close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Yüklə

код для вставкиСкачать
AlГјminiun- gЙ™lЙ™cЙ™yin
metalД±
Г–yrЙ™dici tЙ™qdimat
DЙ™rsin mЙ™qsЙ™di:
пЃ¬
пЃ¬
пЃ¬
пЃ¬
3 A qrup metallarД±nД± alГјminiumun misalД±nda
Г¶yrЙ™nmЙ™k.
Elementin xarakterini periodik sistemdЙ™
yerləşmə mövqeyinə görə müəyyən etmək.
Atomun quruluЕџ sЙ™viyyЙ™sindЙ™ alГјminiumun
kimyəvi və fiziki xassələrini nəzərdən keçirmək
vЙ™ tЙ™tbiq sahЙ™lЙ™rini Г¶yrЙ™nmЙ™k.
Suala cavab vermЙ™k: В«NiyЙ™ alГјminium
gЙ™lЙ™cЙ™yin metalД± adlandД±rД±lД±r?В»
В«GildЙ™n dГјzЙ™ldilmiЕџ gГјmГјЕџВ»
пЃ¬
Alman alimi F.Veler (1827)
alГјminiumu alГјminium-xloridin qЙ™lЙ™vi
metallarla (Na vЙ™ K) qД±zdД±rmasД± nЙ™ticЙ™sindЙ™
almД±ЕџdД±r..
Д°lk dЙ™fЙ™ sЙ™naye Гјsulu ilЙ™
alГјminiumu A.Sent-Kler Devil
almД±ЕџdД±r (1855).
KЙ™Еџf olunma tarixi
TЙ™zЙ™ kЙ™Еџf olunan vaxtlarda alГјminium
qД±zД±ldan baha sayД±lД±rdД±. Д°ngilislЙ™r
Mendeleyevə öz hörmət və rəğbətlərini
bildirmək üçün kimyəvi tərəzi hədiyyə
etmişdilər. Bu tərəzinin bir gözü qızıldan,
digər gözü isə alüminiumdan
hazırlanmışdı. Çünki alüminium olan göz
qД±zД±ldan daha baha sayД±lД±rdД±. В«GildЙ™n
alД±nmД±Еџ gГјmГјЕџВ» nЙ™inki alimlЙ™rin, hЙ™tta
sənayeçilərin və Fransa imperatorunun
da diqqЙ™tini cЙ™lb etdi.
TЙ™biЙ™tdЙ™ yayД±lmasД±
AlГјminiumun tЙ™bii birlЙ™ЕџmЙ™lЙ™ri
BirlЙ™ЕџmЙ™nin adД±
Formul
Kalionit
Al2O3*2SiO2*H2O
Boksit
Al2O3*n H2O
Çöl şpatı
K2O*Al2O3*6SiO2
Korund
Al2O3
Nefelin
Na2O*Al2O3*2SiO2
Fiziki xassЙ™lЙ™ri
пЃ¬
Alüminium – gümüşü-ağ rəngli, yüngül ( q- 2,7
q./ СЃРј.3) metaldД±r, 6600РЎ temperaturda Й™riyir.
İstiliyi və elektriki yaxşı keçirir, yaxşı işlənilir,
yГјngГјl vЙ™ bЙ™rk Й™rintilЙ™r Й™mЙ™lЙ™ gЙ™tirir.
KimyЙ™vi xassЙ™lЙ™ri
пЃ¬
MetallarД±n elektrokimyЙ™vi gЙ™rginlik sД±rasД±nda
alГјminium Г¶zГјndЙ™n saДџda yerlЙ™ЕџЙ™n metallarД±
asanlД±qla redukiya edir. MГјrЙ™kkЙ™b
birlЙ™ЕџmЙ™lЙ™rdЙ™n alГјminium hidrogen vЙ™ aktivliyi
az olan metallarД±n ionlarД±nД± reduksiya edir.
Ancaq otaq temperaturunda açıq havada
alГјminium dЙ™yiЕџmЙ™z olaraq qalД±r, cГјnki onun
sЙ™thi qoruyucu oksid tЙ™bЙ™qЙ™ ilЙ™ Г¶rtГјlГјdГјr .
AlГјminiumun tЙ™tbiq sahЙ™lЙ™ri
GЙ™lЙ™cЙ™yin metalД±
пЃ¬
NЙ™ticЙ™: AlГјminium yГјngГјl, bЙ™rk, korroziyaya vЙ™
güclü reagentlərə qarşı davamlı olduğu üçünaviasiya və kosmik nəqliyyatların
hazД±rlanmasД±nda, mЙ™iЕџЙ™t texnikasД±nД±n vЙ™
Й™ЕџyalarД±n hazД±rlanmasД±nda geniЕџ tЙ™tbiq olunur.
Elektrotexnikada alГјminium vЙ™ onun Й™rintilЙ™ri
xГјsusi yer tutur.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3
Размер файла
298 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа