close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Temakosan.net

код для вставкиСкачать
Саба?ты? ма?саты :
1.Б?л?мд?л?к ма?саты: о?ушыларды Резерфорд
т?ж?рибес?н ж?не атом ядросыны? ??рамына
к?рет?н б?лшектерд?? физикалы? ма?ынасымен
т?с?нд?ру;
2. Дамытушылы? ма?саты: о?ушыларды? ?ылыми
д?ниетанымды? к?з?арасын ?алыптастыру,
логикалы? ойлау ?аб?лет?н дамыту;
3.Т?рбиел?к ма?саты: ?зден?мпазды??а ,
жауапкерш?л?кке , топпен ж?мыс жасау?а
т?рбиелеу;
1. ?андай элементтерд? радиактивт?
элемент дейд??
2. Радиактивт? с?улелену деген?м?з не?
3.-?, -? , - ? с?улелер?н?? физикалы?
таби?аты.
4.Радиактивт?к деген?м?з ?андай ??былыс?
5. Радиактивт? элементтерд? не себептен
алюминий емес , ?алы? ?абыр?алы
?ор?асын контейнерлерде са?тайды?
Ядроны? ?лшем? 10-15 м;
Атомны? ?лшем? 10-10 м ;
qя=+Z*e
Z- элементт?? Менделеев кестес?ндег? ретт?к саны ,
протон саны;
e= 1,6*10-19 Кл - элементар заряд;
qэ =-Z*e
Белг?лену?
Заряды
Массасы
р
+ 1,6 *10-19 Кл
1836 mе
n
0
1939 mе
Т?тас ядроны нуклид деп атаймыз.
Ядрода?ы протондар мен нейтрондар санын (А)
массалы? сан ден атайды.
Массалы? сан мен заряд санын б?ле отырып , ядрода?ы нейтрон
санын таба аламыз.
N =A? Z
? де?гей
1. Суреттерд?? ?айсысы атом ??рылысына с?йкес келед??
2. Фосфорды? 15 Р 30 ж?не 15 Р 31 изотоптары ядроларыны?
айырмашылы?ы ?андай?
3. Атом ядросында 51 р ж?не 71 n бар. Б?л ?андай элемент ?
?? де?гей
1. Протон мен нейтрон арасында ?андай айырмашылы? бар?
2. Неон изотоптарыны? 10 Ne 20 ;10 Ne 21 ; 10 Ne 22 ??рылымы
?андай?
??? де?гей
1. Б?р элементт?? ?р т?рл? изотопын химиялы? амалдармен
ажырату?а бола ма?
2. Мына белг?леулерде ?андай б?лшектер мен атомдарды?
ядролары к?рсет?лген?
1р 1; 2Не 4 ; 0 n 1 ;
-1e 0; 1H 2
.
К?м жылдам?
Электрон
Рс
1
2
3
4
5
6
7
Протон
Нейтрон
Балл саны
? 53. 42 ж ?1, 3.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
33
Размер файла
354 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа