close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Юклаб олиш

код для вставкиСкачать
Лекция 2
Мавзу: Хужайра биофизикаси.
-Хужайра турлари.
-Хужайра тузилиши.
-Хужайраларнинг осмотик хусусиятлари.
-Осмотик босим. Вант-Гофф тенгламаси.
-Доннан мувозанати. Оддий ва ??ш Доннан тизимлари ва улардаги сув
баланси.
-Хужайра хажми ва унинг бош?арилишининг асосий принциплари. Гипова гиперосмотик стресс ва регулятор хажм камайиши ва ортиши.
-Хужайра хажмининг секреция, гипер-??з?алиш, ишемия, апоптоз ва
некроз ходисаларидаги ?згаришлари.
??ужайра? (клетка, cell) с?зини биринчи б?либ инглиз олими Роберт Гук
1665 йилда фанга киритди. У яратган микроскоп ёрдамида п?какнинг
кесимини ?рганди ва унинг уячалар, катакчалардан ташкил топганлигини
ани?лаб, ?Целлула? деб атади. А. Левенгук ?айвон ?ужайраларини,
эритроцитлар ва бир ?ужайралиларни ?рганди.
1671 йилда М. Мальпиги ва Н.Грю ?симликларнинг ?ужайравий
тузилишини батафсил ?ргандилар.
1680 йилда 1830 йилда чех олими Я. Пуркинье ?ужайра ичида сую?лик
мавжудлигини ани?лаб, уни ?Протоплазма? деб атади.
1830 йилда инглиз олими Р. Браун ядрони кашф этди.
1838? 1839 йилларда немис олимлари ботаник М. Шлейден ва зоолог Т.
Шван ?ужайра назариясини яратдилар.
Хужайра биологиясининг асосий постулатлари:
1) Хужайра ? бу тириклик бирлигидир. Хужайрадан таш?ари хаёт й??.
2) Хужайра ? бу бир-бирига бо?ли? б?лган органеллалардан ташкил
топган ягона тизимдир.
3) Хужайралар бир-бирига гомологикдир, яъни асосий тузилиш
принциплари ва хусусиятлари ?хшаш.
4) Хужайра - хужайрадан хосил б?лади. Хужайраларнинг к?пайиши
б?линиш натижасида содир б?лади ва бунинг асосида генетик
материалнинг ми?дори 2 марта к?пайиши (яъни ДНК репликацияси)
ётади.
5) К?п хужайрали организм ? бу турли хилдаги хужайралардан ташкил
топган мураккаб тизим. Унда хужайралар т??има ва органларга
бирлашган б?лади ва бир-бирига гуморал ва нейронал таъсир
к?рсатади.
6) К?п хужайрали организм хужайралари тотипотентдир. Яъни улар
шу организмдаги барча турдаги хужайраларнинг генетик потенциалига
эга, лекин дифференциация натижасида генларнинг фа?ат бир
?исмигина экспрессияланган ва шу туфайли улар бир биридан
морфология ва функционал жихатдан фар? ?илади.
Бактериялар
Lactococcus lactis
Methanosarcina
Эритроцитлар
Эритроцитлар
(электрон
микрофотография)
Эритроцит соялари
(гемолиздан с?нг)
Тромбоцитлар Лейкоцитлар
Миячадаги Пуркинье нейрони
Миячадаги астроцит
Турли нейронлар
Ингичка ичакдаги эпителиал хужайралар
?симлик хужайралари
Прокариот хужайра
Эукариот хужайра
Ядро
Ядро мембранаси
Плазматик мембрана
Ядро
Ички мембрана
Хужайра девори
Периплазмик орали?
Таш?и мембрана
Эндоплазмик т?р
Гольджи аппарати
Митохондрия
Пероксисома
Лизосома
Секреция везикулалари
?симлик хужайраси
?оби?
Цитоплазма
Ядро
Митохондрия
Рибосомалар
Лизосомалар
Гольджи аппарати
Хлоропласт
Хромопласт
Эндорлазмик т?р
Плазмодесма
Микронайчалар
Крахмал заррачалари
Вакуоль
Холестерин
Липидларнинг ?утбли
гидрофил бошчалари
Ё? кислотаси ?олди?лари
(гидрофоб думчалар)
Сув
?Осмос? (?????) термини ?адимги юнон тилидан олинган б?либ,
?чан?о?лик? маъносини билдиради.
Осмос ходисасини одамлар ?адимдан ишлатиб келган, масалан
озу?аларни узо? муддат са?лашда улардаги сувни туз ёки шакар
ёрдамида тортиб олиш учун.
Осмотик босим ? бу эритма ва тоза эритувчи туташганда эритилган
модда концентрациясини (яъни унинг кимиёвий потенциалини)
пасайтиришга ?аратилган кучни таърифловчи термодинамик параметр.
Сув ?симлигида плазмолиз ходисаси
Гипотоник эритмада
Гипертоник эритмада
Таш?аридан таъсир этилган гидростатик босим
Поршень
Эритма
Тоза эритувчи
Осмотик
босим
Ярим-?тказувчи
мембрана
Осмотик босимнинг хосил б?лиш механизми
Бу ерда осмотик босим эритувчи харакатини компенсациялаш учун зарур б?лган таш?и босимга тенг.
Вант-Гофф тенгламаси:
?V = nRT
Бу ерда: ? ? осмотик босим; V ? эритма хажми; n ? эритилган модданинг
моллар сони; R ? универсал газ доимийси; Т ? абсолют температура.
i
Модда ассоциация ёки диссоциацияга учраса, Вант-Гофф коэффициенти ( )
киритилади:
i<1 ? ассоциация; i>1 - диссоциация
n/V=C ? модданинг моляр концентрацияси булгани учун, Вант-Гофф ?онуни
?уйидаги шаклда хам ишлатилади:
? = iRTC
Эритмада бир неча хил модда б?лса, ва уларнинг мембрана ?тказувчанлиги
фар?ласа, Вант-Гофф ?онуни ?уйидаги шаклда ишлатилади:
? = RT ??iCi
Бу ерда
? ? Ставерман акс эттирилиш коэффициенти.
?таш?и
?таш?и
?ички
?ички
Гипотоник эритма
?таш?и< ?ички
?таш?и
?ички
Изотоник эритма
?таш?и= ?ички
Гипертоник эритма
?таш?и> ?ички
Хужайра учун Вант-Гофф тенгламаси:
?(V-b) = nRT
Бу ерда b ? осмотик фаолсиз хажм
ёки
V = nRT/? + b
Осмотик босим ?симлик хужайраларида 5-20 атм,
одам эритроцитларида 7.6-7.9 атм ташкил этади
Оддий Доннан системаси
Тенгламалар системаси:
Ко = Сlо
Кi ? Сli + (zА)/V = 0
Сli = Сlо exp (EmF/RT)
Ki = Kо exp (? EmF/RT)
out
(zA)in
Ki+
Ko+
Ечими:
Cli-
Clo
RT
-
Em ?
F
Ko
Ki
?
Cl i
ln
Ko
Ki
? r
Cl o
Доннан системаси учун Вант-Гофф ?онуни:
?? = RT (A/V + Кi + Сli ? 2Сlo)
?
RT
F
ln
Cl i
Cl o
Доннан нисбати
Тенгламалар системаси
Ко + Nao ? Сlо = 0
Кi + Nai ? Сli + zА/V = 0
Кi + Nai + Сli + zА/V = Ко + Naо + Сlо + В
Сli = Сlо exp (EmF/RT)
Ki = Kо exp (? EmF/RT)
??ш Доннан системаси
out
B
(zA)in
Nai+
Ечими:
Ki+
Ko
Cli-
Clo-
+
Em ?
RT
F
ln
Ko
Ki
Хужайра хажми учун:
Nao+
V
A
V
A
?
?
(1 ? z )
B ? 2 Cl o (1 ?
Ko
)
Ki
( z ? 1)
( K o ? Na o ? Cl o ) ? 2 ( K i ? Na i )
Гипотоник эритма
?таш?и< ?ички
?таш?и
?таш?и
Регулятор хажм камайиши
?ички
?ички
Изотоник эритма
?таш?и
?ички
Гипертоник эритма
?таш?и> ?ички
Регулятор хажм ошиши
Усилитель
(кучайтиргич)
Самописец
Компьютер
Фотоэлектроколориметр
Сув
Нур манбайи термостати
Фотоэлемент
I
Io
Кювета ичидаги хужайра суспензияси
Лимфоцит хужайраларида регулятор хажм камайиши
мОсм/ кг Н2О
110
224
5 мин
148
186
262
300
Гипотоник стресс шароитида регулятор хажм камайишини
таъминловчи системалар
K / Cl
котранспортер
Ca2+
К+
Кальций
каналлари
[Ca2+]i
Cl-
Калий
каналлари
К+
Cl-
Н2О
Сув
каналлари
Хлор
каналлари
Гипертоник стресс шароитида регулятор хажм ошишини
таъминловчи системалар
Н2О
Na/H
алмашувчиси
H+
Сув каналлари
Na+
Н2О
Na/K/2Cl
котранспортер
К+
2Cl-
Na+
Na/Cl
котранспортер
HCO3ClХлор/бикарбонат
алмашувчиси
Na+
Na+
Натрий
?тказувчи
каналлар
Cl-
Хажм бош?арув тизимининг апоптоз ва некроз
ходисаларига бо?ли?лиги
NaCl ва сув
кириши
KCl ва сув чи?иши
Некротик
хажм ошиши
Апоптотик
хажм камайиши
Хужайра
бутунлигини
й??отиши
Хужайра
парчаланиши ва
апоптотик таначалар
хосил б?лиши
Т??има
зараланиши,
ялли?ланиш
Хужайра ?олди?ларинг
фагоцитоз ёрдамимда
Хазм б?лиши
Некроз
Апоптоз
?Okada, Maeno & Mori (2004) in "Cell Volume and Signaling" (eds. Lauf & Adragna) Springer, NY?
Нормал (чапда) ва апоптозга учраган (?нгда) лимфоцит
Гипотоник эритмада нейрон шишиши ва варикозлар
хосил б?лиши
Сич?он кортикал
нейронлар культура
шароитида
?Inoue, Mori, Morishima & Okada 2005 Eur J Neurosci 21, 1648-1658?
Гипер??з?алиш шароитида нейрон шишиши ва
варикозлар хосил б?лиши
b
a
Сич?он кортикал
нейронлар культура
шароитида
c
?Inoue & Okada 2007 J Neurosci 27, 1445-1455?
Ишемия/реперфузия натижасида нейронларнинг
нобуд б?лиши
Гипокампус кесмаларининг 2 фотонли лазер микроскопида к?риниши
?лган хужайралар ??изил?; ?аёт хужайралар (яшил)
Контрол
1чи кун
2чи кун
3чи кун
?Morishima, Mori, Inoue, Shioda & Okada: unpublished?
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
77
Размер файла
6 723 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа