close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Технологии за заваряване в

код для вставкиСкачать
Технологии за заваряване в твърдо
състояние.
Електро-съпротивитвлно заваряване,
чрез триене, газо-пресово, индукционно,
кондензаторно, вакуумно, дифузионно,
студено-пресово, заваряване чрез взрив.
23
МТМ-IIчаст
ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО
ЗАВАРЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
Заваряваните части се загряват в мястото на контакта от
топлината, която се получава при преминаването на
електрическия ток съгласно закона на Джаул, след
което се притискат силно една към друга.
Q=I2Rt, (J),
Където Q – количество топлина в J; I –
заваръчен ток в А; R – съпротивление на заваръчната
верига между токоподаващите части в Ω; t – времето,
през което протича тока в s.
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Висока стойност на тока и ниско напрежение;
Бързо загряване зоната на съединяването;
Много кратко време на заваряване (стотни до десети
от секундата);
Висока производителност;
Възможност за механизиране на отделните процеси.
ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО
ЗАВАРЯВАНЕ
ВИДОВЕ
детайли
F
Държач
F
ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ –
съединяването на
детайлите се извършва по
техните челни повърхнини;
Заваръчен
трансформатор
Без стопяване – при метали, които имат добра заваряемост в
пластично състояние (нисковъглеродни стомани) и при изделия с
проста форма;
С прекъснато стопяване;
С непрекъснато стопяване – предимства:
Заваряват се метали с лоша заваряемост в пластично състояние;
Няма нужда от много точна обработка по челните повърхнини;
Може да се заваряват детайли с по-сложни сечения;
Възможност за заваряване на разнородни метали.
ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО
ЗАВАРЯВАНЕ
ВИДОВЕ
усилие
електрод
детайли
Токов
контур
Контактна
повърхност
ТОЧКОВО ЗАВАРЯВАНЕ
При протичането на електричен ток
материалът, който се намира между
електродите, се загрява силно, а
средата на контактната повърхност се
стопява.
електрод
РЕЛЕФНО ЗАВАРЯВАНЕ
Частите се съединяват
едновременно в няколко
точки, като върху по-тънкия
детайл предваритвлно се
правят релефи с еднаква
височина и диаметър.
Мек режим – по-голяма продължителност
на заваряването, плавно загряване, пониска мощност. За заваряване на
въглеродни конструкционни стомани, на
нисколегирани и закалени стомани;
Твърд режим – повишена
производителност, увеличено усилие на
притискане и концентрирано загряване. За
присъединяване на детайли от неръждаема
стомана, алуминий, мед и техните
сплави.
ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО
ЗАВАРЯВАНЕ
ВИДОВЕ
РОЛКОВО ЗАВАРЯВАНЕ
Съединението се получава посредством
непрекъснат ред от точки, които се
застъпват и препокриват. Получава
се плътен шев с достатъчно висока
якост.
За детайли с дебелина до 3 mm.
1,2-рамо на притискащата ролка,
3-притискаща ролка, 4-посоки на
напречно движение, 5-контактен
шев, 6-детайли.
Цикъл с непрекъснато протичане
на тока – за къси шевове от нисковъглеродна и ниско-легирана
стомана с дебелина под 1 mm.
Цикъл с прекъснато протичане на
тока –
по-висока стабилност на процеса,
по-високо качество на завареното
съединение,
по-малка зона на термично влияние.
ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ ТРИЕНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
Метод за челно съединяване на
метални части, при който се използва
топлината, отделяна в резултат на
триене и съвместно пластично
деформиране на съединяваните
краища под действие на осов натиск.
ПРЕДИМСТВА
Намаляват се разходите за енергия;
Може да се съединяват еднородни
и разнородни метали;
Съединението притежава достатъчно
високи показатели.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изработване на нови и ремонт на
стари ротационни детайли;
При направата на режещи
инструменти – фрезери, свредла,
метчици.
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
1, 2-заваряеми детайли, 3-ротационен
патронник, 4-лщнет, 5-невъртящ се
държач, 6-шпиндел, 7-лагерен възел,
8-основа.
ГАЗО-ПРЕСОВО ЗАВАРЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Начин за съединяване на
метални части,
краищата на които се
нагряват от газокислороден пламък и
се притискат силно
един към друг.
ПРЕДИМСТВА
Високо качество на съединенията;
Липса на допълнителен метал;
Използване на природни газове и по-евтина апаратура;
НЕДОСТАТЪЦИ
Високи изисквания към подготовка на заваряваните повърхости;
Неравномерно и продължително нагряванена изделието;
По-ниска производителност.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За съединяване на отговорни детайли от жп. Подвижния състав –
буферни пръти, ресорни листове, релси и др.
ИНДУКЦИОННО (високочестотно)
ЗАВАРЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Заваряваните краища се нагряват с
индуктор и се притискат.
Използва се следния ефект:
Максимална плътност на променливия ток се
получава на повърхността на проводника,
която се нагрява повече от втрешните
слоеве на метала.
1
f Където Δ – дълбочина на проникване на
тока, f – 1естота на тока, ν – относителна
електропроводимост на метала, μ –
магнитна проницаемост на проводника.
1-притискащи ролки, 2-място на
заваряване, 3-индуктор, 4-заготовка.
ПРЕДИМСТВА
•Минимални размери на около-шевната зона (0,1 – 0,15 mm);
•Висока производителност;
•Възможност за механизация и автоматизация на процеса;
ПРИЛОЖЕНИЕ
•Направа на тръби от неръждаеми и топлоустийчиви стомани.
КОНДЕНЗАТОРНО ЗАВАРЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
Разновидност на електро-съпротивителното
заваряване.
Същност – мигновеното използване на
електрическата енергия, която е
запасена (акумулирана) в кондензатор.
ВИДОВЕ
С непосредствено разреждане на
кондензатора върху заваряваните
части;
С разреждане на кондензатора
върху заваръчния трансформатор.
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Схема на точково кондензаторно
заваряване
Т1 –повишаващ трансформатор,
Т2 – заваръчен трансформатор,
К1 и К2 - контакти
ПРЕДИМСТВА
Ммного малка консумация на енергия;
Кратковременен импулс на заваръчния ток (хилядни от секундата);
Възможност за заваряване на много тънки изделия – от 0,005 до 1 mm;
Заваряване на разнообразни по форма изделия.
ПРИЛОЖЕНИЕ
При производството на електроизмервателни и механични уреди.
ВАКУУМНО - ДИФУЗИОННО
ЗАВАРЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
Процесът се осъществява в твърдо
състояние при повишени температури
на два етапа.
I етап – на граничната повърхност на
двата детайла се създават условия за
образуване на метална връзка;
II етап – протича взаимна дифузия на
атомите на заваряваните метали.
ПРЕДИМСТВА
Възможност за заваряване на
разнородни метали;
Не е необходим допълнителен метал;
Възможност за заваряване на метали,
склонни към окисляване;
Заваряване на чсти със сложна
конфигурация
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Механизъм за
притискане
1-вакуумна камера, 2-заварявано
изделие, 3-нагревател, 4-уплътнение,
5-прът, 6-лостово устройство.
ПРИЛОЖЕНИЕ
•За получаване на малки, много точни и работещи в сложни условия детайли,
изработени от трудно заваряеми по другите методи материали.
СТУДЕНО-ПРЕСОВО ЗАВАРЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Съединяването на два детайла чрез
1-ламарина,
съвместна пластична деформация
2-поансон
при стайна температура.
Челна – в);
Точкова – а);
форма на работната
Ролкова.
част на поансона-3
ПРЕДИМСТВА
Възможност за заваряване на
разнородни метали;
Липса на зона на стопяване и зана на
1-прът,
2-челюст,
термично влияние;
3-нож
Малък разход на енергия;
ПРИЛОЖЕНИЕ
Висока производителност;
Възмможност за механизация и
•В електропромишлеността за
автоматизация.
съединяване на ел.проводници,
НЕДОСТАТЪК
шини и кабели;
Почистване на заваряваните краища
•При направа на домакински
от органични и адсорбиращи
съдове и амбалаж от алуминиево
замърсявания.
фолио.
ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ ВЗРИВ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
СХЕМА НА ПРОЦЕСА
Метод за съединяване на еднородни
и разнородни метали в твърдо
състояние, при което се използва
енергията на взривната вълна.
В мястото на съединяването не
се образуват междинни химични
съединения при заваряване на
разнородни метали и сплави.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За получаване на биметални
материали;
Заваряване на детайли с
различна дебелина;
В съчетание с щамповане.
а, в – изходно положение на детайлите;
б-процес на заваряване; г-заваряване без
на1ална хлабина; 1-детонатор, 2-взривно
вещество, 3-горен детайл, 4-долен детайл,
5-основа.
МТМ – II част
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
23
Размер файла
2 074 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа