close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Татаж авах

код для вставкиСкачать
Зєвлєх инженер-С.Цэцгээ
Улаанбаатар 2010 он
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
Давуу тал
Давуу талыг хэрхэн ашиглах вэ?
? ХАА-н їйлдвэрлэл, хэрэглээний
? Тєв, суурин газрын сїї, сїїн
їзїїлэлтээр нэг хїнд жилд 135
бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэл,
кг сїї, сїїн бїтээгдэхїїн ногдож
хангамжийг нэмэгдїїлэхэд
байгаа нь Ази тивдээ єндєр
анхаарах
? Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэж ? Малчин єрх, фермийн хэмжээнд
5 хошуу малын сїї саалийг
сїїний нєєц боломжийг ашиглах
амьдрал ахуйдаа ашиглаж ирсэн
зохих технологи бїхий хєрєнгє
уламжлалтай ард тїмэн
оруулалтыг нэмэгдїїлэх арга
хэмжээ авах
? Хагас суурин хэлбэрийн 10-40
? Суурин газрын ойролцоо бїс нутагт
саалийн їнээ бїхий фермерийн ж
газар тариалан-мал аж ахуй
ахуй сїїлийн жилїїдэд олноор бий
хосолсон аж ахуйг єргєнєєр
болох хандлагатай байна
сурталчлах, технологи дамжуулах
їйл ажиллагааг нэвтрїїлэх
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
Сул тал
?
Сул талыг яаж засах вэ?
Сїї, сїїн бїтээгдэхїїний
маркетинг: (i) зах эээл харьцангїй
бага; (ii) хєдєєгийн хїн ам хотын хїн
амаас 3-4 дахин илїї сїї, цагаан
идээ хэрэглэдэг, уламжлалт аргын
цагаан идээний чанар доогуур; (iii)
хєргїїр бїхий тїїхий эд,
бїтээгдэхїїн дамжуулах сїлжээ
маш муу хєгжсєн
?
Хєдєє аж ахуйн їйлдвэрлэл єндєр,
боловсруулах тївшин доогуур
байна
?
?
?
?
Сїї, сїїн бїтээгдэхїїний чанарыг
нэмэгдїїлж , хэрэглэгчдийг татахад
анхаарах
Хэрэглээг нэмэгдїїлэх сурталчилгааны
ажлыг хїнсний аюулгїй байдал, сїї цагаан
идээний тэжээллэг ач холбогдолтой холбох
Їдийн цай хєтєлбєрт хїїхдэд єдєрт сїї, сїїн
бїтээгдэхїїн єгч байх асуудлыг шийдвэрлэх
Сїї бэлтгэн нийлїїлэх, анхан шатны
боловсруулалт хийх тогтолцоог сэргээх ажлыг
їргэлжлїїлэх, эцсийн бїтээгдэхїїн
їйлдвэрлэх чадамжийг дээшлїїлэх
ЭЗ-ийн хувьд їр ашигтай загваруудыг
нэвтрїїлж сїї їйлдвэрлэгчдийг
боловсруулах нэгжїїдтэй холбож єгєх
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
Сул тал
? Сїї бэлтгэн нийлїїлэх,
боловсруулах тогтолцоо нь
хуучирсан тоног тєхєєрємж,
технологи, санхїїгийн
хязгаарлагдмал байдал,
техникийн болон менежментийн
чадвар дутагддаг зэргээс
їїдэн хєгжиж олигтой
чадахгїй байна
Сул талыг яаж засах вэ?
? Сїї бэлтгэн нийлїїлэх,
боловсруулах тогтолцоог сэргээх
ажилд хєрєнгє, санхїїжилт татах
? Салбарын чадавхийг нэмэгдїїлэх,
сургалт явуулахад хєрєнгє гаргах
? Аймаг, сумын хэмжээнд ажиллах
жижиг, дунд сїї боловсруулах цех,
їйлдвэрт шаардагдах тоног
тєхєєрємж, хэрэгслийн талаархи цогц
мэдээллийг зохих мэдээллийн
хэрэгслээр дамжуулах, вэб-сайтад
байрлуулах
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
Сул тал
? Сїїний їйлдвэрэл нь улирлын
хэлбэлзэл, орчин їеийн
эрчимжсэн фермийн аж ахуйн
талаар хязгаарлагдмал
туршлага, мэдлэгтэй, саалийн
їхрийн ашиг шим доогуур,
фермерїїд хоршиж ашиллах
сонирхол багатай зэргээс
їїдэн хєгжихгїй байна
? Сїїний сургалтын тогтолцоо
сул
Сул талыг яаж засах вэ?
? Євлийн сїї їйлдвэрлэлийг їнийн
урамшуулал, малын їржлийн їйлчилгээг
сайжруулах, тэжээлийн чанарыг
нэмэгдїїлэх замаар хєгжїїлэх
? Сїїний їхрийн ашиг шимийн зєв
бїртгэлийн тогтолцоог хэрэгжїїлэх
Сїїтэй холбоотой мэргэжлийн болон тєрийн бїс
байгууллагуудыг бэхжїїлэх
? Манай орны нєхцєл байдалд тасан зохицох
чадвартай єндєр ашиг шимтэй їржлийн
їхэр импортоор оруулж ирэхэд хєрєнгє
зарцуулах
? Хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтын
хєтєлбєрийг ССЇТєв дээр нэвтрїїлэх,
технологи дамжуулах, экстэншэний
ажилтнуудыг мэргэшїїлэх
? Газар дээрх сургалтыг зохион байгуулах
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
Боломж
Боломжийг яаж ашиглах вэ?
?
Тєв, суурин газрын зах зээл байнга ?
єргєжиж байна
Тєв, суурин газрын хэрэглэгч рїї хандсан
їйлдвэрлэлийн бодлого хэрэгжїїлэх
?
Импортын сїї, сїїн
бїтээгдэхїїнийг орлох боломж
?
Дотоодын сїї, сїїн бїтээгдэхїїнийг
єргєнєєр сурталчлах
Сїїний чанар нэмэгдїїлэхэд чиглэсэн
хєрєнгє оруулалтыг нэмэгдїїлэх,
хэрэглэгчдийн мэдлэгийг дээшлїїлэх
Шудрага бус єрсєлдєєнийг зохицуулах
арга хэмжээ авах
НЄТ бусад татварын хєнгєлєлт їзїїлж
хууль эрх зїйн таатай орчин бїрдїїлэх
Дотоодын зах зээлийн багтаамж хангалтгїй
гэдгийг одооноос тєлєвлєж экспортын
боломжийг нээх
?
?
?
?
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
?
?
?
?
Бэрхшээл
Нэг хїнд ногдох импортын сїїн
бїтээгдэхїїний хэмжээ єндєр
хэвээр байна (20кг)
Экспортологч улс орон сїїн
гадагшаа гарч байгаа сїїн
бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэлд
дотац єгдєг, импортын сїїн
бїтээгдэхїїний хугацаа дуусах
дєхсєн эсвэл дууссан байдаг
Хїнсний хяналтын асуудал
анхаарал татсан хэвээр байна
Бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ?
? Засгийн газартай хамтран дотацтай
импортын асуудлыг цэгцлэх, чанар муутай
импортын бїтээгдэхїїнийг хянах арга
хэмжээ авах
? Хїнсний хяналтын лабораторийг
бэхжїїлэх, байцаагч нарыг давтан
сургахад дэмжлэг їзїїлэх
?
Сїї цуглуулах, боловсруулах тоног
тєхєєрємж, техник дутагдалтай
байна
?
Зарим тєхєєрємж, хэрэгслийг дотооддоо
їйлдвэрлэх арга хэмжээ авах, дэмжлэг
їзїїлэх
Нэгдсэн байдлаар сїїний тєхєєрємж,
хэрэгсэл импортоор оруулж ирэх сувагтай
болох
Сїїний салбарын єнєєгийн
байдалд єгєх дїн шинжилгээ
?
?
Бэрхшээл
Бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ?
Цаг агаарын таагїй нєхцєл байдал ? Зохиомол хээлтїїлгийн аргыг нэвтрїїлж
нь євлийн сїї їйлдвэрлэлийг
євлийн сїї їйлдвэрлэлийг нэмэгдїїлэх,
хязгаарлаж байна
чанартай сїї нийлїїлэгчийг урамшуулж
байх
? Тэжээл бэлдэх їйл ажиллагаанд
дэмжлэг їзїїлэх
Ферм, боловсруулах їйлдвэрийг
? Сїїний салбарыг хєгжїїлэх сан
байгуулах
хєгжїїлэхэд хєрєнгє санхїїгийн
хязгаарлагдмал байдал, зээлийн
? Дотоодын сїїний їйлдвэрлэлийг
хїї єндєр г.м
хєгжїїлэх хєрєнгє оруулалтын таатай
нєхцєл бїрдїїлэх тал дээр Засгийн
газартай идэвхтэй ажиллах
Сїї їйлдвэрлэлт
2010 онд:
?Малын тоо толгой:
?Саалинд хамрагдах малын тоо:
?.сая
5.2 сая
?Жилийн сїїний нєєц /сая литр/:
Їнээ
66.6%
Гїї
6.6%
Ямаа
8.3%
Хонь
5.0%
Ингэ
3.5%
? Хєдєє аж ахуйн їйлдвэрлэл:
600.0
400.0
100.0
50.0
30.0
20.0
542.3
2003
2005
2008
2008/2003
????? ?? ????? ????????????
???, ??? л
292.3
335.1
542.3
1.8 дахин
Їйлдвэрийн аргаар
б???????????? ???, ??? ?
5.2
7.1
18.9
3.6 дахин
??????, шингэн сїїнд
шилжїїлсэнээр, сая л
18.1
20.3
15.9
Буурч байна
1.8%
2.1%
2.2%
3.5%
Боловсруулалтын тївшин
Монголд
Сїїний салбар хєгжсєн орнуудад
Сїїний салбар сїїлийн 20 жилд хєгжсєн орнуудад
70-98%
30-50%
Сїї, сїїн бїтээгдэхїїний хэрэгцээ
Хоногт
Жилд
Зєвлємж хэмжээ
350 гр-9 сар
495 гр-3 сар
140.8 кг
Улсын хэмжээнд
1010.1 мян.л
368.7 сая л
Улаанбаатар хотод
372.6 мян.л
136.6 сая л
Хїн амы жилийн єсєлт
Улсын хэмжээнд -2.3-2.5 %
Улаанбаатарт-8.0-10.0 %
?????????? ??????, ??
??
???????
??????, ??
??????
????? ??????
?????
??????
2003
138.7
130,8
55.2
217.2
2005
138.7
140.4
66.0
244.8
2007
138.7
147.6
84.0
223.2
2008
140.8
Жич: Хот, хєдєєгийн хїн амын хэрэглээ 3.9-2.6 дахин зєрїїтэй байна, хїн
амын худалдан авах чадварыг їзэх хэрэгтэй
Нийслэл хотын жишсэн 1 хїний жилийн хэрэглээ, кг
kg/
200
180
160
140
year 120
100
80
60 57.2
40
20
0
84
66
1990
1995
66
2000
consumption per capita
68.4
2006
norm
2007
Улаанбаатар хотын ойролцоох
сїїний эрчимжсэн аж ахуй
Аймаг
Ферми Нийт
йн тоо сїїний
їхрийн
тоо
Нэг фермд
ногдож буй
їхрийн тоо
Жилийн
сїїний
хэмжээ,
сая.л
Нийслэлийн хїн амын
сїїний хэрэгцээг
хангах ферм/їхрийн
тоо
Сэлэнгэ
48
1680
35
3.4
Тєв
152
3050
20
6.1
Хэнтий
2
35
17.5
0.07
УБ
199
2985
15
6.0
Дїн
401
7750
2012 он хїртэл
45/4500
6000 л-ийн хоногийн
саам бїхий 100
їнээний 45 ферм
байгуулж
їйлдвэрлэлийг 10
дахин нэмэгдїїлж
хэрэгцээний 38
хувийг хангах,
бусдыг ХАА-с
хангана гэж їзэж
байна
15.6*
?Жилийн саамын гарцыг 2000 л-ээр тооцов
?31.5 тэрбум тєг хєрєнгє оруулалт шаардлагатай, 50%-ийг
їйлдвэрлэгчээс гаргах
Дэлхийн сїї їйлдвэрлэлийн жилийн зураглал
? IFCN-Олон улсын сїї їйлдвэрлэлийн мэдээллийн
сїлжээ
? 73 орны 115 сая фермийн аж ахуй хамрагдсан;
дэлхийн хэмжээнд Латин Америк, Африк тивийн
фермийг оролцуулаад 149 сая сїїний фермийн аж
ахуйтай
? Нэг ферм, єрхийн аж ахуйг 6 хїнтэй гэж тооцоход
895 сая буюу нийт дэлхийн хїн амын 14% /7 хїний
нэг хїн тутам/-ын амьжиргаа сїїний їйлдвэрлэл,
фермээс хамаардаг байна
? 1-2.5 сая фермтэй орнууд- Энэтхэг, Пакистан,
Эфиоп, Украин, Турк, Хятад, ОХУ, Узбекистан,
Бразиль, Иран, Румын
? 78.000-АНУ; 300.000-500.000- Европын орнууд
? Нэг фермийн їхрийн тоо-2.4, ихэнх орнуудын дундаж
тоо 10-аас доогуур, Европын дундаж- 35, 50-с дээш
15 орон, 100 дээш 6 орон: АНУ, Аргентин, Ємнєд Африк,
Австрали, Шинэ Зеланд, БН Чех улс
1998 2002
2004 2007 2008
Нийт сїї їйлдвэрлэл, 556.0
сая тн
Їїнээс їнээний сїї, 80- 473.0
д хувь, сая тн
601.0
626.0
671.0
684.0
508.0
526.0
564.0
576.0
Боловсруулалтын
тївшин, %-аар, їїнээс
80.0
87.0
87.0
88.0
89.0
БНХАУ
Украин
Энэтхэг, 2021 оны
зорилт-65.0%-д хїрэх
57.0
36.0
73.0
28.0
71.0
37.0
30.0
70.0
49.0
30.0
71.0
50.0
30.0-д
Монголчууд сїї, цагаан идээний
хэрэглэгээрээ тэргїїлдэг
Нэг хїнд ногдох
сїї, цагаан идээ
кг/ жилд
??/хоногт
----------------------------------------------------------------------------------??????? ??????
Хєгжингїй орнууд
Хєгжиж буй орнууд
Ази??? ??????
Монгол улс
БНХАУ
78
196
45
41
140
26
210
540
120
110
383
71
ХХААБ/ДЭМБ-?? ?орилт
100
270
Мэдэллийн эх їїсвэр: ХХААЯ, НЇБ-ын ХХААБ
Монгол-Япон Улс, НЇБ-ын ХХААБ-ын GCSP/MON/001/JPN Сїїний тєсєл
Салбарын тулгамдсан асуудал
? Нєєцтэй боловч їйлдвэрлэл улирлын чанартай, єрхийн
їйлдвэрлэл давамгайлсан хэвээр байна
? Сїї нийлїїлэх, хадгалах, тээвэрлэх тогтолцоо
алдагдаж сїїний боловсруулалтын тївшин 2-5%-тай
байна
? Хот суурин газарт нийт хїн амын 70% амьдардаг, зах
зээлд импортын сїї, сїїн бїтээгдэхїїн зонхилж хотын
хїн хєдєєгийнхєєс 2.6-3.9 дахин бага сїї хэрэглэж
байна
? Цэвэр болон эрлийз сїїний їхэр нийт їхрийн 0.45- 2.9%
эзлэж, жилийн сїїний гарц дєнгєж 2000-3000 литр
байна. Саалийн їнээний арчилгаа, маллагаа сул,
тэжээлийн асуудлын бїрэн шийдэж чадаагїй
Салбарын тулгамдсан асуудал:
Нэг їнээнээс саах сїїний
жилийн динамик, л-ээр
US-$/ 100 kg milk
Тїїхий сїїний їнэ
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
12
10
8
6
4
2
0
I
2000
2001
2002
2003
Mongolia
World
EU-15
Line 4
2004
2005
2006
2007
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Сїїний салбарыг сэргээн хєгжїїлэхэд чиглэсэн ЇХ,
гадаадын тєсєл, хєтєлбєрїїд 2007-2009
? ?Сїї? Їндэсний хєтєлбєр. 500 сая тєг
? Эрчимжсэн маа-н хєгжлийг дэмжих хєтєлбєр. 850 сая тєг
? Малын чанар сайжруулах хєтєлбєр. 550 сая тєг
? ?Малын тэжээл? хєтєлбєр. 650 сая тєг
? ?Сїї їйлдвэрлэлийн явцад гарах алдагдлыг багасгах замаар томоохон
хотуудын їйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдїїлэх? Японы ЗГ, НЇБ-ын
ХХХААБ-ын Техникийн туслалцааны тєсєл. I шат-2004-2007,I I шат
2007-2009. 4.0 тэрбум тєг
? НЇБ-ын ХХХАБ-ын ТХА-ны тєслїїд: ?Малын тэжээлийн хангамжийг
сайжруулах?, ?Малын бїртгэл мэдээллийн тогтолцоо? Санхїїжилт: 900.0
сая тєг
бїгд санхїїжилт:
7450.0 тэрбум тєг
Шаардлагатай хєрєнгє оруулалт
/2009-2012/
Сїї їйлдвэрлэлийн салбарт: 15600.0 сая тєг
? УБ хотын хэрэгцээний 38 % буюу 55.0 сая литр їйлдвэрийн
аргаар боловсруулах хїрээнд 50 %-ийг фермийн аж ахуй, 50
хувийг бэлчээрийн аж ахуйгаас хангана гэж тооцоход нэг
їнээнээс жилд 6000 литр сїї саах боломжтой 100 їнээний 45
ферм шинээр барихад нийт 27000.0 сая тєг. шаардлагатай.
Хєрєнгє оруулалтын 50%-ийг удаан хугацааны хєнгєлттэй
зээлээр олгох;
? Малчид, фермерїїдийн сїїг газар дээр нь хїлээн авах
хєргєлтийн 60 тєвийг ажиллуулах ? 1500.0 сая тєгрєг
? Сїїний тос агууламжаар їнэлэх нэгдсэн системийг
нэвтрїїлэхэд ? 600.0 сая тєгрєг
Сїї боловсруулах салбарт : 19000.0 сая тєгрєг
? Сїї їйлдвэрлэлийн улирлын чанарыг багасгаж, євлийн сїї
їйлдвэрлэлийг нэмэгдїїлэхэд зориулж хуурай сїїний 6
їйлдвэр байгуулахад ? 12000.0 сая тєгрєг
? Орон нутагт цєцгийн тосны їйлдвэрийг сургалтын тєвтэй нь
12 цогцолборыг байгуулахад ? 6000.0 сая тєгрєг
? Ариутгасан ундны сїї борлуулах 10 загвар цэгийг
байгуулахад ? 1000.0 сая тєгрєг
Нийт сїїний салбарын хєрєнгє оруулалт ?
34600.0 сая тєгрєг
Сїїний тєслийн хэрэгжилт 2008-2009:
? 6 сїїний їхрийн цогцолбор загвар аж ахуй
байгуулсан:
1. ?Орхон буур? ХХК
2. ?Агро-Альфа? ХХК
3. ?Ялгуулсан? ХХК
4. Баянчандмань ?Монтаримал? ХХК
5. Баянцогт ?Амардєлгєєн? ХХК
6. Батсїмбэр ?Лхам-Эрдэнэ? ХХК
?
299 єсвєр їхрийг бїртгэлжїїлсэн
?
Ялгасан їрээр хээлтїїлэг хийх сургалтыг
зохион байгуулсан. ЄМЄЗО-1 сар, 2009
?
Єнєєдрийн байдлаар 12 тугал гарсан
2009 онд хийх гол ажил:
? 6 аж ахуйд сїїний хєргєлтийн танк, 3 аж ахуйд
їнээний цахилгаан саалтуур суурилуулах
? Зохиомол хээлтїїлгийн ажлыг МУСЇТ-тэй хамтран
хэрэгжїїлэх
? Їхрийн маллагаа, дэлэнгийн їрэвслээс урьдчилан
сэргийлэх талаар
зєвлємж бэлдэх, сургалт
зохион байгуулах
? Фермийн барилгын дизайныг гаргаж орчин їеийн
шийдлийн талаар зєвлємж бэлдэх
Сїї боловсруулах 26 нэгж, 20 хєргєлтийн танкийг тєсєл сонгож шалгаруулна
43 тєслийн їнэлгээг дараахь шалгуураар хийж байна. Їїнд:
? Сїїний нєєц, сїї бэлтгэлийн тогтолцоо
? Зах зээлийн багтаамж, ундны ариутгасан сїїний тїгээлт
Їйлдвэр, цех ажиллуулах байртай байх, боловсон хїчний чадамж, туршлага
2009 оны II улиралд багтаан бїх объектыг ашиглалтанд єгнє.
Гарах їр дїн:
? Хоногт 30.9 тонн/ жилдээ-7.4 сая л сїї хїлээн авч боловсруулах
чадавхитай болно. Їйлдвэрийн аргаар боловсруулж байгаа сїїг 30 %-ар
нэмэгдїїлнэ;
? 710 сїї бэлтгэн нийлїїлэгчийн сїїг зах зээлд гаргана;
? Їйлдвэржилтийн хїрээнд аймаг бїрт загвар цехийг байгуулна. Ингэ,
сарлаг, бог малын сїїг ашиглах боломж нээгдэнэ;
? Сїїний зєвлєлийн техникийн багтай сїїний цех, їйлдвэрийг ашиглалтанд
оруулахад хамтарч ажиллаж засвар їйлчилгээ хийх чадавхийг бий
болгоно;
Сїїний сургалтын їндэсний тєв:
Сїїний мэргэжлээр суралцагчдын тоо: 2006 онд -62, 2008 онд 127
Боловсруулсан сїї: 4 дахин нэмэгдсэн, 3 сургууль, цэцэрлэг, яслид
бїтээгдэхїїнээ нийлїїлдэг
Сургалтын тоо:
11- 174 хїн хамрагдсан, Мерси Кор, Дэлхийн зєн
Фермийн чиглэлээр Израиль, Голландын байгууллагуудтай холбоо
тогтоосон
БНЭнэтхэг улсын Сїїний їндэсний хєгжлийн зєвлєл, Сїїний
холбоотой хамтран ажиллаж байна. 3 сарын 30-31-нд сургалт зохион
байгуулсан;
Израилийн мэргэжилтэн Орчин їеийн фермийн шийдэл сэдэвт сургалт- 4 сарын
21-24-ний єдрїїд
Бїс, аймгуудын хэмжээнд 4 сургалтыг зохион байгуулна
Олон улсын Сїїний холбоо, Фермийн мэдээллийн Сїлжээ
байгуулагад Монголын сїїний їйлдвэрлэлийн мэдээллийг єгсєн, тайланд
орсон
Орон нутгйин сїї, цагаан идээний
їйлдвэрлэлийн тєсєєлєл
? Сїї їйлдвэрлэгчдийн бїлэг, хоршоо байгуулж сїї
бэлтгэлийн тогтолцоог єнєєгийн зах зээлийн нєхцєл
байдалд нийцїїлэх
? Сїї боловсруулах цех, їйлдвэрїїдийг сїїний нєєц,
зах зээлтэй уялдуулж байгуулах
? Ундны ариутгасан сїї, исэг цагаан идээ, цєцгийн тос,
хуурай сїї, бяслаг зэрэг бїтээгдэхїїний жишиг
ТЭЗЇ-ийн тооцоог хийн, технологи дамжуулах болон
бизнесийн сургалт зохион байгуулах, нэвтрїїлэх зохион
байгуулалтыг хийх
? Техникийн мэргэжлийн багийг ажиллуулах
ХОНОГТ 400 Л ХЇРТЭЛ СЇЇ БОЛОВСРУУЛАХ СЇЇНИЙ ЦЕХИЙН ТЕХНОЛОГИЙН
СХЕМ
АРИУТГАСАН
СЇЇ
4
5
5
6
7
3
2
1
Хєрєнгє
12
13
ЗЄЄХИЙ
11
8
9
10
Хєрєнгє, CaCl
Ээдїїлэгч бодис
15
ААРЦ
16
Ээдэм
9
14
Шар сїї
Шар сїї
20 С
13
Хєрєнгє
18
10
19
ТАРАГ
ХОНОГТ 2000 Л ХЇРТЭЛ СЇЇ БОЛОВСРУУЛАХ СЇЇНИЙ ЇЙЛДВЭРИЙН
ТЕХНОЛОГИЙН СХЕМ
АРИУТГАСАН СЇЇ
5
3
9
1
3
2
Хєрєнгє
ТАРАГ
2
6
7
10
11
1
Хєрєнгє, CaCl
Ээдїїлэгч бодис
13
8
14
ААРЦ
Ээдэм
Т=0-80С
ЦЄЦГИЙН ТОС
ЗЄЄХИЙ
Хєрєнгє
17
15
16
18
Пахт
0-8 С
0-18 С
Орон нутгийн сїї, цагаан идээний
їйлдвэрийн хєрєнгє оруулалт /сая тєг/
Бїгд
Тоног
тєхєєрємж
Эргэлтийн
хєрєнгє
Барилга
байгууламж
Сїїний цех
65.0
44.2
1.9
18.9
Сїїний їйлдвэр
150.0
98.2
14.0
37.8
Бяслагны
53.9
30.0
5.0
18.9
їйлдвэр /600 л/
Нэг тансаг машины їнэ бїхий їйлдвэр, цехийг байгуулах боломжтой
Сїїний фермийн аж ахуйн орчин їеийн шийдэл
Фермийн аж ахуйн манай орны шийдэл
Гол алдаа:
Тааз намхан- 2-3 м, орчин їед 5-7 м єндєртэй байна
Механикжуулалтын тївшин доогуур?саалтуурын аппарат хэрэглэх нєхцєл бїрдээгїй
?малын ялгадас зайлуулах систем, шийдэл ч байхгїй
?тэжээл , євсийг гараар тавьж хїний хєдєлмєрийн оролцоо єндєр
?Гэрэлтїїлэг, агааржуулалт муу
?Сїїний їхрийн таатай орчин бїрдїїлэлгїй фермийн байрыг барьж
байна. /хэвтэр, уяа, тэжээл тавих онгоц, услах арга ажиллагаа, г.м/
?Менежмент /малын эмч, техникч, тэжээл тариалах, нєєцлєх г.м/ муу
Бяслагны їйлдвэрлэлийн онцлог
?Бяслаг мах єндєгнєєс уураг, тос болон B1, B2, C, PP, D, E
зэрэг витаминаар баялаг. Бяслаг боловсрох явцад уураг нь
альбумоз, пептон, аминхїчил болон задарч шингэц нь сайжирдаг
?Бяслагт уураг, тос ны хамгийн зєв харьцаатай, Кальци,
фосфорын агууламжаар хїнсний бусад бїтээгдэхїїнээс илїї
?Ходоодны болон бичил биетний урвал явагддаг
?Сїї ээдїїлэх, ээдмийг боловсруулах (шар сїїг ялгах,
ээдмийг хэвлэх, шахах ба давслах) болон бяслаг бойжуулах
хэмээх технологийн їндсэн ажилбаруудыг ашиглана
? Дэлхийд жилдээ 16 сая орчим тонн 500 гаруй тєрлийн
бяслагийг їйлдвэрлэж байна
Бага температурын дулааны
боловсруулалт-пастеризац
63-65 хэмд 30 мин ариутгах горим
Сїї боловсруулах тогоо, 200-500 л
?Сїїний жижиг, дунд їйлдвэр, фермд ашиглахад
тохиромжтой
?Бяслаг, тараг, ундны ариутгасан сїї, цєцгий,
зєєхийний їйлдвэрлэлд ашиглана
9/4/2015
33
Ферм, боловсруулах їйлдвэрийн хєргєлтийн танк
9/4/2015
34
Сїїний
9/4/2015
саалтуурын аппарат
35
Сїїний тос ялгах сепаратор,
тос цохигч
9/4/2015
36
Сїїний сав суулга
? Бэхжїїлсэн хєнгєн цагаанаар хийсэн
? Залгаас байхгїй
? Угааж цэвэрлэхэд хялбар
? Єнгє їзэмжтэй
? Хєнгєн
? Сїї зєєвєрлєх зориулалтын
9/4/2015
37
Бусад орон нутагт ашиглах боломжтой
сїїний тоног тєхєєрємж
9/4/2015
38
Дотоодын сїї боловсруулах їйлдвэрлэлийн хєгжлийн тєсєєлєл
2010 он хїртэл, сая литр
/шингэн сїїнд шилжїїлснээр/
Мэдээллийн эх їїсвэр: ХХААЯ, Сїїний тєсєл (2006 оны 1 дїгээр сар)
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа!
Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
28
Размер файла
5 584 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа