит беруд? дамытуды? жо?ары ?ар?ыны.
21
20-слайд
Тарифтерд?? ж?не ?леуметт?к ма?ызы бар
азы?-т?л?к тауарларына ба?аны? нег?зс?з
?су?не жол бермеу
?
2013 жылы аграрлы? азы?-т?лiк нары?тарына 10 талдау
ж?рг?з?лд?, 12 субъект?н?? ?с-?рекеттер?нде монополия?а ?арсы
за?наманы б?зу факт?лер? белг?ленд?.
? Ба?алы? с?з байласу, ?стем жа?дайын тер?с пайдалану,
жосы?сыз б?секе факт?лер? бойынша 11 ?к?мш?л?к ?с ?оз?алды:
- 5-? Ш?О-ны? ?н ?н?м беруш?лер?не ?атысты (??скемен ?н комбинаты?
ЖШС, ?Мидия? ЖШС, ?А? Элит? ЖШС, ?Аском? ЖШС, ?Фарман? ЖШС ),
- 1-? Алматы ?аласыны? с?т ?н?мдер?н?? ?н?м беруш?с? ?Danone Berkut? ЖШС?а ?атысты
- 1-? О?О-ны? ?ант ?тк?зуш?с? ??о?ысбаева З. А.? ЖК-ге ?атысты
4-?
?останай
облысыны?
?Север Птица? А?-?а ?атысты
22
тауы?
ж?мырт?асын
?тк?зуш?с?
21-слайд
Агентт?кт?? басым м?ндеттер?
Тауар нары?тарын монополиясыздандыру, б?секелест?к ортаны? жай-к?й?н
жа?сарту
Тауар нары?тарында сапаны арттыру ж?не онда?ы жа?дай?а ба?ылауды
к?шейту, оны? ?ш?нде мемлекетт?? нег?зс?з ?атысуына жол бермеу
?олжет?мд? ба?а бойынша ?аржы ?ызмет?н ?сынуды ?амтамасыз ету ма?сатында
?аржы ?ызмет? ?н?м беруш?лер? арасында те? жа?дай жасау
Мемлекетт?к органдарды? б?секелест?кке ?арсы ?с-?рекеттер?мен келт?р?лет?н
залалды бол?ызбау
Адал б?секелест?кт? насихаттауды ж?не ?абылданатын шеш?мдерд?? ашы?ты?ын
?амтамасыз ету
Монополия?а ?арсы за?наманы? ти?мд? ???ы? ?олдануын ?амтамасыз ету
22-слайд
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
47
Размер файла
3 300 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа