close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?аза?стан тарихы
Саба? та?ырыбы:
Ыбырай
Алтынсарин ?
?аза? хал?ыны? аса
к?рнект?
а?артушысы
П?н м??ал?м?
Ержанова Дана Елеусизовна
С?О, Айыртау ауданы, Саумалк?л селосы,
Саумалк?л ?аза? орта мектеб?
Ма?сатымыз:
Ыбырай Алтынсаринн?? ?м?рбаяны,
е?бек жолы, а?артушылы?, жазушылы? ?ызметтер?не тарихи шолу
жасай отырып, ?аза? тарихына
?ос?ан ?лес?не талдау жасау.
Жеке ж?мыс
О?улы?ты пайдалана отырып ?андай с?здер ?алып
?ой?анын аны?та
1. Ы. Алтынсарин ..........жылы ?аз?рг? ......................... облысыны?
аума?ында д?ниеге келд?.?кес?нен ерте айырыл?ан ол атасыны?белг?л? би ж?не старшын ................................................ ?олында
т?рбиеленд?.Шы?ыстанушы ?алым ............................
Орынборда
о?ып ж?рген кезде жа?ын танысып, араласты. 1857 жылы
...................................................................................................................
алтын
медальмен
б?т?рд?.
Педагогикалы?
к?з?арасыны?
?алыптасуына орыс педагогы...................................... ж?не чех
ойшылы....................................... е?бектер? иг?л?кт? ?сер?н тиг?зд?. Ы.
Алтынсарин орыс-?аза? мектептер?н?? о?ушыларына арнап ек? о?у
??ралын:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......
жазды.
Б?г?нг?
та?да
Ы.Алтынсарин
ес?м?мен......................................................................
...........................................
аталады.
Ел?м?здег?
педагогтар
?ауымыны?
е?
та?даулы
?к?л?
жыл
сайын
......................................................................................... марапатталады.
.
Ж?пты? ж?мыс
С?ра?тарды? д?рыс жауабын тауып,
байланыс орнат
1. Ы. Алтынсаринн?? ту?ан жер?
а/ ?ара?анды облысы
?/ Алматы облысы
б/ ?останай облысы
2. Ы. Алтынсарин оны? ?олында ?с?п, т?рбие алды
а/ М?са Шорманов
?/Бал?ожа Жа?быршин
б/Ш?же ?аржаубай?лы
3. Орынборда о?ып ж?ргенде жа?ын аралас?ан
а/ В.В. Григорьев
шы?ыстанушы ?алым
?/ А.С. Пушкин
б/ ?. Науаи
4.Орынбор шекара коммисиясы жанында?ы
а/ 1841 жыл
мектепт? ?ай жылы алтын медальмен
?/ 1857 жыл
ая?тады?
б/ 1864 жыл
5.Педагогикалы? к?з?арасыны? ?алыптасуына
ы?палын тиг?зген орыс педагогы
а/ Я.А. Коменский
?/ И.А. Крылов
б/ К. Ушинский
Жеке ж?мыс
1. ?аза? хал?ыны? аса к?рнект? а?артушысыЫбырай Алтынсаринн?? параграф м?т?н?н?нде
бер?лген ?м?р жолдарын Картография техникасын
?олдану ар?ылы к?рсет
1841жыл
Топты? ж?мыс
Ы. Алтынсаринны? ?р салада?ы ?ызмет?н
?рмекш? сызбасы ар?ылы топтастыр
?о?амды?саяси
?ызмет?
Ы.Алтынсаринн
ы? ?р салада?ы
с???рген
е?бектер?
?ылыми,
?деби ?ызмет?
Педагогика
лы?
?ызмет?
Топты? ж?мыс
Ы.Алтынсаринн?? ?з?? та?да?ан б?р
?ле?? немесе шы?армасын алып,
оны? нег?зг? идеясына талдау жасап
к?р
Топты? ж?мыс
?аз?рг? та?да мектеп о?ушылары ?деби к?таптарды
м?лдем о?ымайтын жа?дай?а жетт?, оларды к?тап о?у?а
ша?ыруды? жоспарын немесе жарнамасын
?сынулары?ды с?раймын
?й тапсырмасы:
?Ы.Алтынсарин туралы жаз?ан м??ал?мдерд??
хаттары? ??жаттармен танысу.
Ы.Алтынсаринн?? ?м?рбаяны картографиясын
толы?тыру.
? 43 о?у
Ы.Алтынсаринн?? е?бектер?мен танысу
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
26
Размер файла
354 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа