close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Caf_zaconodavstva_i_prava

код для вставкиСкачать
Кафедра права і законотворчого
процесу
Цілі кафедри права і законотворчого процесу
При виконанні своєї місії кафедра спирається на
принципи:
Формування у слухачів умінь і навичок, а також
особистісних якостей, необхідних для ефективного
здійснення державного управління;
Надання можливості отримання слухачами якісної,
конкурентоспроможної освіти в межах викладання
дисциплін нормативної частини і
дисциплін
спеціалізації;
Використання в навчальному процесі новітніх методик
викладання та забезпечення взаємозв’язку – „ потреби
держави
–
рівень
випускника
Академії
за
спеціалізацією кафедри ”.
Цілі кафедри права і законотворчого процесу
Стратегічними цілями кафедри є:
Зміцнення ролі кафедри в навчальному, науковометодичному,
організаційному
та представницькому
процесах;
Організація додаткової підготовки аспірантів і докторантів
за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право.
Тактичними цілями розвитку кафедри є:
Удосконалення якісного складу науково-педагогічних
кадрів кафедри;
Впровадження в процес викладання інноваційних
методик;
Удосконалення підготовки наукових кадрів по кафедрі;
Удосконалення наукової роботи кафедри.
Механізми досягнення цілей кафедри
Для реалізації стратегічних і тактичних цілей кафедри
необхідно:
Активно залучати в практику викладання нові навчальні технології
(моделювання, індивідуальні проблемні завдання, індивідуальну роботу зі
слухачами);
Розвивати наявну практику захисту магістерських робіт шляхом підсилення
визначення їх практичної значимості для правового регулювання державного
управління і місцевого самоврядування;
Орієнтувати магістерські роботи на вирішення актуальних для України проблем
регулювання державного управління і місцевого самоврядування;
Запровадити постійно діючий науковий семінар щодо обговорення останніх
наукових
досліджень в галузі правового регулювання державного управління і
місцевого самоврядування;
Налагодити систему підвищення кваліфікації викладачів кафедри в органах
державної влади та інших навчальних закладах України та за кордоном;
Проводити відкриті лекції, практичні і семінарські заняття провідними
викладачами
Викладацький склад кафедри права і
законотворчого процесу
Станом на 2010 рік кафедра нараховує 9,5 штатних одиниць. У
штаті кафедри працюють:
Професори:
Доктор юридичних наук, професор Шаповал В.М.
Доктор юридичних наук, професор Кудлай Т.П.
Доктор юридичних наук, професор Андрійко О.Ф.
Доктор юридичних наук, доцент Борденюк В.І.
Доктор історичних наук, професор Орленко В.І.
Викладацький склад кафедри права і
законотворчого процесу
Доценти:
За основним місцем роботи:
Кандидат юридичних наук, доцент Дубенко С.Д.
Кандидат юридичних наук, доцент Плахотнюк Н.Г.
Кандидат юридичних наук, доцент Снісаренко Л.Ю.
Кандидат історичних наук, доцент Мельниченко В.І.
Кандидат економічних наук, доцент Карпенко О.А.
На умовах сумісництва:
Кандидат юридичних наук, доцент Ришелюк А.М.
Кандидат юридичних наук, доцент Кравченко О.С.
Кандидат юридичних наук, доцент Сударенко О.В.
Кандидат наук з державного управління Покрова Л.В.
Кандидат наук з державного управління Парамонова М.Ю.
Доцент Вакуленко В.І.
Спеціальність „ Державне управління ”
Нормативна
навчальна
дисципліна
Право в
державному
управлінні
135 год.
Спеціалізації
Організація
правової
роботи в
органах
публічної
влади
330 год.
Менеджмент
нормативноправової
діяльності
330 год.
Факультативна
дисципліна
Правові засади
службової
діяльності 60 год.
Навчальні дисципліни спеціалізацій в межах
спеціальності „ Державне управління ”
Правове забезпечення управлінської
діяльності 75 год.
Спеціалізація
“Організація правової
роботи в органах
публічної влади”
Фінансове право 75 год.
Господарське право 90 год.
Трудове право та право соціального
забезпечення 90 год.
Нормотворчість та правореалізація 45 год.
Законотворчий процес 75 год.
Спеціалізація
“Менеджмент
нормативно-правової
діяльності”
Правова формальна процедура та юридична
техніка 90 год.
Корупційні ризики в нормопроектуванні 60
год.
Право ЄС та модельне законодавство СНД 60
год.
Спеціальність “Управління суспільним розвитком”
Нормативна навчальна дисципліна
Верховенство права 90 год.
Дисципліна
спеціалізації
„Управління на
загальнодержавному
рівні”
Дисципліна
спеціалізації
„Управління на
регіональному і
місцевому рівнях”
Дисципліна
спеціалізації
„Управління
підприємством,
установою,
організацією”
Інституційний
розвиток держави
120 год
Інституційний
розвиток на рівні
регіону 120 год.
Правові засади
управління
організацією 120
год.
Спеціальність „Публічне адміністрування”
Нормативна
навчальна дисципліна
Право, Конституція та
врядування
180 год.
Дисципліни спеціалізації :
Нормотвор
чість та
аналіз
норм
90 год.
Аналіз на
прикладах
12 год.
Ділова гра
13 год.
Нові спеціальності
Нормативна
навчальна
дисципліна
Основи права
в управлінні
90 год.
Дисципліни дистанційних курсів:
Державне управління в Україні:
організаційно-правові засади 60 год.
Спеціальність
„Державне управління”
Кадрова політика і державна служба 60 год.
Право в державному управлінні 90 год.
Спеціальність
„Управління
суспільним розвитком”
„Інституційний розвиток держави” в межах
спеціалізації „Управління на
загальнодержавному рівні” 135 год.
„Правові засади управління організацією” в
межах спеціалізації „Управління
підприємством, установою, організацією”
120 год.
Наукові пріоритети кафедри
Теоретичне
осмислення
процесів
розвитку
вітчизняного
конституціоналі
зму
Правове
регулювання
адміністративно
ї та
адміністративно
-територіальної
реформ
Проблеми
державноправового
регулювання
економічних та
соціальнотрудових відносин
На кафедрі підготовлено 1 докторська і 6
кандидатських дисертацій.
Станом на жовтень 2010 р. на кафедрі навчається 26
аспірантів та 6 здобувачів наукового ступеня
кандидата наук з державного управління.
Наукові та навчально-методичні видання
( 2006 – 2010 рр.)
1. Сравнительное конституционное право: научн.изд. / В.Н.Шаповал; Киев, ИД „Княгиня
Ольга”, 2007. – 413 с.
2. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи
співвідношення та взаємодії: Монографія/ В.І.Борденюк.- К.: Парламентське видавництво,
2007.- 576 с.
3.Влада в Україні: шляхи до ефективності/ Ін. Юре, К., 2010.- 688 с. (Мельниченко В.І.,
Плахотнюк Н.Г.)
4. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнї: Монографія /
нац.акад. держ.упр. при Президентові України; відп. Ред. І.А.Грицяк, К.: „К.І.С.”, 2009.- 240 с.
(Дубенко С.Д.,Мельниченко В.І.,Плахотнюк Н.Г.)
5. Інституційний розвиток на рівні регіону: навч.-метод. Посіб. / Мельниченко В.І. – К.: НАДУ,
2009,- 88 с
6. Теорія держави та права: навч. пос. / Кудлай Т.П.. - : НАДУ, 2009. – 96 с.
7. Споживча політика в системі державного управління: навч.- метод. Посіб./ за загальною ред
Максименко К.О., Овчарук О.В.,Протасової Н.Г. – К.: Тютюкін, 2009. – 248 с. ( Дубенко С.Д.,
Плахотнюк Н.Г.)
8. Концепція сучасної державної кадрової політики України: наук. Вид. – К.: Вид –во НАДУ,
2006.- 56 с. ( Дубенко С.Д. )
Загалом за 2006 – 2010 рр. Підготовлено 15 методичних рекомендацій до дисциплін, що
викладаються на кафедрі.
Загальна кількість наукових публікацій за 2006 – 2010 рр. складає 65 найменувань, зокрема
у фахових видання 32 найменувань.
Наукові дослідження кафедри
2007-2009 роки – розробка науково-дослідної теми
“Унормування надання адміністративних послуг як
пріоритетний напрям вдосконалення державного
управління“, результатом виконання якої стало 52
наукові публікації;
2010-2011 роки – розробка науково-дослідної теми
«Відповідальність
органів
публічної
влади:
теоретичні засади, правове регулювання, практика
забезпечення", в межах якої вийшли у світ 20
наукових публікацій.
Участь науково-педагогічних працівників у робочих
групах органів державної влади
Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь (як члени робочих груп ) у
підготовці проектів:
Трудового кодексу України;
Закону України „Про державну службу” ;
Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”;
Концепції реформування адміністративного права в Україні
Ними підготовлено ряд експертних висновків із суті питань, порушених в
конституційних поданнях, направлених Конституційним Судом України в НАДУ
При Президентові України (стосовно законопроекту про внесення змін до
Конституції України /реєстраційний № 3207/; стосовно конституційності Указу
Президента України від 29 грудня 2006р. 1164 /2006 „Про тимчасове виконання
обов”язків голів державних адміністрацій” тощо).
Викладачі кафедри неодноразово залучалися до підготовки зауважень та
пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів органів
державної влади ( Закон України „Про лобізм”, Закон України „Про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування”, Закон України „Про державну службу”,
Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій
держави тощо).
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
8
Размер файла
2 626 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа