close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Семинар-обучение за дистрибутори

код для вставкиСкачать
Семинар-обучение за дистрибутори
19.06.2012 г.
Лектор:
Инж. Неделчо Ганчовски
За Проектсофт
• Проектсофт е основана през 2008 г. в гр. София от инж. Неделчо Ганчовски
• 2000 - 2009 – разработване на Stadyps - програмна система за статико-динамичен анализ с
над 200 лицензирани потребители
• От 2008 – разработване на Design Expert - софтуер за автоматизирано оразмеряване,
конструиране и изчертаване на строителни конструкции:
• 2008 – първа версия 1.0 от три модула за оразмеряване – RC Expert, Steel Expert, Pad Expert ;
• 2009 – нови модули за греди Beam Expert и колони Column Expert;
• 2010 - 2011– версия 2.0 по Еврокод – нови модули за шайби – Shear Wall Expert, стълби Stair Expert
и кос нецентр. натиск – PMM Expert;
• 2011 – Plug-in за изчертаване на стоманобетонни и стоманени конструкции под ZWCAD
• 2011 – многоезична версия, първи дистрибутори и клиенти от Великобритания, Норвегия,
Португалия, Италия, Чехия, Словакия, Полша, Гърция, Кипър, Русия
• 2009 – риселър на CAD система ZWCAD за България
• 2011 – официален дистрибутор на Cadprofi за България
• 2012 – ексклузивен дистрибутор на CAD система ZWCAD за България
• 2012 – дистрибутор на софтуер за архитектурно проектиране AddCAD
За Проектсофт
140000
120000
100000
80000
ZWCAD
Други
Общо
60000
40000
20000
0
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Нашите клиенти
Продукти
• ZWCAD 2012 – CAD система за 2D/3D проектиране, съвместима с AutoCAD
• ZWCAD+ – Нов продукт със собствено графично ядро от ZWSOFT
• Stadyps 6.6 – Статико-динамичен анализ на строителни констукции
• Design Expert 2.2 – Оразмеряване, конструиране и изчертаване на строителни констукции
• CADProfi 8.0 – Параметрична библиотека от стандартни символи
- Cadprofi Mechanical - Изчертаване на машинни и инженерни проекти, тръбопроводи и съоръжения
- Cadprofi Electrical - Проектиране на електрически, осветителни, ниско-волтови, телеком. инсталации
- Cadprofi HVAC & Piping – Проектиране на отопление, вентилация, климатизация, тръбопроводи и канали
- Cadprofi Architectural - Архитектурно проектиране и изчертаване на стени, врати, прозорци, и др.
- CP Symbols – олекотена версия на Cadprofi , съдържаща основните символи и библиотеки от производителя
• AddCAD – архитектурно проектиране с 2D/3D параметрични обекти
• PS Tools – автоматизирано генериране на количествени сметки и спецификации
ZWCAD 2012
• DWG базирана КАД система съвместима с AutoCAD
• Лесен обмен на файлове чрез .dwg и .dxf от вер. 2.5 до 2013
• Висока съвместимост на командите и интерфейса – без
необходимост от допълнително обучение
• Съвместимост на настройките - менюта (.mnu), стилове за
плотиране (.ctb, .stb) , линии(.lin), щриховки (.pat), слайдове (.sld) и
единици (.unt)
• Съвместимост на AutoLISP програми (.lsp, .dlg)
• Лека и комтактна (160 MB), с минимални изисквания към хардуера
• Команди за 2D и 3D чертане
• Express menu
• Оразмеряване с QDIM и DIMBREAK
• Таблици
• Полета
• Сравняване на чертежи
• Solid profiles
• Параметрично чертане
• Блокове, външни препратки (xref), Design Center, Tool Palettes
• Плотиране и обмен с Batch Plotting, PDF, Publishing, Export, eTransmit
ZWCAD 2012
• Версии на ZWCAD
• Professional – пълна версия
- 940 лв.
• Standard – без VBA и 3D моделиране и рендериране - 820 лв.
• Academic – само за учебни цели
- 150 лв.
• Различни възможности за лицензиране
• защита с код (Stand-Alone Soft Encryption)
• хардуерен ключ (Stand-Alone Dongle Encryption)
• плаващ мрежов лиценз с код (Network Soft Encryption)
• плаващ мрежов хардуерен ключ (Network Dongle Encryption)
ZWCAD+
• Ново ядро – по-добро качество, по-висока скорост и намалено използване
на паметта
• Нов Ribbon интерфейс с възможност за превключване към стария
• Smart Mouse – бързо извикване на команди с едно движение на мишката
• Нови Tool Palettes – възможност за копиране с “влачене”, настройване на
мащаба и др.
• Associative Dimension – асоциативни дименсии
• Block Attribute Manager – управление на атрибути на блокове
• Field – вмъкване на свойства на обекти (площ, дължина) в полета
• Маркиране и редактиране на много Layout-и едновременно
• Viewport Maximization – удобно редакиране на viewport-и без промяна на
мащаба.
• Cycle Select – удобно избиране на застъпващи се обекти
• Съществено подобрение в скоростта на AutoLISP програми
• Подобрение в действието на ESNAP и TRACK функциите
Stadyps 6.6
• Прости и разбираеми модели
• плочите се изчисляват отделно, подпрени върху неподаваеми опори;
• вертикалните носещи конструкции (ВНК) се изчисляват в пространствен
модел като етажите се моделират като безкрайно корави диафрагми с три
степени на свобода;
• фундаментната плоча се изчислява отделно с отчитане на статична и
динамична винклерова константа;
•автоматично смъкване на товарите и отчитане на собственото тегло.
• Лесно и бързо въвеждане на данните
• отделните конструктивни елементи (греди, колони шайби, плоча) на всяко
ниво се изчертават в план върху dxf подложка;
• има възможност за копиране на данните между отделните плочи;
• автоматично се генерира мрежа КЕ за изчисляване на плочите;
• след посочване на височините на етажите, автоматично се генерира
пространствен модел за изчисляване на ВНК.
• Мощна и удобна самостоятелна CAD среда, наподобяваща AutoCAD
• Пространствена визуализация на цялата конструкция в 3D
• Автоматично генериране на записка в html формат
• Лесно моделиране на сложни системи от ядра и шайби с и без
отвори, рамки, ферми и др., чрез въвеждане на вертикални връзки
между отделните ВНК
• Оразмеряване на стоманобетонни и стоманени елементи
Design Expert 2.2
Design Expert е пакет от модули за оразмеряване, конструиране и изчертаване на елементите на
строителните конструкции:
• RC Expert – оразмеряване на Ст.Б. Елементи за (не)центричен натиск/опън, огъване, напречна сила,
усукване, образуване на пукнатини и провисване;
• Steel Expert EC – оразмеряване на стоманени елементи за якост, обща и местна устойчивост за всички
компоненти на разрезните усилия;
• Pad Expert – изчисляване, оразмеряване и изчертаване на корави единични фундаменти с произволна
форма за произволно натоварване от множество колони и товарни състояния, проверка на напреженията,
отлепяне, слягане, огъване, напр. сили и продънване;
• Column Expert – автоматизирано конструиране и изчертаване на стоманобетонни колони с произволна
форма на напречното сечение;
• PMM Expert – проверка на Ст.Б колони с произволна форма за кос нецентричен натиск/опън;
• Beam Expert – изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на Ст.Б. непрекъснати греди;
• Shear Wall Expert – конструиране и изчертаване на Ст.Б шайби;
• Stair Expert – изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на Ст.Б. стълби;
• Plug-in for ZWCAD
2012
• Стоманобетон – изчертаване на армировъчни пръти и стремена, армиране на плоча, детайли на
отвори, фигурна и обобщена спецификация;
• Стомана – изчертаване на стоманени елементи в 2D и 3D, автоматизирано надписване, генериране
на разрези и планове от 3D модел, спецификации на стоманата.
Design Expert 2.2
Основните характеристики на програмата са:
• Всички модули са готови за работа по Еврокод;
• Приятелският и интуитивен графичен интрефейс позволява лесно и бързо разучаване и прилагане на
програмите;
• Армировката се генерира автоматично на базата на получените резултати от оразмеряването;
• Автоматично се следят и спазват конструктивните изисквания за закотвяне и снаждане на армировката,
максимални и минимални диаметри, разстояния между пръти и стремена, проценти на армиране и др.;
• Входните данни и резулатите се записват във файлове и могат да се отварят и редактират допълнително;
• Програмите са снабдени със собствена графична среда,
в която могат да се преглеждат и обработват чертежите
преди изпращането им към КАД системата;
• Получените армировъчни планове могат директно да се
прехвърлят в ZWCAD или AutoCAD без необходимост от
записване и вмъкване на преходни файлове (dwg, dxf, scr);
• Генерираните чертежи съдържат параметрични обекти,
съвместими с модула за армиране в ZWCAD/AutoCAD.
Могат лесно да се редактират и специфицират допълнително;
• Резултатите от изчисленията се записват в компактна и прегледна записка в html формат;
Cadprofi
CADprofi Mechanical
CADprofi Architectural
CADprofi HVAC & Piping
CADprofi Electrical
AddCAD
Софтуер за параметрично 2D/3D архитектурно проектиране
под ZWCAD:
• Включва богата библиотека от параметрични обекти: стени,
прозорци, врати, стълби, парапети, обзавеждане, санитарни
прибори, уреди и различни детайли;
• Дава възможност за изчертаване на плановете на отделните етажи
в 2D и автоматично генериране на 3D модел на сградата с едно натискане на бутона;
• Автоматичен генератор на различни по форма покриви само въз основа на контура на сградата;
• Мощен генератор/редактор на различни видове стълби;
• Автоматично генериране на 2D планове, разрези, изометрии и перспективи директно от 3D модела;
• Фотореалистична визуализация в 3D с помощта на POV RAY.
PS Tools
Безплатна надстройка на ZWCAD за генериране на спецификации
и количествени сметки:
• Въвеждане на допълнителни данни към чертожните обекти във
формат, дефиниран от потребителя;
• Автоматично надписване на всякакви данни за обектите от
чертежа във вид на текстове (етикети);
• Автоматично извличане на данни от чертежа във вид на
спецификации и количествени сметки директно на екрана или в
таблици на Excel. Данните могат да бъдат:
• дефинирани и въведени от потребителя;
• свойства на обектите като слой, тип линия, цвят и др.;
• количествени показатели като дължина, площ,
координати и др.
• Генериране на легенда от използваните символи;
• Гъвкавите настройки на програмата я правят подходяща за
всички видове специалности: архитектура, конструкции, електро,
ВиК, ОВК, строително изпълнение и др.
Маркетинг
Как да рекламираме и продаваме софтуерни продукти:
• Internet
• Уеб страница (proektsoft-bg.com);
• Блог (cadbg.org) – Wordpress, Blogspot, Timblr;
• Социални медии – Facebook, Tweeter, Linked-in, Google+;
• Видео канали – Youtube;
• Платена реклама – Facebook Ads, Google Adwords, банери в сайтове
(kiip.bg, proektant.bg, injeneri.com, Comfort.bg, CIO.bg, блогове, форуми).
• Email маркетинг
• Използване на автоматизирана система;
• Изисквания на ЗЕТ, декларация, отписване;
• Списъци, сортиране по активност и интерес, анализ на ефективността.
• Печатна реклама – CIO, Computerworld, норми - БСА, ръководства
• Семинари – организирани представяния в зала, онлайн семинари
• Презентации – представяния пред фирми, организации, проектанти
• Телефонен маркетинг – предизвикване на интерес и желание за среща (презентация)
• Лични контакти (мрежов маркетинг)
Предимства на нашите продукти
• Високо качество, изпробвано в практиката;
• Програмите са малки и компактни, лесни за инсталиране, научаване,
работа и поддръжка;
• Цени, достъпни за българските проектанти;
• Безплатни приложения;
• Безплатна и компетентна техническа поддръжка, без абонаментни такси;
• Безплатно обучение и консултации;
• Специализирани надстройки за всички специалности – ZWCAD +
Специализирано приложение = по-висока производителност;
• Над 500 лицензирани потребители.
Дискусия
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
3 621 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа