close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Рефераты

код для вставкиСкачать
Т?р?кменстан Республикасы
Т?р?кменстан
туы
Т?р?кменстан
елта?басы
Т?уелс?зд?к
к?н?
27 ?азан 1991 жыл (КСРО-дан)
Ресми т?л?
т?р?кменше
Астанасы
Аш?абат
?р? ?алалары
Аш?абат, Ташховуз, Т?р?кменабад,
Т?р?кменбашы
?к?мет т?р?
Президентт?к республика
Президент?
Гурбано?лы Бердым?хаммедов
Мемлекетт?к
д?н?
Ислам
Астанасы
Аш?абат
Хал?ыны? саны 6 млн адам?а жуы?.
Т?рк?менстан 5 ?к?мш?л?кэкономикалы? аума??а б?л?нген.
Олар уелаят (у?лаят) деп
аталады. Ахал, Бал?ан, Дашо??з,
Лебап, Мары
Геогафиясы
Жер?н?? 80 % арты?ын аптап ш?л (?ара??м ш?л?), ??м
к?шк?ндер?, тасты таулар мен ащылы алаптар басып жатыр.
Т?рк?менстанны? е? ?лкен ?зен? ?мудария. Оны? ?зынды?ы
1415 км болса, соны? 1000 км осы елд?? аума?ында. Осы
?зеннен бастау алып, Т?рк?менстанны? Аш?абат, Мары,
Б?змей?н, Бал?анабат (Небит-Даг), Т?рк?менбашы
(Красноводск) сия?ты е? ?лкен ?алаларына ауыз суын жетк?з?п
жат?ан ?ара??м арнасы.
Сонымен б?рге, канал 1 млн ha жерд? суландырады. Оны?
?зынды?ы 1100 км.
Экономикасы
Экономиканы? барлы? саласында мемлекет ?стемд?к ет?п отыр.
Мемлекетт?к бюджет к?р?с?н?? ?ома?ты б?л?г?н м?най мен газды сырт?а
шы?арудан бас?а ма?та и?ру к?с?порындарыны? т?збес?нен т?сет?н
салы? та ??райды.
М?нда Менделеев кестес?ндег? элементтерд?? б?р? де бар. Жер?н??
80 % м?най мен газ бар. Осы уа?ыт?а дей?н олардан 144 кен орны
табыл?ан. Б?ра? соны? ?з?рге 40-?а жуы?ы ?ана игер?луде. Газды?
болжамды ?оры 21-23 трлн м?, ал м?найд?к? 12 млрд тонна?а жуы?
дел?нед?.
Жо?ары технология?а нег?зделген ондай к?с?порындар саны ?аз?р 63ке жеткен. Жыл сайын б?л елде 158 млн м² ма?та-мата б?йымдары
мен 82 мы? тонна ж?п и?р?лед?. Осы ?н?мдер?н Т?рк?менстан ?лемн??
жо?ары дамы?ан 30-дан арты? ел?не шы?арып т?рады.
Жалпы, б?л ел ?лемн?? 80-нен арты? елмен белсенд? саудаэкономикалы? байланыстар жасайды.
?аза?стан мен Т?рк?менстан арасында?ы ??рлы?та?ы шекараны?
?зынды?ы 426 км. Ол 2001 ж. ш?лден?? 5-?нде ратификациялан?ан
ек?жа?ты кел?с?м-шартпен толы?ымен шегенделген.
2006 ж. ек? елд?? арасында?ы тауар айналымы $153,3 млн к?лем?не
жетт?. Б?л 2005 ж. салыстыр?анда 2,2 есе арты?. Соны? ?ш?нде
экспорт $20,7 млн, ал импорт $132,6 млн ??рады.
Т?рк?менстан жа?ы ?аза?станнан нег?з?нен ?с?мд?к ?н?мдер?н, темек?,
?н ж?не химия ?нерк?с?б? ?н?мдер?н импорттайды, ал ?аза?стан
минералды ж?не химиялы? ?н?мдер алады
Т?ж?кстан Республикасы
? Т?ж?кстан
туы
Т?ж?кстан
елта?басы
Т?уелс?зд?к к?н?
9 ?ырк?йек 1991 (КСРО-дан)
Ресми т?лдер?
т?ж?кше ? мемлекетт?к
орысша ? ?лтаралы? ?атынас т?л?
Астанасы
Душанбе
?р? ?алалары
Душанбе, Худжанд, Куляб, Курган-Тюбе,
Хорог
?к?мет т?р?
Республика
Президент?
Премьерминистр?
Эмомали Рахмон
Окил Окилов
Жер аума?ы
? Барлы?ы
? % су бет?
93-ш?
142 000 км²
0,3
Ж?рты
? Сарап (2011)
? Ты?ызды?ы
[1]
7 616 400 адам (95-ш?)
53,3 адам/км²
Экономикасы
Электр энергетика ?нд?р?с? ? Т?ж?кстан индустриясыны? басты
салаларыны? б?р?. Электр энергиясы нег?з?нен Ресейге, Т?р?кменстан?а
ж?не Иран?а шы?арылады. 2002 жылы Т?ж?кстанны? сырт?ы сауда
айналымы 1 млрд. 73,6 миллион долларды ??рады. Т?ж?кстан
экспортыны? 55%-ын алюминий ??райды. 2002 жылы 226,2 мы? т
алюминий сырт?а ж?нелт?лд?. Т?ж?кстан тау-кен ?нд?р?с?н?? нег?зг?
?н?мдер? ? ?ор?асын-мырыш, с?рме-сынап, вольфрам-молибден, висмут
кендер?, алтын ж?не флюорит. Машина жасау ж?не металл ??деу
к?с?порындары то?ыма станоктарын, ауыл шаруашылы? машиналарын,
то?азыт?ыш, электртехникалы? ?ондыр?ылар, трактор б?лшектер?н, т.б.
шы?арады. Химия ?нерк?с?б?нен минералды? ты?айт?ыштар ?нд?р?с?
дамы?ан. ??рылыс материалдары ?нд?р?с?нен цемент-шифер комбинаты,
тем?р-бетон ж?не бетон конструкциялары зауыттары, гипс, алебастр,
?ктас зауыттар ж?мыс ?стейд?. Ауыл шаруашылы?ында ма?та егуге ерекше
к???л б?л?нген. Ма?та экспорты сырт?ы айналымны? 14,1%-ын ??райды.
Ег?ст?к ал?апты? 64,5 мы? га жер?не жем?с-жидек, 21 мы? га жерге ж?з?м
отыр?ызыл?ан. Ж?з?мд?к ж?не ба? Т?ж?кстанны? о?т?ст?к-батыс жа?ында
ж?не Батыс Памирде ?р?к, шабдалы, алма, алм?рт, айва, анар, ?нж?р
?с?р?лед?. Кей?нг? жылдары лимон ?с?р?ле бастады. Етт?-ж?нд? ж?не етт?с?тт? мал шаруашылы?ы дамытылуда. Ж?бек ??рты ?с?р?лед?. ТаулыБадахшан автономиялы облысында би?к таулы? жайылымды?тарда мал
шаруашылы?ымен б?рге ба?, темек? ?с?руд?? ж?не тау-кен ?нд?р?с?н?? ?лес?
басым.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
26
Размер файла
422 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа