close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Oсновни симболи у електротехници

код для вставкиСкачать
Oсновни симболи у
електротехници
Врсте инсталација
•
•
•
•
електроенергетске
громобранске
телекомуникационе
сигналне
Електроенегетске
• Електроенегетске инсталације се изводе
како би се осигурало напајање потрошача
електричном енергијом
Громобранска
• Громобранска инсталација се поставља у
циљу заштите људи и објеката од штетног
деловања атмосферског електричног
пражњења.
Телекомуникационе инсталације
• Телекомуникационе инсталације
омогућавају пренос података.
– телефонске инсталације,
– инсталације интерфона,
– инсталације заједничких радио и ТВ система,
– инсталације интерне телевизије,
– инсталације разгласа.
Сигналне инсталације
• У сигналне инсталације спадају:
– инсталације електричног звона,
– инсталације противпожарног система,
– рачунарске мреже
– инсталације противпровалног система.
Једносмерна струја
• Једносмерна струја је струја која не мења свој смер
као ни свој интензитет.
• Пример затворено просто коло :
– једносмерни извор
– отпорник
– прекидач.
• Ако укључимо прекидач, кроз отпорник ће протећи
једносмерна струја. Ова струја не мења своју
вредност док не искључимо прекидач.
Наизменична струја
• Наизменична струја је струја
која стално мења свој
интензитет i смер.
• Напон градске мреже износи
220V, фреквенције 50Hz.
Проводник
• Провоник је део електричног кола кроз
који пролази електрична струја.
– инсталациони
– телекoмуникациони
Спој проводника
• Спој проводника у сложеним
колима.
• На овом знаку се улазна струја
грана на два дела.
• За спој проводника важи
такозвани први Кирхофов закон.
Извор једносмерне струје
• Галвански извор константне струје
(батерија, акумулатор)
• Претварач (наизменични у једносмерни
напон)
Укрштање проводника
• Проводници се укрштају без контакта.
• Кроз сваки проводник протиче засебна
струја.
Двожилни проводник
• Двожилни проводник је проводник који у
себи има две жиле.
• Пример двожилног проводника је
проводник са фазном и нултом жилом.
Трожилни проводник
• Трожилни проводник у себи садржи три
жиле.
• Пример трожилног провоника је проводник
са фазним, нултим и проводником за
уземљење.
Једнополни прекидач.
• Улога прекидача је да успоставља или
прекида струјно коло.
• Једнополни прекидач се користи за
успостављањевједног струјног кола.
Серијски прекидач
• Серијски прекидач је прекидач који у себи
има четири положаја.
1.
2.
3.
4.
прекинута оба кола
успостављено само прво коло
успостављено само друго коло
оба струјна кола успоставлјена
Наизменични прекидач
• Наизменични прекидач се користи за
прекидање једног струјног круга са два
различита места.
Тастер
• Тастер је прекидач који затвара струјно
коло док се држи притиснут.
• Отпуштањем опруга враћа тастер у
првобитно стање и струјно коло се отвара.
• Често се тастер користи у аутоматици за
сланје сигнала.
Генератор наизменичне струје
• Генератор наизменичне струје користи се за
претварање механичке енергије у
наизменичну електричну енергију.
• Окретањем осовине долази до окретања
ротора.
• Окретањем ротора у магнетном пољу
долази до стваранја наизменичне струје.
Мотор наизменичне струје
• Мотор наизменичне струје врши
претварање из електричне у механичку
енергију - рад.
• Користи се за покретање различитих
машина.
Прикључница
• Прикључница има улогу прикључивања
неког уређаја за електричну инсталацију.
• Преко прикључнице се успоставља веза
уређаја са фазним и нултим проводником у
мрежи.
Прикључница са уземљењем
• Ова прикључница у себи садржи осим
фазног и нултог вода и заштитни
(уземљујући вод).
Лампа (лустер)
• Лампа (лустер) је уређај који врши
претварање из електричне у светлосну
енергију.
Прекидач
• Ово је уопштена ознака за прекидач.
• Уобичајено се овим симболом означавају
прекидачи у неком нисконапонском колу.
Сијалица
• Сијалица врши претварање из електричне
енергије у светлосну.
Електрично звонце
• Електрично
• Електронско
Разводна табла
• Разводна табла је концентрационо место
електричног развода.
Осигурач
• Намерно ослаблјено место електричне
инсталације (топљиви, аутоматски).
Трансформатор
• Трансформатор врши промену напонског
нивоа.
Волтметар
• Волтметар је инструмент за мерење
напона.
• Прикључује се паралелно са елементом
чији напон меримо.
• Уобичајено има велику отпорност.
Амперметар
• Амперметар је инструмент за мерење
струје у некој грани (струје кроз неки
елемент).
• Везује се редно са елементом чију струју
меримо.
• Потребно је да има што мању отпорност
како не би унео велику грешку.
Једнофазно електрично бројило
• Једнофазно електрично бројило се користи
за приказивање утрошене електричне
енергије.
Трофазно бројило
• Трофазно бројило је електрично бројило
које израчунавају утрошену електричну
енергију потрошача трофазне електричне
енергије.
• У себи садржи доводе за три фазна, нулти и
уземљујући вод.
Усмерач
• Усмерач врши претварање из наизменичног
у једносмерни напон.
• У себи може да садржи:
– трансформатор
– грецов спој,
– филтарски елемент (калемове, кондензаторе,
интегрисана кола)
Генератор једносмерне струје
• Генератор једносмерне струје је генератор
који врши претварање из механичке у
једносмерну електричну енергију.
Мотор једносмерне струје
• Мотор једносмерне струје претвара
једносмерну електричну енергију у
механичку енергију - рад.
Кућне електричне инсталације и расвета
Кућни приклјучно мерни ормар
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
18
Размер файла
999 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа