close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дизайн на урок

код для вставкиСкачать
Тема
Възклицателно изречение
ІІІ клас
Макро рамка
Цели
Очаквани
резултати
Понятия и
ключови думи
Използван
софтуер
Основен
замисъл
Подготовка на
учителя. Форми
на работа
Микро рамка
План конспект
Ресурси
План-конспекта и
ресурсите към урока ще
намерите на моята уеб
страница.
Разработки на теми от учебното съдържание по
Български език и литература
за 3-ти клас
с интегриране на ИКТ
Методическа единица:
Синтактични единици
Тема:
Видове изречения.
Възклицателно изречение.
Вид на урока:
Нови знания
Цели
Цели по БЕЛ
Цели по ИКТ
1. Да се актуализират знанията
на учениците за видовете
изречения по цел на
изказване и на уменията да
ги разпознават
2. Да могат правилно да
поставят на препинателни
знаци в края на
изречението в съответствие
с интонацията.
3. Разбира и осъзнава ролята и
значението на възклицателното изречение.
1. Изграждане на умения за
обработка и съхранение на
текстова информация.
2. Ориентиране във файловата
организация (запазване и
зареждане на файл)
3. Усъвършенстване на умения за
работа с мишка и клавиатура.
4. Изграждане на умения за
четене и изпълнение на
инструкция.
Очаквани резултати
На ниво БЕЛ
понятия:
На ниво ИКТ
Разграничава съобщително, понятия: Има представа за файл и папка
въпросително и възклицателно изречение;
различава различни видове файлове Има
умения:
Може да преобразува даден представа за предназначението на работната
вид изречение в друг вид по цел на изказване в лента на текстовия редактор и шрифт
зависимост от комуникативната ситуация. Може с Познава
Интернет като информационен
помощта на учителя да конструира изречение, като източник.
използва различни словоредни варианти в зависимост умения: Умее да работи с мишка и клавиатурa
от целта на изказването. Изговаря с подходяща -умее да маркира текст и извършва действия с
интонация
съобщително,
въпросително
и него (премества, изтрива, копира). Познава
възклицателно изречение.
основните характеристики за форматиране на
отношения: Умее да се ориентира в текст – шрифт, размер, стил и цвят. Създава
комуникативна ситуация и изразява адекватно подходящи
комбинации
от
графично
своята позиция, като използва правилно изображение и текст. Може да открива търсена
възклицателните изречения в зависимост от информация при разглеждането на интернет
чувствата които изразява. Има положително страници.
отношение към литературните произведения, отношения: Демонстрира желание за активна
ориентира се в смисъла и конструкцията на работа с компютъра. Спазва правилата за
текста, проявява разбиране и лично отношение безопасна работа и хигиена.
към прочетеното.
Понятия и ключови думи
БЕЛ
Възклицателно
изречение
Препинателни
знаци
ИКТ
Папка
Текстов
документ
Цвят на щрифт
Удивителен
знак
Редактиране
Софтуер
Използване на ИКТ
• Подготвителна част.
Актуализиране на знания
• Софтуер: Envision
• Основна част
Редактиране на текст.
• Софтуер:Microsoft Office Word
Упражнения и демонстрации
•
Софтуер: Envision
Клавиатура
Мишка
• Заключителна част
Проверка на усвоените нови знания
• Софтуер: Envision
• Задача за домашна работа: Интернет (Сайт на
класа), работа с графични програми TuxPaint,
Paint
Замисъл
• Урокът се провежда в компютърен кабинет. Учителят
условно дели класа на две групи. Това се налага при
положение, че компютрите не стигат за всички деца.
Тогава едната група изпълнява упражненията в
тетрадките или екрана с „Енвижън”, а другата група
работи върху компютъра.
• Ако броя на компютрите е равен на броя на децата,
тогава учителят може да избере, коя от задачите да
се изпълни на компютър и коя в тетрадките.
• Всички необходими материали за работа върху
компютър се намират в папка „БЕЛ”. Материалът
разработен с „Енвижън”, може да се види само ако
имате инсталирана програмата върху компютъра.
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
54
Размер файла
304 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа