close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Конституция Российской Федерации

код для вставкиСкачать
Основной закон Российской федерации - конституция.
ß†Ê 342.4(470+571)(094.1)
ûûÊ 67.400.1(2Ðîñ)-3
Ê65
Êîæñ¿π¿¡√πà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. άπ√πÊ65 ຅æîå π∏∂àæπå. ” Ì.: ±ðπ∂. ºπ¿., 2005. ” 64 ñ.
ISBN 5-7260-1051-5
ß†Ê 342.4(470+571)(094.1)
ûûÊ 67.400.1(2Ðîñ)-3
üß π∏∂à¿åº…ñ¿¥î ä±ðπ∂πƒåñªàà ºπ¿åðà¿¡ðàô
À∂Ωπæπñ¿ðà√ππ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 2005
ÊÎÍÑÒ£Òß©£≤
ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ ®Å†ÅÐÀ©££
Ì», Ωæîµîæà√πîæ຅æ»∫ æàðî∂ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ,
ñîå∂πæåææ»å î≥∆å∫ ñ¡∂…≥î∫ æà ñ¥îå∫ ∏åΩºå,
¡¿¥åð∑∂àà øðà¥à π ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà, µðà∑∂àæñªπ∫ Ωπð π ñàñπå,
ñîõðàæÃà πñ¿îðπƒåñªπ ñºî∑π¥≈ååñà µîñ¡∂àðñ¿¥åææîå å∂πæñ¿¥î,
πñõî∂à π∏ î≥∆åøðπ∏æàææ»õ øðπæ√πøî¥ ðà¥æîøðà¥πà π ñàΩîîøðå∂åºåæπà æàðî∂î¥,
ƒ¿Ã øàΩÿ… øðå∂ªî¥, øåðå∂à¥≈πõ æàΩ ºÀ≥ π
¡¥à∑åæπå ª οåƒåñ¿¥¡, ¥åð¡ ¥ ∂î≥ðî π ñøðà¥å∂ºπ¥îñ¿…,
¥î∏ðî∑∂àà c¡¥åðåææ¡À µîñ¡∂àðñ¿¥åææîñ¿… Ðîññππ π ¡¿¥åð∑∂àà æå∏»≥ºåΩîñ¿… åå ∂åΩîªðà¿πƒåñªî∫
îñæ,
ñ¿ðåΩÃñ… î≥åñøåƒπ¿… ≥ºàµîøƒπå π øðî√¥å¿àæπå Ðîññππ,
πñõî∂à π∏ î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿π ∏à ñ¥îÀ Ðî∂πæ¡
øåðå∂ æ»æå≈æπΩ π ≥¡∂¡∆πΩπ øîªîºåæπÃΩπ,
ñî∏æà¥àà ñå≥à ƒàñ¿…À Ωπðî¥îµî ñîî≥∆åñ¿¥à,
øðπæπΩàåΩ ÊÎÍÑÒ£Òß©£± ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ
®Å†ÅÐÀ©££.
ÐÀ¢†Å• ¶ÅÐÂƧ
ü•ÀÂÀ 1
ÎÑÍÎÂÆ ÊÎÍÑÒ£Òß©£ÎÍÍÎüÎ ÑÒÐÎ≤
Ñ¿à¿…Ã 1
1. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà ” Ðîññπà åñ¿… ∂åΩîªðà¿πƒåñªîå ¬å∂åðà¿π¥æîå øðà¥î¥îå µîñ¡∂àðñ¿¥î ñ
ðåñø¡≥ºπªàæñªî∫ ¬îðΩî∫ øðॺåæπÃ.
2. ÍàπΩåæî¥àæπà Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà π Ðîññπà ðà¥æî∏æàƒæ».
Ñ¿à¿…Ã 2
™åºî¥åª, åµî øðà¥à π ñ¥î≥î∂» Ã¥ºÃÀ¿ñà ¥»ñ≈å∫
√åææîñ¿…À. ¶ðπ∏æàæπå, ñî≥ºÀ∂åæπå π ∏à∆π¿à øðॠπ
ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà ” î≥Ã∏àææîñ¿… µîñ¡∂àðñ¿¥à.
Ñ¿à¿…Ã 3
1. Íîñπ¿åºåΩ ñ¡¥åðåæπ¿å¿à π å∂πæñ¿¥åææ»Ω πñ¿îƒæπªîΩ ¥ºàñ¿π ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñÃ
åå Ωæîµîæà√πîæ຅æ»∫ æàðî∂.
2. Íàðî∂ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ñ¥îÀ ¥ºàñ¿… æåøîñðå∂ñ¿¥åææî, à ¿àª∑å ƒåðå∏ îðµàæ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π
π îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ.
3. »ñ≈πΩ æåøîñðå∂ñ¿¥åææ»Ω ¥»ðà∑åæπåΩ
¥ºàñ¿π æàðî∂à Ã¥ºÃÀ¿ñà ðå¬åðåæ∂¡Ω π ñ¥î≥î∂æ»å
¥»≥îð».
4
4. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ øðπñ¥àπ¥à¿… ¥ºàñ¿… ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. ¢àõ¥à¿ ¥ºàñ¿π πºπ øðπñ¥îåæπå
¥ºàñ¿æ»õ øîºæîΩîƒπ∫ øðåñºå∂¡À¿ñà øî ¬å∂åð຅æîΩ¡ ∏àªîæ¡.
Ñ¿à¿…Ã 4
1. Ñ¡¥åðåæπ¿å¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ðàñøðîñ¿ðàæÃå¿ñà æà ¥ñÀ åå ¿åððπ¿îðπÀ.
2. Êîæñ¿π¿¡√πà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» πΩåÀ¿ ¥åðõî¥åæñ¿¥î æà ¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà î≥åñøåƒπ¥àå¿ √åºîñ¿æîñ¿… π æåøðπªîñæî¥åææîñ¿… ñ¥îå∫ ¿åððπ¿îðππ.
Ñ¿à¿…Ã 5
1. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà ñîñ¿îπ¿ π∏ ðåñø¡≥ºπª, ªðàå¥, î≥ºàñ¿å∫, µîðî∂î¥ ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæ»õ îªð¡µî¥ ”
ðà¥æîøðà¥æ»õ ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. Ðåñø¡≥ºπªà (µîñ¡∂àðñ¿¥î) πΩåå¿ ñ¥îÀ ªîæñ¿π¿¡√πÀ π ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥î. Êðà∫, î≥ºàñ¿…, µîðî∂
¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæàà î≥ºàñ¿…, ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ πΩåå¿ ñ¥î∫ ¡ñ¿à¥ π ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥î.
3. ®å∂åðà¿π¥æîå ¡ñ¿ðî∫ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñæî¥àæî æà åå µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ √åºîñ¿æîñ¿π,
å∂πæñ¿¥å ñπñ¿åΩ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π, ðà∏µðàæπƒåæππ øðå∂Ωå¿î¥ ¥å∂åæπà π øîºæîΩîƒπ∫ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ðà¥æîøðà¥ππ π ñàΩîîøðå∂åºåæππ æàðî∂î¥ ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
4. Âî ¥∏àπΩîî¿æî≈åæπÃõ ñ ¬å∂åð຅æ»Ωπ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ¥ñå ñ¡≥«åª¿» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωå∑∂¡ ñî≥î∫ ðà¥æîøðà¥æ».
Ñ¿à¿…Ã 6
1. üðà∑∂àæñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπî≥ðå¿àå¿ñà π øðåªðà∆àå¿ñà ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅5
æ»Ω ∏àªîæîΩ, Ã¥ºÃå¿ñà å∂πæ»Ω π ðà¥æ»Ω æå∏à¥πñπΩî
î¿ îñæî¥àæπ∫ øðπî≥ðå¿åæπÃ.
2. Êà∑∂»∫ µðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
î≥ºà∂àå¿ æà åå ¿åððπ¿îðππ ¥ñåΩπ øðà¥àΩπ π ñ¥î≥î∂àΩπ π æåñå¿ ðà¥æ»å î≥Ã∏àææîñ¿π, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»å
Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå Ωî∑å¿
≥»¿… ºπ≈åæ ñ¥îåµî µðà∑∂àæñ¿¥à πºπ øðà¥à π∏Ωåæπ¿…
åµî.
Ñ¿à¿…Ã 7
1. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà ” ñî√π຅æîå µîñ¡∂àðñ¿¥î, øîºπ¿πªà ªî¿îðîµî æàøðॺåæà æà ñî∏∂àæπå
¡ñºî¥π∫, î≥åñøåƒπ¥àÀ∆πõ ∂îñ¿î∫æ¡À ∑π∏æ… π ñ¥î≥î∂æîå ðà∏¥π¿πå ƒåºî¥åªà.
2.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îõðàæÃÀ¿ñà ¿ð¡∂ π
∏∂îðî¥…å ºÀ∂å∫, ¡ñ¿àæॺπ¥àå¿ñà µàðàæ¿πðî¥àææ»∫
ΩπæπΩ຅æ»∫ ðà∏Ωåð îøºà¿» ¿ð¡∂à, î≥åñøåƒπ¥àå¿ñÃ
µîñ¡∂àðñ¿¥åææàà øî∂∂åð∑ªà ñåΩ…π, Ωà¿åðπæñ¿¥à, î¿√î¥ñ¿¥à π ∂å¿ñ¿¥à, πæ¥àºπ∂î¥ π øî∑πº»õ µðà∑∂àæ,
ðà∏¥π¥àå¿ñà ñπñ¿åΩà ñî√π຅æ»õ ñº¡∑≥, ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ñà µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å øåæñππ, øîñî≥πà π πæ»å µàðàæ¿ππ ñî√π຅æî∫ ∏à∆π¿».
Ñ¿à¿…Ã 8
1.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ µàðàæ¿πð¡À¿ñÃ
å∂πæñ¿¥î ªîæîΩπƒåñªîµî øðîñ¿ðàæñ¿¥à, ñ¥î≥î∂æîå
øåðåΩå∆åæπå ¿î¥àðî¥, ¡ñº¡µ π ¬πæàæñõ ñðå∂ñ¿¥,
øî∂∂åð∑ªà ªî檡ðåæ√ππ, ñ¥î≥î∂à ªîæîΩπƒåñªî∫ ∂åÿ庅æîñ¿π.
2.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ∏æàÀ¿ñà π ∏à∆π∆àÀ¿ñà ðà¥æ»Ω î≥ðà∏îΩ ƒàñ¿æàÃ, µîñ¡∂àðñ¿¥åææàÃ, Ω¡æπ√πø຅æàà π πæ»å ¬îðΩ» ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π.
Ñ¿à¿…Ã 9
1. ¢åΩºÃ π ∂ð¡µπå øðπðî∂æ»å ðåñ¡ðñ» πñø∏¡À¿ñà π îõðàæÃÀ¿ñà ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ªàª îñ6
æî¥à ∑π∏æπ π ∂åÿ庅æîñ¿π æàðî∂î¥, øðî∑π¥àÀ∆πõ
æà ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆å∫ ¿åððπ¿îðππ.
2. ¢åΩºÃ π ∂ð¡µπå øðπðî∂æ»å ðåñ¡ðñ» Ω¿ æàõî∂π¿…ñà ¥ ƒàñ¿æî∫, µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫, Ω¡æπ√πø຅æî∫ π πæ»õ ¬îðΩàõ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π.
Ñ¿à¿…Ã 10
üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà ¥ºàñ¿… ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà æà îñæî¥å ðà∏∂åºåæπà æà ∏àªîæî∂à¿åº…æ¡À, πñøîºæπ¿åº…æ¡À π ñ¡∂å≥æ¡À. Îðµàæ»
∏àªîæî∂à¿åº…æî∫, πñøîºæπ¿åº…æî∫ π ñ¡∂å≥æî∫ ¥ºàñ¿π ñàΩîñ¿îÿ庅æ».
Ñ¿à¿…Ã 11
1. üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À ¥ºàñ¿… ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ®å∂åð຅æîå Ñî≥ðàæπå (Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà), ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ, ñ¡∂» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À ¥ºàñ¿… ¥ ñ¡≥«åª¿àõ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ î≥ðà∏¡åΩ»å πΩπ îðµàæ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π.
3. Ðà∏µðàæπƒåæπå øðå∂Ωå¿î¥ ¥å∂åæπà π øîºæîΩîƒπ∫ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√πå∫, ®å∂åðà¿π¥æ»Ω π
πæ»Ωπ ∂îµî¥îðàΩπ î ðà∏µðàæπƒåæππ øðå∂Ωå¿î¥ ¥å∂åæπà π øîºæîΩîƒπ∫.
Ñ¿à¿…Ã 12
 Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ∏æàå¿ñà π µàðàæ¿πð¡å¿ñà Ωåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå. Ìåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå ¥ øðå∂åºàõ ñ¥îπõ øîºæîΩîƒπ∫ ñàΩîñ¿îÿ庅æî. Îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπà æå ¥õî∂ÿ
¥ ñπñ¿åΩ¡ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π.
7
Ñ¿à¿…Ã 13
1.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ∏æàå¿ñà π∂åîºîµπƒåñªîå Ωæîµîî≥ðà∏πå.
2. Íπªàªàà π∂åîºîµπà æå Ωî∑å¿ ¡ñ¿àæॺπ¥à¿…ñà ¥ ªàƒåñ¿¥å µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ πºπ î≥Ã∏à¿åº…æî∫.
3.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ∏æàÀ¿ñà øîºπ¿πƒåñªîå Ωæîµîî≥ðà∏πå, Ωæîµîøàð¿π∫æîñ¿….
4. Î≥∆åñ¿¥åææ»å î≥«å∂πæåæπà ðà¥æ» øåðå∂ ∏àªîæîΩ.
5. ¢àøðå∆àå¿ñà ñî∏∂àæπå π ∂åÿ庅æîñ¿… î≥∆åñ¿¥åææ»õ î≥«å∂πæåæπ∫, √åºπ πºπ ∂å∫ñ¿¥πà ªî¿îð»õ
æàøðॺåæ» æà æàñπº…ñ¿¥åææîå π∏Ωåæåæπå îñæî¥
ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîà π æàð¡≈åæπå √åºîñ¿æîñ¿π
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, øî∂𻥠≥å∏îøàñæîñ¿π µîñ¡∂àðñ¿¥à, ñî∏∂àæπå ¥îîð¡∑åææ»õ ¬îðΩπðî¥àæπ∫, ðà∏∑πµàæπå ñî√π຅æî∫, ðàñî¥î∫, æà√πîæ຅æî∫ π ðåºπµπî∏æî∫ ðî∏æπ.
Ñ¿à¿…Ã 14
1. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà ” ñ¥å¿ñªîå µîñ¡∂àðñ¿¥î. Íπªàªàà ðåºπµπà æå Ωî∑å¿ ¡ñ¿àæॺπ¥à¿…ñà ¥
ªàƒåñ¿¥å µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ πºπ î≥Ã∏à¿åº…æî∫.
2. Ðåºπµπî∏æ»å î≥«å∂πæåæπà î¿∂åºåæ» î¿ µîñ¡∂àðñ¿¥à π ðà¥æ» øåðå∂ ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 15
1. Êîæñ¿π¿¡√πà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåå¿
¥»ñ≈¡À Àðπ∂πƒåñª¡À ñπº¡, øðÃΩîå ∂å∫ñ¿¥πå π øðπΩåæÃå¿ñà æà ¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. ¢àªîæ» π πæ»å øðà¥î¥»å િ», øðπæπΩàåΩ»å ¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, æå ∂îº∑æ» øðî¿π¥îðåƒπ¿…
Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. Îðµàæ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π, îðµàæ»
Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ, ∂îº∑æîñ¿æ»å ºπ√à, µðà∑∂àæå π πõ î≥«å∂πæåæπà î≥Ã∏àæ» ñî≥ºÀ∂à¿… Êîæñ¿π¿¡√πÀ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ∏àªîæ».
3. ¢àªîæ» øî∂ºå∑à¿ î¬π√π຅æîΩ¡ îø¡≥ºπªî¥àæπÀ. Íåîø¡≥ºπªî¥àææ»å ∏àªîæ» æå øðπΩåæÃÀ¿ñÃ.
8
•À≥»å æîðΩà¿π¥æ»å øðà¥î¥»å િ», ∏à¿ðàµπ¥àÀ∆πå
øðà¥à, ñ¥î≥î∂» π î≥Ã∏àææîñ¿π ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà, æå Ω¿ øðπΩåæÿ…ñÃ, åñºπ îæπ æå îø¡≥ºπªî¥àæ» î¬π√π຅æî ∂ºÃ ¥ñåî≥∆åµî ñ¥å∂åæπÃ.
4. Î≥∆åøðπ∏æàææ»å øðπæ√πø» π æîðΩ» Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî øðà¥à π Ωå∑∂¡æàðî∂æ»å ∂îµî¥îð» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃÀ¿ñà ñîñ¿à¥æî∫ ƒàñ¿…À åå øðà¥î¥î∫ ñπñ¿åΩ». Åñºπ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ω ∂îµî¥îðîΩ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¡ñ¿àæåæ» πæ»å øðà¥πºà,
ƒåΩ øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»å ∏àªîæîΩ, ¿î øðπΩåæÃÀ¿ñà øðà¥πºà Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî ∂îµî¥îðà.
Ñ¿à¿…Ã 16
1. ¶îºî∑åæπà æàñ¿îÃ∆å∫ µºà¥» Êîæñ¿π¿¡√ππ
ñîñ¿à¥ºÃÀ¿ îñæ ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π æå Ω¿ ≥»¿… π∏Ωåæåæ» πæàƒå
ªàª ¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√πå∫.
2. Íπªàªπå ∂ð¡µπå øîºî∑åæπà æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ æå Ω¿ øðî¿π¥îðåƒπ¿… îñæî¥àΩ ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
ü•ÀÂÀ 2
¶ÐÀÂÀ £ ÑÂÎûΆÆ
™Å•ÎÂÅÊÀ £ üÐÀ°†ÀÍ£ÍÀ
Ñ¿à¿…Ã 17
1.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ∏æàÀ¿ñà π µàðàæ¿πð¡À¿ñà øðà¥à π ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà ñàñæî î≥∆åøðπ∏æàææ»Ω øðπæ√πøàΩ π æîðΩàΩ
Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî øðà¥à π ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ æàñ¿îÃ∆å∫
Êîæñ¿π¿¡√πå∫.
2. Îñæî¥æ»å øðà¥à π ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà æå¡∑∂àåΩ» π øðπæà∂ºå∑à¿ ªà∑∂îΩ¡ î¿ ðî∑∂åæπÃ.
3. Îñ¡∆åñ¿¥ºåæπå øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π
µðà∑∂àæπæà æå ∂îº∑æî æàð¡≈à¿… øðà¥à π ñ¥î≥î∂»
∂ð¡µπõ ºπ√.
9
Ñ¿à¿…Ã 18
¶ðà¥à π ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà Ã¥ºÃÀ¿ñà æåøîñðå∂ñ¿¥åææî ∂å∫ñ¿¥¡À∆πΩπ. Îæπ îøðå∂åºÃÀ¿ ñΩ»ñº, ñî∂åð∑àæπå π øðπΩåæåæπå ∏àªîæî¥, ∂åÿ庅æîñ¿… ∏àªîæî∂à¿åº…æî∫ π πñøîºæπ¿åº…æî∫
¥ºàñ¿π, Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπà π î≥åñøåƒπ¥àÀ¿ñÃ
øðà¥îñ¡∂πåΩ.
Ñ¿à¿…Ã 19
1. Âñå ðà¥æ» øåðå∂ ∏àªîæîΩ π ñ¡∂îΩ.
2. üîñ¡∂àðñ¿¥î µàðàæ¿πð¡å¿ ðà¥åæñ¿¥î øðॠπ
ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà æå∏à¥πñπΩî î¿ øîºà,
ðàñ», æà√πîæ຅æîñ¿π, Ã∏»ªà, øðîπñõî∑∂åæπÃ, πΩ¡∆åñ¿¥åææîµî π ∂îº∑æîñ¿æîµî øîºî∑åæπÃ, Ωåñ¿à ∑π¿åº…ñ¿¥à, î¿æî≈åæπà ª ðåºπµππ, ¡≥å∑∂åæπ∫, øðπæà∂ºå∑æîñ¿π ª î≥∆åñ¿¥åææ»Ω î≥«å∂πæåæπÃΩ, à ¿àª∑å
∂ð¡µπõ î≥ñ¿îÿ庅ñ¿¥. ¢àøðå∆àÀ¿ñà ºÀ≥»å ¬îðΩ»
îµðàæπƒåæπà øðॠµðà∑∂àæ øî øðπ∏æàªàΩ ñî√π຅æî∫, ðàñî¥î∫, æà√πîæ຅æî∫, Ã∏»ªî¥î∫ πºπ ðåºπµπî∏æî∫ øðπæà∂ºå∑æîñ¿π.
3. Ì¡∑ƒπæà π ∑åæ∆πæà πΩåÀ¿ ðà¥æ»å øðà¥à π
ñ¥î≥î∂» π ðà¥æ»å ¥î∏Ωî∑æîñ¿π ∂ºÃ πõ ðåàºπ∏à√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 20
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ∑π∏æ….
2. ÑΩåð¿æàà ªà∏æ… ¥øðå∂… ∂î åå î¿Ωåæ» Ωî∑å¿
¡ñ¿àæॺπ¥à¿…ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ ¥ ªàƒåñ¿¥å
πñªºÀƒπ¿åº…æî∫ Ωåð» æàªà∏àæπà ∏à îñî≥î ¿Ã∑ªπå
øðåñ¿¡øºåæπà øðî¿π¥ ∑π∏æπ øðπ øðå∂îñ¿à¥ºåæππ î≥¥πæÃåΩîΩ¡ øðà¥à æà ðàññΩî¿ðåæπå åµî ∂åºà ñ¡∂îΩ ñ
¡ƒàñ¿πåΩ øðπñÃ∑æ»õ ∏àñå∂à¿åºå∫.
Ñ¿à¿…Ã 21
1. †îñ¿îπæñ¿¥î ºπƒæîñ¿π îõðàæÃå¿ñà µîñ¡∂àðñ¿¥îΩ. Íπƒ¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… îñæî¥àæπåΩ ∂ºÃ åµî ¡ΩàºåæπÃ.
2. Íπª¿î æå ∂îº∑åæ øî∂¥åðµà¿…ñà ø»¿ªàΩ, æàñπºπÀ, ∂ð¡µîΩ¡ ∑åñ¿îªîΩ¡ πºπ ¡æπ∑àÀ∆åΩ¡ ƒåºî¥å10
ƒåñªîå ∂îñ¿îπæñ¿¥î î≥ðà∆åæπÀ πºπ æàªà∏àæπÀ.
Íπª¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ≥å∏ ∂î≥ðî¥îº…æîµî ñàñπÃ
øî∂¥åðµæ¡¿ Ωå∂π√πæñªπΩ, æࡃæ»Ω πºπ πæ»Ω îø»¿àΩ.
Ñ¿à¿…Ã 22
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ñ¥î≥î∂¡ π ºπƒæ¡À
æåøðπªîñæî¥åææîñ¿….
2. Àðåñ¿, ∏઺Àƒåæπå øî∂ ñ¿ðà∑¡ π ñî∂åð∑àæπå
øî∂ ñ¿ðà∑å∫ ∂îø¡ñªàÀ¿ñà ¿îº…ªî øî ñ¡∂å≥æîΩ¡ ðå≈åæπÀ. †î ñ¡∂å≥æîµî ðå≈åæπà ºπ√î æå Ωî∑å¿ ≥»¿…
øî∂¥åðµæ¡¿î ∏à∂åð∑àæπÀ æà ñðîª ≥îºåå 48 ƒàñî¥.
Ñ¿à¿…Ã 23
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà æåøðπªîñæî¥åææîñ¿…
ƒàñ¿æî∫ ∑π∏æπ, ºπƒæ¡À π ñåΩå∫æ¡À ¿à∫æ¡, ∏à∆π¿¡
ñ¥îå∫ ƒåñ¿π π ∂î≥ðîµî πΩåæπ.
2. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ¿à∫æ¡ øåðåøπñªπ, ¿åºå¬îææ»õ øåðåµî¥îðî¥, øõ, ¿åºåµðà¬æ»õ π
πæ»õ ñîî≥∆åæπ∫. εðàæπƒåæπå ¿îµî øðà¥à ∂îø¡ñªàå¿ñà ¿îº…ªî æà îñæî¥àæππ ñ¡∂å≥æîµî ðå≈åæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 24
1. Ñ≥îð, õðàæåæπå, πñø∏î¥àæπå π ðàñøðîñ¿ðàæåæπå πæ¬îðΩà√ππ î ƒàñ¿æî∫ ∑π∏æπ ºπ√à ≥å∏
åµî ñàñπà æå ∂îø¡ñªàÀ¿ñÃ.
2. Îðµàæ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π π îðµàæ»
Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ, πõ ∂îº∑æîñ¿æ»å ºπ√à
î≥Ã∏àæ» î≥åñøåƒπ¿… ªà∑∂îΩ¡ ¥î∏Ωî∑æîñ¿… î∏æàªîΩºåæπà ñ ∂Ωåæ¿àΩπ π Ωà¿åðπàºàΩπ, æåøîñðå∂ñ¿¥åææî ∏à¿ðàµπ¥àÀ∆πΩπ åµî øðà¥à π ñ¥î≥î∂», åñºπ πæîå
æå øðå∂¡ñΩî¿ðåæî ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 25
°πºπ∆å æåøðπªîñæî¥åææî. Íπª¿î æå ¥øðà¥å
øðîæπªà¿… ¥ ∑πºπ∆å øðî¿π¥ ¥îºπ øðî∑π¥àÀ∆πõ ¥
æåΩ ºπ√ πæàƒå ªàª ¥ ñº¡ƒàÃõ, ¡ñ¿àæåææ»õ ¬å∂å11
ð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ, πºπ æà îñæî¥àæππ ñ¡∂å≥æîµî ðå≈åæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 26
1. Êà∑∂»∫ ¥øðà¥å îøðå∂åºÃ¿… π ¡ªà∏»¥à¿… ñ¥îÀ
æà√πîæ຅æ¡À øðπæà∂ºå∑æîñ¿…. Íπª¿î æå Ωî∑å¿
≥»¿… øðπæ¡∑∂åæ ª îøðå∂åºåæπÀ π ¡ªà∏àæπÀ ñ¥îå∫
æà√πîæ຅æî∫ øðπæà∂ºå∑æîñ¿π.
2. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ø∏î¥àæπå ðî∂æ»Ω
Ã∏»ªîΩ, æà ñ¥î≥î∂æ»∫ ¥»≥îð Ã∏»ªà î≥∆åæπÃ, ¥îñøπ¿àæπÃ, î≥¡ƒåæπÃ π ¿¥îðƒåñ¿¥à.
Ñ¿à¿…Ã 27
1. Êà∑∂»∫, ª¿î ∏àªîææî æàõî∂π¿ñà æà ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, πΩåå¿ øðà¥î ñ¥î≥î∂æî
øåðå∂¥πµà¿…ñÃ, ¥»≥πðà¿… Ωåñ¿î øðå≥»¥àæπà π ∑π¿åº…ñ¿¥à.
2. Êà∑∂»∫ Ωî∑å¿ ñ¥î≥î∂æî ¥»å∏∑à¿… ∏à øðå∂庻 Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ πΩåå¿ øðà¥î ≥åñøðåøÿñ¿¥åææî ¥î∏¥ðà∆à¿…ñà ¥ Ðîññπ∫ñª¡À ®å∂åðà√πÀ.
Ñ¿à¿…Ã 28
Êà∑∂îΩ¡ µàðàæ¿πð¡å¿ñà ñ¥î≥î∂à ñî¥åñ¿π, ñ¥î≥î∂à ¥åðîπñøî¥å∂àæπÃ, ¥ªºÀƒàà øðà¥î πñøî¥å∂î¥à¿…
πæ∂π¥π∂¡àº…æî πºπ ñî¥Ωåñ¿æî ñ ∂ð¡µπΩπ ºÀ≥¡À ðåºπµπÀ πºπ æå πñøî¥å∂î¥à¿… æπªàªî∫, ñ¥î≥î∂æî ¥»≥πðà¿…, πΩå¿… π ðàñøðîñ¿ðàæÿ… ðåºπµπî∏æ»å π πæ»å
¡≥å∑∂åæπà π ∂å∫ñ¿¥î¥à¿… ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ æπΩπ.
Ñ¿à¿…Ã 29
1. Êà∑∂îΩ¡ µàðàæ¿πð¡å¿ñà ñ¥î≥î∂à Ω»ñºπ π
ñºî¥à.
2. Íå ∂îø¡ñªàÀ¿ñà øðîøàµàæ∂à πºπ àµπ¿à√πÃ,
¥î∏≥¡∑∂àÀ∆πå ñî√π຅æ¡À, ðàñÀ, æà√πîæ຅æ¡À
πºπ ðåºπµπî∏æ¡À æåæà¥πñ¿… π ¥ðà∑∂¡. ¢àøðå∆àå¿ñÃ
12
øðîøàµàæ∂à ñî√π຅æîµî, ðàñî¥îµî, æà√πîæ຅æîµî,
ðåºπµπî∏æîµî πºπ Ã∏»ªî¥îµî øðå¥îñõî∂ñ¿¥à.
3. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… øðπæ¡∑∂åæ ª ¥»ðà∑åæπÀ ñ¥îπõ Ωæåæπ∫ π ¡≥å∑∂åæπ∫ πºπ à∏¡ î¿ æπõ.
4. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î ñ¥î≥î∂æî πñªà¿…, øƒà¿…, øåðå∂à¥à¿…, øðîπ∏¥î∂π¿… π ðàñøðîñ¿ðàæÿ… πæ¬îðΩà√πÀ ºÀ≥»Ω ∏àªîææ»Ω ñøîñî≥îΩ. ¶åðåƒåæ…
ñ¥å∂åæπ∫, ñîñ¿à¥ºÃÀ∆πõ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À ¿à∫æ¡, îøðå∂åºÃå¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
5. üàðàæ¿πð¡å¿ñà ñ¥î≥î∂à Ωàññî¥î∫ πæ¬îðΩà√ππ. ©åæ∏¡ðà ∏àøðå∆àå¿ñÃ.
Ñ¿à¿…Ã 30
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà î≥«å∂πæåæπå, ¥ªºÀƒàà øðà¥î ñî∏∂à¥à¿… øðî¬åññπîæ຅æ»å ñîÀ∏» ∂ºÃ
∏à∆π¿» ñ¥îπõ πæ¿åðåñî¥. Ñ¥î≥î∂à ∂åÿ庅æîñ¿π î≥∆åñ¿¥åææ»õ î≥«å∂πæåæπ∫ µàðàæ¿πð¡å¿ñÃ.
2. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… øðπæ¡∑∂åæ ª ¥ñ¿¡øºåæπÀ ¥ ªàªîå-ºπ≥î î≥«å∂πæåæπå πºπ øðå≥»¥àæπÀ ¥
æåΩ.
Ñ¿à¿…Ã 31
üðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåÀ¿ øðà¥î
ñî≥πðà¿…ñà Ωπðæî, ≥å∏ îð¡∑πÃ, øðî¥î∂π¿… ñî≥ðàæπÃ,
Ωπ¿πæµπ π ∂åΩîæñ¿ðà√ππ, ≈åñ¿¥πà π øπªå¿πðî¥àæπå.
Ñ¿à¿…Ã 32
1. üðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåÀ¿
øðà¥î ¡ƒàñ¿¥î¥à¿… ¥ ¡øðॺåæππ ∂åºàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥à
ªàª æåøîñðå∂ñ¿¥åææî, ¿àª π ƒåðå∏ ñ¥îπõ øðå∂ñ¿à¥π¿åºå∫.
2. üðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåÀ¿
øðà¥î π∏≥πðà¿… π ≥»¿… π∏≥ðàææ»Ωπ ¥ îðµàæ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π π îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ, à ¿àª∑å ¡ƒàñ¿¥î¥à¿… ¥ ðå¬åðåæ∂¡Ωå.
3. Íå πΩåÀ¿ øðà¥à π∏≥πðà¿… π ≥»¿… π∏≥ðàææ»Ωπ
µðà∑∂àæå, øðπ∏æàææ»å ñ¡∂îΩ æå∂ååñøîñî≥æ»Ωπ, à
13
¿àª∑å ñî∂åð∑à∆πåñà ¥ Ωåñ¿àõ ºπ≈åæπà ñ¥î≥î∂» øî
øðπµî¥îð¡ ñ¡∂à.
4. üðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåÀ¿ ðà¥æ»∫ ∂îñ¿¡ø ª µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ñº¡∑≥å.
5. üðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåÀ¿
øðà¥î ¡ƒàñ¿¥î¥à¿… ¥ î¿øðॺåæππ øðà¥îñ¡∂πÃ.
Ñ¿à¿…Ã 33
üðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πΩåÀ¿ øðà¥î
î≥ðà∆à¿…ñà ºπƒæî, à ¿àª∑å æàøðॺÿ… πæ∂π¥π∂¡àº…æ»å π ªîººåª¿π¥æ»å î≥ðà∆åæπà ¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å
îðµàæ» π îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 34
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ñ¥î≥î∂æîå πñø∏î¥àæπå ñ¥îπõ ñøîñî≥æîñ¿å∫ π πΩ¡∆åñ¿¥à ∂ºÃ øðå∂øðπæπΩà¿åº…ñªî∫ π πæî∫ æå ∏àøðå∆åææî∫ ∏àªîæîΩ
ªîæîΩπƒåñªî∫ ∂åÿ庅æîñ¿π.
2. Íå ∂îø¡ñªàå¿ñà ªîæîΩπƒåñªàà ∂åÿ庅æîñ¿…,
æàøðॺåææàà æà Ωîæîøîºπ∏à√πÀ π æå∂î≥ðîñî¥åñ¿æ¡À ªî檡ðåæ√πÀ.
Ñ¿à¿…Ã 35
1. ¶ðà¥î ƒàñ¿æî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π îõðàæÃå¿ñà ∏àªîæîΩ.
2. Êà∑∂»∫ ¥øðà¥å πΩå¿… πΩ¡∆åñ¿¥î ¥ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π, ¥ºà∂å¿…, ø∏î¥à¿…ñà π ðàñøîðÃ∑à¿…ñà πΩ
ªàª å∂πæîºπƒæî, ¿àª π ñî¥Ωåñ¿æî ñ ∂ð¡µπΩπ ºπ√àΩπ.
3. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ºπ≈åæ ñ¥îåµî πΩ¡∆åñ¿¥à πæàƒå ªàª øî ðå≈åæπÀ ñ¡∂à. ¶ðπæ¡∂π¿åº…æîå
¡∑∂åæπå πΩ¡∆åñ¿¥à ∂ºÃ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ æ¡∑∂
Ωî∑å¿ ≥»¿… øðîπ∏¥å∂åæî ¿îº…ªî øðπ ¡ñºî¥ππ øðå∂¥àðπ¿åº…æîµî π ðà¥æî√åææîµî ¥î∏Ωå∆åæπÃ.
4. ¶ðà¥î æàñºå∂î¥àæπà µàðàæ¿πð¡å¿ñÃ.
Ñ¿à¿…Ã 36
1. üðà∑∂àæå π πõ î≥«å∂πæåæπà ¥øðà¥å πΩå¿… ¥
ƒàñ¿æî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π ∏åΩºÀ.
14
2. ºà∂åæπå, ø∏î¥àæπå π ðàñøîðÃ∑åæπå ∏åΩºå∫ π ∂ð¡µπΩπ øðπðî∂æ»Ωπ ðåñ¡ðñàΩπ îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ñà πõ ñî≥ñ¿¥åææπªàΩπ ñ¥î≥î∂æî, åñºπ ¿î æå æàæîñπ¿ ¡∆åð≥à îªð¡∑àÀ∆å∫ ñðå∂å π æå æàð¡≈àå¿
øðॠπ ∏àªîææ»õ πæ¿åðåñî¥ πæ»õ ºπ√.
3. ßñºî¥πà π øîðÃ∂îª ø∏î¥àæπà ∏åΩºå∫ îøðå∂åºÃÀ¿ñà æà îñæî¥å ¬å∂åð຅æîµî ∏àªîæà.
Ñ¿à¿…Ã 37
1. Òð¡∂ ñ¥î≥î∂åæ. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î ñ¥î≥î∂æî ðàñøîðÃ∑à¿…ñà ñ¥îπΩπ ñøîñî≥æîñ¿ÃΩπ ª ¿ð¡∂¡,
¥»≥πðà¿… ðî∂ ∂åÿ庅æîñ¿π π øðî¬åññπÀ.
2. ¶ðπæ¡∂π¿åº…æ»∫ ¿ð¡∂ ∏àøðå∆åæ.
3. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ¿ð¡∂ ¥ ¡ñºî¥πÃõ, î¿¥åƒàÀ∆πõ ¿ðå≥î¥àæπÃΩ ≥å∏îøàñæîñ¿π π µπµπåæ», æà
¥î∏æàµðà∑∂åæπå ∏à ¿ð¡∂ ≥å∏ ªàªî∫ ≥» ¿î æπ ≥»ºî
∂πñªðπΩπæà√ππ π æå æπ∑å ¡ñ¿àæåææîµî ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ ΩπæπΩ຅æîµî ðà∏Ωåðà îøºà¿» ¿ð¡∂à, à
¿àª∑å øðà¥î æà ∏à∆π¿¡ î¿ ≥å∏ðà≥î¿π√».
4. ¶ðπ∏æàå¿ñà øðà¥î æà πæ∂π¥π∂¡àº…æ»å π ªîººåª¿π¥æ»å ¿ð¡∂å ñøîð» ñ πñø∏î¥àæπåΩ ¡ñ¿àæåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ ñøîñî≥î¥ πõ ðà∏ðå≈åæπÃ, ¥ªºÀƒàà øðà¥î æà ∏à≥àñ¿î¥ª¡.
5. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà î¿∂»õ. Ðà≥î¿àÀ∆åΩ¡
øî ¿ð¡∂î¥îΩ¡ ∂îµî¥îð¡ µàðàæ¿πð¡À¿ñà ¡ñ¿àæåææ»å ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ øðî∂îº∑π¿åº…æîñ¿… ðà≥îƒåµî ¥ðåΩåæπ, ¥»õî∂æ»å π øðà∏∂æπƒæ»å ∂æπ, îøºàƒπ¥àåΩ»∫ å∑åµî∂æ»∫ î¿ø¡ñª.
Ñ¿à¿…Ã 38
1. Ìà¿åðπæñ¿¥î π ∂å¿ñ¿¥î, ñåΩ…à æàõî∂ÿñà øî∂
∏à∆π¿î∫ µîñ¡∂àðñ¿¥à.
2. ¢à≥î¿à î ∂å¿Ãõ, πõ ¥îñøπ¿àæπå ” ðà¥æîå
øðà¥î π î≥Ã∏àææîñ¿… ðî∂π¿åºå∫.
3. Òð¡∂îñøîñî≥æ»å ∂å¿π, ∂îñ¿πµ≈πå 18 ºå¿,
∂îº∑æ» ∏à≥î¿π¿…ñà î æå¿ð¡∂îñøîñî≥æ»õ ðî∂π¿åºÃõ.
Ñ¿à¿…Ã 39
1. Êà∑∂îΩ¡ µàðàæ¿πð¡å¿ñà ñî√π຅æîå î≥åñøåƒåæπå øî ¥î∏ðàñ¿¡, ¥ ñº¡ƒàå ≥îºå∏æπ, πæ¥àºπ∂æîñ¿π,
15
øî¿åðπ ªîðΩπº…√à, ∂ºÃ ¥îñøπ¿àæπà ∂å¿å∫ π ¥ πæ»õ
ñº¡ƒàÃõ, ¡ñ¿àæåææ»õ ∏àªîæîΩ.
2. üîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å øåæñππ π ñî√π຅æ»å øîñî≥πà ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ñà ∏àªîæîΩ.
3. ¶îî∆ðÃÀ¿ñà ∂î≥ðî¥îº…æîå ñî√π຅æîå ñ¿ðàõî¥àæπå, ñî∏∂àæπå ∂îøîºæπ¿åº…æ»õ ¬îðΩ ñî√π຅æîµî î≥åñøåƒåæπà π ≥ºàµî¿¥îðπ¿åº…æîñ¿….
Ñ¿à¿…Ã 40
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ∑πºπ∆å. Íπª¿î æå
Ωî∑å¿ ≥»¿… øðîπ∏¥îº…æî ºπ≈åæ ∑πºπ∆à.
2. Îðµàæ» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π π îðµàæ»
Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπà øîî∆ðÃÀ¿ ∑πºπ∆æîå
ñ¿ðîπ¿åº…ñ¿¥î, ñî∏∂àÀ¿ ¡ñºî¥πà ∂ºÃ îñ¡∆åñ¿¥ºåæπÃ
øðà¥à æà ∑πºπ∆å.
3. ÌàºîπΩ¡∆πΩ, πæ»Ω ¡ªà∏àææ»Ω ¥ ∏àªîæå
µðà∑∂àæàΩ, æ¡∑∂àÀ∆πΩñà ¥ ∑πºπ∆å, îæî øðå∂îñ¿à¥ºÃå¿ñà ≥åñøºà¿æî πºπ ∏à ∂îñ¿¡øæ¡À øºà¿¡ π∏ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ, Ω¡æπ√πø຅æ»õ π ∂ð¡µπõ ∑πºπ∆æ»õ
¬îæ∂î¥ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¡ñ¿àæåææ»Ωπ ∏àªîæîΩ
æîðΩàΩπ.
Ñ¿à¿…Ã 41
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà îõðàæ¡ ∏∂îðà π
Ωå∂π√πæñª¡À øîΩî∆…. Ìå∂π√πæñªàà øîΩî∆… ¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ π Ω¡æπ√πø຅æ»õ ¡ƒðå∑∂åæπÃõ ∏∂ðà¥îîõðàæåæπà îªà∏»¥àå¿ñà µðà∑∂àæàΩ ≥åñøºà¿æî ∏à ñƒå¿
ñðå∂ñ¿¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆åµî ≥À∂∑å¿à, ñ¿ðàõõ ¥∏æîñî¥, ∂ð¡µπõ øîñ¿¡øºåæπ∫.
2.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¬πæàæñπð¡À¿ñÃ
¬å∂åð຅æ»å øðîµðàΩΩ» îõðàæ» π ¡ªðåøºåæπà ∏∂îðà æàñåºåæπÃ, øðπæπΩàÀ¿ñà Ωåð» øî ðà∏¥π¿πÀ
µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫, Ω¡æπ√πø຅æî∫, ƒàñ¿æî∫ ñπñ¿åΩ
∏∂ðà¥îîõðàæåæπÃ, øîî∆ðÃå¿ñà ∂åÿ庅æîñ¿…, ñøîñî≥ñ¿¥¡À∆àà ¡ªðåøºåæπÀ ∏∂îðà ƒåºî¥åªà, ðà∏¥π¿πÀ
¬π∏πƒåñªî∫ ª¡º…¿¡ð» π ñøîð¿à, ªîºîµπƒåñªîΩ¡ π
ñàæπ¿àðæî- øπ∂åΩπîºîµπƒåñªîΩ¡ ≥ºàµîøƒπÀ.
3. Ñîªð»¿πå ∂îº∑æîñ¿æ»Ωπ ºπ√àΩπ ¬àª¿î¥ π
î≥ñ¿îÿ庅ñ¿¥, ñî∏∂àÀ∆πõ ¡µðî∏¡ ∂ºÃ ∑π∏æπ π ∏∂îðî16
¥…à ºÀ∂å∫, ¥ºåƒå¿ ∏à ñî≥î∫ î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿… ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 42
Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ≥ºàµîøðπÿæ¡À îªð¡∑àÀ∆¡À ñðå∂¡, ∂îñ¿î¥åðæ¡À πæ¬îðΩà√πÀ î åå ñîñ¿îÃæππ π æà ¥î∏Ωå∆åæπå ¡∆åð≥à, øðπƒπæåææîµî åµî
∏∂îðÀ πºπ πΩ¡∆åñ¿¥¡ ªîºîµπƒåñªπΩ øðà¥îæàð¡≈åæπåΩ.
Ñ¿à¿…Ã 43
1. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà î≥ðà∏î¥àæπå.
2. üàðàæ¿πð¡À¿ñà î≥∆å∂îñ¿¡øæîñ¿… π ≥åñøºà¿æîñ¿… ∂î≈ªîº…æîµî, îñæî¥æîµî î≥∆åµî π ñðå∂æåµî
øðî¬åññπîæ຅æîµî î≥ðà∏î¥àæπà ¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ
πºπ Ω¡æπ√πø຅æ»õ î≥ðà∏î¥à¿åº…æ»õ ¡ƒðå∑∂åæπÃõ
π æà øðå∂øðπÿπÃõ.
3. Êà∑∂»∫ ¥øðà¥å æà ªî檡ðñæî∫ îñæî¥å ≥åñøºà¿æî øƒπ¿… ¥»ñ≈åå î≥ðà∏î¥àæπå ¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææîΩ πºπ Ω¡æπ√πø຅æîΩ î≥ðà∏î¥à¿åº…æîΩ ¡ƒðå∑∂åæππ π æà øðå∂øðπÿππ.
4. Îñæî¥æîå î≥∆åå î≥ðà∏î¥àæπå î≥Ã∏à¿åº…æî.
Ðî∂π¿åºπ πºπ ºπ√à, πõ ∏àΩåæÃÀ∆πå, î≥åñøåƒπ¥àÀ¿
øƒåæπå ∂å¿…Ωπ îñæî¥æîµî î≥∆åµî î≥ðà∏î¥àæπÃ.
5. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà ¡ñ¿àæॺπ¥àå¿ ¬å∂åð຅æ»å µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å î≥ðà∏î¥à¿åº…æ»å ñ¿àæ∂àð¿», øî∂∂åð∑π¥àå¿ ðà∏ºπƒæ»å ¬îðΩ» î≥ðà∏î¥àæπà π
ñàΩîî≥ðà∏î¥àæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 44
1. Êà∑∂îΩ¡ µàðàæ¿πð¡å¿ñà ñ¥î≥î∂à ºπ¿åðà¿¡ðæîµî, õ¡∂î∑åñ¿¥åææîµî, æࡃæîµî, ¿åõæπƒåñªîµî π
∂ð¡µπõ ¥π∂î¥ ¿¥îðƒåñ¿¥à, øðåøî∂à¥àæπÃ. £æ¿åººåª¿¡àº…æàà ñî≥ñ¿¥åææîñ¿… îõðàæÃå¿ñà ∏àªîæîΩ.
2. Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ¡ƒàñ¿πå ¥ ª¡º…¿¡ðæî∫ ∑π∏æπ π ø∏î¥àæπå ¡ƒðå∑∂åæπÃΩπ ª¡º…¿¡ð»,
æà ∂îñ¿¡ø ª ª¡º…¿¡ðæ»Ω √åææîñ¿ÃΩ.
17
3. Êà∑∂»∫ î≥Ã∏àæ ∏à≥î¿π¿…ñà î ñîõðàæåæππ πñ¿îðπƒåñªîµî π ª¡º…¿¡ðæîµî æàñºå∂πÃ, ≥åð僅 øàΩÿæπªπ πñ¿îðππ π ª¡º…¿¡ð».
Ñ¿à¿…Ã 45
1. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà ∏à∆π¿à øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ µàðàæ¿πð¡å¿ñÃ.
2. Êà∑∂»∫ ¥øðà¥å ∏à∆π∆à¿… ñ¥îπ øðà¥à π ñ¥î≥î∂» ¥ñåΩπ ñøîñî≥àΩπ, æå ∏àøðå∆åææ»Ωπ ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 46
1. Êà∑∂îΩ¡ µàðàæ¿πð¡å¿ñà ñ¡∂å≥æàà ∏à∆π¿à åµî
øðॠπ ñ¥î≥î∂.
2. Ðå≈åæπà π ∂å∫ñ¿¥πà (πºπ ≥å∏∂å∫ñ¿¥πå) îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π, îðµàæî¥ Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ, î≥∆åñ¿¥åææ»õ î≥«å∂πæåæπ∫ π ∂îº∑æîñ¿æ»õ ºπ√ Ω¿ ≥»¿… î≥∑àºî¥àæ» ¥ ñ¡∂.
3. Êà∑∂»∫ ¥øðà¥å ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ωπ ∂îµî¥îðàΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥ðà∆à¿…ñà ¥ Ωå∑µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å îðµàæ» øî ∏à∆π¿å
øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà, åñºπ πñƒåðøàæ» ¥ñå πΩåÀ∆πåñà ¥æ¡¿ðπµîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å ñðå∂ñ¿¥à øðà¥î¥î∫ ∏à∆π¿».
Ñ¿à¿…Ã 47
1. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ºπ≈åæ øðà¥à æà ðàññΩî¿ðåæπå åµî ∂åºà ¥ ¿îΩ ñ¡∂å π ¿åΩ ñ¡∂…å∫, ª øî∂ñ¡∂æîñ¿π ªî¿îð»õ îæî î¿æåñåæî ∏àªîæîΩ.
2. Î≥¥πæÃåΩ»∫ ¥ ñî¥åð≈åæππ øðåñ¿¡øºåæπÃ
πΩåå¿ øðà¥î æà ðàññΩî¿ðåæπå åµî ∂åºà ñ¡∂îΩ ñ ¡ƒàñ¿πåΩ øðπñÃ∑æ»õ ∏àñå∂à¿åºå∫ ¥ ñº¡ƒàÃõ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 48
1. Êà∑∂îΩ¡ µàðàæ¿πð¡å¿ñà øðà¥î æà øƒåæπå
ª¥àºπ¬π√πðî¥àææî∫ Àðπ∂πƒåñªî∫ øîΩî∆π.  ñº¡ƒà18
Ãõ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ∏àªîæîΩ, Àðπ∂πƒåñªàà øîΩî∆…
îªà∏»¥àå¿ñà ≥åñøºà¿æî.
2. Êà∑∂»∫ ∏à∂åð∑àææ»∫, ∏઺Àƒåææ»∫ øî∂
ñ¿ðà∑¡, î≥¥πæÃåΩ»∫ ¥ ñî¥åð≈åæππ øðåñ¿¡øºåæπÃ
πΩåå¿ øðà¥î ø∏î¥à¿…ñà øîΩî∆…À à∂¥îªà¿à (∏à∆π¿æπªà) ñ ΩîΩåæ¿à ñîî¿¥å¿ñ¿¥åææî ∏à∂åð∑àæπÃ, ∏઺Àƒåæπà øî∂ ñ¿ðà∑¡ πºπ øðå∂«Ã¥ºåæπà î≥¥πæåæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 49
1. Êà∑∂»∫ î≥¥πæÃåΩ»∫ ¥ ñî¥åð≈åæππ øðåñ¿¡øºåæπà ñƒπ¿àå¿ñà æå¥πæî¥æ»Ω, øîªà åµî ¥πæî¥æîñ¿…
æå ≥¡∂å¿ ∂îªà∏àæà ¥ øðå∂¡ñΩî¿ðåææîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω
∏àªîæîΩ øîðÃ∂ªå π ¡ñ¿àæåæà ¥ñ¿¡øπ¥≈πΩ ¥ ∏àªîææ¡À ñ㧭 øðπµî¥îðîΩ ñ¡∂à.
2. Î≥¥πæÃåΩ»∫ æå î≥Ã∏àæ ∂îªà∏»¥à¿… ñ¥îÀ æå¥πæî¥æîñ¿….
3. Íå¡ñ¿ðàæπΩ»å ñîΩæåæπà ¥ ¥πæî¥æîñ¿π ºπ√à
¿îºª¡À¿ñà ¥ ø∏¡ î≥¥πæÃåΩîµî.
Ñ¿à¿…Ã 50
1. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ ≥»¿… øîðæî îñ¡∑∂åæ ∏à
î∂æî π ¿î ∑å øðåñ¿¡øºåæπå.
2. ¶ðπ îñ¡∆åñ¿¥ºåæππ øðà¥îñ¡∂πà æå ∂îø¡ñªàå¿ñà πñø∏î¥àæπå ∂îªà∏à¿åº…ñ¿¥, øƒåææ»õ ñ æàð¡≈åæπåΩ ¬å∂åð຅æîµî ∏àªîæà.
3. Êà∑∂»∫ îñ¡∑∂åææ»∫ ∏à øðåñ¿¡øºåæπå πΩåå¿
øðà¥î æà øåðåñΩî¿ð øðπµî¥îðà ¥»≈åñ¿îÃ∆πΩ ñ¡∂îΩ
¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ, à
¿àª∑å øðà¥î øðîñπ¿… î øîΩπºî¥àæππ πºπ ñΩõƒåæππ
æàªà∏àæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 51
1. Íπª¿î æå î≥Ã∏àæ ñ¥π∂å¿åº…ñ¿¥î¥à¿… øðî¿π¥
ñå≥à ñàΩîµî, ñ¥îåµî ñ¡øð¡µà π ≥ºπ∏ªπõ ðî∂ñ¿¥åææπªî¥, ªð¡µ ªî¿îð»õ îøðå∂åºÃå¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
19
2. ®å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ Ω¿ ¡ñ¿àæॺπ¥à¿…ñÃ
πæ»å ñº¡ƒàπ îñ¥î≥î∑∂åæπÃ î¿ î≥Ã∏àææîñ¿π ∂à¥à¿…
ñ¥π∂å¿åº…ñªπå øîªà∏àæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 52
¶ðà¥à øî¿åðøå¥≈πõ î¿ øðåñ¿¡øºåæπ∫ π ∏ºî¡øî¿ðå≥ºåæπ∫ ¥ºàñ¿…À îõðàæÃÀ¿ñà ∏àªîæîΩ. üîñ¡∂àðñ¿¥î
î≥åñøåƒπ¥àå¿ øî¿åðøå¥≈πΩ ∂îñ¿¡ø ª øðà¥îñ¡∂πÀ π
ªîΩøåæñà√πÀ øðπƒπæåææîµî ¡∆åð≥à.
Ñ¿à¿…Ã 53
Êà∑∂»∫ πΩåå¿ øðà¥î æà ¥î∏Ωå∆åæπå µîñ¡∂àðñ¿¥îΩ ¥ðå∂à, øðπƒπæåææîµî æå∏àªîææ»Ωπ ∂å∫ñ¿¥πÃΩπ
(πºπ ≥å∏∂å∫ñ¿¥πåΩ) îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π
πºπ πõ ∂îº∑æîñ¿æ»õ ºπ√.
Ñ¿à¿…Ã 54
1. ¢àªîæ, ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ∆π∫ πºπ î¿ÃµƒàÀ∆π∫
î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿…, î≥ðà¿æî∫ ñ㧯 æå πΩåå¿.
2. Íπª¿î æå Ωî∑å¿ æåñ¿π î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿… ∏à
∂åÃæπå, ªî¿îðîå ¥ ΩîΩåæ¿ åµî ñî¥åð≈åæπà æå øðπ∏æà¥àºîñ… øðà¥îæàð¡≈åæπåΩ. Åñºπ øîñºå ñî¥åð≈åæπà øðà¥îæàð¡≈åæπà å¿ñ¿¥åææîñ¿… ∏à æåµî ¡ñ¿ðàæåæà πºπ ñΩõƒåæà, øðπΩåæÃå¿ñà æ∫ ∏àªîæ.
Ñ¿à¿…Ã 55
1. ¶åðåƒπñºåæπå ¥ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ îñæî¥æ»õ øðॠπ ñ¥î≥î∂ æå ∂îº∑æî ¿îºªî¥à¿…ñà ªàª î¿ðπ√àæπå πºπ ¡Ωàºåæπå ∂ð¡µπõ î≥∆åøðπ∏æàææ»õ øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà.
2.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ∂îº∑æ» π∏∂à¥à¿…ñà ∏àªîæ», î¿ΩåæÃÀ∆πå πºπ ¡ΩàºÃÀ∆πå øðà¥à π
ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà.
3. ¶ðà¥à π ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà
Ω¿ ≥»¿… îµðàæπƒåæ» ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ ¿îº…ªî ¥ ¿î∫ Ωåðå, ¥ ªàªî∫ ¿î æåî≥õî∂πΩî ¥ √åºÃõ ∏à∆π¿» îñæî¥ ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîÃ, æðà¥ñ¿¥åææîñ20
¿π, ∏∂îðÃ, øðॠπ ∏àªîææ»õ πæ¿åðåñî¥ ∂ð¡µπõ ºπ√,
î≥åñøåƒåæπà î≥îðîæ» ñ¿ðàæ» π ≥å∏îøàñæîñ¿π µîñ¡∂àðñ¿¥à.
Ñ¿à¿…Ã 56
1.  ¡ñºî¥πÃõ ƒðå∏¥»ƒà∫æîµî øîºî∑åæπà ∂ºÃ
î≥åñøåƒåæπà ≥å∏îøàñæîñ¿π µðà∑∂àæ π ∏à∆π¿» ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîà ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω
ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ Ω¿ ¡ñ¿àæॺπ¥à¿…ñÃ
î¿∂庅æ»å îµðàæπƒåæπà øðॠπ ñ¥î≥î∂ ñ ¡ªà∏àæπåΩ
øðå∂åºî¥ π ñðîªà πõ ∂å∫ñ¿¥πÃ.
2. ™ðå∏¥»ƒà∫æîå øîºî∑åæπå æà ¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¥ åå î¿∂庅æ»õ Ωåñ¿æîñ¿Ãõ Ωî∑å¿ ¥¥î∂π¿…ñà øðπ æàºπƒππ î≥ñ¿îÿ庅ñ¿¥
π ¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
3. Íå øî∂ºå∑à¿ îµðàæπƒåæπÀ øðà¥à π ñ¥î≥î∂»,
øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»å ñ¿à¿…ÃΩπ 20, 21, 23 (ƒàñ¿… 1), 24,
28, 34 (ƒàñ¿… 1), 40 (ƒàñ¿… 1), 46”54 Êîæñ¿π¿¡√ππ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 57
Êà∑∂»∫ î≥Ã∏àæ øºà¿π¿… ∏àªîææî ¡ñ¿àæåææ»å
æàºîµπ π ñ≥îð». ¢àªîæ», ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ∆πå æå
æàºîµπ πºπ ¡õ¡∂≈àÀ∆πå øîºî∑åæπå æàºîµîøºà¿åº…∆πªî¥, î≥ðà¿æî∫ ñ㧯 æå πΩåÀ¿.
Ñ¿à¿…Ã 58
Êà∑∂»∫ î≥Ã∏àæ ñîõðàæÿ… øðπðî∂¡ π îªð¡∑àÀ∆¡À ñðå∂¡, ≥åðå∑æî î¿æîñπ¿…ñà ª øðπðî∂æ»Ω ≥îµà¿ñ¿¥àΩ.
Ñ¿à¿…Ã 59
1. ¢à∆π¿à οåƒåñ¿¥à Ã¥ºÃå¿ñà ∂îΩ π î≥Ã∏àææîñ¿…À µðà∑∂àæπæà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æåñå¿ ¥îåææ¡À ñº¡∑≥¡ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
21
3. üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñº¡ƒàå,
åñºπ åµî ¡≥å∑∂åæπÃΩ πºπ ¥åðîπñøî¥å∂àæπÀ øðî¿π¥îðåƒπ¿ æåñåæπå ¥îåææî∫ ñº¡∑≥», à ¿àª∑å ¥ πæ»õ ¡ñ¿àæåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ ñº¡ƒàÃõ πΩåå¿
øðà¥î æà ∏àΩåæ¡ åå ຅¿åðæà¿π¥æî∫ µðà∑∂àæñªî∫
ñº¡∑≥î∫.
Ñ¿à¿…Ã 60
üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿ ñàΩîñ¿îÿ庅æî îñ¡∆åñ¿¥ºÃ¿… ¥ øîºæîΩ î≥«åΩå ñ¥îπ
øðà¥à π î≥Ã∏àææîñ¿π ñ 18 ºå¿.
Ñ¿à¿…Ã 61
1. üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå Ωî∑å¿
≥»¿… ¥»ñºàæ ∏à øðå∂庻 Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πºπ
¥»∂àæ ∂ð¡µîΩ¡ µîñ¡∂àðñ¿¥¡.
2. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà µàðàæ¿πð¡å¿ ñ¥îπΩ
µðà∑∂àæàΩ ∏à∆π¿¡ π øîªðî¥π¿åº…ñ¿¥î ∏à åå øðå∂åºàΩπ.
Ñ¿à¿…Ã 62
1. üðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿
πΩå¿… µðà∑∂àæñ¿¥î πæîñ¿ðàææîµî µîñ¡∂àðñ¿¥à (∂¥î∫æîå µðà∑∂àæñ¿¥î) ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ πºπ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ω ∂îµî¥îðîΩ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ.
2. Íàºπƒπå ¡ µðà∑∂àæπæà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ µðà∑∂àæñ¿¥à πæîñ¿ðàææîµî µîñ¡∂àðñ¿¥à æå ¡ΩàºÃå¿ åµî øðॠπ ñ¥î≥î∂ π æå îñ¥î≥î∑∂àå¿ î¿ î≥Ã∏àææîñ¿å∫, ¥»¿åªàÀ∆πõ π∏ ðîññπ∫ñªîµî µðà∑∂àæñ¿¥à,
åñºπ πæîå æå øðå∂¡ñΩî¿ðåæî ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ
πºπ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ω ∂îµî¥îðîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. £æîñ¿ðàææ»å µðà∑∂àæå π ºπ√à ≥å∏ µðà∑∂àæñ¿¥à ø∏¡À¿ñà ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðà¥àΩπ π
æåñ¡¿ î≥Ã∏àææîñ¿π æàðà¥æå ñ µðà∑∂àæàΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ªðîΩå ñº¡ƒàå¥, ¡ñ¿àæåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ πºπ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ω ∂îµî¥îðîΩ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
22
Ñ¿à¿…Ã 63
1. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà øðå∂îñ¿à¥ºÃå¿ øîºπ¿πƒåñªîå ¡≥å∑π∆å πæîñ¿ðàææ»Ω µðà∑∂àæàΩ π ºπ√àΩ
≥å∏ µðà∑∂àæñ¿¥à ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ î≥∆åøðπ∏æàææ»Ωπ
æîðΩàΩπ Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî øðà¥à.
2.  Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ∂îø¡ñªàå¿ñà ¥»∂àƒà ∂ð¡µπΩ µîñ¡∂àðñ¿¥àΩ ºπ√, øðåñºå∂¡åΩ»õ ∏à øîºπ¿πƒåñªπå ¡≥å∑∂åæπÃ, à ¿àª∑å ∏à ∂å∫ñ¿¥πà (πºπ ≥å∏∂å∫ñ¿¥πå), æå øðπ∏æà¥àåΩ»å ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
øðåñ¿¡øºåæπåΩ. »∂àƒà ºπ√, î≥¥πæÃåΩ»õ ¥ ñî¥åð≈åæππ øðåñ¿¡øºåæπÃ, à ¿àª∑å øåðå∂àƒà îñ¡∑∂åææ»õ ∂ºÃ
î¿≥»¥àæπà æàªà∏àæπà ¥ ∂ð¡µπõ µîñ¡∂àðñ¿¥àõ îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ñà æà îñæî¥å ¬å∂åð຅æîµî ∏àªîæà πºπ Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî ∂îµî¥îðà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 64
¶îºî∑åæπà æàñ¿îÃ∆å∫ µºà¥» ñîñ¿à¥ºÃÀ¿ îñæ øðà¥î¥îµî ñ¿à¿¡ñà ºπƒæîñ¿π ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π æå Ω¿ ≥»¿… π∏Ωåæåæ» πæàƒå ªàª ¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√πå∫.
ü•ÀÂÀ 3
®Å†ÅÐÀÒ£ÂÍÎÅ ßÑÒÐΧÑÒÂÎ
Ñ¿à¿…Ã 65
1.  ñîñ¿à¥å Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æàõî∂ÿñÃ
ñ¡≥«åª¿» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
Ðåñø¡≥ºπªà À∂»µåà (À∂»µåÃ), Ðåñø¡≥ºπªà
Àº¿à∫, Ðåñø¡≥ºπªà ûà≈ªîð¿îñ¿àæ, Ðåñø¡≥ºπªà û¡ðÿπÃ, Ðåñø¡≥ºπªà †àµåñ¿àæ, Ðåñø¡≥ºπªà £æµ¡≈å¿πà * , Êà≥àð∂πæî-ûສàðñªàà Ðåñø¡≥ºπªà, Ðåñø¡≥ºπªà ÊàºΩ»ªπà ** , Êàðàƒàå¥î-™åðªåññªàà Ðåñø¡≥ºπªà,
* Íî¥îå æàπΩåæî¥àæπå ðåñø¡≥ºπªπ ∂àæî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ߪà∏îΩ
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ 9 Ãæ¥àðà 1996 µ. ó 20 (Ñî≥ðàæπå
∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 1996, ó 3, ñ¿. 152).
** Íî¥îå æàπΩåæî¥àæπå ðåñø¡≥ºπªπ ∂àæî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ߪà∏îΩ
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ 10 ¬å¥ðàºÃ 1996 µ. ó 173 (Ñî≥ðàæπå
∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 1996, ó 7, ñ¿. 676).
23
Ðåñø¡≥ºπªà ÊàðåºπÃ, Ðåñø¡≥ºπªà ÊîΩπ, Ðåñø¡≥ºπªà
Ìàðπ∫ ∞º, Ðåñø¡≥ºπªà Ìîð∂î¥πÃ, Ðåñø¡≥ºπªà Ñàõà
(≤ª¡¿πÃ), Ðåñø¡≥ºπªà Ñå¥åðæàà Îñå¿πà ” Àºàæπà * ,
Ðåñø¡≥ºπªà Òà¿àðñ¿àæ (Òà¿àðñ¿àæ), Ðåñø¡≥ºπªà
Ò»¥à, ß∂Ω¡ð¿ñªàà Ðåñø¡≥ºπªà, Ðåñø¡≥ºπªà ÕàªàñπÃ,
™åƒåæñªàà Ðåñø¡≥ºπªà, ™¡¥à≈ñªàà Ðåñø¡≥ºπªà ”
™¡¥à≈πà ** ;
Àº¿à∫ñªπ∫ ªðà∫, Êðàñæî∂àðñªπ∫ ªðà∫, ÊðàñæîÃðñªπ∫ ªðà∫, ¶åðΩñªπ∫ ªðà∫ *** , ¶ðπΩîðñªπ∫ ªðà∫,
Ñ¿à¥ðîøñªπ∫ ªðà∫, Õà≥àðî¥ñªπ∫ ªðà∫;
ÀΩ¡ðñªàà î≥ºàñ¿…, Àðõàæµåº…ñªàà î≥ºàñ¿…, Àñ¿ðàõàæñªàà î≥ºàñ¿…, û庵îðî∂ñªàà î≥ºàñ¿…, ûðÃæñªàÃ
î≥ºàñ¿…, ºà∂πΩπðñªàà î≥ºàñ¿…, Âîµðà∂ñªàà î≥ºàñ¿…, Âîºîµî∂ñªàà î≥ºàñ¿…, Âîðîæå∑ñªàà î≥ºàñ¿…,
£¥àæî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, £ðª¡¿ñªàà î≥ºàñ¿…, Êàºπæπæµðà∂ñªàà î≥ºàñ¿…, Êມ∑ñªàà î≥ºàñ¿…, ÊàΩƒà¿ñªàÃ
î≥ºàñ¿…, ÊåΩåðî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, Êπðî¥ñªàà î≥ºàñ¿…,
Êîñ¿ðîΩñªàà î≥ºàñ¿…, Ê¡ðµàæñªàà î≥ºàñ¿…, Ê¡ðñªàÃ
î≥ºàñ¿…, •åæπæµðà∂ñªàà î≥ºàñ¿…, •πøå√ªàà î≥ºàñ¿…,
Ìàµà∂àæñªàà î≥ºàñ¿…, Ìîñªî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, Ì¡ðΩàæñªàà î≥ºàñ¿…, Íπ∑åµîðî∂ñªàà î≥ºàñ¿…, Íîðî∂ñªàÃ
î≥ºàñ¿…, Íî¥îñπ≥πðñªàà î≥ºàñ¿…, ÎΩñªàà î≥ºàñ¿…,
Îðåæ≥¡ðµñªàà î≥ºàñ¿…, Îðºî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, ¶åæ∏åæñªàà î≥ºàñ¿…, ¶ñªî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, Ðîñ¿î¥ñªàà î≥ºàñ¿…, ÐÃ∏àæñªàà î≥ºàñ¿…, ÑàΩàðñªàà î≥ºàñ¿…, Ñàðà¿î¥ñªàà î≥ºàñ¿…, Ñàõàºπæñªàà î≥ºàñ¿…, Ñ¥åð∂ºî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, ÑΩîºåæñªàà î≥ºàñ¿…, ÒàΩ≥î¥ñªàÃ
* Íî¥îå æàπΩåæî¥àæπå ðåñø¡≥ºπªπ ∂àæî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ߪà∏îΩ
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ 9 Ãæ¥àðà 1996 µ. ó 20 (Ñî≥ðàæπå
∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 1996, ó 3, ñ¿. 152).
** Íî¥îå æàπΩåæî¥àæπå ðåñø¡≥ºπªπ ∂àæî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ߪà∏îΩ
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ 9 πÀæà 2001 µ. ó 679 (Ñî≥ðàæπå
∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 2001, ó 24, ñ¿. 2421).
*** ÍàπΩåæî¥àæπå æî¥îµî ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ”
¶åðΩñªπ∫ ªðà∫ ” ∂àæî ¥ ñ¥Ã∏π ñ åµî î≥ðà∏î¥àæπåΩ 1 ∂åªà≥ðà 2005 µ., à
æàπΩåæî¥àæπà øðåªðà¿π¥≈πõ ñ¡∆åñ¿¥î¥àæπå 1 ∂åªà≥ðà 2005 µ. ñ¡≥«åª¿î¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ” ¶åðΩñªàà î≥ºàñ¿… π ÊîΩπ-¶åðΩÃ√ªπ∫
ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ ” πñªºÀƒåæ» π∏ ƒàñ¿π 1 ñ¿à¿…π 65 Êîæñ¿π¿¡√ππ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà îñæî¥àæππ ®å∂åð຅æîµî ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî
∏àªîæà î¿ 25 Ωàð¿à 2004 µ. ó 1-®Ê¢ œÎ≥ î≥ðà∏î¥àæππ ¥ ñîñ¿à¥å Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ æî¥îµî ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ðå∏¡º…¿à¿å
î≥«å∂πæåæπà ¶åðΩñªî∫ î≥ºàñ¿π π ÊîΩπ-¶åðΩÃ√ªîµî ॿîæîΩæîµî îªð¡µà–
(Ñî≥ðàæπå ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 2004, ó 13, ñ¿. 1110).
24
î≥ºàñ¿…, Ò¥åðñªàà î≥ºàñ¿…, ÒîΩñªàà î≥ºàñ¿…, Ò¡º…ñªàà î≥ºàñ¿…, ÒÀΩåæñªàà î≥ºàñ¿…, ߺ…Ãæî¥ñªàà î≥ºàñ¿…, ™åºÃ≥πæñªàà î≥ºàñ¿…, ™π¿πæñªàà î≥ºàñ¿…,
≤ðîñºà¥ñªàà î≥ºàñ¿…;
Ìîñª¥à, Ñà檿-¶å¿åð≥¡ðµ ” µîðî∂à ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ;
Å¥ðå∫ñªàà ॿîæîΩæàà î≥ºàñ¿…;
Àµπæñªπ∫ û¡ðÿñªπ∫ ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ, Êîðêñªπ∫ ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ, Íåæå√ªπ∫ ॿîæîΩæ»∫
îªð¡µ, Òà∫Ω»ðñªπ∫ (†îºµàæî-Íåæå√ªπ∫) ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ, ßñ¿…-Îð∂»æñªπ∫ û¡ðÿñªπ∫ ॿîæîΩæ»∫
îªð¡µ, Õàæ¿»-Ìàæñπ∫ñªπ∫ ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ ”
±µðà * , ™¡ªî¿ñªπ∫ ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ, ∞¥åæªπ∫ñªπ∫
ॿîæîΩæ»∫ îªð¡µ, ≤Ωàºî-Íåæå√ªπ∫ ॿîæîΩæ»∫
îªð¡µ.
2. ¶ðπæÿπå ¥ Ðîññπ∫ñª¡À ®å∂åðà√πÀ π î≥ðà∏î¥àæπå ¥ åå ñîñ¿à¥å æî¥îµî ñ¡≥«åª¿à îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ñà ¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 66
1. Ñ¿à¿¡ñ ðåñø¡≥ºπªπ îøðå∂åºÃå¿ñà Êîæñ¿π¿¡√πå∫
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ªîæñ¿π¿¡√πå∫ ðåñø¡≥ºπªπ.
2. Ñ¿à¿¡ñ ªðàÃ, î≥ºàñ¿π, µîðî∂à ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæîµî îªð¡µà îøðå∂åºÃå¿ñà Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¡ñ¿à¥îΩ ªðàÃ, î≥ºàñ¿π, µîðî∂à ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ,
ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæîµî îªð¡µà, øðπæπΩàåΩ»Ω ∏àªîæî∂à¿åº…æ»Ω (øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æ»Ω) îðµàæîΩ
ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆åµî ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶î øðå∂ñ¿à¥ºåæπÀ ∏àªîæî∂à¿åº…æ»õ π πñøîºæπ¿åº…æ»õ îðµàæî¥ à¥¿îæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæîµî îªð¡µà Ωî∑å¿ ≥»¿… øðπæÿ ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ î≥
ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæîΩ îªð¡µå.
4. οæî≈åæπà ॿîæîΩæ»õ îªð¡µî¥, ¥õî∂Ã∆πõ ¥
ñîñ¿à¥ ªðàà πºπ î≥ºàñ¿π, Ω¿ ð嵡ºπðî¥à¿…ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ π ∂îµî¥îðîΩ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µî* Íî¥îå æàπΩåæî¥àæπå ॿîæîΩæîµî îªð¡µà ∂àæî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ
ߪà∏îΩ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ 25 πÀºÃ 2003 µ. ó 841
(Ñî≥ðàæπå ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, 2003, ó 30, ñ¿. 3051).
25
ñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ॿîæîΩæîµî îªð¡µà π, ñîî¿¥å¿ñ¿¥åææî, îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ªðàÃ
πºπ î≥ºàñ¿π.
5. Ñ¿à¿¡ñ ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿
≥»¿… π∏Ωåæåæ øî ¥∏àπΩæîΩ¡ ñàñπÀ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 67
1. Òåððπ¿îðπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√π𠥪ºÀƒàå¿ ¥
ñå≥à ¿åððπ¿îðππ åå ñ¡≥«åª¿î¥, ¥æ¡¿ðåææπå ¥î∂» π ¿åððπ¿îðπ຅æîå Ωîðå, ¥î∏∂¡≈æîå øðîñ¿ðàæñ¿¥î æà∂ æπΩπ.
2. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà î≥ºà∂àå¿ ñ¡¥åðåææ»Ωπ
øðà¥àΩπ π îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ Àðπñ∂πª√πÀ æà ªîæ¿πæåæ¿àº…æîΩ ≈庅¬å π ¥ πñªºÀƒπ¿åº…æî∫ ªîæîΩπƒåñªî∫
∏îæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ øîðÃ∂ªå, îøðå∂åºÃåΩîΩ
¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ π æîðΩàΩπ Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî øðà¥à.
3. üðàæπ√» Ωå∑∂¡ ñ¡≥«åª¿àΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ω¿ ≥»¿… π∏Ωåæåæ» c πõ ¥∏àπΩæîµî ñàñπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 68
1. üîñ¡∂àðñ¿¥åææ»Ω Ã∏»ªîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà ¥ñå∫ åå ¿åððπ¿îðππ Ã¥ºÃå¿ñà ð¡ññªπ∫ Ã∏»ª.
2. Ðåñø¡≥ºπªπ ¥øðà¥å ¡ñ¿àæॺπ¥à¿… ñ¥îπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å Ã∏»ªπ.  îðµàæàõ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π,
îðµàæàõ Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ, µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ
¡ƒðå∑∂åæπÃõ ðåñø¡≥ºπª îæπ ¡øî¿ðå≥ºÃÀ¿ñà æàðÃ∂¡ ñ
µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»Ω Ã∏»ªîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà µàðàæ¿πð¡å¿ ¥ñåΩ åå
æàðî∂àΩ øðà¥î æà ñîõðàæåæπå ðî∂æîµî Ã∏»ªà, ñî∏∂àæπå ¡ñºî¥π∫ ∂ºÃ åµî π∏¡ƒåæπà π ðà∏¥π¿πÃ.
Ñ¿à¿…Ã 69
Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà µàðàæ¿πð¡å¿ øðà¥à ªîðåææ»õ Ωàºîƒπñºåææ»õ æàðî∂î¥ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ
î≥∆åøðπ∏æàææ»Ωπ øðπæ√πøàΩπ π æîðΩàΩπ Ωå∑∂¡æàðî∂æîµî øðà¥à π Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ωπ ∂îµî¥îðàΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
26
Ñ¿à¿…Ã 70
1. üîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å ¬ºàµ, µåð≥ π µπΩæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, πõ îøπñàæπå π øîðÃ∂îª î¬π√π຅æîµî πñø∏î¥àæπà ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω
ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
2. Ñ¿îºπ√å∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñÃ
µîðî∂ Ìîñª¥à. Ñ¿à¿¡ñ ñ¿îºπ√» ¡ñ¿àæॺπ¥àå¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 71
 ¥å∂åæππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æàõî∂ÿñÃ:
à) øðπæÿπå π π∏Ωåæåæπå Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»õ ∏àªîæî¥, ªîæ¿ð
∏à πõ ñî≥ºÀ∂åæπåΩ;
≥) ¬å∂åðà¿π¥æîå ¡ñ¿ðî∫ñ¿¥î π ¿åððπ¿îðπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) ð嵡ºπðî¥àæπå π ∏à∆π¿à øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà; µðà∑∂àæñ¿¥î ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ; ð嵡ºπðî¥àæπå π ∏à∆π¿à øðॠæà√πîæ຅æ»õ
Ωåæ…≈πæñ¿¥;
µ) ¡ñ¿àæåæπå ñπñ¿åΩ» ¬å∂åð຅æ»õ îðµàæî¥ ∏àªîæî∂à¿åº…æî∫, πñøîºæπ¿åº…æî∫ π ñ¡∂å≥æî∫ ¥ºàñ¿π,
øîðÃ∂ªà πõ îðµàæπ∏à√ππ π ∂åÿ庅æîñ¿π; ¬îðΩπðî¥àæπå ¬å∂åð຅æ»õ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π;
∂) ¬å∂åð຅æàà µîñ¡∂àðñ¿¥åææàà ñî≥ñ¿¥åææîñ¿…
π ¡øðॺåæπå åÀ;
å) ¡ñ¿àæåæπå îñæî¥ ¬å∂åð຅æî∫ øîºπ¿πªπ π
¬å∂åð຅æ»å øðîµðàΩΩ» ¥ î≥ºàñ¿π µîñ¡∂àðñ¿¥åææîµî, ªîæîΩπƒåñªîµî, ªîºîµπƒåñªîµî, ñî√π຅æîµî,
ª¡º…¿¡ðæîµî π æà√πîæ຅æîµî ðà∏¥π¿πà Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ;
∑) ¡ñ¿àæåæπå øðà¥î¥»õ îñæî¥ å∂πæîµî
ð»æªà; ¬πæàæñî¥îå, ¥àºÀ¿æîå, ªðå∂π¿æîå, ¿àΩî∑åææîå ð嵡ºπðî¥àæπå, ∂åæå∑æàà ΩπññπÃ, îñæ √åæî¥î∫ øîºπ¿πªπ; ¬å∂åð຅æ»å ªîæîΩπƒåñªπå ñº¡∑≥»,
¥ªºÀƒàà ¬å∂åð຅æ»å ≥àæªπ;
∏) ¬å∂åð຅æ»∫ ≥À∂∑å¿; ¬å∂åð຅æ»å æàºîµπ π
ñ≥îð»; ¬å∂åð຅æ»å ¬îæ∂» ðåµπîæ຅æîµî ðà∏¥π¿πÃ;
π) ¬å∂åð຅æ»å æåðµå¿πƒåñªπå ñπñ¿åΩ», Ã∂åðæàà æåðµå¿πªà, ðàñ∆åøºÃÀ∆πåñà Ωà¿åðπົ; ¬å∂å27
ð຅æ»å ¿ðàæñøîð¿, ø¡¿π ñîî≥∆åæπÃ, πæ¬îðΩà√πà π
ñ¥Ã∏…; ∂åÿ庅æîñ¿… ¥ ªîñΩîñå;
ª) ¥æå≈æÃà øîºπ¿πªà π Ωå∑∂¡æàðî∂æ»å î¿æî≈åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Ωå∑∂¡æàðî∂æ»å ∂îµî¥îð» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ; ¥îøðîñ» ¥î∫æ» π
Ωπðà;
º) ¥æå≈æå ªîæîΩπƒåñªπå î¿æî≈åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
Ω) î≥îðîæà π ≥å∏îøàñæîñ¿…; î≥îðîææîå øðîπ∏¥î∂ñ¿¥î; îøðå∂åºåæπå øîðÃ∂ªà øðî∂à∑π π øøªπ
îð¡∑πÃ, ≥îåøðπøàñî¥, ¥îåææî∫ ¿åõæπªπ π ∂ð¡µîµî ¥îåææîµî πΩ¡∆åñ¿¥à; øðîπ∏¥î∂ñ¿¥î Ã∂î¥π¿»õ ¥å∆åñ¿¥,
æàðªî¿πƒåñªπõ ñðå∂ñ¿¥ π øîðÃ∂îª πõ πñø∏î¥àæπÃ;
æ) îøðå∂åºåæπå ñ¿à¿¡ñà π ∏à∆π¿à µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ µðàæπ√», ¿åððπ¿îðπ຅æîµî ΩîðÃ, ¥î∏∂¡≈æîµî
øðîñ¿ðàæñ¿¥à, πñªºÀƒπ¿åº…æî∫ ªîæîΩπƒåñªî∫ ∏îæ»
π ªîæ¿πæåæ¿àº…æîµî ≈庅¬à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
î) ñ¡∂î¡ñ¿ðî∫ñ¿¥î; øððà¿¡ðà; ¡µîºî¥æîå,
¡µîºî¥æî-øðî√åññ¡àº…æîå π ¡µîºî¥æî-πñøîºæπ¿åº…æîå ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥î; àΩæπñ¿πà π øîΩπºî¥àæπå;
µðà∑∂àæñªîå, µðà∑∂àæñªî-øðî√åññ¡àº…æîå π àð≥π¿ðà∑æî-øðî√åññ¡àº…æîå ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥î; øðà¥î¥îå
ð嵡ºπðî¥àæπå πæ¿åººåª¿¡àº…æî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π;
ø) ¬å∂åð຅æîå ªîººπ∏πîææîå øðà¥î;
ð) Ωå¿åîðîºîµπƒåñªàà ñº¡∑≥à, ñ¿àæ∂àð¿», ¿àºîæ», Ωå¿ðπƒåñªàà ñπñ¿åΩà π πñƒπñºåæπå ¥ðåΩåæπ;
µåî∂å∏πà π ªàð¿îµðà¬πÃ; æàπΩåæî¥àæπà µåîµðà¬πƒåñªπõ î≥«åª¿î¥; î¬π√π຅æ»∫ ñ¿à¿πñ¿πƒåñªπ∫ π ≥¡õµàº¿åðñªπ∫ ¡ƒå¿;
ñ) µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å æàµðà∂» π øîƒå¿æ»å ∏¥àæπÃ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¿) ¬å∂åð຅æàà µîñ¡∂àðñ¿¥åææàà ñº¡∑≥à.
Ñ¿à¿…Ã 72
1.  ñî¥Ωåñ¿æîΩ ¥å∂åæππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æàõî∂ÿñÃ:
à) î≥åñøåƒåæπå ñîî¿¥å¿ñ¿¥πà ªîæñ¿π¿¡√π∫ π ∏àªîæî¥ ðåñø¡≥ºπª, ¡ñ¿à¥î¥, ∏àªîæî¥ π πæ»õ æîðΩà¿π¥æ»õ øðà¥î¥»õ àª¿î¥ ªðàå¥, î≥ºàñ¿å∫, µîðî∂î¥ ¬å28
∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæ»õ îªð¡µî¥ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π
¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæàΩ;
≥) ∏à∆π¿à øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà; ∏à∆π¿à øðॠæà√πîæ຅æ»õ Ωåæ…≈πæñ¿¥; î≥åñøåƒåæπå ∏àªîææîñ¿π, øðà¥îøîðÃ∂ªà, î≥∆åñ¿¥åææî∫ ≥å∏îøàñæîñ¿π; ðå∑πΩ øîµðàæπƒæ»õ ∏îæ;
¥) ¥îøðîñ» ¥ºà∂åæπÃ, ø∏î¥àæπà π ðàñøîðÃ∑åæπà ∏åΩºå∫, æå∂ðàΩπ, ¥î∂æ»Ωπ π ∂ð¡µπΩπ øðπðî∂æ»Ωπ ðåñ¡ðñàΩπ;
µ) ðà∏µðàæπƒåæπå µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π;
∂) øðπðî∂îø∏î¥àæπå; îõðàæà îªð¡∑àÀ∆å∫
ñðå∂» π î≥åñøåƒåæπå ªîºîµπƒåñªî∫ ≥å∏îøàñæîñ¿π;
îñî≥î îõðàæÃåΩ»å øðπðî∂æ»å ¿åððπ¿îðππ; îõðàæà
øàΩÿæπªî¥ πñ¿îðππ π ª¡º…¿¡ð»;
å) î≥∆πå ¥îøðîñ» ¥îñøπ¿àæπÃ, î≥ðà∏î¥àæπÃ,
æࡪπ, ª¡º…¿¡ð», ¬π∏πƒåñªî∫ ª¡º…¿¡ð» π ñøîð¿à;
∑) ªîîð∂πæà√πà ¥îøðîñî¥ ∏∂ðà¥îîõðàæåæπÃ; ∏à∆π¿à ñåΩ…π, Ωà¿åðπæñ¿¥à, î¿√î¥ñ¿¥à π ∂å¿ñ¿¥à; ñî√π຅æàà ∏à∆π¿à, ¥ªºÀƒàà ñî√π຅æîå î≥åñøåƒåæπå;
∏) îñ¡∆åñ¿¥ºåæπå Ωåð øî ≥îð…≥å ñ ªà¿àñ¿ðî¬àΩπ, ñ¿πõπ∫æ»Ωπ ≥å∂ñ¿¥πÃΩπ, øπ∂åΩπÃΩπ, ºπª¥π∂à√πà πõ øîñºå∂ñ¿¥π∫;
π) ¡ñ¿àæåæπå î≥∆πõ øðπæ√πøî¥ æàºîµîî≥ºî∑åæπà π ñ≥îðî¥ ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
ª) à∂Ωπæπñ¿ðà¿π¥æîå, à∂Ωπæπñ¿ðà¿π¥æî-øðî√åññ¡àº…æîå, ¿ð¡∂î¥îå, ñåΩå∫æîå, ∑πºπ∆æîå, ∏åΩ庅æîå, ¥î∂æîå, ºåñæîå ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥î, ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥î î æå∂ðàõ, î≥ îõðàæå îªð¡∑àÀ∆å∫ ñðå∂»;
º) ªà∂ð» ñ¡∂å≥æ»õ π øðà¥îîõðàæπ¿åº…æ»õ îðµàæî¥; à∂¥îªà¿¡ðà, æî¿àðπà¿;
Ω) ∏à∆π¿à πñªîææî∫ ñðå∂» î≥π¿àæπà π ¿ðà∂π√πîææîµî î≥ðà∏à ∑π∏æπ Ωàºîƒπñºåææ»õ ¿æπƒåñªπõ î≥∆æîñ¿å∫;
æ) ¡ñ¿àæåæπå î≥∆πõ øðπæ√πøî¥ îðµàæπ∏à√ππ
ñπñ¿åΩ» îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π π Ωåñ¿æîµî
ñàΩî¡øðॺåæπÃ;
29
î) ªîîð∂πæà√πà Ωå∑∂¡æàðî∂æ»õ π ¥æå≈æå ªîæîΩπƒåñªπõ ñ¥Ã∏å∫ ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¥»øîºæåæπå Ωå∑∂¡æàðî∂æ»õ ∂îµî¥îðî¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ¶îºî∑åæπà æàñ¿îÃ∆å∫ ñ¿à¿…π ¥ ðà¥æî∫ Ωåðå
ðàñøðîñ¿ðàæÃÀ¿ñà æà ðåñø¡≥ºπªπ, ªðàÃ, î≥ºàñ¿π, µîðî∂à ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæ¡À î≥ºàñ¿…,
ॿîæîΩæ»å îªð¡µà.
Ñ¿à¿…Ã 73
Âæå øðå∂åºî¥ ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π
øîºæîΩîƒπ∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî øðå∂Ωå¿àΩ
ñî¥Ωåñ¿æîµî ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñ¡≥«åª¿» Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ î≥ºà∂àÀ¿ ¥ñå∫ øîºæî¿î∫ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π.
Ñ¿à¿…Ã 74
1. Íà ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ∂îø¡ñªàå¿ñà ¡ñ¿àæåæπå ¿àΩî∑åææ»õ µðàæπ√, øî≈ºπæ, ñ≥îðî¥ π ªàªπõ-ºπ≥î πæ»õ øðåøÿñ¿¥π∫ ∂ºÃ
ñ¥î≥î∂æîµî øåðåΩå∆åæπà ¿î¥àðî¥, ¡ñº¡µ π ¬πæàæñõ ñðå∂ñ¿¥.
2. εðàæπƒåæπà øåðåΩå∆åæπà ¿î¥àðî¥ π ¡ñº¡µ
Ω¿ ¥¥î∂π¿…ñà ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ, åñºπ ¿î æåî≥õî∂πΩî ∂ºÃ î≥åñøåƒåæπà ≥å∏îøàñæîñ¿π, ∏à∆π¿» ∑π∏æπ π ∏∂îðà ºÀ∂å∫, îõðàæ»
øðπðî∂» π ª¡º…¿¡ðæ»õ √åææîñ¿å∫.
Ñ¿à¿…Ã 75
1. †åæå∑æî∫ å∂πæπ√å∫ ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñà ð¡≥º…. †åæå∑æàà Ωπññπà îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà πñªºÀƒπ¿åº…æî ©åæ¿ð຅æ»Ω ≥àæªîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. Â¥å∂åæπå π Ωπññπà ∂ð¡µπõ ∂åæåµ ¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ∂îø¡ñªàÀ¿ñÃ.
2. ¢à∆π¿à
π
î≥åñøåƒåæπå
¡ñ¿î∫ƒπ¥îñ¿π
ð¡≥ºÃ ” îñæî¥æàà ¬¡æª√πà ©åæ¿ð຅æîµî ≥àæªà
30
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ªî¿îð¡À îæ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿
æå∏à¥πñπΩî î¿ ∂ð¡µπõ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
¥ºàñ¿π.
3. Ñπñ¿åΩà æàºîµî¥, ¥∏πΩàåΩ»õ ¥ ¬å∂åð຅æ»∫
≥À∂∑å¿, π î≥∆πå øðπæ√πø» æàºîµîî≥ºî∑åæπà π ñ≥îðî¥ ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
4. üîñ¡∂àðñ¿¥åææ»å ∏à∫Ω» ¥»ø¡ñªàÀ¿ñà ¥ øîðÃ∂ªå, îøðå∂åºÃåΩîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ, π ðà∏Ωå∆àÀ¿ñà æà ∂î≥ðî¥îº…æî∫ îñæî¥å.
Ñ¿à¿…Ã 76
1. ¶î øðå∂Ωå¿àΩ ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπæπΩàÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»å ªîæñ¿π¿¡√πîææ»å
∏àªîæ» π ¬å∂åð຅æ»å ∏àªîæ», πΩåÀ∆πå øðÃΩîå
∂å∫ñ¿¥πå æà ¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ¶î øðå∂Ωå¿àΩ ñî¥Ωåñ¿æîµî ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
π∏∂àÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» π øðπæπΩàåΩ»å ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ æπΩπ ∏àªîæ» π πæ»å æîðΩà¿π¥æ»å øðà¥î¥»å િ» ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ®å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» æå Ω¿ øðî¿π¥îðåƒπ¿…
¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæàΩ.
4. Âæå øðå∂åºî¥ ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ñî¥Ωåñ¿æîµî ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π
ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ðåñø¡≥ºπªπ, ªðàÃ,
î≥ºàñ¿π, µîðî∂à ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæàÃ
î≥ºàñ¿… π ॿîæîΩæ»å îªð¡µà îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ ñî≥ñ¿¥åææîå øðà¥î¥îå ð嵡ºπðî¥àæπå, ¥ªºÀƒàà øðπæÿπå
∏àªîæî¥ π πæ»õ æîðΩà¿π¥æ»õ øðà¥î¥»õ િî¥.
5. ¢àªîæ» π πæ»å æîðΩà¿π¥æ»å øðà¥î¥»å િ»
ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå Ω¿ øðî¿π¥îðåƒπ¿… ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæàΩ, øðπæÿ»Ω ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ƒàñ¿ÃΩπ øåð¥î∫ π ¥¿îðî∫ æàñ¿îÃ∆å∫ ñ¿à¿…π.
 ñº¡ƒàå øðî¿π¥îðåƒπà Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ
π πæ»Ω િîΩ, π∏∂àææ»Ω ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
∂å∫ñ¿¥¡å¿ ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ.
31
6.  ñº¡ƒàå øðî¿π¥îðåƒπà Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ω
∏àªîæîΩ π æîðΩà¿π¥æ»Ω øðà¥î¥»Ω િîΩ ñ¡≥«åª¿à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, π∏∂àææ»Ω ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ
ƒàñ¿…À ƒå¿¥åð¿î∫ æàñ¿îÃ∆å∫ ñ¿à¿…π, ∂å∫ñ¿¥¡å¿ æîðΩà¿π¥æ»∫ øðà¥î¥î∫ િ ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 77
1. Ñπñ¿åΩà îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π
ðåñø¡≥ºπª, ªðàå¥, î≥ºàñ¿å∫, µîðî∂î¥ ¬å∂åð຅æîµî
∏æàƒåæπÃ, ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæ»õ îªð¡µî¥
¡ñ¿àæॺπ¥àå¿ñà ñ¡≥«åª¿àΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
ñàΩîñ¿îÿ庅æî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ îñæî¥àΩπ ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π î≥∆πΩπ
øðπæ√πøàΩπ îðµàæπ∏à√ππ øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æ»õ π πñøîºæπ¿åº…æ»õ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π, ¡ñ¿àæåææ»Ωπ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
2.  øðå∂åºàõ ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π
øîºæîΩîƒπ∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî øðå∂Ωå¿àΩ
ñî¥Ωåñ¿æîµî ¥å∂åæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¬å∂åð຅æ»å îðµàæ»
πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π π îðµàæ» πñøîºæπ¿åº…æî∫
¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥ðà∏¡À¿
å∂πæ¡À ñπñ¿åΩ¡ πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 78
1. ®å∂åð຅æ»å îðµàæ» πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π
∂ºÃ îñ¡∆åñ¿¥ºåæπà ñ¥îπõ øîºæîΩîƒπ∫ Ω¿ ñî∏∂à¥à¿… ñ¥îπ ¿åððπ¿îðπ຅æ»å îðµàæ» π æà∏æàƒà¿… ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆πõ ∂îº∑æîñ¿æ»õ ºπ√.
2. ®å∂åð຅æ»å îðµàæ» πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π
øî ñà≈åæπÀ ñ îðµàæàΩπ πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π
ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ω¿ øåðå∂à¥à¿…
πΩ îñ¡∆åñ¿¥ºåæπå ƒàñ¿π ñ¥îπõ øîºæîΩîƒπ∫, åñºπ
¿î æå øðî¿π¥îðåƒπ¿ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæàΩ.
32
3. Îðµàæ» πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî ñà≈åæπÀ ñ ¬å∂åð຅æ»Ωπ îðµàæàΩπ πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π Ω¿
øåðå∂à¥à¿… πΩ îñ¡∆åñ¿¥ºåæπå ƒàñ¿π ñ¥îπõ øîºæîΩîƒπ∫.
4. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥åñøåƒπ¥àÀ¿ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
îñ¡∆åñ¿¥ºåæπå øîºæîΩîƒπ∫ ¬å∂åð຅æî∫ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π æà ¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 79
Ðîññπ∫ñªàà ®å∂åðà√πà Ωî∑å¿ ¡ƒàñ¿¥î¥à¿… ¥
Ωå∑µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ î≥«å∂πæåæπÃõ π øåðå∂à¥à¿… πΩ
ƒàñ¿… ñ¥îπõ øîºæîΩîƒπ∫ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ωπ ∂îµî¥îðàΩπ, åñºπ ¿î æå ¥ºåƒå¿ îµðàæπƒåæπà øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà π æå øðî¿π¥îðåƒπ¿ îñæî¥àΩ ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ñ¿ðîà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
ü•ÀÂÀ 4
¶ÐÅ¢£†ÅÍÒ ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ ®Å†ÅÐÀ©££
Ñ¿à¿…Ã 80
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñÃ
µºà¥î∫ µîñ¡∂àðñ¿¥à.
2. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñÃ
µàðàæ¿îΩ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, øðà¥
π ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà.  ¡ñ¿àæåææîΩ
Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øîðÃ∂ªå îæ
øðπæπΩàå¿ Ωåð» øî îõðàæå ñ¡¥åðåæπ¿å¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, åå æå∏à¥πñπΩîñ¿π π µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ √åºîñ¿æîñ¿π, î≥åñøåƒπ¥àå¿ ñàñî¥àææîå ¬¡æª√πîæπðî¥àæπå π ¥∏àπΩî∂å∫ñ¿¥πå îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π.
33
3. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»Ωπ ∏àªîæàΩπ îøðå∂åºÃå¿ îñæî¥æ»å æàøðॺåæπà ¥æ¡¿ðåææå∫ π ¥æå≈æå∫ øîºπ¿πªπ µîñ¡∂àðñ¿¥à.
4. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ªàª µºà¥à
µîñ¡∂àðñ¿¥à øðå∂ñ¿à¥ºÃå¿ Ðîññπ∫ñª¡À ®å∂åðà√πÀ
¥æ¡¿ðπ ñ¿ðàæ» π ¥ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»õ î¿æî≈åæπÃõ.
Ñ¿à¿…Ã 81
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π∏≥πðàå¿ñà æà ƒå¿»ðå µî∂à µðà∑∂àæàΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà îñæî¥å ¥ñåî≥∆åµî ðà¥æîµî π øðÃΩîµî π∏≥πðà¿åº…æîµî øðà¥à øðπ ¿à∫æîΩ µîºîñî¥àæππ.
2. ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿
≥»¿… π∏≥ðàæ µðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå
Ωîºî∑å 35 ºå¿, øîñ¿îÃææî øðî∑π¥àÀ∆π∫ ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå Ωåæåå 10 ºå¿.
3. Î∂æî π ¿î ∑å ºπ√î æå Ωî∑å¿ ∏àæπΩà¿… ∂îº∑æîñ¿… ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ≥îºåå ∂¥¡õ
ñðîªî¥ øî∂ðÃ∂.
4. ¶îðÃ∂îª ¥»≥îðî¥ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ îøðå∂åºÃå¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 82
1. ¶ðπ ¥ñ¿¡øºåæππ ¥ ∂îº∑æîñ¿… ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπæîñπ¿ æàðî∂¡ ñºå∂¡À∆¡À
øðπñõ¡:
œÊºÃæ¡ñ… øðπ îñ¡∆åñ¿¥ºåæππ øîºæîΩîƒπ∫ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¡¥à∑à¿… π îõðàæÿ…
øðà¥à π ñ¥î≥î∂» ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà, ñî≥ºÀ∂à¿…
π ∏à∆π∆à¿… Êîæñ¿π¿¡√πÀ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
∏à∆π∆à¿… ñ¡¥åðåæπ¿å¿ π æå∏à¥πñπΩîñ¿…, ≥å∏îøàñæîñ¿… π √åºîñ¿æîñ¿… µîñ¡∂àðñ¿¥à, ¥åðæî ñº¡∑π¿… æàðî∂¡–.
2. ¶ðπñõà øðπæîñπ¿ñà ¥ ¿îð∑åñ¿¥åææî∫ î≥ñ¿àæî¥ªå ¥ øðπñ¡¿ñ¿¥ππ ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ, ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» π ñ¡∂å∫ Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
34
Ñ¿à¿…Ã 83
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
à) æà∏æàƒàå¿ ñ ñàñπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω»
¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
≥) πΩåå¿ øðà¥î øðå∂ñå∂à¿åº…ñ¿¥î¥à¿… æà ∏àñå∂àæπÃõ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) øðπæπΩàå¿ ðå≈åæπå î≥ î¿ñ¿à¥ªå ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
µ) øðå∂ñ¿à¥ºÃå¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωå ªàæ∂π∂à¿¡ð¡ ∂ºÃ æà∏æàƒåæπà æà ∂îº∑æîñ¿… ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ
©åæ¿ð຅æîµî ≥àæªà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ; ñ¿à¥π¿
øåðå∂ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫ ¥îøðîñ î≥ îñ¥î≥î∑∂åæππ î¿ ∂îº∑æîñ¿π ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ©åæ¿ð຅æîµî ≥àæªà
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
∂) øî øðå∂ºî∑åæπÀ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàå¿ æà ∂îº∑æîñ¿…
π îñ¥î≥î∑∂àå¿ î¿ ∂îº∑æîñ¿π ∏àΩåñ¿π¿åºå∫ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¬å∂åð຅æ»õ Ωπæπñ¿ðî¥;
å) øðå∂ñ¿à¥ºÃå¿ Ñî¥å¿¡ ®å∂åðà√ππ ªàæ∂π∂à¿¡ð»
∂ºÃ æà∏æàƒåæπà æà ∂îº∑æîñ¿π ñ¡∂å∫ Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Âåðõî¥æîµî Ñ¡∂à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, »ñ≈åµî Àð≥π¿ðà∑æîµî
Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, à ¿àª∑å ªàæ∂π∂à¿¡ð¡
üåæåð຅æîµî øððîðà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥æîñπ¿ ¥ Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ øðå∂ºî∑åæπå î≥ îñ¥î≥î∑∂åæππ î¿ ∂îº∑æîñ¿π üåæåð຅æîµî øððîðà
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ; æà∏æàƒàå¿ ñ¡∂å∫ ∂ð¡µπõ ¬å∂åð຅æ»õ ñ¡∂î¥;
∑) ¬îðΩπð¡å¿ π ¥î∏µºà¥ºÃå¿ Ñî¥å¿ ûå∏îøàñæîñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ñ¿à¿¡ñ ªî¿îðîµî îøðå∂åºÃå¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ;
∏) ¡¿¥åð∑∂àå¿ ¥îåææ¡À ∂ðπæ¡ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ;
π) ¬îðΩπð¡å¿ À∂Ωπæπñ¿ðà√πÀ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
ª) æà∏æàƒàå¿ π îñ¥î≥î∑∂àå¿ øîºæîΩîƒæ»õ øðå∂ñ¿à¥π¿åºå∫ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
35
º) æà∏æàƒàå¿ π îñ¥î≥î∑∂àå¿ ¥»ñ≈åå ªîΩàæ∂î¥àæπå Âîîð¡∑åææ»õ Ñπº Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
Ω) æà∏æàƒàå¿ π î¿∏»¥àå¿ øîñºå ªîæñ¡º…¿à√π∫ ñ
ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆πΩπ ªîΩπ¿å¿àΩπ πºπ ªîΩπññπÃΩπ
øàºà¿ ®å∂åð຅æîµî Ñî≥ðàæπà ∂πøºîΩà¿πƒåñªπõ
øðå∂ñ¿à¥π¿åºå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ πæîñ¿ðàææ»õ µîñ¡∂àðñ¿¥àõ π Ωå∑∂¡æàðî∂æ»õ îðµàæπ∏à√πÃõ.
Ñ¿à¿…Ã 84
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
à) æà∏æàƒàå¿ ¥»≥îð» üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» ¥
ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ;
≥) ðàñø¡ñªàå¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À †¡Ω¡ ¥ ñº¡ƒàÃõ
π øîðÃ∂ªå, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) æà∏æàƒàå¿ ðå¬åðåæ∂¡Ω ¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ;
µ) ¥æîñπ¿ ∏àªîæîøðî媿» ¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À
†¡Ω¡;
∂) øî∂øπñ»¥àå¿ π î≥æàðî∂¡å¿ ¬å∂åð຅æ»å ∏àªîæ»;
å) î≥ðà∆àå¿ñà ª ®å∂åð຅æîΩ¡ Ñî≥ðàæπÀ ñ
å∑åµî∂æ»Ωπ øîñºàæπÃΩπ î øîºî∑åæππ ¥ ñ¿ðàæå, î≥
îñæî¥æ»õ æàøðॺåæπÃõ ¥æ¡¿ðåææå∫ π ¥æå≈æå∫ øîºπ¿πªπ µîñ¡∂àðñ¿¥à.
Ñ¿à¿…Ã 85
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿ πñø∏î¥à¿… ñàñπ¿åº…æ»å øðî√å∂¡ð» ∂ºÃ ðà∏ðå≈åæπà ðà∏æàñπ∫ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
à ¿àª∑å Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π
ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.  ñº¡ƒàå æå∂îñ¿π∑åæπà ñàñî¥àææîµî ðå≈åæπà îæ Ωî∑å¿ øåðå∂à¿… ðà∏ðå≈åæπå ñøîðà æà ðàññΩî¿ðåæπå ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆åµî ñ¡∂à.
36
2. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥øðà¥å
øðπîñ¿àæॺπ¥à¿… ∂å∫ñ¿¥πå àª¿î¥ îðµàæî¥ πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥
ñº¡ƒàå øðî¿π¥îðåƒπà ¿πõ àª¿î¥ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæàΩ, Ωå∑∂¡æàðî∂æ»Ω î≥Ã∏à¿åº…ñ¿¥àΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
πºπ æàð¡≈åæπà øðॠπ ñ¥î≥î∂ ƒåºî¥åªà π µðà∑∂àæπæà ∂î ðå≈åæπà ¿îµî ¥îøðîñà ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆πΩ
ñ¡∂îΩ.
Ñ¿à¿…Ã 86
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
à) îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ð¡ªî¥î∂ñ¿¥î ¥æå≈æå∫ øîºπ¿πªî∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
≥) ¥å∂å¿ øåðåµî¥îð» π øî∂øπñ»¥àå¿ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»å ∂îµî¥îð» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) øî∂øπñ»¥àå¿ ðà¿π¬πªà√πîææ»å µðàΩî¿»;
µ) øðπæπΩàå¿ ¥åðπ¿åº…æ»å π î¿∏»¥æ»å µðàΩî¿»
પðå∂π¿¡åΩ»õ øðπ æåΩ ∂πøºîΩà¿πƒåñªπõ øðå∂ñ¿à¥π¿åºå∫.
Ñ¿à¿…Ã 87
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñÃ
Âåðõî¥æ»Ω üºà¥æîªîΩàæ∂¡À∆πΩ Âîîð¡∑åææ»Ωπ
ÑπºàΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2.  ñº¡ƒàå àµðåññππ øðî¿π¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πºπ æåøîñðå∂ñ¿¥åææî∫ ¡µðî∏» àµðåññππ ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥¥î∂π¿ æà ¿åððπ¿îðππ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πºπ ¥ î¿∂庅æ»õ åå Ωåñ¿æîñ¿Ãõ ¥îåææîå øîºî∑åæπå ñ æå∏àΩå∂ºπ¿åº…æ»Ω ñîî≥∆åæπåΩ î≥ ¿îΩ Ñî¥å¿¡ ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωå.
3. Ðå∑πΩ ¥îåææîµî øîºî∑åæπà îøðå∂åºÃå¿ñÃ
¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 88
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ î≥ñ¿îÿ庅ñ¿¥àõ π ¥ øîðÃ∂ªå, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅37
æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ, ¥¥î∂π¿ æà ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πºπ ¥ î¿∂庅æ»õ åå
Ωåñ¿æîñ¿Ãõ ƒðå∏¥»ƒà∫æîå øîºî∑åæπå ñ æå∏àΩå∂ºπ¿åº…æ»Ω ñîî≥∆åæπåΩ î≥ ¿îΩ Ñî¥å¿¡ ®å∂åðà√ππ π
üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωå.
Ñ¿à¿…Ã 89
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
à) ðå≈àå¿ ¥îøðîñ» µðà∑∂àæñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ π øðå∂îñ¿à¥ºåæπà øîºπ¿πƒåñªîµî ¡≥å∑π∆à;
≥) æàµðà∑∂àå¿ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»Ωπ æàµðà∂àΩπ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, øðπñ¥àπ¥àå¿ øîƒå¿æ»å ∏¥àæπà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¥»ñ≈πå ¥îπæñªπå π
¥»ñ≈πå ñøå√π຅æ»å ∏¥àæπÃ;
¥) îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ øîΩπºî¥àæπå.
Ñ¿à¿…Ã 90
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π∏∂àå¿
¡ªà∏» π ðàñøîðÃ∑åæπÃ.
2. ߪà∏» π ðàñøîðÃ∑åæπà ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥Ã∏à¿åº…æ» ∂ºÃ πñøîºæåæπà æà
¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ߪà∏» π ðàñøîðÃ∑åæπà ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ∂îº∑æ» øðî¿π¥îðåƒπ¿… Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»Ω
∏àªîæàΩ.
Ñ¿à¿…Ã 91
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥ºà∂àå¿ æåøðπªîñæî¥åææîñ¿…À.
Ñ¿à¿…Ã 92
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπñ¿¡øàå¿ ª πñøîºæåæπÀ øîºæîΩîƒπ∫ ñ ΩîΩåæ¿à øðπæåñåæπÃ
πΩ øðπñõπ π øðåªðà∆àå¿ πõ πñøîºæåæπå ñ πñ¿åƒåæπåΩ ñðîªà åµî øðå≥»¥àæπà ¥ ∂îº∑æîñ¿π ñ ΩîΩåæ¿à
38
øðπæåñåæπà øðπñõπ ¥æ π∏≥ðàææ»Ω ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðåªðà∆àå¿ πñøîºæåæπå øîºæîΩîƒπ∫ ∂îñðîƒæî ¥ ñº¡ƒàå
åµî î¿ñ¿à¥ªπ, ñ¿î∫ªî∫ æåñøîñî≥æîñ¿π øî ñîñ¿îÃæπÀ ∏∂îðà îñ¡∆åñ¿¥ºÃ¿… øðπæà∂ºå∑à∆πå åΩ¡
øîºæîΩîƒπà πºπ î¿ðå≈åæπÃ î¿ ∂îº∑æîñ¿π. ¶ðπ
¿îΩ ¥»≥îð» ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
∂îº∑æ» ñîñ¿îÿ…ñà æå øî∏∂æåå ¿ðåõ ΩåñÃ√å¥ ñ ΩîΩåæ¿à ∂îñðîƒæîµî øðåªðà∆åæπà πñøîºæåæπà øîºæîΩîƒπ∫.
3. Âî ¥ñåõ ñº¡ƒàÃõ, ªîµ∂à ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ¥ ñîñ¿îÃæππ ¥»øîºæÿ… ñ¥îπ î≥Ã∏àææîñ¿π, πõ ¥ðåΩåææî πñøîºæÃå¿ ¶ðå∂ñå∂à¿åº… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. £ñøîºæÃÀ∆π∫
î≥Ã∏àææîñ¿π ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå
πΩåå¿ øðà¥à ðàñø¡ñªà¿… üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À †¡Ω¡, æà∏æàƒà¿… ðå¬åðåæ∂¡Ω, à ¿àª∑å ¥æîñπ¿… øðå∂ºî∑åæπà î
øîøð४àõ π øåðåñΩî¿ðå øîºî∑åæπ∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 93
1. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿
≥»¿… î¿ðå≈åæ î¿ ∂îº∑æîñ¿π Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ
¿îº…ªî æà îñæî¥àæππ ¥»∂¥πæ¡¿îµî üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ωî∫ î≥¥πæåæπà ¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ π∏Ωåæå πºπ ñî¥åð≈åæππ πæîµî ¿Ã∑ªîµî øðåñ¿¡øºåæπÃ, øî∂¿¥åð∑∂åææîµî ∏઺ÀƒåæπåΩ Âåðõî¥æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ î æàºπƒππ ¥ ∂å∫ñ¿¥πÃõ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπ∏æàªî¥ øðåñ¿¡øºåæπà π ∏઺ÀƒåæπåΩ Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î ñî≥ºÀ∂åæππ ¡ñ¿àæåææîµî øîðÃ∂ªà ¥»∂¥π∑åæπà î≥¥πæåæπÃ.
2. Ðå≈åæπå üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» î ¥»∂¥π∑åæππ î≥¥πæåæπà π ðå≈åæπå Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ î≥ î¿ðå≈åæππ ¶ðå∏π∂åæ¿à î¿ ∂îº∑æîñ¿π ∂îº∑æ» ≥»¿…
øðπæÿ» ∂¥¡Ωà ¿ðå¿ÃΩπ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ¥
ªà∑∂î∫ π∏ øàºà¿ øî πæπ√πà¿π¥å æå Ωåæåå î∂æî∫
39
¿ðå¿π ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» π øðπ æàºπƒππ ∏઺Àƒåæπà ñøå√π຅æî∫ ªîΩπññππ, î≥ðà∏î¥àææî∫ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫.
3. Ðå≈åæπå Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ î≥ î¿ðå≈åæππ
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ ∂îº∑æîñ¿π
∂îº∑æî ≥»¿… øðπæÿî æå øî∏∂æåå ƒåΩ ¥ ¿ðåõΩåñÃæ»∫ ñðîª øîñºå ¥»∂¥π∑åæπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫
î≥¥πæåæπà øðî¿π¥ ¶ðå∏π∂åæ¿à. Åñºπ ¥ ¿î¿ ñðîª ðå≈åæπå Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ æå ≥¡∂å¿ øðπæÿî, î≥¥πæåæπå øðî¿π¥ ¶ðå∏π∂åæ¿à ñƒπ¿àå¿ñà ºîæåææ»Ω.
ü•ÀÂÀ 5
®Å†ÅÐÀ•ØÍÎÅ ÑÎûÐÀÍ£Å
Ñ¿à¿…Ã 94
®å∂åð຅æîå Ñî≥ðàæπå ” øàðºàΩåæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ” Ã¥ºÃå¿ñà øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æ»Ω π ∏àªîæî∂à¿åº…æ»Ω îðµàæîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 95
1. ®å∂åð຅æîå Ñî≥ðàæπå ñîñ¿îπ¿ π∏ ∂¥¡õ
øàºà¿ ” Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ω».
2.  Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ ¥õî∂ÿ øî ∂¥à øðå∂ñ¿à¥π¿åºÃ î¿ ªà∑∂îµî ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
øî î∂æîΩ¡ î¿ øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æîµî π πñøîºæπ¿åº…æîµî
îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π.
3. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ñîñ¿îπ¿ π∏ 450 ∂åø¡¿à¿î¥.
Ñ¿à¿…Ã 96
1. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà π∏≥πðàå¿ñà ñðîªîΩ æà
ƒå¿»ðå µî∂à.
2. ¶îðÃ∂îª ¬îðΩπðî¥àæπà Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π
øîðÃ∂îª ¥»≥îðî¥ ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω»
¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ωπ ∏àªîæàΩπ.
40
Ñ¿à¿…Ã 97
1. †åø¡¿à¿îΩ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» Ωî∑å¿
≥»¿… π∏≥ðàæ µðà∑∂àæπæ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ∂îñ¿πµ≈π∫ 21 µî∂à π πΩåÀ∆π∫ øðà¥î ¡ƒàñ¿¥î¥à¿… ¥ ¥»≥îðàõ.
2. Î∂æî π ¿î ∑å ºπ√î æå Ωî∑å¿ î∂æî¥ðåΩåææî
Ã¥ºÃ¿…ñà ƒºåæîΩ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π ∂åø¡¿à¿îΩ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω». †åø¡¿à¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ω» æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ∂åø¡¿à¿îΩ πæ»õ øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æ»õ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π π îðµàæî¥ Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ.
3. †åø¡¿à¿» üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» ðà≥î¿àÀ¿
æà øðî¬åññπîæ຅æî∫ øîñ¿îÃææî∫ îñæî¥å. †åø¡¿à¿»
üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» æå Ω¿ æàõî∂π¿…ñà æà µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ñº¡∑≥å, ∏àæπΩà¿…ñà ∂ð¡µî∫ îøºàƒπ¥àåΩî∫ ∂åÿ庅æîñ¿…À, ªðîΩå øðåøî∂à¥à¿åº…ñªî∫, æࡃæî∫ π πæî∫ ¿¥îðƒåñªî∫ ∂åÿ庅æîñ¿π.
Ñ¿à¿…Ã 98
1. ™ºåæ» Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π ∂åø¡¿à¿» üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» î≥ºà∂àÀ¿ æåøðπªîñæî¥åææîñ¿…À ¥
¿åƒåæπå ¥ñåµî ñðîªà πõ øîºæîΩîƒπ∫. Îæπ æå Ω¿
≥»¿… ∏à∂åð∑àæ», àðåñ¿î¥àæ», øî∂¥åðµæ¡¿» î≥»ñª¡,
ªðîΩå ñº¡ƒàå¥ ∏à∂åð∑àæπà æà Ωåñ¿å øðåñ¿¡øºåæπÃ, à
¿àª∑å øî∂¥åðµæ¡¿» ºπƒæîΩ¡ ∂îñΩî¿ð¡, ∏à πñªºÀƒåæπåΩ ñº¡ƒàå¥, ªîµ∂à ¿î øðå∂¡ñΩî¿ðåæî ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ ∂ºÃ î≥åñøåƒåæπà ≥å∏îøàñæîñ¿π ∂ð¡µπõ
ºÀ∂å∫.
2. Âîøðîñ î ºπ≈åæππ æåøðπªîñæî¥åææîñ¿π ðå≈àå¿ñà øî øðå∂ñ¿à¥ºåæπÀ üåæåð຅æîµî øððîðà
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆å∫ øàºà¿î∫
®å∂åð຅æîµî Ñî≥ðàæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 99
1. ®å∂åð຅æîå Ñî≥ðàæπå Ã¥ºÃå¿ñà øîñ¿îÃææî
∂å∫ñ¿¥¡À∆πΩ îðµàæîΩ.
2. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ñî≥πðàå¿ñà æà øåð¥îå
∏àñå∂àæπå æà ¿ðπ∂√à¿»∫ ∂åæ… øîñºå π∏≥ðàæπÃ. ¶ðå41
∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿ ñî∏¥à¿… ∏àñå∂àæπå üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» ðàæåå ¿îµî ñðîªà.
3. ¶åð¥îå ∏àñå∂àæπå üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» ð»¥àå¿ ñ¿àðå∫≈π∫ øî ¥î∏ðàñ¿¡ ∂åø¡¿à¿.
4. Ñ ΩîΩåæ¿à æàƒàºà ðà≥î¿» üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ω» æî¥îµî ñî∏»¥à øîºæîΩîƒπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ω» øðå∑æåµî ñî∏»¥à øðåªðà∆àÀ¿ñÃ.
Ñ¿à¿…Ã 100
1. Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ∏àñå∂àÀ¿ ðà∏∂庅æî.
2. ¢àñå∂àæπà Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» Ã¥ºÃÀ¿ñà 𻿻Ωπ.  ñº¡ƒàÃõ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ð嵺àΩåæ¿îΩ øàºà¿», îæà ¥øðà¥å øðî¥î∂π¿… ∏àªð»¿»å ∏àñå∂àæπÃ.
3. ¶àºà¿» Ω¿ ñî≥πðà¿…ñà ñî¥Ωåñ¿æî ∂ºÃ ∏àñº¡≈π¥àæπà øîñºàæπ∫ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, øîñºàæπ∫ Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¥»ñ¿¡øºåæπ∫ ð¡ªî¥î∂π¿åºå∫ πæîñ¿ðàææ»õ µîñ¡∂àðñ¿¥.
Ñ¿à¿…Ã 101
1. Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ π∏≥πðàå¿ π∏ ñ¥îåµî ñîñ¿à¥à
¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π åµî ∏àΩåñ¿π¿åºå∫.
üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà π∏≥πðàå¿ π∏ ñ¥îåµî ñîñ¿à¥à
¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» π åµî ∏àΩåñ¿π¿åºå∫.
2. ¶ðå∂ñå∂à¿åº… Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π åµî ∏àΩåñ¿π¿åºπ, ¶ðå∂ñå∂à¿åº… üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» π åµî
∏àΩåñ¿π¿åºπ ¥å∂¡¿ ∏àñå∂àæπà π ¥å∂àÀ¿ ¥æ¡¿ðåææπΩ
ðàñøîðÃ∂ªîΩ øàºà¿».
3. Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà
î≥ðà∏¡À¿ ªîΩπ¿å¿» π ªîΩπññππ, øðî¥î∂ÿ øî ¥îøðîñàΩ ñ¥îåµî ¥å∂åæπà øàðºàΩåæ¿ñªπå ñº¡≈àæπÃ.
4. Êà∑∂àà π∏ øàºà¿ øðπæπΩàå¿ ñ¥î∫ ð嵺àΩåæ¿ π
ðå≈àå¿ ¥îøðîñ» ¥æ¡¿ðåææåµî ðàñøîðÃ∂ªà ñ¥îå∫ ∂åÿ庅æîñ¿π.
42
5. †ºÃ îñ¡∆åñ¿¥ºåæπà ªîæ¿ðîºÃ ∏à πñøîºæåæπåΩ
¬å∂åð຅æîµî ≥À∂∑å¿à Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ π üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà î≥ðà∏¡À¿ уå¿æ¡À øàºà¿¡, ñîñ¿à¥ π
øîðÃ∂îª ∂åÿ庅æîñ¿π ªî¿îðî∫ îøðå∂åºÃÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 102
1. Ê ¥å∂åæπÀ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ î¿æîñÿñÃ:
à) ¡¿¥åð∑∂åæπå π∏Ωåæåæπà µðàæπ√ Ωå∑∂¡ ñ¡≥«åª¿àΩπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
≥) ¡¿¥åð∑∂åæπå ¡ªà∏à ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ î ¥¥å∂åæππ ¥îåææîµî øîºî∑åæπÃ;
¥) ¡¿¥åð∑∂åæπå ¡ªà∏à ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ î ¥¥å∂åæππ ƒðå∏¥»ƒà∫æîµî øîºî∑åæπÃ;
µ) ðå≈åæπå ¥îøðîñà î ¥î∏Ωî∑æîñ¿π πñø∏î¥àæπà Âîîð¡∑åææ»õ Ñπº Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ∏à
øðå∂åºàΩπ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
∂) æà∏æàƒåæπå ¥»≥îðî¥ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ;
å) î¿ðå≈åæπå ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î¿ ∂îº∑æîñ¿π;
∑) æà∏æàƒåæπå æà ∂îº∑æîñ¿… ñ¡∂å∫ Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Âåðõî¥æîµî
Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, »ñ≈åµî Àð≥π¿ðà∑æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
∏) æà∏æàƒåæπå æà ∂îº∑æîñ¿… π îñ¥î≥î∑∂åæπå î¿
∂îº∑æîñ¿π üåæåð຅æîµî øððîðà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
π) æà∏æàƒåæπå æà ∂îº∑æîñ¿… π îñ¥î≥î∑∂åæπå î¿
∂îº∑æîñ¿π ∏àΩåñ¿π¿åºÃ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ уå¿æî∫ øàºà¿» π øîºî¥πæ» ñîñ¿à¥à åå à¡∂π¿îðî¥.
2. Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ øðπæπΩàå¿ øîñ¿àæåæπÃ
øî ¥îøðîñàΩ, î¿æåñåææ»Ω ª åµî ¥å∂åæπÀ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶îñ¿àæåæπà Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ øðπæπΩàÀ¿ñà ≥≈πæñ¿¥îΩ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ, åñºπ πæî∫ øîðÃ∂îª øðπæÃ43
¿πà ðå≈åæπ∫ æå øðå∂¡ñΩî¿ðåæ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 103
1. Ê ¥å∂åæπÀ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» î¿æîñÿñÃ:
à) ∂àƒà ñàñπà ¶ðå∏π∂åæ¿¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà æà∏æàƒåæπå ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
≥) ðå≈åæπå ¥îøðîñà î ∂î¥åðππ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) æà∏æàƒåæπå æà ∂îº∑æîñ¿… π îñ¥î≥î∑∂åæπå î¿
∂îº∑æîñ¿π ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ©åæ¿ð຅æîµî ≥àæªà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
µ) æà∏æàƒåæπå æà ∂îº∑æîñ¿… π îñ¥î≥î∑∂åæπå î¿
∂îº∑æîñ¿π ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ уå¿æî∫ øàºà¿» π øîºî¥πæ» ñîñ¿à¥à åå à¡∂π¿îðî¥;
∂) æà∏æàƒåæπå æà ∂îº∑æîñ¿… π îñ¥î≥î∑∂åæπå î¿
∂îº∑æîñ¿π ßøîºæîΩîƒåææîµî øî øðà¥àΩ ƒåºî¥åªà,
∂å∫ñ¿¥¡À∆åµî ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ;
å) î≥«Ã¥ºåæπå àΩæπñ¿ππ;
∑) ¥»∂¥π∑åæπå î≥¥πæåæπà øðî¿π¥ ¶ðå∏π∂åæ¿à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ∂ºÃ î¿ðå≈åæπà åµî î¿ ∂îº∑æîñ¿π.
2. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà øðπæπΩàå¿ øîñ¿àæåæπà øî ¥îøðîñàΩ, î¿æåñåææ»Ω ª åå ¥å∂åæπÀ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶îñ¿àæåæπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» øðπæπΩàÀ¿ñà ≥≈πæñ¿¥îΩ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà
∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», åñºπ πæî∫ øîðÃ∂îª øðπæÿπà ðå≈åæπ∫ æå øðå∂¡ñΩî¿ðåæ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 104
1. ¶ðà¥î ∏àªîæî∂à¿åº…æî∫ πæπ√πà¿π¥» øðπæà∂ºå∑π¿ ¶ðå∏π∂åæ¿¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Ñî¥å¿¡
®å∂åðà√ππ, ƒºåæàΩ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ, ∂åø¡¿à¿àΩ
üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ, ∏àªîæî∂à¿åº…æ»Ω (øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æ»Ω)
44
îðµàæàΩ ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. ¶ðà¥î
∏àªîæî∂à¿åº…æî∫ πæπ√πà¿π¥» øðπæà∂ºå∑π¿ ¿àª∑å
Êîæñ¿π¿¡√πîææîΩ¡ Ñ¡∂¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
Âåðõî¥æîΩ¡ Ñ¡∂¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π »ñ≈åΩ¡ Àð≥π¿ðà∑æîΩ¡ Ñ¡∂¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî
¥îøðîñàΩ πõ ¥å∂åæπÃ.
2. ¢àªîæîøðî媿» ¥æîñÿñà ¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À
†¡Ω¡.
3. ¢àªîæîøðî媿» î ¥¥å∂åæππ πºπ î¿Ωåæå æàºîµî¥, îñ¥î≥î∑∂åæππ î¿ πõ ¡øºà¿», î ¥»ø¡ñªå µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»õ ∏à∫Ωî¥, î≥ π∏Ωåæåæππ ¬πæàæñõ î≥Ã∏à¿åº…ñ¿¥
µîñ¡∂àðñ¿¥à,
∂ð¡µπå
∏àªîæîøðî媿»,
øðå∂¡ñΩà¿ðπ¥àÀ∆πå ðàñõî∂», øîªð»¥àåΩ»å ∏à ñƒå¿
¬å∂åð຅æîµî ≥À∂∑å¿à, Ω¿ ≥»¿… ¥æåñåæ» ¿îº…ªî
øðπ æàºπƒππ ∏઺Àƒåæπà ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 105
1. ®å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» øðπæπΩàÀ¿ñà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫.
2. ®å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» øðπæπΩàÀ¿ñà ≥≈πæñ¿¥îΩ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», åñºπ πæîå æå øðå∂¡ñΩî¿ðåæî Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶ðπæÿ»å üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫ ¬å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» ¥ ¿åƒåæπå øÿπ ∂æå∫ øåðå∂àÀ¿ñà æà ðàññΩî¿ðåæπå Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ.
4. ®å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ ñƒπ¿àå¿ñà î∂î≥ðåææ»Ω
Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ, åñºπ ∏à æåµî øðîµîºîñî¥àºî
≥îºåå øîºî¥πæ» î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ƒºåæî¥ ¿î∫ øàºà¿» ºπ≥î åñºπ ¥ ¿åƒåæπå ƒå¿»ðæà∂√à¿π ∂æå∫ îæ æå
≥»º ðàññΩî¿ðåæ Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ.  ñº¡ƒàå ºîæåæπà ¬å∂åð຅æîµî ∏àªîæà Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ
øàºà¿» Ω¿ ñî∏∂à¿… ñàñπ¿åº…æ¡À ªîΩπññπÀ ∂ºÃ
øðåî∂îºåæπà ¥î∏æπª≈πõ ðà∏æàñπ∫, øîñºå ƒåµî ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ øî∂ºå∑π¿ øîðæîΩ¡ ðàññΩî¿ðåæπÀ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫.
5.  ñº¡ƒàå æåñàñπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω»
ñ ðå≈åæπåΩ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ
45
ñƒπ¿àå¿ñà øðπæÿ»Ω, åñºπ øðπ øîðæîΩ µîºîñî¥àæππ ∏à æåµî øðîµîºîñî¥àºî æå Ωåæåå ∂¥¡õ ¿ðå¿å∫ î¿
î≥∆åµî ƒπñºà ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω».
Ñ¿à¿…Ã 106
Î≥Ã∏à¿åº…æîΩ¡ ðàññΩî¿ðåæπÀ ¥ Ñî¥å¿å ®å∂åðà√ππ øî∂ºå∑à¿ øðπæÿ»å üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫ ¬å∂åð຅æ»å ∏àªîæ» øî ¥îøðîñàΩ:
à) ¬å∂åð຅æîµî ≥À∂∑å¿à;
≥) ¬å∂åð຅æ»õ æàºîµî¥ π ñ≥îðî¥;
¥) ¬πæàæñî¥îµî, ¥àºÀ¿æîµî, ªðå∂π¿æîµî, ¿àΩî∑åææîµî ð嵡ºπðî¥àæπÃ, ∂åæå∑æî∫ Ωπññππ;
µ) ðà¿π¬πªà√ππ π ∂åæîæñà√ππ Ωå∑∂¡æàðî∂æ»õ
∂îµî¥îðî¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
∂) ñ¿à¿¡ñà π ∏à∆π¿» µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ µðàæπ√»
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
å) ¥î∫æ» π Ωπðà.
Ñ¿à¿…Ã 107
1. ¶ðπæÿ»∫ ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ ¥ ¿åƒåæπå øÿπ
∂æå∫ æàøðॺÃå¿ñà ¶ðå∏π∂åæ¿¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ∂ºÃ øî∂øπñàæπà π î≥æàðî∂î¥àæπÃ.
2. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ¿åƒåæπå
ƒå¿»ðæà∂√à¿π ∂æå∫ øî∂øπñ»¥àå¿ ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ
π î≥æàðî∂¡å¿ åµî.
3. Åñºπ ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ¿åƒåæπå ƒå¿»ðæà∂√à¿π ∂æå∫ ñ ΩîΩåæ¿à øîñ¿¡øºåæπÃ
¬å∂åð຅æîµî ∏àªîæà ºîæπ¿ åµî, ¿î üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà π Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ ¥ ¡ñ¿àæåææîΩ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øîðÃ∂ªå ¥æ
ðàññΩà¿ðπ¥àÀ¿ ∂àææ»∫ ∏àªîæ. Åñºπ øðπ øîðæîΩ
ðàññΩî¿ðåæππ ¬å∂åð຅æ»∫ ∏àªîæ ≥¡∂å¿ î∂î≥ðåæ ¥
ðàæåå øðπæÿî∫ ðå∂àª√ππ ≥≈πæñ¿¥îΩ æå Ωåæåå
∂¥¡õ ¿ðå¿å∫ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à
®å∂åðà√ππ π ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», îæ
øî∂ºå∑π¿ øî∂øπñàæπÀ ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ¿åƒåæπå ñåΩπ ∂æå∫ π î≥æàðî∂î¥àæπÀ.
46
Ñ¿à¿…Ã 108
1. ®å∂åð຅æ»å ªîæñ¿π¿¡√πîææ»å ∏àªîæ» øðπæπΩàÀ¿ñà øî ¥îøðîñàΩ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»Ω Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ®å∂åð຅æ»∫ ªîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ ∏àªîæ ñƒπ¿àå¿ñà øðπæÿ»Ω, åñºπ îæ î∂î≥ðåæ ≥≈πæñ¿¥îΩ æå
Ωåæåå ¿ðåõ ƒå¿¥åð¿å∫ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π æå Ωåæåå ∂¥¡õ ¿ðå¿å∫ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ω». ¶ðπæÿ»∫ ¬å∂åð຅æ»∫ ªîæñ¿π¿¡√πîææ»∫
∏àªîæ ¥ ¿åƒåæπå ƒå¿»ðæà∂√à¿π ∂æå∫ øî∂ºå∑π¿ øî∂øπñàæπÀ ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π î≥æàðî∂î¥àæπÀ.
Ñ¿à¿…Ã 109
1. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà Ωî∑å¿ ≥»¿… ðàñø¡∆åæà ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñº¡ƒàÃõ,
øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ñ¿à¿…ÃΩπ 111 π 117 Êîæñ¿π¿¡√ππ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2.  ñº¡ƒàå ðîñø¡ñªà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω»
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàå¿ ∂à¿¡
¥»≥îðî¥ ñ ¿åΩ, ƒ¿î≥» ¥æ π∏≥ðàææàà üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ñî≥ðàºàñ… æå øî∏∂æåå ƒåΩ ƒåðå∏ ƒå¿»ðå
ΩåñÃ√à ñ ΩîΩåæ¿à ðîñø¡ñªà.
3. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ðàñø¡∆åæà øî îñæî¥àæπÃΩ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»Ω ñ¿à¿…å∫ 117
Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¥ ¿åƒåæπå µî∂à
øîñºå åå π∏≥ðàæπÃ.
4. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ðàñø¡∆åæà ñ ΩîΩåæ¿à ¥»∂¥π∑åæπà åÀ î≥¥πæåæπà øðî¿π¥
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ∂î øðπæÿπà ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆åµî ðå≈åæπà Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ.
5. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà æå Ωî∑å¿ ≥»¿… ðàñø¡∆åæà ¥ øåðπî∂ ∂å∫ñ¿¥πà æà ¥ñå∫ ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥îåææîµî πºπ ƒðå∏¥»ƒà∫æîµî øîºî∑åæπÃ, à ¿àª∑å ¥ ¿åƒåæπå ≈åñ¿π ΩåñÃ√å¥ ∂î
îªîæƒàæπà ñðîªà øîºæîΩîƒπ∫ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
47
ü•ÀÂÀ 6
¶ÐÀ£ÒÅ•ØÑÒÂÎ
ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ ®Å†ÅÐÀ©££
Ñ¿à¿…Ã 110
1. £ñøîºæπ¿åº…æ¡À ¥ºàñ¿… Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñîñ¿îπ¿ π∏ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ∏àΩåñ¿π¿åºå∫ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»õ Ωπæπñ¿ðî¥.
Ñ¿à¿…Ã 111
1. ¶ðå∂ñå∂à¿åº… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàå¿ñà ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñ ñàñπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω».
2. ¶ðå∂ºî∑åæπå î ªàæ∂π∂à¿¡ðå ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ
¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥æîñπ¿ñà æå
øî∏∂æåå ∂¥¡õæå∂庅æîµî ñðîªà øîñºå ¥ñ¿¡øºåæπà ¥
∂îº∑æîñ¿… ¥æ π∏≥ðàææîµî ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πºπ øîñºå î¿ñ¿à¥ªπ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ºπ≥î ¥ ¿åƒåæπå æå∂åºπ ñî
∂æà ºîæåæπà ªàæ∂π∂à¿¡ð» üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ωî∫.
3. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ðàññΩà¿ðπ¥àå¿ øðå∂ñ¿à¥ºåææ¡À ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
ªàæ∂π∂à¿¡ð¡ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ¿åƒåæπå æå∂åºπ ñî ∂æà ¥æåñåæπÃ
øðå∂ºî∑åæπÃ î ªàæ∂π∂à¿¡ðå.
4. ¶îñºå ¿ðåõªðà¿æîµî ºîæåæπà øðå∂ñ¿à¥ºåææ»õ ªàæ∂π∂à¿¡ð ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫
¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàå¿ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ðàñø¡ñªàå¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À †¡Ω¡ π æà∏æàƒàå¿ æå
¥»≥îð».
48
Ñ¿à¿…Ã 112
1. ¶ðå∂ñå∂à¿åº… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå øî∏∂æåå æå∂庅æîµî ñðîªà øîñºå æà∏æàƒåæπà øðå∂ñ¿à¥ºÃå¿ ¶ðå∏π∂åæ¿¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðå∂ºî∑åæπà î ñ¿ð¡ª¿¡ðå ¬å∂åð຅æ»õ îðµàæî¥
πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π.
2. ¶ðå∂ñå∂à¿åº… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðå∂ºàµàå¿ ¶ðå∏π∂åæ¿¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ªàæ∂π∂à¿¡ð» æà ∂îº∑æîñ¿π ∏àΩåñ¿π¿åºå∫ ¶ðå∂ñå∂à¿åºÃ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π
¬å∂åð຅æ»õ Ωπæπñ¿ðî¥.
Ñ¿à¿…Ã 113
¶ðå∂ñå∂à¿åº… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ, ¬å∂åð຅æ»Ωπ ∏àªîæàΩπ π ¡ªà∏àΩπ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îøðå∂åºÃå¿ îñæî¥æ»å æàøðॺåæπà ∂åÿ庅æîñ¿π ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæπ∏¡å¿ åµî ðà≥î¿¡.
Ñ¿à¿…Ã 114
1. ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
à) ðà∏ðà≥à¿»¥àå¿ π øðå∂ñ¿à¥ºÃå¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωå ¬å∂åð຅æ»∫ ≥À∂∑å¿ π î≥åñøåƒπ¥àå¿ åµî
πñøîºæåæπå; øðå∂ñ¿à¥ºÃå¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωå
î¿ƒå¿ î≥ πñøîºæåæππ ¬å∂åð຅æîµî ≥À∂∑å¿à;
≥) î≥åñøåƒπ¥àå¿ øðî¥å∂åæπå ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ å∂πæî∫ ¬πæàæñî¥î∫, ªðå∂π¿æî∫ π ∂åæå∑æî∫
øîºπ¿πªπ;
¥) î≥åñøåƒπ¥àå¿ øðî¥å∂åæπå ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ å∂πæî∫ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ øîºπ¿πªπ ¥ î≥ºàñ¿π ª¡º…¿¡ð», æࡪπ, î≥ðà∏î¥àæπÃ, ∏∂ðà¥îîõðàæåæπÃ,
ñî√π຅æîµî î≥åñøåƒåæπÃ, ªîºîµππ;
µ) îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ¡øðॺåæπå ¬å∂åð຅æî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿…À;
∂) îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ Ωåð» øî î≥åñøåƒåæπÀ î≥îðîæ»
ñ¿ðàæ», µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ≥å∏îøàñæîñ¿π, ðåàºπ∏à√ππ
¥æå≈æå∫ øîºπ¿πªπ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
49
å) îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ Ωåð» øî î≥åñøåƒåæπÀ ∏àªîææîñ¿π, øðॠπ ñ¥î≥î∂ µðà∑∂àæ, îõðàæå ñî≥ñ¿¥åææîñ¿π
π î≥∆åñ¿¥åææîµî øîðÃ∂ªà, ≥îð…≥å ñ øðåñ¿¡øæîñ¿…À;
∑) îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ πæ»å øîºæîΩîƒπÃ, ¥î∏ºî∑åææ»å æà æåµî Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
¬å∂åð຅æ»Ωπ ∏àªîæàΩπ, ¡ªà∏àΩπ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ¶îðÃ∂îª ∂åÿ庅æîñ¿π ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îøðå∂åºÃå¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 115
1. Íà îñæî¥àæππ π ¥î πñøîºæåæπå Êîæñ¿π¿¡√ππ
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¬å∂åð຅æ»õ ∏àªîæî¥, æîðΩà¿π¥æ»õ ¡ªà∏î¥ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π∏∂àå¿ øîñ¿àæåæπà π ðàñøîðÃ∑åæπÃ, î≥åñøåƒπ¥àå¿ πõ πñøîºæåæπå.
2. ¶îñ¿àæåæπà π ðàñøîðÃ∑åæπà ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥Ã∏à¿åº…æ» ª πñøîºæåæπÀ ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶îñ¿àæåæπà π ðàñøîðÃ∑åæπà ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñº¡ƒàå πõ øðî¿π¥îðåƒπà Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæàΩ π ¡ªà∏àΩ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ Ω¿ ≥»¿… î¿Ωåæåæ» ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 116
¶åðå∂ ¥æ π∏≥ðàææ»Ω ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñºàµàå¿ ñ¥îπ øîºæîΩîƒπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 117
1. ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿
øî∂à¿… ¥ î¿ñ¿à¥ª¡, ªî¿îðàà øðπæπΩàå¿ñà πºπ ºîæÃå¿ñà ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
50
2. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿
øðπæÿ… ðå≈åæπå î≥ î¿ñ¿à¥ªå ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà Ωî∑å¿ ¥»ðà∏π¿… æå∂î¥åðπå ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. ¶îñ¿àæåæπå î æå∂î¥åðππ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ øðπæπΩàå¿ñà ≥≈πæñ¿¥îΩ µîºîñî¥ î¿
î≥∆åµî ƒπñºà ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω».
¶îñºå ¥»ðà∑åæπà üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ωî∫ æå∂î¥åðπÃ
¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¶ðå∏π∂åæ¿
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥øðà¥å î≥«Ã¥π¿… î≥ î¿ñ¿à¥ªå
¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ºπ≥î æå ñàñπ¿…ñà ñ ðå≈åæπåΩ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω».  ñº¡ƒàå åñºπ üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ¥ ¿åƒåæπå ¿ðåõ ΩåñÃ√å¥ øîðæî ¥»ðà∏π¿ æå∂î¥åðπå ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥«Ã¥ºÃå¿ î≥ î¿ñ¿à¥ªå ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à ºπ≥î
ðàñø¡ñªàå¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææ¡À †¡Ω¡.
4. ¶ðå∂ñå∂à¿åº… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ωî∑å¿ øîñ¿à¥π¿… øåðå∂ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ωî∫ ¥îøðîñ î ∂î¥åðππ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥¡ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ. Åñºπ üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà ¥ ∂î¥åðππ
à∏»¥àå¿, ¶ðå∏π∂åæ¿ ¥ ¿åƒåæπå ñåΩπ ∂æå∫ øðπæπΩàå¿ ðå≈åæπå î≥ î¿ñ¿à¥ªå ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ πºπ î ðîñø¡ñªå üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
†¡Ω» π æà∏æàƒåæππ æõ ¥»≥îðî¥.
5.  ñº¡ƒàå î¿ñ¿à¥ªπ πºπ ñºî∑åæπà øîºæîΩîƒπ∫
¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî øîð¡ƒåæπÀ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðî∂îº∑àå¿
∂å∫ñ¿¥î¥à¿… ∂î ñ¬îðΩπðî¥àæπà æî¥îµî ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
ü•ÀÂÀ 7
Ñ߆ÅûÍÀ≤ •ÀÑÒØ
Ñ¿à¿…Ã 118
1. ¶ðà¥îñ¡∂πå ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà ¿îº…ªî ñ¡∂îΩ.
51
2. Ñ¡∂å≥æàà ¥ºàñ¿… îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà øîñðå∂ñ¿¥îΩ ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî, µðà∑∂àæñªîµî, à∂Ωπæπñ¿ðà¿π¥æîµî π ¡µîºî¥æîµî ñ¡∂îøðîπ∏¥î∂ñ¿¥à.
3. Ñ¡∂å≥æàà ñπñ¿åΩà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¡ñ¿àæॺπ¥àå¿ñà Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
π ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ. Ñî∏∂àæπå ƒðå∏¥»ƒà∫æ»õ ñ¡∂î¥ æå ∂îø¡ñªàå¿ñÃ.
Ñ¿à¿…Ã 119
Ñ¡∂…ÃΩπ Ω¿ ≥»¿… µðà∑∂àæå Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ∂îñ¿πµ≈πå 25 ºå¿, πΩåÀ∆πå ¥»ñ≈åå Àðπ∂πƒåñªîå î≥ðà∏î¥àæπå π ñ¿à∑ ðà≥î¿» øî Àðπ∂πƒåñªî∫
øðî¬åññππ æå Ωåæåå øÿπ ºå¿. ®å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ
Ω¿ ≥»¿… ¡ñ¿àæåæ» ∂îøîºæπ¿åº…æ»å ¿ðå≥î¥àæπÃ
ª ñ¡∂…ÃΩ ñ¡∂î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Ñ¿à¿…Ã 120
1. Ñ¡∂…π æå∏à¥πñπΩ» π øî∂ƒπæÃÀ¿ñà ¿îº…ªî
Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æîΩ¡ ∏àªîæ¡.
2. Ñ¡∂, ¡ñ¿àæî¥π¥ øðπ ðàññΩî¿ðåæππ ∂åºà æåñîî¿¥å¿ñ¿¥πå àª¿à µîñ¡∂àðñ¿¥åææîµî πºπ πæîµî îðµàæà
∏àªîæ¡, øðπæπΩàå¿ ðå≈åæπå ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 121
1. Ñ¡∂…π æåñΩåæÃåΩ».
2. ¶îºæîΩîƒπà ñ¡∂…π Ω¿ ≥»¿… øðåªðà∆åæ»
πºπ øðπîñ¿àæåæ» æå πæàƒå ªàª ¥ øîðÃ∂ªå π øî
îñæî¥àæπÃΩ, ¡ñ¿àæåææ»Ω ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 122
1. Ñ¡∂…π æåøðπªîñæî¥åææ».
2. Ñ¡∂…à æå Ωî∑å¿ ≥»¿… øðπ¥ºåƒåæ ª ¡µîºî¥æî∫
î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿π πæàƒå ªàª ¥ øîðÃ∂ªå, îøðå∂åºÃåΩîΩ
¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
52
Ñ¿à¿…Ã 123
1. Ðà∏≥πðà¿åº…ñ¿¥î ∂åº ¥î ¥ñåõ ñ¡∂àõ ð»¿îå.
Ѻ¡≈àæπå ∂åºà ¥ ∏àªð»¿îΩ ∏àñå∂àæππ ∂îø¡ñªàå¿ñà ¥
ñº¡ƒàÃõ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
2. ¢àîƒæîå ðà∏≥πðà¿åº…ñ¿¥î ¡µîºî¥æ»õ ∂åº ¥
ñ¡∂àõ æå ∂îø¡ñªàå¿ñÃ, ªðîΩå ñº¡ƒàå¥, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
3. Ñ¡∂îøðîπ∏¥î∂ñ¿¥î îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà æà îñæî¥å
ñîñ¿Ã∏à¿åº…æîñ¿π π ðà¥æîøðà¥πà ñ¿îðîæ.
4.  ñº¡ƒàÃõ, øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω
∏àªîæîΩ, ñ¡∂îøðîπ∏¥î∂ñ¿¥î îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà ñ ¡ƒàñ¿πåΩ øðπñÃ∑æ»õ ∏àñå∂à¿åºå∫.
Ñ¿à¿…Ã 124
®πæàæñπðî¥àæπå ñ¡∂î¥ øðîπ∏¥î∂π¿ñà ¿îº…ªî π∏
¬å∂åð຅æîµî ≥À∂∑å¿à π ∂îº∑æî î≥åñøåƒπ¥à¿… ¥î∏Ωî∑æîñ¿… øîºæîµî π æå∏à¥πñπΩîµî îñ¡∆åñ¿¥ºåæπÃ
øðà¥îñ¡∂πà ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
Ñ¿à¿…Ã 125
1. Êîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñîñ¿îπ¿ π∏ 19 ñ¡∂å∫.
2. Êîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî ∏àøðîñàΩ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ, üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω»,
î∂æî∫ øÿî∫ ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ πºπ ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Âåðõî¥æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π »ñ≈åµî Àð≥π¿ðà∑æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ, îðµàæî¥ ∏àªîæî∂à¿åº…æî∫ π πñøîºæπ¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
ðà∏ðå≈àå¿ ∂åºà î ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ:
à) ¬å∂åð຅æ»õ ∏àªîæî¥, æîðΩà¿π¥æ»õ િî¥
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ, üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
≥) ªîæñ¿π¿¡√π∫ ðåñø¡≥ºπª, ¡ñ¿à¥î¥, à ¿àª∑å ∏àªîæî¥ π πæ»õ æîðΩà¿π¥æ»õ àª¿î¥ ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫53
ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, π∏∂àææ»õ øî ¥îøðîñàΩ, î¿æîñÃ∆πΩñà ª ¥å∂åæπÀ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ñî¥Ωåñ¿æîΩ¡ ¥å∂åæπÀ îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæî¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) ∂îµî¥îðî¥ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
∂îµî¥îðî¥ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π
ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
µ) æå ¥ñ¿¡øπ¥≈πõ ¥ ñ㧭 Ωå∑∂¡æàðî∂æ»õ ∂îµî¥îðî¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. Êîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ðà∏ðå≈àå¿ ñøîð» î ªîΩøå¿åæ√ππ:
à) Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ωπ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π;
≥) Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫
¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ;
¥) Ωå∑∂¡ ¥»ñ≈πΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»Ωπ îðµàæàΩπ
ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
4. Êîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî ∑àºî≥àΩ æà æàð¡≈åæπå ªîæñ¿π¿¡√πîææ»õ
øðॠπ ñ¥î≥î∂ µðà∑∂àæ π øî ∏àøðîñàΩ ñ¡∂î¥ øðî¥åðÃå¿ ªîæñ¿π¿¡√πîææîñ¿… ∏àªîæà, øðπΩåæåææîµî πºπ
øî∂ºå∑à∆åµî øðπΩåæåæπÀ ¥ ªîæªðå¿æîΩ ∂åºå, ¥ øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
5. Êîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî ∏àøðîñàΩ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ, üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω»,
¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, îðµàæî¥ ∏àªîæî∂à¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ∂àå¿ ¿îºªî¥àæπå Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ.
6. Àª¿» πºπ πõ î¿∂庅æ»å øîºî∑åæπÃ, øðπ∏æàææ»å æåªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ωπ, ¡¿ðàƒπ¥àÀ¿ ñπº¡; æå ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆πå Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
Ωå∑∂¡æàðî∂æ»å ∂îµî¥îð» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå
øî∂ºå∑à¿ ¥¥å∂åæπÀ ¥ ∂å∫ñ¿¥πå π øðπΩåæåæπÀ.
54
7. Êîæñ¿π¿¡√πîææ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî ∏àøðîñ¡ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ ∂àå¿ ∏઺Àƒåæπå
î ñî≥ºÀ∂åæππ ¡ñ¿àæåææîµî øîðÃ∂ªà ¥»∂¥π∑åæπÃ
î≥¥πæåæπà ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ π∏Ωåæå πºπ ñî¥åð≈åæππ πæîµî ¿Ã∑ªîµî øðåñ¿¡øºåæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 126
Âåðõî¥æ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñà ¥»ñ≈πΩ ñ¡∂å≥æ»Ω îðµàæîΩ øî µðà∑∂àæñªπΩ, ¡µîºî¥æ»Ω, à∂Ωπæπñ¿ðà¿π¥æ»Ω π πæ»Ω ∂åºàΩ, øî∂ñ¡∂æ»Ω ñ¡∂àΩ î≥∆å∫ Àðπñ∂πª√ππ, îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ¥ øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ øðî√åññ¡àº…æ»õ
¬îðΩàõ ñ¡∂å≥æ»∫ æà∂∏îð ∏à πõ ∂åÿ庅æîñ¿…À π ∂àå¿
ðà∏«Ãñæåæπà øî ¥îøðîñàΩ ñ¡∂å≥æî∫ øðિπªπ.
Ñ¿à¿…Ã 127
»ñ≈π∫ Àð≥π¿ðà∑æ»∫ Ñ¡∂ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ã¥ºÃå¿ñà ¥»ñ≈πΩ ñ¡∂å≥æ»Ω îðµàæîΩ øî ðà∏ðå≈åæπÀ ªîæîΩπƒåñªπõ ñøîðî¥ π πæ»õ ∂åº, ðàññΩà¿ðπ¥àåΩ»õ àð≥π¿ðà∑æ»Ωπ ñ¡∂àΩπ, îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ¥ øðå∂¡ñΩî¿ðåææ»õ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ øðî√åññ¡àº…æ»õ
¬îðΩàõ ñ¡∂å≥æ»∫ æà∂∏îð ∏à πõ ∂åÿ庅æîñ¿…À π ∂àå¿
ðà∏«Ãñæåæπà øî ¥îøðîñàΩ ñ¡∂å≥æî∫ øðિπªπ.
Ñ¿à¿…Ã 128
1. Ñ¡∂…π Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ, Âåðõî¥æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, »ñ≈åµî Àð≥π¿ðà∑æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàÀ¿ñà Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ øî øðå∂ñ¿à¥ºåæπÀ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. Ñ¡∂…π ∂ð¡µπõ ¬å∂åð຅æ»õ ñ¡∂î¥ æà∏æàƒàÀ¿ñà ¶ðå∏π∂åæ¿îΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ øîðÃ∂ªå,
¡ñ¿àæåææîΩ ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
3. ¶îºæîΩîƒπÃ, øîðÃ∂îª î≥ðà∏î¥àæπà π ∂åÿ庅æîñ¿π Êîæñ¿π¿¡√πîææîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Âåðõî¥æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, »ñ≈åµî Àð≥π¿ðà∑æîµî Ñ¡∂à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π
πæ»õ ¬å∂åð຅æ»õ ñ¡∂î¥ ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ.
55
Ñ¿à¿…Ã 129
1. ¶ððà¿¡ðà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñîñ¿à¥ºÃå¿ å∂πæ¡À √åæ¿ðàºπ∏î¥àææ¡À ñπñ¿åΩ¡ ñ øî∂ƒπæåæπåΩ æπ∑åñ¿îÃ∆πõ øððîðî¥ ¥»≈åñ¿îÃ∆πΩ π üåæåð຅æîΩ¡ øððîð¡ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. üåæåð຅æ»∫ øððîð Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàå¿ñà æà ∂îº∑æîñ¿… π îñ¥î≥î∑∂àå¿ñà î¿
∂îº∑æîñ¿π Ñî¥å¿îΩ ®å∂åðà√ππ øî øðå∂ñ¿à¥ºåæπÀ
¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶ððîð» ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æà∏æàƒàÀ¿ñà üåæåð຅æ»Ω øððîðîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî ñàñî¥àæπÀ ñ åå ñ¡≥«åª¿àΩπ.
4. £æ»å øððîð» æà∏æàƒàÀ¿ñà üåæåð຅æ»Ω
øððîðîΩ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
5. ¶îºæîΩîƒπÃ, îðµàæπ∏à√πà π øîðÃ∂îª ∂åÿ庅æîñ¿π øððà¿¡ð» Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îøðå∂åºÃÀ¿ñà ¬å∂åð຅æ»Ω ∏àªîæîΩ.
ü•ÀÂÀ 8
ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎ߶ÐÀ•ÅÍ£Å
Ñ¿à¿…Ã 130
1. Ìåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ î≥åñøåƒπ¥àå¿ ñàΩîñ¿îÿ庅æîå ðå≈åæπå æàñåºåæπåΩ ¥îøðîñî¥ Ωåñ¿æîµî ∏æàƒåæπÃ, ¥ºà∂åæπå,
ø∏î¥àæπå π ðàñøîðÃ∑åæπå Ω¡æπ√πø຅æî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿…À.
2. Ìåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñÃ
µðà∑∂àæàΩπ ø¡¿åΩ ðå¬åðåæ∂¡Ωà, ¥»≥îðî¥, ∂ð¡µπõ
¬îðΩ øðÃΩîµî ¥îºåπ∏«Ã¥ºåæπÃ, ƒåðå∏ ¥»≥îðæ»å π
∂ð¡µπå îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ.
Ñ¿à¿…Ã 131
1. Ìåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà ¥
µîðî∂ñªπõ, ñ庅ñªπõ øîñåºåæπÃõ π æà ∂ð¡µπõ ¿åððπ¿îðπÃõ ñ ¡ƒå¿îΩ πñ¿îðπƒåñªπõ π πæ»õ Ωåñ¿æ»õ ¿ðà56
∂π√π∫. ѿ𡪿¡ðà îðµàæî¥ Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπÃ
îøðå∂åºÃå¿ñà æàñåºåæπåΩ ñàΩîñ¿îÿ庅æî.
2. £∏Ωåæåæπå µðàæπ√ ¿åððπ¿îðπ∫, ¥ ªî¿îð»õ
îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ñà Ωåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå, ∂îø¡ñªàå¿ñà ñ ¡ƒå¿îΩ Ωæåæπà æàñåºåæπà ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆πõ ¿åððπ¿îðπ∫.
Ñ¿à¿…Ã 132
1. Îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπà ñàΩîñ¿îÿ庅æî ¡øðॺÃÀ¿ Ω¡æπ√πø຅æî∫ ñî≥ñ¿¥åææîñ¿…À,
¬îðΩπð¡À¿, ¡¿¥åð∑∂àÀ¿ π πñøîºæÃÀ¿ Ωåñ¿æ»∫ ≥À∂∑å¿, ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ¿ Ωåñ¿æ»å æàºîµπ π ñ≥îð», îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ îõðàæ¡ î≥∆åñ¿¥åææîµî øîðÃ∂ªà, à ¿àª∑å
ðå≈àÀ¿ πæ»å ¥îøðîñ» Ωåñ¿æîµî ∏æàƒåæπÃ.
2. Îðµàæ» Ωåñ¿æîµî ñàΩî¡øðॺåæπà Ω¿ æà∂åºÃ¿…ñà ∏àªîæîΩ î¿∂庅æ»Ωπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææ»Ωπ
øîºæîΩîƒπÃΩπ ñ øåðå∂àƒå∫ æåî≥õî∂πΩ»õ ∂ºÃ πõ îñ¡∆åñ¿¥ºåæπà Ωà¿åðπ຅æ»õ π ¬πæàæñõ ñðå∂ñ¿¥.
Ðåàºπ∏à√πà øåðå∂àææ»õ øîºæîΩîƒπ∫ øî∂ªîæ¿ðæà
µîñ¡∂àðñ¿¥¡.
Ñ¿à¿…Ã 133
Ìåñ¿æîå ñàΩî¡øðॺåæπå ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ µàðàæ¿πð¡å¿ñà øðà¥îΩ æà ñ¡∂å≥æ¡À ∏à∆π¿¡, æà
ªîΩøåæñà√πÀ ∂îøîºæπ¿åº…æ»õ ðàñõî∂î¥, ¥î∏æπª≈πõ ¥
ðå∏¡º…¿à¿å ðå≈åæπ∫, øðπæÿ»õ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π, ∏àøðå¿îΩ æà îµðàæπƒåæπå øðॠΩåñ¿æîµî
ñàΩî¡øðॺåæπÃ, ¡ñ¿àæåææ»õ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π ¬å∂åð຅æ»Ωπ ∏àªîæàΩπ.
ü•ÀÂÀ 9
ÊÎÍÑÒ£Òß©£ÎÍÍÆÅ ¶Î¶ÐÀÂÊ£
£ ¶ÅÐÅÑÌÎÒÐ ÊÎÍÑÒ£Òß©££
Ñ¿à¿…Ã 134
¶ðå∂ºî∑åæπà î øîøð४àõ π øåðåñΩî¿ðå øîºî∑åæπ∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ Ω¿
57
¥æîñπ¿… ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, Ñî¥å¿
®å∂åðà√ππ, üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà, ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ∏àªîæî∂à¿åº…æ»å (øðå∂ñ¿à¥π¿åº…æ»å) îðµàæ» ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, à ¿àª∑å µð¡øøà ƒπñºåææîñ¿…À æå Ωåæåå î∂æî∫
øÿî∫ ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ πºπ ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω».
Ñ¿à¿…Ã 135
1. ¶îºî∑åæπà µºà¥ 1, 2 π 9 Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå Ω¿ ≥»¿… øåðåñΩî¿ðåæ»
®å∂åð຅æ»Ω Ñî≥ðàæπåΩ.
2. Åñºπ øðå∂ºî∑åæπå î øåðåñΩî¿ðå øîºî∑åæπ∫
µºà¥ 1, 2 π 9 Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
≥¡∂å¿ øî∂∂åð∑àæî ¿ðåΩà øÿ»Ωπ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî
ƒπñºà ƒºåæî¥ Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ π ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω», ¿î ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ ¬å∂åð຅æ»Ω ªîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω ∏àªîæîΩ ñî∏»¥àå¿ñà Êîæñ¿π¿¡√πîææîå Ñî≥ðàæπå.
3. Êîæñ¿π¿¡√πîææîå Ñî≥ðàæπå ºπ≥î øî∂¿¥åð∑∂àå¿ æåπ∏Ωåææîñ¿… Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ºπ≥î ðà∏ðà≥à¿»¥àå¿ øðî媿 æî¥î∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ªî¿îð»∫ øðπæπΩàå¿ñÃ
Êîæñ¿π¿¡√πîææ»Ω Ñî≥ðàæπåΩ ∂¥¡Ωà ¿ðå¿ÃΩπ µîºîñî¥ î¿ î≥∆åµî ƒπñºà åµî ƒºåæî¥ πºπ ¥»æîñπ¿ñà æà
¥ñåæàðî∂æîå µîºîñî¥àæπå. ¶ðπ øðî¥å∂åæππ ¥ñåæàðî∂æîµî µîºîñî¥àæπà Êîæñ¿π¿¡√πà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñƒπ¿àå¿ñà øðπæÿî∫, åñºπ ∏à æåå øðîµîºîñî¥àºî ≥îºåå øîºî¥πæ» π∏≥πðà¿åºå∫, øðπæÃ¥≈πõ
¡ƒàñ¿πå ¥ µîºîñî¥àæππ, øðπ ¡ñºî¥ππ, ƒ¿î ¥ æåΩ øðπæÃºî ¡ƒàñ¿πå ≥îºåå øîºî¥πæ» π∏≥πðà¿åºå∫.
Ñ¿à¿…Ã 136
¶îøðà¥ªπ ª µºà¥àΩ 3”8 Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øðπæπΩàÀ¿ñà ¥ øîðÃ∂ªå, øðå∂¡ñΩî¿ðåææîΩ ∂ºÃ øðπæÿπà ¬å∂åð຅æîµî ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ∏àªîæà, π ¥ñ¿¡øàÀ¿ ¥ ñ㧭 øîñºå πõ î∂î≥ðåæπÃ
îðµàæàΩπ ∏àªîæî∂à¿åº…æî∫ ¥ºàñ¿π æå Ωåæåå ƒåΩ ∂¥¡õ
¿ðå¿å∫ ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
58
Ñ¿à¿…Ã 137
1. £∏Ωåæåæπà ¥ ñ¿à¿…À 65 Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, îøðå∂åºÃÀ∆¡À ñîñ¿à¥ Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ, ¥æîñÿñà æà îñæî¥àæππ ¬å∂åð຅æîµî
ªîæñ¿π¿¡√πîææîµî ∏àªîæà î øðπæÿππ ¥ Ðîññπ∫ñª¡À
®å∂åðà√πÀ π î≥ðà∏î¥àæππ ¥ åå ñîñ¿à¥å æî¥îµî ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, î≥ π∏Ωåæåæππ ªîæñ¿π¿¡√πîææî-øðà¥î¥îµî ñ¿à¿¡ñà ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫
®å∂åðà√ππ.
2.  ñº¡ƒàå π∏Ωåæåæπà æàπΩåæî¥àæπà ðåñø¡≥ºπªπ, ªðàÃ, î≥ºàñ¿π, µîðî∂à ¬å∂åð຅æîµî ∏æàƒåæπÃ,
ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæîµî îªð¡µà æî¥îå æàπΩåæî¥àæπå ñ¡≥«åª¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øî∂ºå∑π¿ ¥ªºÀƒåæπÀ ¥ ñ¿à¿…À 65 Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
ÐÀ¢†Å• ÂÒÎÐΧ
¢àªºÀƒπ¿åº…æ»å π øåðåõî∂æ»å øîºî∑åæπÃ
1. Êîæñ¿π¿¡√πà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ñ¿¡øàå¿ ¥ ñ㧭 ñî ∂æà î¬π√π຅æîµî åå îø¡≥ºπªî¥àæπà øî
ðå∏¡º…¿à¿àΩ ¥ñåæàðî∂æîµî µîºîñî¥àæπÃ.
†åæ… ¥ñåæàðî∂æîµî µîºîñî¥àæπà 12 ∂åªà≥ðÃ
1993 µ. ñƒπ¿àå¿ñà ∂æåΩ øðπæÿπà Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
Î∂æî¥ðåΩåææî øðåªðà∆àå¿ñà ∂å∫ñ¿¥πå Êîæñ¿π¿¡√ππ (Îñæî¥æîµî ¢àªîæà) Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ” Ðîññππ, øðπæÿî∫ 12 àøðåºÃ 1978 µî∂à, ñ øîñºå∂¡À∆πΩπ π∏ΩåæåæπÃΩπ π ∂îøîºæåæπÃΩπ.
 ñº¡ƒàå æåñîî¿¥å¿ñ¿¥πà øîºî∑åæπÃΩ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ øîºî∑åæπ∫ ®å∂åðà¿π¥æîµî ∂îµî¥îðà ” †îµî¥îðà î ðà∏µðàæπƒåæππ øðå∂Ωå¿î¥ ¥å∂åæπà π øîºæîΩîƒπ∫ Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ωπ
îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡¥åðåææ»õ ðåñø¡≥ºπª ¥ ñîñ¿à¥å Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ,
†îµî¥îðà î ðà∏µðàæπƒåæππ øðå∂Ωå¿î¥ ¥å∂åæπà π øîºæîΩîƒπ∫ Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ωπ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ
µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ªðàå¥, î≥ºàñ¿å∫, µîðî∂î¥
Ìîñª¥» π Ñà檿-¶å¿åð≥¡ðµà Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, †îµî¥îðà î ðà∏µðàæπƒåæππ øðå∂Ωå¿î¥ ¥å∂åæπà π
øîºæîΩîƒπ∫ Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ωπ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ
µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ॿîæîΩæî∫ î≥ºàñ¿π, ॿîæîΩæ»õ îªð¡µî¥ ¥ ñîñ¿à¥å Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, à
60
¿àª∑å ∂ð¡µπõ ∂îµî¥îðî¥ Ωå∑∂¡ ¬å∂åð຅æ»Ωπ îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ π îðµàæàΩπ µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ∂îµî¥îðî¥ Ωå∑∂¡ îðµàæàΩπ
µîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ ¥ºàñ¿π ñ¡≥«åª¿î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ” ∂å∫ñ¿¥¡À¿ øîºî∑åæπà Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
2. ¢àªîæ» π ∂ð¡µπå øðà¥î¥»å િ», ∂å∫ñ¿¥î¥à¥≈πå æà ¿åððπ¿îðππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ∂î ¥ñ¿¡øºåæπà ¥ ñ㧭 æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ, øðπΩåæÃÀ¿ñÃ
¥ ƒàñ¿π, æå øðî¿π¥îðåƒà∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
3. ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, π∏≥ðàææ»∫ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ Êîæñ¿π¿¡√πå∫ (Îñæî¥æ»Ω ¢àªîæîΩ) Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ” Ðîññππ, ñî ∂æÃ
¥ñ¿¡øºåæπà ¥ ñ㧭 æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃå¿ ¡ñ¿àæåææ»å åÀ øîºæîΩîƒπà ∂î πñ¿åƒåæπÃ
ñðîªà, æà ªî¿îð»∫ îæ ≥»º π∏≥ðàæ.
4. Ñî¥å¿ Ìπæπñ¿ðî¥ ” ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñî ∂æà ¥ñ¿¡øºåæπà ¥ ñ㧭 æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ øðπî≥ðå¿àå¿ øðà¥à, î≥Ã∏àææîñ¿π π
î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿… ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, ¡ñ¿àæåææ»å Êîæñ¿π¿¡√πå∫ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ, π ¥øðå∂… πΩåæ¡å¿ñà ” ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥î Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
5. Ñ¡∂» ¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿
øðà¥îñ¡∂πå ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥ππ ñ πõ øîºæîΩîƒπÃΩπ, ¡ñ¿àæåææ»Ωπ æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√πå∫.
¶îñºå ¥ñ¿¡øºåæπà ¥ ñ㧭 Êîæñ¿π¿¡√ππ ñ¡∂…π
¥ñåõ ñ¡∂î¥ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ñîõðàæÃÀ¿ ñ¥îπ
øîºæîΩîƒπà ∂î πñ¿åƒåæπà ñðîªà, æà ªî¿îð»∫ îæπ
≥»ºπ π∏≥ðàæ». Âàªàæ¿æ»å ∂îº∑æîñ¿π ∏àΩå∆àÀ¿ñà ¥
øîðÃ∂ªå, ¡ñ¿àæåææîΩ æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√πå∫.
6. Âøðå∂… ∂î ¥¥å∂åæπà ¥ ∂å∫ñ¿¥πå ¬å∂åð຅æîµî
∏àªîæà, ¡ñ¿àæॺπ¥àÀ∆åµî øîðÃ∂îª ðàññΩî¿ðåæπÃ
∂åº ñ¡∂îΩ ñ ¡ƒàñ¿πåΩ øðπñÃ∑æ»õ ∏àñå∂à¿åºå∫, ñîõðàæÃå¿ñà øðå∑æπ∫ øîðÃ∂îª ñ¡∂å≥æîµî ðàññΩî¿ðåæπÃ
ñîî¿¥å¿ñ¿¥¡À∆πõ ∂åº.
†î øðπ¥å∂åæπà ¡µîºî¥æî-øðî√åññ¡àº…æîµî ∏àªîæî∂à¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ ¥ ñîî¿¥å¿ñ¿¥πå
61
ñ øîºî∑åæπÃΩπ æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ ñîõðàæÃå¿ñà øðå∑æπ∫ øîðÃ∂îª àðåñ¿à, ñî∂åð∑àæπà øî∂ ñ¿ðà∑å∫ π ∏à∂åð∑àæπà ºπ√, øî∂î∏ðå¥àåΩ»õ ¥ ñî¥åð≈åæππ
øðåñ¿¡øºåæπÃ.
7. Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ øåð¥îµî ñî∏»¥à π üîñ¡∂àðñ¿¥åææàà †¡Ωà øåð¥îµî ñî∏»¥à π∏≥πðàÀ¿ñà ñðîªîΩ
æà ∂¥à µî∂à.
8. Ñî¥å¿ ®å∂åðà√ππ æà ñ¥îå øåð¥îå ∏àñå∂àæπå
ñî≥πðàå¿ñà æà ¿ðπ∂√à¿»∫ ∂åæ… øîñºå π∏≥ðàæπÃ. ¶åð¥îå ∏àñå∂àæπå Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ ð»¥àå¿ ¶ðå∏π∂åæ¿ Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ.
9. †åø¡¿à¿ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» øåð¥îµî ñî∏»¥à Ωî∑å¿ î∂æî¥ðåΩåææî Ã¥ºÃ¿…ñà ƒºåæîΩ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ. Íà ∂åø¡¿à¿î¥ üîñ¡∂àðñ¿¥åææî∫ †¡Ω» ” ƒºåæî¥ ¶ðà¥π¿åº…ñ¿¥à
Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ æå ðàñøðîñ¿ðàæÃÀ¿ñà øîºî∑åæπà æàñ¿îÃ∆å∫ Êîæñ¿π¿¡√ππ î æåøðπªîñæî¥åææîñ¿π ∂åø¡¿à¿î¥ ¥ ƒàñ¿π î¿¥å¿ñ¿¥åææîñ¿π ∏à ∂å∫ñ¿¥πà (πºπ ≥å∏∂å∫ñ¿¥πå), ñ¥Ã∏àææ»å ñ ¥»øîºæåæπåΩ
ñº¡∑å≥æ»õ î≥Ã∏àææîñ¿å∫.
†åø¡¿à¿» Ñî¥å¿à ®å∂åðà√ππ øåð¥îµî ñî∏»¥à
îñ¡∆åñ¿¥ºÃÀ¿ ñ¥îπ øîºæîΩîƒπà æà æåøîñ¿îÃææî∫
îñæî¥å.
ÑΆÅаÀÍ£Å
ÐÀ¢†Å• ¶ÅÐÂƧ
ü•ÀÂÀ 1. ÎÑÍÎÂÆ ÊÎÍÑÒ£Òß©£ÎÍÍÎüÎ ÑÒÐÎ≤ . .
4
ü•ÀÂÀ 2. ¶ÐÀÂÀ £ ÑÂÎû렮 ™Å•ÎÂÅÊÀ
£ üÐÀ°†ÀÍ£ÍÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
ü•ÀÂÀ 3. ®Å†ÅÐÀÒ£ÂÍÎÅ ßÑÒÐΧÑÒÂÎ . . . . . . . . . .
23
ü•ÀÂÀ 4. ¶ÐÅ¢£†ÅÍÒ ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ ®Å†ÅÐÀ©££ . .
33
ü•ÀÂÀ 5. ®Å†ÅÐÀ•ØÍÎÅ ÑÎûÐÀͣŠ. . . . . . . . . . . . .
40
ü•ÀÂÀ 6. ¶ÐÀ£ÒÅ•ØÑÒÂÎ ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ
®Å†ÅÐÀ©££ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
ü•ÀÂÀ 7. Ñ߆ÅûÍÀ≤ •ÀÑÒØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
ü•ÀÂÀ 8. ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎ߶ÐÀ•ÅͣŠ. . . . . . . . . .
56
ü•ÀÂÀ 9. ÊÎÍÑÒ£Òß©£ÎÍÍÆÅ ¶Î¶ÐÀÂÊ£
£ ¶ÅÐÅÑÌÎÒÐ ÊÎÍÑÒ£Òß©££ . . . . . . . . .
57
ÐÀ¢†Å• ÂÒÎÐΧ
¢àªºÀƒπ¿åº…æ»å π øåðåõî∂æ»å øîºî∑åæπà . . . . . . . . . .
60
ÊÎÍÑÒ£Òß©£≤
ÐÎÑÑ£§ÑÊΧ ®Å†ÅÐÀ©££
άπ√π຅æîå π∏∂àæπå
¶î∂øπñàæî ¥ øåƒà¿… 05.10.2005 µ.
®îðΩà¿ 84x1081/32. ¶åƒà¿… î¬ñå¿æàÃ. û¡Ωàµà î¬ñå¿æàÃ.
üàðæπ¿¡ðà Òà∫Ωñ. ßñº. øåƒ. º. 3,36. ߃.-π∏∂. º. 2,50.
Òπðà∑ 2000 ª∏. ¢àªà∏ ó 1796
üß π∏∂à¿åº…ñ¿¥î ä±ðπ∂πƒåñªàà ºπ¿åðà¿¡ðàô
À∂Ωπæπñ¿ðà√ππ ¶ðå∏π∂åæ¿à Ðîññπ∫ñªî∫ ®å∂åðà√ππ
121069, Ìîñª¥à, ¡º. Ìàºàà Íπªπ¿ñªàÃ, 14
E-mail: Yurizdat@gov.ru
Internet: www.jurizdat.ru
οøåƒà¿àæî ¥ ®ü߶ ä£∏∂à¿åº…ñ¿¥î π ¿πøîµðà¬πÃ
µà∏å¿» äÊðàñæàà ∏¥å∏∂àô
123007, µ. Ìîñª¥à, Õîðî≈å¥ñªîå ≈îññå, ∂. 38
Автор
Антон
Документ
Категория
Законы, постановления
Просмотров
275
Размер файла
774 Кб
Теги
Конституция
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа