close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наркомания и СПИД

код для вставкиСкачать
Та?ырыбы: Ж?ТБ (СПИД)
ауруынан ?алай са?тана
аламыз?
?
Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а
Ж?ТБ жайлы к?птеген м?л?меттер бере
отырып, осы ?атерл? ауру?а жоламау?а,
ж?неде жаман ?деттерден я?ни шылым,
ара?, насыбай, ес?ртк? сия?ты зиянды
заттардан аула? болуды, ?р к?н сайын
естер?не т?с?р?п отыру ?ажет. Осы
та?ырып аясында о?ушылар б?р?нш?ден
Ж?ТБ деген не? Оны? таралу жолдары
?андай? Одан ?алай са?тану керек?
Осы жайында айта отырып салауатты
?м?рге т?рбиелеу.
Ж?ТБ ?СПИД? ж?не
Наркомания
Ж?мысты орында?ан Валеология п?н?н?? м??ал?м?
Жан?за? Н.
Ес?ртк?ден
Са?
бол!
Ес?ртк? т?рлер?
Ес?рткен?
?олдану
т?рлер?
?олдану?а
?арсы
еместер
Таралымы,
%
Алатын
орны
Нег?зг? ес?рк?
рет?нде
санайды,%
Конопля
296
64,8
1
12,0
Опиат
177
44,3
2
87,6
Психостимулятор
154
38,6
5
21,5
Галлюциног
ен
176
44,0
3
16,0
Кокаин
95
23,8
6
10,5
Барбитурат
142
35,6
4
0,3
Токсикалы?
зат
31
7,8
7
0
?
?
?
?
?
Ж?ТБ (СПИД) деген не?
Ж??тыр?ан - Демек адам оны
б?реуден ж??тыр?ан.
?ор?аныш - Адамды аурудан
?ор?айтын Иммунды? ж?йе.
Тапшылы?ыны? ?ор?аныш
болу?а ти?ст? м?лшерден кем.
Белг?лер?
Ауруды?
симптомдарыны? тобы (синдромы)
А?Т? (ВИЧ) деген не?
Адамны? - осы ?оздыр?ыш адамда
?ана болады (ол жануарлар мен
шыбын-ш?ркейлерде болмайды).
? ?ор?аныш Тапшылы?ыны? - б?л
?оздыр?ыш б?зд?? ?ор?аныш
(иммунды?) ж?йем?зд?? к?ш?н
?лс?ретед?.
? ?оздыр?ышы - ол вирустарды?
(?те к?шкентай микроорганизмдерд??)
б?р т?р?.
?
?
Ж?ТБ
?алай таралады:
I.
Нег?з?нен:
- Жынысты? жолмен
- Ине ар?ылы
- ?ан ар?ылы (?ан ??ю)
- Ж?ТБ ж??тыр?ан анадан ту?ан
бала?а
?аза?стан?а ес?рк?н?? келу
жолдары
Ау?анстан
П?к?стан
Т?ж?кстан
?збекстан
?ыр?ызстан
Ресей
?з?рбайжан
Грузия
О?т?ст?к облыстар
Нидерланды
Польша
Германия
Батыс ?аза?стан
Б?зд?? ?лкем?зде А?Т? мен Ж?Т?- ны?
таралуы жайлы кейб?р деректерге к?з
ж?г?ртей?к.
? Д?ниеж?з?ндег? А?Т ?оздыр?ышын ж??тыр?ан
адамдарды? жалпы саны -33миллион шамасында.
? Шы?ыс Еуропа мен Орталы? Азия А?Т? -ны
ж??тырып т?ркелгендер саны 2008 жылды?
басында шамамен есептегенде 1.6 миллионболды
? Осы ?лкеде 2007 жылы шамамен 150000 адам
А?Т? -ны жа?адан ж??тырып, 55000 адам Ж?ТБ
дан к?з ж?м?ан.
? Рессейде б?р миллион?а жуы? адам А?Т?
ж??тыр?ан.
? ?ытайда А?Т? ж??тыр?андар шамамен 700000 деп
есептел?нд?.
? ?аза?станда 2007жылды? басында
т?ркелгендерсаны 7402. 2008жылды? басында
9378 болды.
?
Жо?ар?ы топ
Жеке сатушылар
7 млрд.
доллар
За?сыз ес?ртк? айналымымен к?рес.
Ес?ртк?л?к заттарды? ?сер?нен жасал?ан ?ылмыс(мы?.)
Соны? ?ш?нде ауыр ?ылмыс (мы?.)
Жас?сп?р?мдер
наркоманиясы
?
Наркомания ?аза?станда
?жасарып? келед?, со??ы
деректер бойынша
наркомандарды? 60 % 18-30
жаста ж?не 20 % ? о?ушылар.
?аза?станны? Денсаулы? са?тау
министрл?кт?? хабарлауынша,
ес?ртк?н? ал?аш
пайдалан?андарды? жасы 15-17
жас, т?пт? 11-13 жаста?ылар
арасында да ал?аш ?олдан?андар
кездесед?.
Ес?ртк?н? ?олдану себептер?
Шынды?тан кету
стресс
?ана?аттану
?ызы?у
Психикалы? к?йзелу
?лгермеу
Ес?ртк?дег? мода
Отбасылы?
проблема
махаббат
?леуметт?к о?шаулану
Жас?сп?р?мдер
наркоманиясыны? деректер?
?
Ес?ртк?ге деген бей?мделу ер
адамдардан ?ара?анда,
жас?сп?р?мдерде тез болады.
Ес?ртк? к?мдерде, ?айда болады
Сындыру
Са?тау орындары ?имараттар мен ?йлерге, за?сыз
к?ру
19778
Тонау
Са?тау орындары ?имараттар мен ?йлерге, за?сыз
к?ру
72365
?рлы?
477496
Транспорттарды тонау
22679
Ала ая?ты?
Ес?ртк?
?ш?н а?шаны ?айдан
алдау
алу?а
болады?
5511
10515
40148
5577
Наркоманиядан емделуд?? нег?зг? жолдары:
Б?р?нш? кезе?- Адам а?засында?ы у дан арылу.
Ек?нш? кезе?? Б?л адам органдарын тазалап ?айта
?алпына келт?ред?
?ш?нш? кезе?? Наркоманиядан, жаман ?деттерден арылатын шарала
жасау
Т?рт?нш? кезе?? Емделуш?н?? ?леуметт?к
жа?дай?а бей?мделу?.
А?Т?-инфекциясы
? Наркоманияны? е? басты
проблемасынны? б?р? ол со?ына
?арай наркоманияны? кес?р?нен
СПИД ауруыны? саныны?
?л?ай?аныны к?рсетед?.
20072008 жж. СПИД ж??тыр?андарды?
? 90 % кез?нде ес?ртке ж?не б?р шприц
?олданыл?ан наркомандар.
Ж?ТБ
Ж?ТБ жасушасы
Диаграмма
Ес?ртке мен Ж?ТБ-?а жол
жо?!!!
Наркотиктер ?здер?н ?т?р?к ба?ытты ?ылады.
Наркомандар адам?а ?з? туралы ойлау?а жа?дай
жасамайды.
Наркомандар кей жа?дайда ба?ытсызды??а жолы?ады..
Ес?ртк? досты?ты б?зады.
Ес?ртк? адамдарды ?лс?з, намыссыз етед?.
Ес?ртке мен Ж?ТБ-?а
жол жо?!!!
Ес?ртк? адам?а ?рлы? жасау?а апарады
Ес?ртк? к?птеген аурулар ту?ызды
Ес?ртк? отбасын б?зады
Ес?ртк? ?олданатын адам е? ?заса 7 жыл ?ана ?м?р
с?ред?.
Ес?рк? адамны? рухани дамуына кедерг? жасайды
?Б?р б?лмеде Ж?Т?мен ауыратын адаммен болу
?ау?пт? емес.
??ан тамырына д?р?лерд? енг?зу кез?нде бас?а б?реуд??
инес?н ?олдану?а болмайды.
?Б?р бутербротты жеу ар?ылы Ж?Т?мен ауруы
м?мк?н емес.
?Ж?Т?мен ауыратын адамды ??ша?тау ?ау?пт?.
?Ж?Т?мен ауру?а болады: егер ?о?амды?
?жетханамен ?олданса?
?А?Т? мен Ж?Т? ауруларыны? белг?лер?
б?рдей.Ж?Т?мен ауру?а болады: егер са?ан
?Ж?Т?мен ауыратын адам т?шк?рсе немесе ж?телсе.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
64
Размер файла
9 938 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа