close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація - Міністерство освіти і науки України

код для вставкиСкачать
Бердянський державний
педагогічний університет
Інформація про науководослідну діяльність
НАУКОВІ ШКОЛИ
В університеті діють наукові школи:
д.пед.н., професора
Баханова К.О. –
“Трансформація сучасної
шкільної історичної освіти”;
д.істор.н., професора
Лимана І.І.- “Історія Півдня
України другої половини
ХVIII ст.”;
д.філол.н., професора
Зарви В.А. - “Типологічні
сходження в українській та
зарубіжній літературах”;
д.фіз.-мат.н., професора
Кідалова В.В. - “Фізичні
властивості нанопоруватих
структур на основі сполук
А3В5”;
НАУКОВІ ШКОЛИ
д.пед.н., професора
Гусєва В.І. – “Підготовка
вчителя загальнотехнічних
дисциплін та трудового
навчання”;
д.психол.н., професора
Демиденка В.К. – “Школа
розвитку особистості”;
к.пед.н., професора
Котляра В.П. – “Естетичне
виховання дітей
дошкільного та молодшого
шкільного віку”;
к.пед.н., професора
Крижка В.В. – “Аксіологічна
парадигма управління
освітою”.
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2011-2013 РР.
Кандидатські дисертації
у 2011 р.:
Мокрогуз О.П., Бухало О.Л.,
Коркішко В.О., Баранова І.О.,
Федчиняк А.О.,
Коновальська Л.О.,
Самсутіна Н.М., Кудінов М.В.,
Сидоренко Л.С., Жульова С.І.,
Салюк Б.А., Чікібаєв А.Г.
Кандидатські дисертації
у 2012 р.:
Кандидатські дисертації
у 2013 р.:
Баханова С.С., Табакова Г.І.,
Старокожко О.М., Котенджи Л.В.,
Щербакова Н.М., Макарова І.А.,
Чернєга О.А., Боговін О.В.,
Бардус І.О., Єфименко Ю.О.,
Розумна Т.С., Сизко А.І.,
Школа І.В., Кара С.І.,
Смоліна І.С., Коноваленко І.С.,
Бєляк О.М., Павленко Л.В.,
Лопатіна Г.О., Лепеченко М.В.,
Лебідь О.В., Хатько А.В.,
Шерстньова І.В.
Носко А.М., Овсянніков О.С.,
Вербовий Р.М., Кідалова М.М.,
Сергієнко С.М., Каліберда О.О.,
Червенко О.Б., Третяк О.В.,
Степанюк К.І., Алєксєєва Г.М.,
Петровська К.В., Фролова О.В.,
Регуш Ю.С., Коржова М.М.,
Черемісіна Т.О., Нікішина Т.І.,
Мацюк В.В., Сизоненко І.Г.,
Сичікова Я.О.
Докторські дисертації у 2011 р.:
Гудзь М.В.,
Константінова В.М.
Докторські дисертації у 2012 р.:
Загороднова В.Ф.,
Межуєв В.І.
Докторські дисертації у 2013 р.:
Новик О.П., Колінько О.П.,
Анісімова Н.П., Філоненко С.О.,
Зайцева Л.І., Христіанінова Р.О.,
Глазкова І.Я..
25
20
Кандидати
15
10
Доктори
5
0
2011
2012
2013
ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ
2011-2013 РР.
у 2011 р. присвоєно вчене звання
професора (5) :
Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д.,
Богданов І.Т., Чулкова Л.О.;
доцента (11) :
Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В.,
Александрова Г.О., Старинська О.В.,
Ліпич І.І., Нищета В.А., Лиходєєва Г.В.,
Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г., Алєксєєва Л.О.
у 2012 р. присвоєно вчене звання
професора (2):
Константінова В.М., Алєксєєнко І.В.;
доцента (17) :
Антоненко О.В., Ачкан В.В. , Захарченко Т.О.,
Костромицький Р.І., Мороз А.А.,
Горецька О.В., Матвєєва О.В.,
Онуфрієнко О.Г., Мішечкіна М.Є.,
Кравченко Н.В., Чумак В.В., Даннік Л.А.,
Григор’єва В.В., Кривильова О.А.,
Дуброва О.В., Гриценко М.П., Косенко П.Б.
у 2013 р. присвоєно вчене звання
професора (2):
Захарченко П.В., Межуєв В.І.;
доцента (8) :
Сердюк Т.І., Балабанова О.І., Бережна О.О.,
Журавльова С.С., Мирошниченко В.О.,
Чуприна Г.П., Павленко М.П., Бурназова В.В.
18
16
14
12
10
8
6
Доценти
Професори
4
2
0
2011
2012
2013
Кадровий склад БДПУ
350
300
Кадровий
склад
2010
2011
2012
2013
Всього
275
311
326
330
200
Канд. наук
157
163
169
187
150
Доктори
наук
21
24
24
30
100
250
Всього
Кандидати
наук
Доктори наук
50
0
2010
2011
2012
2013
Узагальнена інформація про наукову та науковотехнічну діяльність БДПУ в 2013 році
АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
07.00.01 – історія України;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
10.01.01 – українська література;
10.01.06 – теорія літератури;
10.01.05 – порівняльне літературознавство;
10.02.15 – загальне мовознавство;
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі
дисципліни);
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);
13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення);
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
23.00.02 – політичні інститути та процеси.
В аспірантурі навчається 47 аспірантів, із них – 25 з відривом від виробництва.
У 2013 р. захищені 7 докторських та 19 кандидатських дисертації.
У 2013 р. розширено перелік спеціальностей
докторантури:
13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)
Кількість аспірантів університету
(2008–2013 рр.)
100
80
60
40
Кількість аспірантів
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 – 64; 2009 – 91;2010 – 86; 2011 – 78;
2012 – 63; 2013 – 47.
Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 21.11.2013 р., згідно з наказом МОН України
№ 1609 від 21.11.2013 р. пройшла перереєстрацію створена в університеті спеціалізована
вчена рада К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02
«Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Голова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович, д.пед.н., проф., проректор з
наукової роботи.
Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор
Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна, к.пед.н., доц.
Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.092.01
Бердянський державний
педагогічний університет
Баханов К.О., д.пед.н., проф.
Гусєв В.І., д.пед.н., проф.
Сосницька Н.Л., д.пед.н., проф.
Кідалов В.В., д.фіз.-мат.н., проф.
Межуєв В.І., д.тех.н, проф.
Чулкова Л.О., д.пед.н., проф.
Глазкова І.Я., д.пед.н., доц.
Гуренко О.І., к.пед.н., доц.
Школа О.В., к.пед.н., доц.
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
Касперський А.В., д.пед.н., проф.
Шут
М.І.,
д.фіз.-мат.н.,
проф.
Благодаренко Л.Ю., д.пед.н., проф.
Ковчина І.М., д.пед.н., проф.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НА БАЗІ БДПУ
У Бердянському державному педагогічному університеті за
рахунок видатків державного бюджету виконується фундаментальне
дослідження:
“Компаративні
студії
в
літературознавстві:
імагологічний аспект” (керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан).
Упродовж
звітного
року
в
межах
держбюджетного
фундаментального
дослідження
розглянуто
трансформацію
сприйняття в літературі опозиції “свій-чужий” на матеріалі
української, російської та польської літератур. Вагомі результати
полягають у тому, що компаративний аспект уперше
присутній у дослідженнях з барокових традицій в літературі
українського романтизму; в аналізі гендерного дискурсу
сучасної української масової літератури.
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НА БАЗІ БДПУ
У 2013 році завершилась держбюджетна тема “Фізико-технологічні
засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на
їх основі”, науковий керівник – д.фіз. мат.н., професор В.В. Кідалов.
Результати, отримані при виконанні НДР, закладають теоретикопрактичне підґрунтя для отримання нових матеріалів (поруватих шарів
А3В5) і структур (квантові цятки GaN, InN на поруватій поверхні) сучасної
електронної техніки, на основі яких можна реалізувати нові
оптоелектронні прилади.
Розроблено
технологічний
маршрут
та
виготовлено
експериментальний зразок сонячного елемента з використанням
поруватої фронтальної поверхні.
Інноваційний проект “Напівпровідникові поруваті структури А3В5 для
перетворення хімічної енергії в електричну” посів II місце на
Всеукраїнській виставці «Енергія – 2013» і отримав премію Торговопромислової палати України.
Захищено кандидатську дисертацію Cичікової Я. О. “Морфологічні
властивості InP, отриманого методом електролітичного травлення” на
здобуття наукового ступеня канд.ф-м.н.
Видано 2 монографії, підручник та навчальний посібник з грифом МОН
України.
ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ
ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ
У межах НДР отримано 12 патентів:
1. Спосіб отримання сонячних елементів на пористому кремнію. Хрипко С.Л., Кідалов
В.В., Дем'яненко-Мамонова В.О. Номер заявки: u 2012 06440. Дата подання заявки:
28.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.11.2013. Публікація
відомостей про видачу патенту: 25.11.2013, Бюл.№ 22.
2. Спосіб отримання періодичних структур por-InP/mono-InP шляхом електрохімічного
травлення. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06512. Дата подання заявки:
29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2013. Публікація
відомостей про видачу патенту: 10.07.2013, Бюл.№ 13.
3. Спосіб отримання плівки SnO2, легованої фтором методом спрей-піролізу. Хрипко С.Л.,
Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф. Номер заявки: u 2012 06441. Дата подання заявки:
28.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.03.2013. Публікація
відомостей про видачу патенту: 25.03.2013, Бюл.№ 6.
4. Спосіб отримання нанорозмірних структур In/InP по типу квантових точок. Сичікова
Я.О. Номер заявки: u 2012 06511. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є
чинними права на корисну модель: 10.07.2013. Публікація відомостей про видачу
патенту: 10.07.2013, Бюл.№ 13.
5. Спосіб виготовлення оксидних кристалітів на поверхні поруватого фосфіду індію.
Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06501. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з
якої є чинними права на корисну модель: 10.06.2013. Публікація відомостей про
видачу патенту: 10.06.2013, Бюл.№ 11.
ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ
ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ
6. Спосіб отримання поруватого шару n-GaAs шляхом електрохімічного травлення.
Кирилаш О.І., Сімченко С.В., Кідалов В.В. Номер заявки: u 2012 06326. Дата подання
заявки: 25.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 13.05.2013.
Публікація відомостей про видачу патенту: 13.05.2013, Бюл.№ 9.
7. Спосіб отримання сонячних елементів на монокристалічному кремнії з використанням
нанорозмірного поруватого кремнію: Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; Заявка
№ u201201810: заявл. 17.02.2012
8. Спосіб отримання низько розмірних структур GaN на поверхні поруватого GaAs
методом нітридизації: Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; Заявка № a201313973: заявл.
02.12.2013.
9. Пристрій для дослідження фотопровідності напівпровідників: Шишкін Г.О., Федоренко
П.П., Скляр О.Г. Заявка № u 2012 07952; заяв.27.06.2012; публік. 10.01.2013, Бюл. № 1.
10.Пристрій для дослідження зовнішнього фотоефекту та властивостей вакуумного
фотоелемента: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; Заявка № u 2012 07113;
заяв.12.06.2012; публік. 25.01.2013, Бюл. № 2.
11.Пристрій для навчальних закладів для дослідження зовнішнього фотоефекту та
властивостей вакуумного фотоелемента: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.;
заяв.23.07.2012; публік. 25.04.2013, Бюл. № 8.
12.Пристрій для навчальних закладів для дослідження фотопровідності напівпровідників:
Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; заяв.23.07.2012; публік. 25.04.2013, Бюл. № 8.
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ
У 2013 році проведено такі наукові
конференції:
Міжнародна наукова конференція
“Скарбниця розуму: інтелектуальний
дискурс літератури".
II Міжнародна наукова конференція;
“Мова – література – культура в
контексті національних взаємозв’язків".
Міжнародна науково-практична
конференція “Прогнозування соціальноекономічних процесів“.
Міжнародна наукова конференція
молодих учених “Мова і соціум:
етнокультурний аспект”
Міжнародна науково-практична
конференція “Інноваційний потенціал
професійної підготовки майбутніх
фахівців мистецької освіти”
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ
IV Всеукраїнська науково-практична
конференція “Науково-дослідна робота
в системі підготовки фахівців-педагогів
в природничій та технологічній галузях”.
Всеукраїнська науково-практична
конференція “Розвиток інженернопедагогічної освіти на засадах
компетентнісного підходу”.
Всеукраїнська науково-практична
конференція “Актуальні питання впливу
довкілля, фізичного виховання та спорту
на здоров’я студентської молоді”
Всеукраїнська науково-практична
конференція “Теоретико-методичні
аспекти підготовки майбутніх інженерівпедагогів”
Підручники та навчальні посібники
У 2013 році в БДПУ видано 29 монографії, 1 підручник,
96 навчальних посібників,
у тому числі 15 - з грифом МОН України
Посібники з грифом МОН України
Посібники з грифом МОН України
Навчальні посібники
Монографії
Монографії
Монографії
Монографії
ФАХОВІ ВИДАННЯ
В університеті створено
редакційно-видавничий відділ.
У
БДПУ
видаються
фахові збірники:
“Збірник наукових праць
Бердянського державного
педагогічного університету
(Педагогічні науки)”;
Збірник “Актуальні проблеми слов’янської філології.
Серія: Лінгвістика і літературознавство”;
Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні
проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”.
За останні три роки в університеті видано
101 монографію, 9 підручників та
217 навчальних посібників.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
МОЛОДИХ УЧЕНИХ
В університеті працюють 116 викладачів віком до 35 років, 50
із них уже здобули ступінь кандидата наук, 13 – закінчили
аспірантуру при БДПУ та 2 – при інших вищих навчальних
закладах України, 38 – навчаються в аспірантурі БДПУ.
56 молодих науковців мали змогу впродовж місяця
працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в
санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на
пільгових умовах.
Стипендіатами Кабінету Міністрів України є молоді науковці
університету
–
Я.О.
Сичікова,
В.В.
Ачкан
та
В.М. Осіпов.
Упродовж 2013 року молодими вченими було захищено
12 кандидатських дисертацій (А.М. Носко, Р.М. Вербовий, О.Б.
Червенко, О.В. Третяк, К.І. Степанюк, К.В. Петровська, О.В.
Фролова, Я.О. Сичікова, Ю.С. Регуш, М.М. Коржова, Т.І. Нікішина,
І.Г. Сизоненко).
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
У 2013 р. студенти БДПУ брали участь у:
Конкурсі студентських наукових робіт
з природничих, технічних і
гуманітарних наук;
Міжнародному мовно-літературному
конкурсі учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка;
ХІІІ Міжнародному конкурсі з
української мови імені Петра Яцика;
Міжнародній студентській олімпіаді
ACM ICPC зі спортивного командного
програмування;
Всеукраїнських студентських
олімпіадах;
Всеукраїнських і міжнародних
конференціях.
У звітному році студентами БДПУ
опубліковано
491 стаття
В університетському етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади 2012-2013 н.р., який включав 18 навчальних дисциплін
та 13 спеціальностей, взяли участь понад 700 студентів. За його
результатами для участі в другому етапі були підготовлені 22
кращі студенти.
У 2013 році понад 500 студентів Бердянського
державного педагогічного університету взяли участь у роботі
конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального
рівнів.
У 2013 році призерами II етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад стали 4 студенти БДПУ.
За результатами ІІ туру та підсумкової науковопрактичної
конференції
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук 4 студенти університету посіли призові
місця.
У 2013 році в університеті діяли 49 наукових гуртків,
72 проблемні групи, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна
служба,
соціально-педагогічна
служба,
консультпункт
з
актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного
віку
(діагностика
та
розробка
корекційних
програм),
консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних
програм), методичний семінар, факультатив.
Відомості про наукове та науково-технічне
співробітництво із закордонними організаціями
Упродовж звітного року було продовжено
співпрацю з більш ніж 60 закордонними
інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії,
Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини,
Литви, Білорусі, Росії, Грузії, Румунії, Казахстану,
Словаччини, з якими БДПУ має договори.
У 2013 р. підписано 10 нових міжнародних
договорів про співпрацю.
Протягом 2013 року провідні науковці, викладачі
та студенти БДПУ взяли участь у реалізації 29
міжнародних колективних та індивідуальних грантів.
ВІЗИТИ ЗАКОРДОННИХ ФАХІВЦІВ ДО
БДПУ
Представники університету здійснили 225 візитів до
закордонних навчальних і наукових установ 23 країн світу: 137
візитів були за прямими договорами. У межах партнерських
стосунків у 2013 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 118
фахівців і студентів з 17 країн світу.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
30
Размер файла
2 678 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа