close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Добре дошли в ШУ

код для вставкиСкачать
Weather Climate Water
Климатични промени
Въпроси
• Действително ли се променя климата на нашата
планета ?;
• Какви доказателства имаме в подкрепа на
твърденията за промяна на климата на Земята ?
• Колко надеждна е информацията с която
разполагаме и за какъв период от време е
събрана тази информация ?
• Каква е ролята на човешкият фактор в този
процес ?
• Съществуват ли надеждни методи за
предсказване на климата в глобален и
регионален мащаб ?
• Съществуват ли методи за въздействие върху
атмосферните процеси и явления ?
Съдържание
•
•
•
•
•
•
Климат и климатични промени –
терминология
Климатът в миналото и сега
Световната метеорологична организация
(СМО) и политиката за реагиране на
климатичните промени
Хипотези за възникване на климатичните
промени
Природни фактори
Антропогенни фактори
Климатични сценарии
Резултати получени за територията на Р
България
Климат и климатични промени –
терминология (1)
• Терминът “климат” е въведен от Хипарх
(190 – 120 г. пр. н. е.) още преди 22 века и
означава “наклон” – древните гърци
установяват зависимостта на климатичните
условия от наклона на слънчевите лъчи
спрямо хоризонта
• Климатът е статистически ансамбъл от
състояния, през които преминава системата
атмосфера-хидросфера-литосферакриосфера-биосфера за периоди от време от
порядъка на няколко десетилетия
(Конференция по физически основи на климата и
климатични моделиране, Стокхолм, 1974 г.)
Климат и климатични промени –
терминология (2)
• Климат – това е многогодишният режим на
времето на дадено място, обусловен от
географското му положение
• Климатична система – Единство на атмосфера,
хидросфера, литосфера, криосфера, биосфера и
взаимодействията между тях
• Климатично средно – Средната стойност на даден
климатичен елемент, пресметната за някакъв
период от време
• Климатична норма – Средната стойност на даден
климатичен елемент за фиксиран базисен период
от 30 години (Приетите за сега климатични
периоди са: 1901 – 1930 г.; 1931 – 1960 г.; 1961 –
1990 г.)
Климат и климатични промени –
терминология (3)
• Климатични промени – Колебания и/или
изменения на климата
• Колебания на климата – Регулярно или
нерегулярно изменение под каквато и да е форма
(скокообразно изменение)
• Изменение на климата – преминаване на
климатичната система в ново равновесно
състояние, характеризиращо се с различни от
предишното многогодишни средни стойности на
климатичните параметри
• Климатична тенденция – Изменение на климата,
характеризиращо се с монотонно нарастване или
намаляване на средната стойност на климатичните
параметри за някакъв период от време
Климатът в миналото и сега (1)
• Климатът на Земята винаги се е променял – преди 20
000 години голяма част от Северна Европа е била
покрита от огромен ледник с дебелина 3 км.;
• Алпите и Пиренеите са били покрити с ледникови
шапки;
• Последният ледников период - преди около 10 000
години;
• Антарктида – сондажа направен на станция “Восток”
през 1970 г. измерва дебелина на ледената покривка
3.5 км.; Водите в реките и езерата на Земята са около 2
мил. куб. км.; Количеството на леда в Антарктида е
около 24 мил. куб. км.;
• Станция “Восток” – максимална скорост на вятъра: 90
м/сек
и минимална температура на въздуха: 88.3 °С
Климатът в миналото и сега
(2)
• Редовни метеорологични наблюдения съществуват от
160 години (след около 1850 г.);
• Първите инструментални метеорологични измервания
в България започват през 1860 г. в двора на
Австрийското консулство в гр. Русе (150 г. метео
наблюдения; 120 г. метео служба )
• Климата на миналото се възстановява чрез
използване на различни косвени индикатори
(геологични – състав и структура на утаечни скали;
геоморфологични – намиране на следи от езера и
речна мрежа; глациологични – изотопен състав на
леда в ледниците; различни исторически източници
(архиви, предания)
Климатът в миналото и сега – анализ
на глобални данни
• За периода 1906 – 2005 г. средната глобална приземна
температура на въздуха се е увеличила с 0.74 °С;
• 10 от последните 15 години (1995 – 2010 г.) са измежду
най-топлите за периода от началото на редовните
инструментални наблюдения, т.е след 1850 г.;
• 2009 г. е най-топлата година за периода 1995 – 2010 г.;
• Десетилетието 2000 – 2009 г е по-топло от предходното
(1990 – 1999), което от своя страна е по-топло от
десетилетието 1980 – 1989;
• Площта на снежната покривка е намаляла в повечето
региони от света, особено през пролетта;
• От 1970 г. насам площта на териториите обхванати от
засушавания се увеличава (тропиците и субтропиците)
Многогодишни аномалии на глобалната
температура, спрямо средните стойности за 19511980 г.
Аномалии на средната температура на приземния въздух в
Северното полукълбо през последното хилядолетие,
спрямо периода на съвременния климат (1961-1990 г.)
Климатът в миналото и сега – анализ
на данни за Европа
• В Европа за периода на инструменталните
наблюдения, средната температура на въздуха се е
повишила с 0.8 – 1°С;
• От началото на ХХ –ти век валежите над Северна Европа са
се увеличили с 10 до 40 %; в Южна Европа са намалели с
около 20%;
• В периода 1991-2007 г.се наблюдава възходящ тренд
при годишния брой дни с бедствено проливни валежи;
• При екстремните валежи – наблюдава се значително
увеличение на редния брой дни с валжи над 100 мм –
т.е. валежите стават по-интензивни;
• Снежната покривка показва тенденция към
намаляване;
Климатът в миналото и сега – анализ
на данни за България
• От края на 1970 –те години се наблюдава тенденция
към затопляне;
• Средната годишна температура на въздуха през 2009
г. е с 1.2 °С над климатичната норма; това е 12-та година
(1995-2010 г.) с температури по-високи от обичайните в
страната;
• След средата на 1990-те години годишната сума на
валежите показва тенденция към повишаване в повечето
райони на страната; увеличава се броят на дните с
екстремни валежи;
• Увеличава се и честотата на екстремните метеорологични
явления – брой дни с гръмотевични бури и градушки
Аномалии на температурата на приземния въздух
в България спрямо периода 1961 – 1990 г.
Аномалии на годишните валежи в България,
спрямо 1961-1990 г.
СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СМО) И
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕАГИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА (1)
• СМО – Специализирана
агенция на ООН по
въпросите на времето,
климата и водата със
седалище в Женева
• Една от основните задачи и
дейности на СМО е да
координира и обобщава
наблюденията в световен
мащаб за промените в
състава на атмосферата и
глобалния климат, които се
извършват унифициранo за
всички 189 страни-членки с
цел съпоставимост и
сравнимост на резултатите
от тези наблюдения.
СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СМО) И
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕАГИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА (2)
СМО организира и провежда:
• 1979 г. - Първата климатична конференция
Основни резултати:
Световната климатична програма на СМО
Международна група от експерти по изменение
на климата (IPCC)
• 1990 г. - Втората климатична конференция
Глобална система за климатични наблюдения
(GCOS)
• 2009 г. – Третата климатична конференция
Глобалната рамка за климатично обслужване
Хипотези за възникване на климатичните
промени – природни фактори
• Промени в земната орбита и наклона на земната ос
Земната орбита се променя с цикличност от 100 до 400
хиляди години (редуването на топли и студени
(“ледникови”) епохи.
Наклона на земната ос – цикличност около 41 хиляди
години.
• Вулканична дейност
• Океанските течения - учени свързват някои от
колебанията и изменението на климата и промяната в
честотата на екстремни метеорологични явления с
промени в интензивността на южната осцилация Ел
Ниньо (свързана с отслабване на пасатите над
централната и западна част на Тихия океан,
повишение на температурата на океанската вода по
източните брегове на Тихия океан и Индийския океан, с
аномално високо атмосферно налягане в западната
тропична част на Тихия океан).
Хипотези за възникване на климатичните
промени – антропогенни фактори
• Разликата между далечното и близкото минало е, че се
появи риска от бързи промени в климата, причинени от
човека. Климатът на нашата планета постоянно се
променя, но ако в миналото промяната е била
естествена, то сега една голяма част от учените смятат,
че емисиите на въглеродния диоксид (СО2) и други
газове, известни като парникови, изпускани в
атмосферата предимно от промишлеността и селското
стопанство, могат да предизвикат необратимо изменение
в климата.
• IPCС потвърждава, че значимото повишение в
атмосферните концентрации на парниковите газове,
въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), двуазотен
оксид (N2O), от 1950 г. до наши дни, е в резултат на
човешката дейност
• Концентрацията на въглероден диоксид от 280 ppm
(1750г.) е повишена до около 379 ppm през 2005 г., а
концентрацията на метан е нараснала от 715 ppb до
1774 ppb през 2005г.
Климатични сценарии
• Когато говорим за възможните промени на климата
в следващите 100-200 г. за разлика от прогнозата на
времето, се разглеждат различни климатични
сценарии, които се базират на различни модели;
• Повечето модели включват като фактор и
човешката дейност;
• Много от процесите, които съществуват в
природата, все още не фигурират в тези модели. Не
е ясно какво е влиянието на облачните системи
върху парниковия ефект;
• Математичните модели на климата, които се
използват и за симулиране на очакваното
изменение на климата през 21-ви век, се нуждаят от
сценарии на бъдещите емисии парникови газове и
аерозоли в атмосферата.
Резултати получени за територията
на Р България
• Според тези емисионни сценарии се очаква
покачване на температурата в България между
2 и 5 градуса до края на 21 век, но не може да се
каже конкретно с колко;
Климатичните сценарии, включвайки като
фактор и човешката дейност, имат основно
хипотетичен характер и не би трябвало да се
приемат като прогноза.
Средногодишни температури на въздуха
(в °С) при затопляне с 3 °С спрямо 19611990 г.
Средно годишната промяна на температурите за
периода 2020-2050 спрямо периода 1960-1990
Средно годишната промяна на температурите за
периода 2070-2100 спрямо периода 1960-1990
Средногодишна промяна на валежите в проценти
за периода 2020-2050 спрямо периода 1960-1990
Средногодишна промяна на валежите в проценти
за периода 2070-2100 спрямо периода 1960-1990
Най-общо казано, температурите се
покачват равномерно, но валежите
намаляват, главно в югоизточната
част на страната. В планините се
запазват, като количество, но поради
повишаване на температурите през
зимата, запасите във форма на сняг
ще намалеят.
Земята трябва да прескочи в другия улей, за да има климатични
промени
Благодаря за Вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
56
Размер файла
5 397 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа