close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

BDO - Сергій Рогозний

код для вставкиСкачать
МЦФЕР – Україна
ЗВІТУЄМО ЗА 2013 РІК:
Фінансова звітність
за МСФЗ
м. Київ, 2014
1
ЗМІСТ
1. Чому і як переходять на МСФЗ?
2. Скільки платимо банку?
3. З чого складається міжнародна
фінансова звітність?
4. У чому відмінності?
5. Як провести трансформацію?
Сергій Рогозний
2
Чому переходять на МСФЗ?
Вимоги законодавства
Запровадження спільних проектів з
нерезидентами
Правдива картина фінансового стану і
фінансових результатів бізнесу
Вимоги власника, у тому числі з метою
складання консолідованої звітності
Пошук додаткових джерел фінансування
Сергій Рогозний
3
Що ми змінюємо при переході на МСФЗ?
• Зміна системи управління
• Деталізація бізнес-процесів
• Визначення формату фінансових звітів
• Уніфікація методології обліку
• Аналіз та систематизація первинних даних
• Впровадження інформаційних технологій
• Навчання персоналу
Сергій Рогозний
4
Оцінка складності переходу на МСФЗ
Тому попередньо варто провести оцінку
можливостей компанії (Групи компаній) щодо
самостійного
запровадження
МСФЗ
та
складності її процесів за 4 напрямками:
1) Методологія обліку;
2) Системи та процеси;
3) Персонал;
4) Особливості бізнесу
Сергій Рогозний
5
Перш ніж прийняти рішення
Якщо Ваше підприємство не входить до
переліку “зобов’язаних” компаній, перш ніж
говорити директору про модну тенденцію, самі
зробіть оцінку, чи потрібні Вам МСФЗ.
Є попередні домовленості про поглиблення
стосунків з іноземними партнерами – будьте
напоготові для застосування МСФЗ.
Є значні фінансові запозичення – зробіть
відповідні розрахунки.
Сергій Рогозний
6
Скільки просять наші банки?
Джерело: http://charts.finance.ua/
Сергій Рогозний
7
Скільки просять закордонні банки?
Найнижчі ставки за кредитами в світі:
- Швейцарія - 3,15%
- Норвегія - 3,5%
- Швеція - 4%
Найвищі ставки за кредитами в світі:
- Зімбабве - 589%
- Гаїті 47%
- Мадагаскар 45%
Ставки у відомих країнах:
- США - 8% - Німеччина - 6% - Китай - 5,6%
- Росія 10% - Казахстан – 12% - Молдова - 19
- Гондурас – 17%
Джерело: http://blog.ubr.ua/finansy/
Сергій Рогозний
8
На що розраховувати?
ЄБРР може дати позику й на більш вигідних
умовах, ніж швейцарські банки, якщо маєте
гарну кредитну репутацію, інноваційну ідею та
ліквідне забезпечення.
Але не майте ілюзію отримати кредит у іншій
країні без резидентства на звичайних умовах.
Тим більше з нашими політико-економічними та
злочинно-бюрократичними ризиками.
Будьте готові до відмов та додаткових
комісійних витрат в розмірі 2-3% від суми
кредиту в разі згоди.
Сергій Рогозний
9
Які документи готувати?
Відомості про власників бізнесу, частки, статус,
походження капіталу, стосунки з владними особами,
коротка історія компанії (групи)
Звітність за IFRS за 3 попередні роки з
аудиторським висновком міжнародної компанії
Коротке резюме проекту, що містить основні його
економічні показники (вартість, термін окупності,
внутрішня рентабельність і т.д)
Хто виступає одержувачем коштів, спонсором
(якщо у Вас стартап), параметри власної фінансової
участі, запитувана сума і вид фінансування, бажаний
термін, % ставка (частка власності до продажу у разі
equity), валюта.
Сергій Рогозний
10
Як зекономити?
Зі всього переліку найдорожче обійдуться
послуги зі складання фінансової звітності за
МСФЗ та аудит такої звітності. І це без жодних
гарантій щодо отримання кредиту.
Тому підприємців цікавить питання: як
уникнути зайвих витрат, якщо раптом рішення
буде не на Вашу користь?
Дуже просто: підготувати спрощений варіант
міжнародної звітності та отримати професійну
консультацію від аудиторів з міжнародним
досвідом. Це дозволить уникнути до 80% витрат,
якщо щось піде не так.
Сергій Рогозний
11
Структура комплекту фінансової звітності
Звіт про фінансовий стан на кінець періоду
(Баланс);
Звіт про сукупний дохід за період;
Звіт про рух грошових коштів за період;
Звіт про зміни у капіталі за період;
Примітки
Кожен звіт та примітки до них мають містити
порівняльну інформацію щонайменше за один
попередній період чи на попередню звітну
дату
Сергій Рогозний
12
Порівняння форм
Порівняння кількості статей у формах звітності (без
урахування підсумкових) явно на користь МСФЗ:
П(С)БО-1…5 П(С)БО-1
(стар.)
(нов.)
МСФЗ
Баланс
67
49
15-25
Звіт про фінрезультати
21
13
7-12
Звіт про рух коштів
47
29
18-25
Звіт про капітал
25
15
3-5
160
106
50-65
Сергій Рогозний
13
Порівняння балансу
Назва ПСБО
Сума ПСБО
Назва МСФЗ
Сума МСФЗ*
I. Необоротні активи
Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
212
243
(31)
7 059
13 951
26 116
(12 165)
50
1 074
31
22 377
Нематеріальні активи
Основні засоби
21 060
1 074
Фінансові інвестиції у асоційовані компанії
31
Довгострокова дебіторська заборгованість
22 377
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи для продажу, та групи вибуття
Баланс
212
4 462
-
4 462
Запаси
4 249
4 249
Торговельна дебіторська заборгованість
359
501
1 968
Передоплати та Інша поточна дебіторська
заборгованість
985
417
123
11 096
11
33 484
417
Гроші та їх еквіваленти
11
11 107
Необоротні активи для продажу, та групи вибуття
33 484
Всього активів
* Для зручності розуміння вважаємо, що жодних коригувань, крім наведених рекласифікацій, не потрібно
Сергій Рогозний
14
Порівняння балансу
Назва ПСБО
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс
Сергій Рогозний
Сума
ПСБО
Сума
МСФЗ
286
71
16 605
16 962
286
349
5 092
5 441
16 676
16 962
349
5 092
Назва МСФЗ
Власний капітал
Зареєстрований капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Разом власний капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити та позики
5 441
2 500
864
3 985
Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за д/с
зобов’язаннями
Торговельна кредиторська заборгованість
2 500
864
3 985
658
457
57
137
550
2 330
11 081
11 081
-
16 522
Всього зобов'язань
33 484
33 484
Всього зобов'язань та власного капіталу
457
Кредиторська заборгованість з Податку на прибуток
550
Поточні забезпечення
2 725
Інші поточні зобов’язання
15
Приклад Балансу за МСФЗ
Примітки
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Фінансові інвестиції
Відстрочені податкові активи
Довгострокові позики видані
Оборотні активи
Запаси
Торговельна дебіторська заборгованість
Передоплати та інші оборотні активи
Грошові кошти
31.12.20х1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Всього активи
Сергій Рогозний
16
31.12.20х0
15 071
156
787
18
16 032
11 974
75
51
26
32
12 158
3 237
3 142
1 491
312
8 182
24 214
2 377
2 833
1 271
249
6 730
18 888
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал
Статутний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Всього капітал
Х
Х
Х
1 059
2 253
8 539
11 851
1 059
2 373
6 009
9 441
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити
Відстрочені податкові зобов’язання
Х
Х
4 344
182
4 526
2 307
−
2 307
Короткострокові зобов’язання
Довгострокові кредити – поточна частина
Короткострокові кредити
Торговельна кредиторська заборгованість
Поточні зобов’язання з податку на прибуток
Інші поточні зобов’язання
Х
Х
Х
Х
Х
633
1 832
2 878
335
2 159
7 837
12 363
24 214
684
2 943
2 117
−
1 396
7 140
9 447
18 888
Всього зобов’язання
Всього зобов’язання та власний капітал
Сергій Рогозний
17
Приклад Звіту про прибутки та збитки
Примітки
Доходи від реалізації
Собівартість реалізованої продукції
Х
Валовий прибуток
Загальні та адміністративні витрати
Витрати на збут
Х
Х
Інші доходи
Чистий дохід (збиток) по курсовим різницям
Витрати на фінансування
Інші витрати
Х
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Х
Чистий прибуток
Чистий прибуток на акцію, грош.од./шт.
Сергій Рогозний
18
20х1
37 414
20х0
27 258
(28 789) (21 061)
8 625
6 197
(2 020)
(1 922)
(1 713)
(1 251)
66
157
129
(354)
(385)
(445)
(411)
(457)
4 076
2 140
(1 122)
2 954
(472)
1 668
0,072
0,042
Приклад Звіту про сукупний дохід
Примітки
Чистий прибуток
20х1
20х0
2 954
1 668
(122)
59
20
(11)
(102)
48
Разом сукупний дохід за період
2 852
1 716
Сукупний дохід на акцію, грош.од./шт.
0,072
0,043
Інший сукупний дохід
Чиста зміна справедливої вартості фінансових активів,
наявних для продажу
Х
Податок на прибуток з іншого сукупного доходу
Інший сукупний дохід за вирахуванням податку на
прибуток
Сергій Рогозний
19
Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
Показник
20х1
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Надходження грошових коштів:
Реалізація товарів
Інші надходження
1.2. Вибуття грошових коштів:
Виплати постачальникам товарів
Витрати на оплату послуг
Виплати відсотків за кредитною лінією
Платежі з податку на прибуток
1.3. Чистий грошовий потік від операційної діяльності
Сергій Рогозний
3 950
430
(2 500)
(490)
(180)
(150)
1 060
20
Звіт про рух грошових коштів
Показник
20х1
…
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Надходження грошових коштів:
Продаж основних засобів
2.2. Вибуття грошових коштів:
Придбання основних засобів
Придбання інвестицій
2.3. Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Надходження грошових коштів:
Розміщення звичайних акцій
3.2. Вибуття грошових коштів:
Виплата дивідендів
3.3. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності
Чистий грошовий потік
Грошові кошти на початок року
Грошові кошти на кінець року
Сергій Рогозний
100
(900)
(150)
(950)
450
(200)
250
360
350
710
21
Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
Показник
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Чистий прибуток до оподаткування
коригування:
амортизаційні нарахування
збиток від продажу основних засобів
зміни поточних активів ():
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
запасів
передоплат та іншої дебіторської заборгованості
зміни поточних зобов'язань ():
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
Інших поточних зобов'язань
Разом змін:
1.3. Чистий грошовий потік від операційної діяльності
ПОТОКИ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
…
Грошові кошти на кінець року
Сергій Рогозний
22
20х1
770
170
30
(320)
120
60
180
50
290
1 060
710
Звіт про зміни у власному капіталі
Статті
Статутний Резервний Резерв
Нерозподілен
капітал
капітал
переоцінки ий прибуток
Усього
Залишок на 01.01.20х0
7 000
493
2 035
1 415
10 943
Чистий прибуток за рік
−
−
−
356
356
Сукупний дохід за рік
−
−
−
356
356
Формування резервного
капіталу
Залишок на 31.12.20х0
−
56
−
(56)
−
7 000
550
2 035
1 715
11 300
Чистий прибуток за рік
−
−
−
1 042
1 042
Переоцінка
основних
засобів
Сукупний дохід за рік
−
−
315
−
315
−
−
315
1 042
1 357
−
165
−
(165)
−
−
7 000
−
715
−
2 350
(218)
2 374
(218)
12 439
Формування резервного
капіталу
Виплата дивідендів
Залишок на 31.12.20х1
Сергій Рогозний
23
Склад і періоди першої фінансової
звітності
Вступний
баланс.
Дата
першого
застосуванн
я МСФЗ
Перший пакет
Порівняльні
звітності за МСФЗ за
дані за 2011 рік
2012 рік
01.01.2011
Сергій Рогозний
2011
31.12.2011
Пакет звітності за
МСФЗ за 2013
2012
2013
31.12.2012
31.12.2013
24
Склад приміток до звітності
1. Загальна інформація
2. Основа підготовки фінансової
звітності
3. Операційне середовище та
економічна ситуація
4. Істотні бухгалтерські оцінки
5. Основні принципи облікової політики
підприємства
Сергій Рогозний
25
Склад приміток до звітності
6. Управління ризиками
7. Деталізація основних статей
звітності
8. Операції з пов'язаними сторонами
9. Фактичні та потенційні зобов'язання
10.Події після дати фінансової звітності
Сергій Рогозний
26
Особливості складання Балансу за МСФЗ
1) Дебіторська заборгованість і поточні
зобов'язання по розрахункам з
пов'язаними особами
2) Необоротні активи та групи вибуття в
балансі та плані рахунків
Сергій Рогозний
27
Особливості складання Балансу за МСФЗ
3) Вся дебіторська заборгованість - за
справедливою вартістю з розкриттям
щодо резервів
4) Забезпечення майбутніх виплат і
платежів у звітності і плані рахунків
5) Довгострокові монетарні активи,
пільгові довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Сергій Рогозний
28
Особливості складання
Звіту про фінансові результати
1) Інші доходи та Інші витрати
2) Дохід від реалізації товарів чи послуг,
що не належить до основної діяльності
3) Доходи і втрати від курсових різниць
4) Інший сукупний дохід
Сергій Рогозний
29
Основні засоби:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1.Вартісний критерій визнання
2.Класифікація основних засобів
3.Початок нарахування амортизації
4.Результат від вибуття всіх основних
засобів
Сергій Рогозний
30
Запаси:відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1. Резерв на неліквіди
2. Знижки при сплаті до певної дати
3. Визначення МШП
4. Дорогі запчастини та резервне
обладнання
Сергій Рогозний
31
Доходи та витрати:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1. Продаж на умовах відстрочки
розрахунків
2. Продаж товару з подальшими
послугами
3.Витрати на соціальну сферу та
представницькі витрати
Сергій Рогозний
32
Податок на прибуток:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
1. Класифікація ВПЗ та ВПА
2. Питання дисконтування
3. Вплив інших факторів
Сергій Рогозний
33
Податок на прибуток:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
4.Податок за статтями та операціями,
що відображаються у капіталі або
іншому сукупному доході
5. Податкове планування
6.Вплив на дивідендну політику
Сергій Рогозний
34
Податок на прибуток:
відмінності між МСФЗ та ПСБУ
7. Постійні податкові різниці
8. Поквартальні перерахунки
відстрочених податкових різниць
Сергій Рогозний
35
Трансформація
Після того, як ми зрозуміли потребу у
звітності за МСФЗ, вивчили її структуру та
зрозуміли ключові відмінності від П(С)БО,
можна спробувати скласти власну звітність
за МСФЗ, тобто провести трансформацію.
Трансформація - це сукупність процедур з
перетворення
фінансової
інформації,
складеної за одними правилами, наприклад,
П(С)БО в звітні дані за іншими - МСФЗ.
Трансформувати
дані
бухгалтерського
обліку під вимоги МСФЗ не складно, варто
тільки дотримуватися певного алгоритму дій.
Сергій Рогозний
36
Принципи трансформації
1) Повне висвітлення
2) Послідовність
3) Порівняльність
4) Обачність
5) Превалювання сутності над формою
Сергій Рогозний
37
Принципи трансформації (2)
6) Подвійна запис
7) Обґрунтованість
8) Системність
9) Єдиний грошовий вимірник
10) Спрямованість на результат
Сергій Рогозний
38
Основні етапи трансформації
Крок 1. Підготовка проформи
фінансової звітності
Крок 2. Перенесення основних форм
фінансової звітності в MS Excel
Крок 3. Формування основної
трансформаційної таблиці
Сергій Рогозний
39
Основні етапи трансформації (2)
Крок 4. Меппінг (кодування)
Крок 5. Врахування вхідних
трансформаційних коригувань
Крок 6. Перерахунок сум за рахунками
обліку у валюту подання (за
необхідності)
Сергій Рогозний
40
Основні етапи трансформації (3)
Крок 7. Створення попереднього
балансу і звіту про прибутки і
збитки
Крок 8. Визначення суттєвих статей
звітності, по яких необхідно додаткове
розкриття
Крок 9. Заповнення з основної
трансформаційної таблиці окремих
приміток
Сергій Рогозний
41
Основні етапи трансформації (4)
Крок 10. Формування допоміжних
трансформаційних таблиць
Крок 11. Перенесення в основну
трансформаційну таблицю коригувань
з усіх допоміжних таблиць
Крок 12. Перенесення даних допоміжних
трансформаційних таблиць у відповідні
примітки
Сергій Рогозний
42
Основні етапи трансформації (5)
Крок 13. Проведення інших
трансформаційних коригувань і
розрахунок фінальних показників
Звіту про фінансовий стан
Крок 14. Побудова Звіту про рух
грошових коштів
Сергій Рогозний
43
Основні етапи трансформації (6)
Крок 15. Побудова додаткових
приміток відповідно до вимог МСФЗ
Крок 16. Перенесення всіх отриманих
результатів у проформу фінансової
звітності за МСФЗ
Сергій Рогозний
44
Результати трансформації
За
потреби
з
тих
самих
трансформаційних
таблиць
можна
скласти повноцінну фінансову звітність
за МСФЗ без прив'язки до мінфінівських
форм
Сергій Рогозний
45
Результати трансформації
Якщо
додатково
здійснюється
перерахунок у іншу валюту звітності, і
перераховувати кожну операцію за
поточним курсом практично неможливо,
для доходів, витрат та потоків операцій
допускається використання середнього
курсу за період.
Балансові статті перераховують за
курсом на кінець звітного періоду.
Сергій Рогозний
46
Замість висновків
Сергій Рогозний
Чого очікує від бухгалтера директор?
1. Своєчасної та якісної фінансової
інформації
2. Вирішення всіх “податкових” питань з
мінімальними втратами
3. Достатність коштів на рахунках і в касі
4. Забезпечення контролю над ресурсами
5. Високої компетентності
6. Дипломатичності у стосунках
7. Точності та старанності.
Сергій Рогозний
48
Що ще можете запропонувати Ви?
1. Зростання інвестиційної привабливості
Компанії
2. Зменшення витрат на фінансування
Компанії
3. Професійну компетенцію міжнародного
рівня
Як наслідок
зростання Ваших власних
доходів
Сергій Рогозний
49
Питання???
Міжнародна аудиторська
компанія “БДО”
www.bdo.ua
тел. (044) 496 05 88 моб. (099) 271 77 08
Факс (044) 393 26 91 (067 / 093) 539 32 08
SRogozniy@bdo.ua
Сергій Рогозний
50
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
20
Размер файла
2 822 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа