close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ұстаздың шығармашылығы

код для вставкиСкачать
?стазды?
шы?армашылы?ы ?
н?тижеге ба?ыттал?ан
б?л?м беруд?? кеп?л?.
М??ал?мн?? шы?армашылы?ы:
?
?
?
- ?з?н?? к?ндел?кт? ?с-?рекет?не жанымен
бер?лу
- о?ыту ж?не т?рбиелеуде ?атып ?ал?ан
?лг?ге ?арамай, ?з?нд?к жа?алы? енг?зу
- би?к н?тижегелерге ?ол жетк?зуге ?мтылу
К.Э.Циолковскиид??
?формуласы?:
? Мен
алдымен к?п адам?а белг?л?
а?и?атты аштым, одан кей?н кейб?р
адамдар?а ?ана белг?л? а?и?атты
аштым, е? со?ында, ешк?мге
бейм?л?м а?и?атты аша бастадым.
Шы?армашылы?ты? б?рнеше
де?гей? бар:
?
?
бар б?л?мд? пайдаланып, ?олдану аясын
ке?ейту
да?дылы к?з?арасты ?згерт?п, м?лде
жа?алау
?р адамны? ?з жеке басы ?аб?лет?не байланысты
шы?армашылы? потенциалы бар.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
бай?а?ышты?
б?рыннан белг?л? жайт?а к?м?н тудыру
м?селеге ене б?лу
алдын болжай алу
таныс объект?н? ?згеше ?ырынан тану
?зден?с пен бейм?л?мд?л?кке бой алдырып, к?ндел?кт? б?р
?алыпты т?ра?ты ?м?рден бас тарту
б?р ойдан ек?нш?с?не тез ауысы
санасында бейнелер ?алыптастырып, жа?а
комбинациялар ??растыру
ба?алау, сын айта б?лу
к?п м?л?метт? есте са?тай алу
В.И. Андреев шы?армашыл
адамны? 3 тип?н ?сынады.
?
?
?
1. Теоретик-логик. ?з ж?мысын жоспарлайды,
б?рыннан белг?л? ?ылыми зерттеулерд? ке?
?олданады. Жан-жа?ты. Баста?ан ?с?н ая?тайды.
2. Теоретик ? интуитивист. Керемет ?иялшыл.
Жалпы ?абылдан?ан ой-п?к?рлерге ?арсы шы?у?а
?оры?пайды.
3. Практик ? экспериментатор. ?йымдастырушы.
Тез т?л табысады. ?з ерк?не ?згелерд? к?нд?р?п,
?лкен шы?армашылы? тапсырмаларды орындау?а
ба?ыттай алады.
В.А. Кан-Калик, Н.Д.Никандров ?арым?атынас?а байланысты педагогикалы?
шы?армашылы? де?гейлер?н ж?ктейд?:
?
?
?
?
Б?рыннан белг?л? ?д?с, шаблон бойынша
сыныппен жай ?ана ?арым-?атынас жасай б?лу.
Саба?ты оптимизациялау ? жоспарлаудан бастап,
ти?мд? ?д?с-т?с?лдерд? та?дай алу.
Эвристикалы? де?гей ? о?ушымен т?келей
?арым-?атынас жасай б?лу, я?ни н?тижеге
ба?ыттал?ан б?рлескен ?с-?рекет.
Жо?ары де?гей ? саба?ты сыныпты? де?гей?н,
?р о?ушыны? ерекшел?г?н есепке ала отырып
?тк?зу. М??ал?м дербест?г?.
Посредственный учитель излагает,
Хороший учитель объясняет,
Выдающийся учитель показывает,
Великий учитель вдохновляет.
Уильям Шекспир
Жа?а формация м??ал?м? мынадай гуманист?к
т?с?лдер? бар этиканы пайдаланады:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ба?ылауды? орнына ынталандыру;
М?жб?рлеуд?? орнына ке?ес беру;
Ауыстыруды? орнына сен?м
б?лд?ру;
?г?ттеуд?? орнына т?с?нд?ру;
Жоюды? орнына тег?стеу;
Бас?аруды? орнына ?атысу;
Ай?айлауды? орнына ?з?лдеу;
К?налауды? орнына ?ор?ау;
Б?йры? бер?п тексеруд?? орнына
К?мек к?рсет?п, ?олдау жасау?а ?мтылу.
Н.Назарбаев
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
27
Размер файла
86 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа