close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Добрият дизайн е невидим

код для вставкиСкачать
» Увод
» Контекст и идентификация на проблема
» Обект и Предмет
» Хипотеза
» Цели и задачи
» Литературен обзор
» Основни понятия: дефиниране и характеристики на ЕДМ
» Методи на изследване
Университети
Електронно обучение
• Online (Дистанционно)
• Blended (Смесено)
Материали за електронно
обучение
• електронни дидактически материали
• Разработването на електронни
дидактически материали
(педагогическата ползваемост)
• Доколко педагогическата ползваемост е фактор в
усвояването на съдържанието
• Съобразяването с теориите за учене, визуалния дизайна
и ползваемостта при разработване на ЕДМ е значителен
фактор и спомагат за по-ефективното усвояване на
учебното съдържание
• Да изясни същността на педагогическата
ползваемост на ЕДМ за ЧЕО, като разработи
концептуална рамка
• Проучване на литературата
• Разработване на рубрики
• Изработване на е-материали за ЧЕО по АЕ според
рубриките и пилотиране
• Експеримент ползваемост
Кое и Какво е ЕДМ
“всеки дигитален ресурс, който може да бъде многократно
използван за обучение в друг контекст, за друга задача и
дейност, в комбинация с други ОбО” Wiley (2000)
•Единичен
•Комбиниран-неизменяем
•Комбиниран-изменяем
•Динамично-презентационен
•Динамично-обучителен
Кое и Какво е ЕДМ
дидактизиран и контекстуализиран
сегмент цифрово съдържание от един или повече електронни
ресурса, което илюстрира, демонстрира или комуникира заложената в
него идея, концепция и/или правило, ползвайки 1 или мулти медия
(комбинация от текст, изображение, анимация, аудио и/или видео,
препратка към друг ресурс) и функционира като средство за постигане
на определена цел на обучението с конкретни обучаеми в определен
контекст.
Теории за учене
Визуален дизайн
Ползваемост
дидактизиране и контекстуализиране
Обучителен обект
Обект на познание
Информационен обект
Теории за учене
Ползваемост
Визуален
дизайн
•
•
•
•
•
•
Педагогически дизайн
Целеполагане
Бихевиористичен поглед
Когнитивистки поглед
(Социално) конструктивистки поглед
Социално конструкционистки поглед
Информационна
архитектура
Важното първо,
голямо, ...
Графично
оформление
разположение на
елементите, бяло
пространство,
шрифт, цвят ...
‘Арт’
художествено и
естетическо
оформление
Обща
Технологична
error-free
Потребителски
experience
Педагогическа
Learner
experience
Learner
learning
Теории за учене
• Info Processing
• Chunking
• Dual coding
• Cognitive fit
• Sequencing and
scenarios
• Cognitive load
• Elaboration
• Cognitive flexibility
• Situated learning
• Engagement
Визуален дизайн
• Визулната
организация визуалния
контраст и
визуалната
йерархия,
• Разположение и
свободно
пространство
• Гъстота на текст
• Разнообразие на
шрифтове, размер
• Цветово
оформление
Ползваемост
• Достъпност
• Learnability
/memorability
• Потребителски
контрол
• Помощ
• Graphical layout
• Надежност
• Consistency
• Efficiency
• Натоварване на
паметта
• Грешки
• Ергономичност
Педагогическа
ползваемост
• Learner control
• Learner activity
• Goal orientation
• Приложимост
(автентичност)
• Добавена стойност
(ммедиа)
• Мотивация
• Valuation of
previous knowledge
• Обратнта в/ка
(user-PC диалог)
• Utility (if learners
learn from it)
• Грешки (езикови)
• Качествено изследване
• Евристичен подход
• Експеримент ползваемост
» Участници: Фокус групи – А1 англ. ез.
» Проследяване на погледа
• топлинни карти (Heat maps)
• последователност на погледа (Gaze sequence)
» Наблюдение
» Анкетиране
» Интервюиране
Приложения: Eye tracking
Приложения: Eye tracking
Приложения: Eye tracking
Приложения: Eye tracking
Приложения: Eye tracking
• http://youtu.be/ZdWUIFJ307o
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
4
Размер файла
757 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа