close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

код для вставкиСкачать
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ.
АТОМНО-ВОДОРОДНО ЗАВАРЯАНЕ.
ЕЛЕКТРО-ШЛАКОВО ЗАВАРЯВАНЕ.
ГАЗО-КИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ.
21
МТМ-II част
ТЕХНОЛОГИЯ
НА ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТНА ГАЗОВА СРЕДА
С НЕТОПЯЩ СЕ ЕЛЕКТРОД
ВИГ – заваряване
Нетопим волфрамов електрод и инертен газ - аргон
1,2 – вход аргон, 3-волфрамов
електрод, 4-добавъчен
метал,5-посока на образуване
на шева, 6-разтопен метал на
шева, 7заваръчен шев.
Схема на оборудване за заваряване с нетопящ се
електрод в среда от аргон
1-източник на ток, 2-шкаф за управление, 3-горелка за
заваряване, 4-електрическа дъга, 5-основен метал,
добавъчен метал, 7-бутилка за защитен газ, 8-редуцирвентил.
6-
ТЕХНОЛОГИЯ
НА ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТНА ГАЗОВА СРЕДА
С НЕТОПЯЩ СЕ ЕЛЕКТРОД
ВИГ – заваряване
волфрамов електрод и инертен газ
В зависимост от дебелината на изделието и вида на
съединението заваряването се извършва без (фиг.1)
или с допълнителен метал (фиг.2).
а)
б)
Фиг.1 Положение на
горелката без внасяне
на добавъчен метал
Фиг.2 ВИГ-заваряване с добавъчен метал
а) ляв метод, б) десен метод
ТЕХНОЛОГИЯ
НА ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТНА ГАЗОВА СРЕДА
С НЕТОПЯЩ СЕ ЕЛЕКТРОД
ВИГ – заваряване
волфрамов електрод и инертен газ
Аргоно-дъгово заваряване –
широко приложение в промишлеността.
ПРИЧИНИ:
Позволява заваряване на метал с дебелина 0,1-0,2 mm;
Пониженото налягане на дъгата позволява заваряване без
използване на допълнителна подложка;
Възможност за заваряване в различни пространствени
положения;
Аргонът, като инертен газ, обезпечава висококачествена
защита на стопения метал;
При заваряване на алуминиеви, магнезиеви и берилиеви сплави
не е необходимо използването на флюси;
Възможно е заваряването практически на всички метали и
сплави.
ТЕХНОЛОГИЯ
НА АТОМНО-ВОДОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ
ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ПРОЦЕСА
H2→2H - Q
2H →H2 + Q
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:
Заваряването се извършва с индиректна дъга,
която гори между два електрода от волфрам или
въглен;
Водородът защитава метала от влиянието на
атмосферата;
Водородът повишава температурата в мястото на
заваряване;
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:
Голяма скорост на заваряване;
Гладка и чиста повърхност на шева;
Много добри якостни качества на шева (особено
пластичност);
Възможност за заваряване на трудно-достъпни
места.
ЕЛЕКТРО-ШЛАКОВО ЗАВАРЯВАНЕ
ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Необходимата топлина се отделя не от
електрическа дъга, а в резултат на
Джауловия ефект, който се получава при
преминаване на електрически ток през
шлаковата вана.
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
Повишена производителност вследствие
на:
Непрекъснатост на процеса;
Повишаване на тока 1,5-2 пъти;
Намаляване разхода на електроден
метал;
Високо качество на метала на шева
поради отсъствие на шлакови включвания,
пори и пукнатини;
Понижаване разходите за заваряване
повече от 10 пъти.
1-детайл, който се заварява, 2-шлакова
вана, 3-охлаждащи накладки от мед,
4-заваръчна вана, 5-накрайнци,
осигуряващи ток, 6-електроди.
ГАЗО-КИСЛОРОСНО ЗАВАРЯВАНЕ
ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Топлината, необходима за стопяване на заваряваните краища и на
допълнителния метал
се получава от изгарянето на горивен газ в смес с кислород
посредством специална горелка
1-добавъчен материал, 7 и 6детайли, които се заваряват,
2горелка, 3-горивна смес, 4-газов
пламък, 5-заваръчен шев.
ГОРИВНИ ГАЗОВЕ,
които се използват най-често
Природен газ;
Пропан-бутан;
Ацетилен.
ГАЗ,
ОСИГУРЯВАЩ ГОРЕНЕТО
КИСЛОРОД
ГАЗО-КИСЛОРОСНО ЗАВАРЯВАНЕ
Съоръжения за газо-кислородно заваряване
РЕДУКЦИОННИ ВЕНТИЛИ – намаляват налягането на газа от
бутилката до необходимото работно налягане и поддържат
постоянно налягането на подавания в бутилката газ.
ЗАВАРЪЧНИ ГОРЕЛКИ – служат за образуване на горивна смес и
за изгарянето й по определен начин.
Инжекторни;
Смесителни.
Схема на инжекторна горелка
за ацетилен-кислородно
заваряване
1-горивна дюза, 2-газопровод, 3-гайка,
4-смесителна камера, 5-тръба, 6инжектор, 7-вентил за кислород, 8вентил за ацетилен, 9-ръкохватка, 10вход за кислород, 11- вход за ацетилен
ГАЗО-КИСЛОРОСНО ЗАВАРЯВАНЕ
Заваръчен пламък
СТРОЕЖ на заваръчния пламък
Условия за добър заваръчен пламък
Да притежава достатъчно висока
температура за бързо стопяване на
метала;
Да не окислява заварявания метал;
Да има малък обем, за да се получи
концентрирано нагряване.
C2H2+O2=2C+H2+O2
Нормален пламък – О2:С2Н2 = 1;
Овъглеродяващ пламък - О2:С2Н2 = 0,8-0,9 –
при наваряване на твърди сплави и
заваряване на високовъглеродни стомани;
Окислителен пламък - О2:С2Н2 = 1,2-1,5 –
при заваряване на месинг, на чугун с бронз,
при термично рязане;
Зона 1 – ядро с температура от 300-1000 оС;
Зона 2 – средна (работна) зона с температура до 3150 оС;
Зона 3 – факел на пламъка с температура до 1200оС (окислителна зона).
МТМ – II част
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
72
Размер файла
1 976 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа