close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?тн? районы
К??м урта м?кт?бене? 11
сыйныф укучысы Х?бибуллина
З?лфия Р?ст?м кызыны?
презентациясе.
Без наркоманияг? каршы!
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Аф?т
?Наркомания гасыр аф?те?дип
Халык ?йтм?г?н юкка.
Наркотикны? зыяны к?п,
Кулланма аны, тукта!
Кир?кми ул эчкечелек,
Т?м?кене тартулар.
Шуны? н?ти??се бит
Наркоманнар артулар.
Кеше яш?? ?чен туа,
? гомерк?й бер ген?.
Наркоман булырга бит
?ит? бары бер эн?.
Шулай булгач, наркотиклар
Кир?кми бу д?ньяга.
Кеше наркотик кулланып
?з-?зен? кул сала.
??рекм?н т?гел ул.
Бер м?рт?б? тартып караган
кеше аны ташламый инде...?
Мефистофель Фауст.
??р сигарет т?м?ке тартучыны? гомерен 8-15 минутка
кыскарта. Алар арасында, башка кешел?рг?
караганда, й?р?к-кан тамырлары авырулары бел?н
авыручылар ? 2-3 м?рт?б?, ?пк? рагы бел?н ? 15-30,
стенокардия бел?н авыручылар 13 м?рт?б? к?бр?к
очрый. Шулай ук алар арасында инфаркт ? 12
м?рт?б?, ашказаны-эч?к авырулары бел?н
авыручылар 10 м?рт?б? к?бр?к була. Т?м?ке тарту
н?ти??сенд? тын юллары кысыла, шул с?б?пле тын
алу кыенлаша, алга таба ?пк?д? - туберкулез ??м рак
авыруы, кан юллары кысылып, аякта гангрена
башланырга м?мкин.
?
?
?
?
?
?
?
?Без тормышта ? зур тизлек бел?н алга,
безне ?лемг? алып баручы поездда ?
т?рле гам?лл?р кылабыз.
?фьюн тарту ? тулы к?чен? барган
Наркоман ни д?р???д? куркыныч? мен? шул поезддан сикер? ул.?
Беренчед?н, наркотик матд?л?р куллана башлау
Билгесез ф?лс?ф?че.
чорында кайда да булса эшл?с? д?, наркоманны?
хезм?т ?итештер?ч?нлеге т?б?н була, ч?нки ул
бары тик наркотик матд? табу турында гына
уйлый.
Икенчед?н, наркоманнар, б?хетсезлек, ??лак?т,
?инаять, ?йберл?рне вату-?имер? чыганагы
буларак, ??мгыятьк? матди ??м ?хлакый зыян
китер?.
?ченчед?н, алар ?зл?рене? гаил?л?ре,
якыннарына т?зеп тора алмаслык шартлар
тудыра, аларга тыныч яш?рг? ирек бирми.
?фьюн бел?н агуланган кешел?рд?н с?лам?т бала
тумый.
Наркотик матд?л?р кулланучылар башкаларны да
шушы агуны кулланырга тарталар.
К?р?сез, т?м?ке тарту, эчкечелек, наркоманлык
кешене? ?зен? ген? т?гел, ? б?лки башка
кешел?рг? д?, ??мгыятьк? д? зур зыян китер?.
Шу?а к?р? начар гад?тл?рне ?зебезг? алмыйк.
С?лам?т булыйк. ?зебезне? с?лам?тлекне ??м
башкалар с?лам?тлеген саклыйк ??м ныгытыйк!
?Наркомания зур аф?т ул? диг?н
темага т?рбия с?гате ?тк?релде.
Укучылар т?ркемн?рд?
эшл?дел?р. Т?ркемд?ге
укучыларга т?б?нд?ге биремн?р
бирелде:
Ни ?чен кешел?р
наркотиклар
Кулланала?
Наркотик сату
Кемг? табыш
Китер??
Укучылардан т?б?нд?ге
?аваплар алынды:
1. Наркотикларны табу кыен
т?гел.
Ч?нки яшьл?р проблемалардан
чыгу ысулын наркотикларда
к?р?. Моны? тагын да к??елсезр?к
х?лл?рг? китер?ен а?ламыйлар.
2. Дус-ишл?ре наркоманнар булса,
алар эт?ргеч ясавы м?мкин.
Наркотиклар ?итештер? ??м
сатудан керг?н акча миллиард
долларлар бел?н ис?пл?н? ??м к?п
илл?рне? д??л?т бюджетына ти?
диярг? була. Бу акчалар гади
сатучыларга т?гел, ? наркомафия
кулына эл?г?.
Наркоман булмас ?чен
нинди сыйфатларга
ия булырга кир?к?
1.Ихтыяр к?че, т?в?к?ллек,
намуслылык, хезм?т с?юч?нлек,
?аваплылык хисл?ре тоеп ?с?рг?,
белемг? тартылырга. Шул
сыйфатларга ия булганда гына
наркотик матд?л?р бел?н
мавыкмаска м?мкин.
2. Кечкен?д?н яраткан ш?гыле?не
булдырырга. Спорт, музыка,
с?нгать, хезм?т бел?н мавыккан
балалар начар гад?тл?рг?
тартылмый.
Гаил?д? дуслык булсын, ?зара
аралашу булсын. ?й, гаил? балалар ?чен тер?к.
Кеше ни ?чен наркоманга ?йл?н?? Аны? 5
т?п факторы бар:
1. Кешене? ?з-?зен дорфа, агрессив
тотуы.
2. М?кт?пт? т?рле проблемалар
барлыкка кил?е.
3. Гаил?д? ?зара м?гал?м?не? киеренке
булуы.
4. Гаил?д?ге ?лед?н-?ле була торган
каршылыклар.
5. Ата-ананы? бала т?рбиял??г?
игътибар итм?ве.
?
?
?
?
Т?м?ке тарту ??м эчкечелек ? зарарлы гад?тл?р. Алар кеше
организмыны? м??им ?гъзаларын зарарлый. Эчк?н алкогольне? 89%ын ?
ашказаныны? лайлалы тышчасы, ? башка ?лешен эч?гел?р ?зен? се?дер?.
Исерткеч эчемлек барыннан да бигр?к баш миен? тиск?ре т?эсир ит?.
Х?мер эчк?ч, бер с?гать узганнан со?, аны? концентрациясе кан
плазмасына ??м кызыл шарчыкларга ?теп кер?.Организмдагы башка
биологик сыеклыкларда да ул ?з ?урынын? таба. Исерткеч эчемлек
кешене? и? м??им ?гъзаларында ? баш миенд?, бавырда, й?р?кт?,
ашказанында ?.б. 28 с?гатьт?н 15 к?нг? кад?р саклана. Алкоголь кеше
психикасына да нык т?эсир ит?. Шул с?б?пле ул т?рле ?инаятьл?р
эшл??г? эт?р?, исерек кеше имг?н?л?рг? д? дучар була.
Т?м?ке тартучы кеше ?з организмын гына т?гел, ? б?лки ?йл?н?тир?д?гел?рне д? агулый. Бер папирос т?тененд? егермег? якын агулы
матд?л?р була, шуларны? и? к?члесе ?никотин. Биш папиросны?
никотины ? кроликны, ? й?з папиросныкы атны ?тер?. Т?м?ке тартучыны?
организмы никотинга ?кренл?п к?нег?, ?мма мо?а карап аны? зарарлы
т?эсире кимеми. Т?м?ке тартканда организмны нык какшата ??м ?лемг?
алып бара торган агулы матд?л?р эчк? суырыла. Шу?а к?р? т?м?ке
тартучылар еш кына ?пк? авыруларыннан интег?л?р, никотин баш мие
??м башка органнарны? эшч?нлеген боза, газаплы рак авыруына китер?.
Т?м?ке организмны? ирт?, вакытыннан элек картаюына китер?. Т?м?ке
тартучыны? й?зе ?ыерчыклана, бармак ??м тешл?ре саргая, организмы
какшый ??м х?лсезл?н?, тартучы кеше ?зен начар хис ит?.
Т?м?ке т?тенен? т?м?ке тартмаучылар аеруча сизгер. Т?м?ке тарту ??м
аны? исе ген? д? балалар ?чен гад?тт?н тыш зарарлы. Дим?к, т?м?ке
т?тене тартучылар ?чен ген? т?гел, алар янында торучыларны?
организмына да зыян китер?.
?Ш?рабны к??ел к?т?р? ?чен эчс?л?р д?, ул
шатлыкка караганда, к?бр?к кайгы китер?.?
И.П.Павлов
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Эчкечелек бел?н к?п мавыкса?:
кешене? нерв системасын ярсыта;
организмда матд?л?р алмашын боза;
организмда аксым ??м витаминнар кими;
баш мие тышчасындагы тоткарлау процессын
з?гыйфьл?ндер?.
эшк? с?л?т кими;
х?тер начарлана;
кеше ?д?псезл?н?, к?п с?йл?ш?, ?з-?зен? ху?а була
алмый;
бавыр зарарлана.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Бер??л?р ? 20 ел, икенчел?р 5 ел д?вамында эчкече булып формалаша.
? кайбер??л?рг? эчкече булу ?чен 2 ай да ?ит?. Алкоголизм чиренн?н
котылу ?чен аутоген к?нег?л?ре зур ярд?м ит?. Белгечл?р, ?з-?зе?не
билгеле бер н?рс?г? ышандыру ?чен, с?зл?рне инанып ?йтерг? т?б?нд?ге
к?нег?л?рне т?къдим ит?л?р.
Мин бик тыныч, ?з-?зем? ышанам ??м мин ирекле.
Борчу ??м х?вефле х?лл?р онытыла.
Мин алкогольг? битараф.
Аек булу ми?а шатлык китер?.
Аракыны к?р?сем килми, ш?раб бик т?мсез.
Аракы эч?рг? тел?м?вем? мин бик шат.
Исерек кеше беркемне д? ты?ламый.
Мин бик тыныч ??м ?з к?чем? ышанам.
Ми?а спиртлы эчемлекл?р турында уйлау да куркыныч.
Мин х?зер б?тенл?й башкача яшим.
Мин х?мер эчм??г? бик шат ??м аны алга таба авызыма да капмам.
Эчм?? мине к?чле ??м горур ит?.
Мин ?з с?земд? торырмын.
?Наркомания ? таксикоманияне? бер т?ре.
Т?рле матд?л?р кешед? наркотик хал?т
булдырырга м?мкин ??м аларны? барысы да
агулы. Кеше психикасына т?эсир ит? торган
дарулар, к?нк?решт? кулланыла торган химия
?йберл?ре ?.б. шундый матд?л?рне т?шкил
ит?. Исерткеч эчемлекл?р ??м т?м?ке
составындагы никотин да ? наркотик матд?.
Аларны куллану таксикоманияне? бер т?ре
булып санала.
?Медицина энциклопедиясе?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
С?хн?г? Алкоголь, Никотин, Наркотик чыга. Ис?нл?ш?л?р.
Без кешел?рг? кир?к. ? кешел?р шуны а?ламыйлар.
Алкоголь: Безне? бел?н дус кешел?рг? ничек р?х?т!
Наркотик: Й?р?к к?ч?неп эшли.
Алкоголь: ?пк?, б?ер, бавыр кушыла.
Т?м?ке: Без ?крен ген? организмны ?имер?без.
Наркотик: ?енси ?итлег?не, ?с?не тоткарлыйбыз.
Алкоголь: Гарип, ?ле балалар туа.
Т?м?ке: ?пк? рагы бел?н авырырга тел??чел?рг?
булышабыз.
Наркотик: Бронхит, эмфизема, бугазда яман шеш
кир?кмиме?
Т?м?ке: Минем бел?н дус кешел?р с?лп?н я бик тиз кызып
кит?ч?н булалар. Й?зл?ре сары, т?н тирел?ре н?фислеген
югалткан. К?пме кешене ?з артымнан иярт?м. Башта
кыланган булдылар, башлары ?йл?нде, авызларында ачы
т?м калды. Но кеше алдында сынатасылары килм?де. ?
иял?нг?ч, никак ташлый алмыйлар.
Алкоголь: ? мин и? беренче сыра эч?чел?рне эзлим. ?ле
организмнары формалашып ?лгерм?г?нн?рен бигр?к ш?п
ит?м: эчке органнарын (й?р?к, бавыр, б?ер) утыртам,
матд?л?р алмашуын бозуга китер?м, т?рле авырулар
барлыкка кил?. Но р?х?тл?н?л?р!
Наркотик: Д?ньяда 50 миллион кеше без. Кешел?р бит
?зл?рене? язмышларын Ходай кулында да, ?з кулында,
дил?р. ? без язмышларын читл?р кулына, яманнар кулына
тапшыручыларны эзлибез.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
И тизр?к ?л?сел?ре кил? мени со? боларны??(Эзл?н?л?р)
3 укучы кил?.
Алкоголь энд?ш?: ?йд? бер ген? эчеп кара инде.
Укучы: Алкоголь ул с?л?тне бетер?, м?кт?пт? ?лгереш
т?б?н?я, шигырь ятлау, укылган текстны с?йл?? с?л?те
кими, язу бозыла. Ваемсыз буласым килми. ?ле минем
б?хетле кил?ч?к т?зисем бар.
Никотин: ?йд?, берне ген? тарт инде.
Укучы: Юк, ми?а т?м?ке кир?к т?гел. Т?м?ке т?тененд? рак
авыруы китереп чыгара торган 500 г? якын матд? табылуын
бел?м: кадмий, хром, стронций, никель, азот диоксиды,
полоний ?.б.
Минем ??рвакыт ?земне яхшы хис ит?сем кил?.
Наркотик: Л?зз?т аласы? кил?ме?
Укучы: Минем тормышым бер?? ген?, аны бернич? елдан
авыр газаплар бел?н т?г?ллисем килми. Минем ?ле гаил?
корасым бар. Т?рм?г? эл?герг? тел?мим. Файдалы эш бел?н
ш?гыльл?н?сем ??м акча эшлисем кил?.
Алкоголь: И, бу м?кт?пт? безг? иярерг? тел?г?н укучылар
булмас мик?нни?
Т?м?ке: ??рберсе спорт бел?н ш?гыльл?н?, т?г?р?кл?рг?
й?рил?р. Боларны? начар эшл?рг? вакытлары калмый.
Т?мле ашыйлар.
Наркотик: К?пме бала м?четк? й?ри! И иманлы, ?йб?т
балалар ик?н болар! Нинди сау гаил?л?р булачак ик?н
кил?ч?кт?!
Алкоголь, Никотин, Наркотик боегып чыгып кит?л?р.
? укучылар обруч, туп, скакалка ?.б. к?нег?л?р эшлил?р.
?ыр я?гырый. ?Г?з?ллекне к?р ?ле!?
?Эчкечелек ? в?хшилекне барлыкка китер?че,
ул борынгы заманнардан ук кешелекк?
?тергеч ????м ясый ??м яшьлеген? кирт?
куеп, к?чсезл?ндереп, к?ч-ку?тен бетереп,
кешел?рне? и? яхшыларын юкка чыгара.?
(Д. Лондон)
?
?
?
?
?
?
??р сигарет т?м?ке тартучыны? гомерен 8-15 минутка кыскарта.
Алар арасында, башка кешел?рг? караганда, й?р?к-кан
тамырлары авырулары бел?н авыручылар ? 2-3 м?рт?б?, ?пк?
рагы бел?н ? 15-30, стенокардия бел?н авыручылар 13 м?рт?б?
к?бр?к очрый. Шулай ук алар арасында инфаркт ? 12 м?рт?б?,
ашказаны-эч?к авырулары бел?н авыручылар 10 м?рт?б? к?бр?к
була. Т?м?ке тарту н?ти??сенд? тын юллары кысыла, шул
с?б?пле тын алу кыенлаша, алга таба ?пк?д? - туберкулез ??м
рак авыруы, кан юллары кысылып, аякта гангрена башланырга
м?мкин.
Кеше с?лам?тлеге:
20% - генетикага;
20% - тир?-юньг?;
8-10% - с?лам?тлекне ни д?р???д? саклауга ??м ныгытуга;
50% - тормыш р?веше??, хезм?т шартларына, гад?тл?рг? ??м ?з?зе?не ничек тотуга б?йле.
?
?
?
?
?
??г?р д? кешел?р ?зл?рен ш?раб,
аракы, т?м?ке, ?фьюн бел?н
исерт?д?н, агулаудан туктасалар,
моны? тормышта у?ай т?эсире
искиткеч зур булыр иде.?
Л.Н.Толстой.
Акыл ?сеше артта калган балаларны? 90%ны?
?ти-?нил?ре эчкече. ?ти-?нисе эчкече
булган гаил?л?рд? ?ле балалар, с?лам?т
гаил?л?р бел?н чагыштырганда, ике м?рт?б?
артыграк туа, бала чагында ?л?чел?р саны
?ч м?рт?б?г? к?бр?к.Бер ч?рк? аракы эчк?н
кешене?
хезм?т ?итештер?ч?нлеге -20-30%ка кими.
Урлаучыларны? ? 55%;
Кеше талаучыларны? ? 79%;
Кешег? ????м ит?чел?рне? ? 69% ы эчкече,
наркоман.
?Эчкечелек ? в?хшилекне барлыкка
китер?че, ул борынгы заманнардан ук
кешелекк? ?тергеч ????м ясый ??м
яшьлеген? кирт? куеп, к?чсезл?ндереп,
к?ч-ку?тен бетереп, кешел?рне? и?
яхшыларын юкка чыгара.? (Д. Лондон)
?Ш?раб кешел?рне? т?н с?лам?тлеген ?имер?,
акыл с?латен? зыян китер?, гаил? иминлеген
боза, ??м барыннан да бигр?к, кешел?рне?
рухын ??м аларны? н?селен корыта.?
Л.Н.Толстой. ?Кеше ни ?чен исер??
м?кал?сенн?н.
?Т?м?ке организмга зур зыян
китер?, кешене? а?ын томалый,
акылын ?имер?.? (О.Де Бальзак)
С?лам?т т?нд? - с?лам?т акыл.
Аек яш?г?нне? акылы т?г?л.
Аекны? к??еленд?, исерекне? теленд?.
Акылы?а аракы т?р? булмасын.
Аракы авызга черки булып кер?, а?да?а булып чыга.
Аракы ? акча т?л?п алган агу.
Аракы акылны утсыз да яндыра.
Аракы аш булмас, бавырга таш булыр.
Исертк?н д? аракы, тилертк?н д? аракы.
Исерек акчасын эчми, акылын эч?.
Исерекк? ди?гез тубыктан.
Исерект? акыл исе булмас, аракы исе ген? булыр.
10.02.2007 ел.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
94
Размер файла
2 730 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа