close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Түсті металлургия

код для вставкиСкачать
Т?СТ?
МЕТАЛЛУРГИЯ
Д?НИЕ Ж?З?НДЕ 70-ТЕН АСТАМ Т?СТ? МЕТАЛЛ БАЛ?ЫТЫЛАДЫ.
ОЛАРДЫ 14 САЛА ?НД?РЕД?. ОЛАРДЫ? БАРЛЫ?Ы ?ОСЫЛЫП, Т?СТ?
МЕТАЛЛУРГИЯНЫ ??РАЙДЫ.
Т?СТ? МЕТАЛЛДАРДЫ? ?Р Т?РЛ? ?АСИЕТТЕР?
БАР. МЫСАЛЫ:
?ОР?АСЫН, НИКЕЛЬ Ж?НЕ ?АЛАЙЫ
ЖЕМ?Р?ЛМЕЙД? , ТИТАН ЫСТЫ??А Т?З?МД?
КЕЛЕД?, АЛ К?М?С, МЫС Ж?НЕ АЛЮМИНИЙ
ЖО?АРЫ ЭЛЕКТР ?ТК?ЗГ?ШТ?Г?МЕН
ЕРЕКШЕЛЕНЕД?.
К?птеген т?ст?
металдардан сапасы
ж?н?нен бастап?ы
материалдардан да
асып т?сет?н
?орытпалар
жасалады:
? Мыс + ?алайы = ?ола
? Мыс + Мырыш = Жез
? Мыс + Никель =
Мельхиор
?
Д?НИЕ Ж?З?НДЕГ? ?АЗА?СТАННЫ? ПАЙДАЛЫ
КАЗБАЛАРДЫ? ОРНЫ
1 орын: мырыш, вольфрам, барит
? 2 орын: к?м?с, ?ор?асын, хромит
? 3 орын: мыс, флюорит
? 4 орын: молибден
? 6 орын: алтын
?
?
1717 жылы Алтайда (Томск уез?нде) ?ор?асын
мен мырышты? бар екенд?г? аны?талды.
Осыдан кей?н ?аза?станда т?ст? металлургия
дами бастады.
Т?СТ? МЕТАЛЛДАР
Ауыр
Мыс,
?алайы,
?ор?асын,
мырыш,
никель
Же??л
?ымбат
Алюминий, Алтын,
к?м?с,
магний,
титан
платина
Баяу
Бал?итын
Сирек
Кездесет?н
Вольфрам, Уран,
молибден германий,
тантал,
галлий,
ванадий
АУЫР МЕТАЛЛДАР
?
Ауыр металды кендерд?? ?урамы ?те к?п болып келед?. Оларды
ти?мд? пайдалану ?ш?н шик?затты кешенд? ??дейт?н комбинаттар
??рыл?ан. Шымкентте ?ор?асыннан баска 14 т?рл? ?н?м алынады.
?
Ауыр металдарды? та?ы б?р ерекшел?г? - ??рамында пайдалы
компоненттерд?? аз болуы. Сонды?тан бал?ыту зауыттары шик?зат
к?з?не таяу орналасады. Б?л - оларды орналастыруда?ы нег?зг?
принцип.
?
Б?зд?? ел?м?зде ауыр т?ст? металдарды - мыс ж?не ?ор?асынмырыш (полиметалл) ?нд?р?с? салалары шы?арады. Мыс ?оры
?аза?станны? барлы? аудандарында бар, е? ?лкендер? Орталы?
пен Шы?ыста.
МЫС
Мыс ? сары т?ст? ауыр металл. ?аза?стан мыс ?оры бойынша 9, ?нд?руден
10, тазартыл?ан мыс ?нд?руден 7, экспорттаудан 4 орын.
Мыс кен орындары: Жез?аз?ан, Сая?, ?о?ырат, Бозшак?л, Жылынды, ?лытау.
Мыс кен?н та?ы да мыс колчеданы(халькопирит) деп атайды.
2007 ЖЫЛЫНДА?Ы МЫС ?НД?РУ ЛИДЕРЛЕР?:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Чили (5,560 млн т 2007 г. и 5,600 млн т в 2008 г.),
США (1,170/1,310),
Перу (1,190/1,220),
Китай (0,946/1,000),
Австралия (0,870/0,850),
Россия (0,740/0,750),
Индонезия (0,797/0,650),
Канада (0,589/0,590),
Замбия (0,520/0,560),
Казахстан (0,407/0,460),
Польша (0,452/0,430),
Мексика (0,347/0,270).
ПОЛЛИМЕТАЛЛ КЕН?
?
?
?
?ор?асын ж?не мырыш ?нерк?с?б?н?? орта? шик?зат базасы полиметалл кендер? бар. ?за? уа?ыт бойы оларды? ?оры ж?н?нен
Шы?ыс пен О?т?ст?к алда болды. Шы?ысты? кен?нде ?ор?асын?а
?ара?анда мырыш к?п. Кер?с?нше, О?т?ст?кт?? кен?нде мырыш?а
?ара?анда, ?ор?асын к?п.
Б?зд?? ел?м?здег? полиметалл ?нд?р?с?н?? басты ауданы - Кенд?
Алтай.М?нда 3 ?р? орталы? бар - Зырян, Риддер ж?не ?скемен.
Риддерде ?ор?асын мен мырыш ?нерк?с?б?н?? барлы? кезе?дер??
кенд? ?нд?руден бастап, металл ж?не ?орытпа алу?а дей?нг?
кезе?дер т?гел бар. Ел?м?зд?? о?т?ст?г?ндег? полиметалл
?нерк?с?б?н?? ?р? орталы?ы- Шымкент. М?нда да ?скемендег?
сия?ты ??нд?р?ст?? жо?ар?ы ?абаттары? жол?а ?ойыл?ан.
ЖЕ??Л МЕТАЛЛДАР
?
?
?
Ауыр металдар?а ?ара?анда же??л металдар кендер?нде пайдалы
компоненттер к?п болады. Б?л - тасымалдау?а ?олайлы шик?зат.
Б?ра? оны ??деуге орасан к?п м?лшерде электр ?уаты ?ажет. Мысалы,
1 т алюминий мен магнийге 15 мы? кВт/ca? электр ?уаты ж?мсалса,
титан?а - 40 мы? кВт/са? энергия керек. Сонды?тан же??л металдар
шы?аратын зауыттар арзан энергия к?здер?не жа?ын орналасады. Б?л
- оларды орналастыруды? нег?зг? принциптер?.
Б?зд?? ел?м?зде же??л металдарды 1960 жылдан бастап алюминий мен
титан-магний ?нерк?с?птер? ?нд?ред?.
?
?
Алюминий ?нд?ру 2 кезе?нен т?рады. Б?р?нш? кезе? - бокситтен алюминий
оксид?н алу. Ол к?п м?лшерде су мен жылу ?уатын ?ажет етед?. Сонды?тан
алюминий оксид? зауыты Павлодарда салын?ан. Павлодар алюминий зауыты
(ПАЗ) - ?лемдег? ?р? зауыттарды? б?р?.
Ек?нш? ?уатты к?п ?ажет етет?н кезе? - алюминий оксид?нен алюминий алу.
Павлодарда А?су МАЭС-?н?? арзан электр ?уатына ба?ытталып алюминий зауыты
салын?ан.
?
Титан же??л, ?те бер?к, жем?р?лмейт?н металл. 10 жыл бойы те??з суында жатып,
ешб?р ?згер?сс?з ?ал?ан. Титаннан реактивт? ?ша?тарды? двигательдер?, кемелер
мен с??гу?р ?айы?тарды? кораптары мен химиялык ??рал-жабды?тар шы?арады.
?
Магниймен бас?а металдарды (мысалы, хром, берилий) тоты?сыздандырады.
Оны? же??л ?р? бер?к ?орытпаларын зымыран, ?ша? ж?не аспап жасауда
?олданады. Магнийд? к?шт? жасанды жары? к?з? рет?нде фотография мен аспап
жасауга (фейерверктер мен ?бенгал шамдарына? ж?не т.б.) пайдаланады.
?ЫМБАТ МЕТАЛЛДАР
?
?
?
Д?ние ж?з?нде ?аза?стан алтын ?орынан алды??ы он елд??
?атарына к?ред?. Ал ТМД елдер?нде Ресей мен ?збекстаннан
кей?нг? 3 орында. Жылына 15 т ?нд?р?лед?.
Алтын ?нд?руд?? кен орындары: А?ба?ай, А?су, Жолымбет,
Бест?бе, Май?айы?, Ба?ыршы?.
К?м?с Кенд? Алтайда ?нд?р?лед?.
БАЯУ БАЛ?ИТЫН МЕТАЛЛДАР
?
?
?аза?стан д?ние ж?з? бойынша вольфрам ?оры ж?н?нен 1 орын алады. Ол таби?атта аз
тара?ан. Вольфрам ашы? с?р т?ст?, баяу бал?итын металл.
Вольфрам кен орындары: ?араоба, А?шатау, Жо?ар?ы ?айра?ты, Б?гет? ? бас?а
металлдармен кездесед?; Солт?ст?к ?айнар, Баян, К?кт??к?л - жа?сы барлан?ан. ?аз?рг? кезде
вольфрам концентраты Жамбыл кен?ш?нде ??араоба-2005? шы?арылады.
СИРЕК КЕЗДЕСЕТ?Н
Сирек кездесет?н металлдарды? кемш?л?г?: аз
м?лшерде кездесед?, металлдарды кеннен
айыру ?ш?н ж?здеген тонна кен, су, электр ?ажет
ж?не аз зерттелген. Олар: уран, германий,
тантал, галлий, ванадий, т.б.
УРАН
Уран - ?абiлетi ана??рлым жо?ары энергия к?зi болып табылады.
Оны? бас?а отын к?здерiнен басты айырмашылы?ы - ол жо?ары
концентрациялан?ан энергия к?зi. Я?ни, ?рi же?iл, ?рi арзан
тасымалданатын энергия к?зiнен саналады. М?селен, 1 кг уран
д?л осы м?лшердегi к?мiрден б?лiнетiн энергиядан 20 мы? есе
жо?ары электр ?уатын б?ледi.
2005?2006 жж елдер бойынша U ?нд?ру
(тоннамен).
Ел
Канада
11410 т
Аустралия
9044 т
?аза?стан
4020 т
Ресей
3570 т
А?Ш
1249 т
Украина
920 т
?ытай
920 т
УРАН
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2005?2006 жж елдер бойынша U ?нд?ру (тоннамен).
Ел
Канада
11410 т
Аустралия
9044 т
?аза?стан
4020 т
Ресей
3570 т
А?Ш
1249 т
Украина
920 т
?ытай
920 т
2009 жылы ?аза?стан уран ?нд?ру ж?н?нен 1 орын?а шы?ты.
Жалпы жылына 9 мы? тонна уран ?нд?р?лед?.
Уран кен орындары: О?т?ст?к ?аза?стан облысыны? ??к?р, А?мола, Ма??ыстау облыстары,
Алматы облысыны? ?ле ма?ында кездесед?.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
622
Размер файла
2 067 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа