close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Snímek 1

код для вставкиСкачать
meta
Залуу шилжин ирэгсэдийн
асуудалдаархи н?х?рл?л
ГАДААД Х??ХД??ДИЙН ЭЦЭГ ЭХЭД
ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
ЧЕХ СУРГУУЛЬ
ЧЕХИЙН СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Чехийн боловсролын тогтолцоо
Цэцэрлэг (Mate?sk? ?koly,M?) ? сургуулийн
?мн?х боловсрол
?
?
?
?
3 ? 6 настай х??хд??дэд зориулагдсан.
Цэцэрлэгийн б?ртгэл нь зохих журмын дагуу сургуулийн ?мн?х боловсролын
байгууллагад гаргасан ?рг?д?лийн дагуу хийгдэнэ.
Б?ртг??лэхэд шаардлагатай баримтууд :
? Сургуулийн ?мн?х боловсрол олгуулахаар гаргасан ?рг?д?л
? Х??хдийн эмчийн д?гнэлт
? Х??хэддээ урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат тарилгуудыг
хийлг??лсэн тухай баримт
? Хуулийн хариуцагч (эцэг, эх)-ийн иргэний ?нэмлэх буюу паспорт
? Гадаадын иргэдээс нэмэлт баримт шаардаж болно. Энэ тухай
мэдээллийг х??хдийн Хуулийн хариуцагч нь Цэцэрлэгийн
эрхлэгчээс авч болно.
Т?лб?рийн т?рл??д:
? Сургуулийн ?мн?х сургалтын т?лб?р
? Х??хдийн хоолны т?лб?р
Ер?нхий боловсролын дунд сургууль-ЕБДС
(Z?kladn? ?kola, Z?) - заавал олгогдох
сургуулийн боловсрол
?
?
?
?
?
?
?
6 ? 15 насандаа суралцана.
Заавал олгогдох боловсролын сургалт нь 9 жил байна.
ЕБДС-ийн 1 д?гээр ангийн б?ртгэл - заавал олгогдох дунд боловсролын 1 д?гээр
ангийн сурагчдын албан ёсны б?ртгэл нь 1 д?гээр сарын 15-наас 2 дугаар сарын
15-ны хооронд явагдах боловч х??хд??дийг хэдийд ч б?ртг??лж болно.
Хуулийн хариуцагч нь х??хдийн ЕБДС-д суралцах хугацааг хойшлуулах талаар
х?сэлт гаргаж болно.
Б?ртгэлд шаардлагатай баримтууд: х??хдийн т?рс?ний гэрчилгээ, хуулийн
хариуцагчийн паспорт, х??хдийн эр??л мэндийн даатгалын баримтууд.
Дээд ангиудын б?ртгэлийг хичээлийн жилийн хэдийд ч хийлгэж болно.
Гэхдээ с??лийн т?гсс?н ангийн д?нгийн баримтыг ?з??лэх шаардлагатай.
ЕБДС нь 2 шатлалтай байна:
1. шатлал 1- 5 дугаар анги /бага анги/
2. шатлал 6 ? 9 д?гээр анги /ахлах анги/
? Нэг ба хоёрдугаар шатлалын хоорондох шилжилт нь шууд хийгдэнэ.
?
Заавал олгогдох боловсролын сургалтын зарим хэсгийг олон жилийн сургалттай
гимназид суралцаж болно.
?
8 жилийн сургалттай гимназид ЕБДС-ийн 5 дугаар анги т?гсс?н х??хэд
шалгалт ?г?н элсэж болно.
?
6 жилийн сургалттай гимназид ЕБДС-ийн 7 дугаар анги т?гс??д элсэнэ.
?
?н??дрийн м?рд?гд?ж байгаа жураманд гимназийн элсэлтийн шалгалтыг
чех хэл, математик, ер?нхий эрдмийн мэдлэгээр авдаг.
Т?лб?рийн т?рл??д:
? Зарим хувийн болон шашны сургуулиудаас бусад дунд боловсрол олгох
б?х ЕБДС нь т?лб?рг?й.
? Бэлтгэл ба 1 д?гээр ангийн сурагчдад 200 K?-той д?йцэх хэмжээний ?нэ
б?хий сургалтын материалыг т?лб?рг?й олгоно.
? Дэвтэр, ?зэг, харандаа, шугам зэрэг хичээлийн хэрэгслийг сурагчид
??рсд?? худалдаж авна.
?Сурах бичиг, сургалтын ном материалыг ?нэг?й олгох боловч, хичээлийн
жилийн эцэст буцааж тушаах (нэгд?гээр ангиас бусад б?х ангийнхан)
ёстой.
?Сургууль дээр явагддаг нэмэлт дугуйлан, секц??д нь ихэнхи тохиолдолд
т?лб?ртэй байдаг.
?Сургуулийн хоолны газарт т?лб?ртэй хооллоно.
Дунд сургууль ? ирээд?йн мэргэжлийн
бэлтгэл
? 15 наснаас ЕБДС-ийг т?гс??д дунд сургуульд орно.
? Дунд сургууль нь ЕБДС-ийн шууд ?ргэлжлэл б?г??д ирээд?йн мэргэжил,
цаашдын сургалтанд бэлтгэнэ.
? Сургуулийн сонголт нь сурагчийн сурлагын амжилт, ??рийн сонирхолоос
хамаарна.
? Сурагч нь ??рийн сонгосон сургуульдаа эхний элсэлтийн шалгалт ?г?х
мэдэгдэлээ 3 дугаар сарын 15-наас, нарийн мэргэжил, авъяас шаардсан
сургуульд бол 11 д?гээр сарын 15-наас ?мн? ?гн?.
? Дунд сургууль нь гадаадын х??хд??дэд зориулан элсэлтийн чех хэлний
шалгалтыг авахг?й байх эсвэл ярилцлага хэлбэрээр авч болно.
? Ихэнхи тохиолдолд дунд сургуульд суралцахад чех хэлний анхан шатны
мэдлэгтэй байх шаардлага тавьдаг.
Дунд сургуулийн т?рл??д
Гимнази (Gymn?zium) ? ер?нхий эрдмийн б?рэн дунд боловсролыг нилээд
г?нзгийр??лсэн хэлбэрээр олгодог. Т?гс?хд?? шалгалт (maturit) ?гч гэрчилгээ
авна. Гимнази нь дээд болон мэргэжлийн дээд сургуульд орох бэлтгэл болж
?гд?г. Сургалтын хугацаа нь ихэнхи тохиолдолд 4 жил байна.
Тайлбар. Гимназид цаашид шууд дээд сургуульд орох зорилготой х??хд??д элсэн суралцдаг
б?г??л ер?нхий эрдмийн хичээлийг нилээд г?нзгийр??лэн ?здэг. Т?гсс?н тохиолдолд дээд сургуульд
элсэх бололцоотой. Гэхдээ мэргэжил олгодогг?й.
Мэргэжлийн б?рэн дунд сургууль (St?edn? odborn? ?kola) ? б?рэн дунд
боловсролыг мэргэжлийн хамт олгодог. Т?гс?хд?? шалгалт ?гн?. Мэргэжил нь
техник-аж ахуй, эдийн засаг, эр??л мэнд, боловсрол болон бусад чиглэлээр
байна. Сургалтын хугацаа нь 4 жил байна.
Тайлбар. Энэ т?р?л нь Монголын техникум, техник мэргэжлийн дунд сургуультай адил. Гимназиас
ялгаатай нь ер?нхий эрдмийн хичээл арай бага ордог. Т?гсс?н тохиолдолд дээд сургуульд элсэх
бололцоотой. Гэхдээ элсэж , суралцаж чадааг?й тохиолдолд эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллах
боломжтой.
Мэргэжлийн дунд сургууль (St?edn? odborn? u?ili?t?, SOU) ? мэргэжлийн дунд
боловсролыг олгодог. Т?гс?хд?? мэргэжлийн шалгалт ?гд?г. Суралцах
хугацаа нь 2-3 жил байна. Сурагчид нь т?гсс?н мэргэжлээрээ мэргэжлийн
?нэмлэх авах ба х?свэл мэргэжлээрээ ?ргэлжл??лэн суралцах боломжтой.
Тайлбар. Монголын системээр бол техник мэргэжлийн сургууль буюу одоогийнхоор сургалт
?йлдвэрлэлийн т?втэй адил. Т?гс?хд?? мэргэжил эзэмшиж гарна. Дээд сургуульд шууд элсэхг?й ба
??ний тулд нэмж матуритийн сургалтанд хамрагдах шаардлагатай.
Мэргэжлийн дээд сургууль (Vy??? odborn? ?koly,VO?) ба
Их, дээд сургууль (Vysok? ?koly, V?)
? Мэргэжлийн ?нд?р зэрэг олгох матуритын (боловсролын зэрэг авах улсын
шалгалт ?гч тэнцсэн тохиолдолд матурит хийгдсэн Гэрчилгээ олгогддог)
сургалт.
? Мэргэжлийн дээд сургууль (VO?) нь ихэвчлэн 3 жил сургана. Т?гс?хд??
мэрэгжлийн шалгалт ?г?х б?г??д дипломтой мэргэжилтэн (diplomovan?
specialist- DiS) гэсэн зэрэг авна.
? Их, дээд сургууль (V?) нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна. ??нд: Бакалавр
(сургалт нь 3-4 жил), ?ргэлжлэн Магистр (1-3 жил), Доктор (3 жил).
? З?вх?н их, дээд сургуульд л шинжлэх ухааны зэрэг авах боломжтой.
? Элсэлтийн шалгалт ? б?рэн дунд боловсрол эзэмшсэн (матурит хийсэн)
Гэрчилгээг ?з??лнэ. Гадаадад матурит хийсэн бол энэх?? гэрчилгээг албан
ёсоор баталгаажуулсан байх шаардлагатай. Элсэлтийн шалгалтуудын
т?р?л нь элсэх сургууль, мэргэжлээс хамаарна.
Сургуультай холбогдолтой эцэг, эхийн ??рэг
? Заавал олгогдох боловсрол (ЕБДС)-ын сургалт нь 9 жил байх б?г??д энэ
хугацаанд х??хд??д албан журмаар сургуульд суралцах ёстой.
? Хичээлд ирээг?й тохиолдолд сурагч тайлбар гаргадаг. Сургууль б?р
??рийн онцлог б?хий дотоод журамтай б?г??д энэх?? журамд энэ тухай
тусгагдсан байдаг. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд тайлбарыг хичээлд ирээг?й
?дрийнх?? дараа ?д?р нь гаргах ёстой. Х??хэд жишээ нь, эмчилгээ хийлгэх
бол эцэг эх нь ч?л??г сургуулийн захиргаанаас урьдчилан авах ёстой.
? Эцэг эхч??д нь х??хдийнхээ сурлагын явцад хяналт тавьж, сурагчийн
дэвтэртэй тогтмол танилцаж байх ??рэгтэй б?г??д энэ тухай багш нарт нь
мэд??лэхийн тулд д?н б?рийн ард гарын ?сгээ зурж байна. М?н хичээлийн
хэрэгслийн иж б?рдэл, хичээлийн бэлтгэл, гэрийн даалгаврын биелэлтийг
тогтмол хянаж байх ??рэгтэй.
? Сургуулиас эцэг эхийн хурлыг хийж х??хдийн сурлага, сахилгын талаар
мэдээллийг ?гд?г. Энэх?? хурал нь ихэнхи тохиолдолд эцэг эхийг заавал
ирэхийг шаардахг?й болов ч, х??хдийнхээ т?л?? сургууль, багш нартай
хамтран ажиллахад их ач холбогдолтой.
Хичээлийн жилийн зохион байгуулалт
? Хичээл нь голдуу 8.00 цагт эхэлж, бага ангийнхан 12.30-аас хэтрэхг?й,
ахлах ангийнхан ?дээс хойш х?ртэл хичээллэнэ. Бага ангийн сурагчид
нь хичээлийн дараа ?д?р ?нж??лэх (dru?ina)-д ?дээс хойшхи цагууд
х?ртэл байх боломжтой.
? Б?х т?рлийн сургуулийн хичээлийн жил нь тухайн жилийн 9 д?гээр
сарын 1-нд эхэлж, дараа жилийн 8 дугаар сарын 31-нд дуусдаг.
Хичээлийн жил нь сургалтын ба амралтын ?е??дэд хуваагдана.
Сургалтын ?е нь - 9 д?гээр сарын 1-нд эхэлж дараа жилийн 6 дугаар
сарын 30-нд дуусна.
?Сургалтын ?е нь 1 ба 2 дугаар хагас жилд хуваагдана. 1 д?гээр хагас
жил нь 9 д?гээр сарын 1-нээс дараа жилийн 1 д?гээр сарын 31 х?ртэл, 2
дугаар хагас жил нь 2 дугаар сарын 1-нээс 6 дугаар сарын 30 х?ртэл
?ргэлжилнэ. Сургалтын хагас жил б?рт сурагчид гэрчилгээ (vysv?d?en?)
олгогдоно.
Сурагчдын амралт ? ч?л??тэй ?е.
?
?
?
?
?
Намрын амралт ? 10 дугаар сарын 28-ны ?ндэсний баярын ?др??дэд
нэмж 2 хоног амрана.
Шинэ жилийн амралт ? 12 дугаар сарын 23-наас дараа оны 1 д?гээр
сарын 2 х?ртэл ?ргэлжилнэ.
Хагас жилийн амралт ? 1 хоног амрана. 1 д?гээр сарын 29-нээс 4 д?гээр
сарын 2-ны хооронд аль нэг Баасан гаригт тохионо.
Хаврын амралт ? 7 хоног амрана. Сургуулийн байгаа хот, д??ргээс
хамааран 2 дугаар сарын с??лийн 7 хоногоос 3 дугаар сарын с??лийн
долоо хоногийн хооронд тохионо.
Улаан ?нд?гний баярын амралт ? Улаан ?нд?гний баярын ?мн?х П?рэв,
Баасан гаригуудад тохионо.
Тайлбар. Улаан ?нд?гний баяр нь Ням ба Даваа гаригт дамжин тохиодог.
?
?
Зуны амрат ? 7 дугаар сарын 1-нээс 8 дугаар сарын 31 х?ртэл
?ргэлжилнэ.
Зохион байгуулалтын болон техникийн гэх мэт шалтгаанаар сургуулийн
захирал нь сурагчдад амралтын ?др??д олгож болно. Гэхдээ энэ амралт
нь нэг хичээлийн жилд 5 хоногоос ил??г?й байна.
Хичээл??д
Хэл ба хэл з?йн харилцаа
Чех хэл, уран зохиол
? Бага ангид ? бичих, унших, ярих гэж хувааж ?знэ.
? Ахлах ангид ? уран зохиол, хэл з?й, найруулга з?й гэж хуваана.
? Нэмэлт хэрэглэл шаардахг?й (дэвтэр, бичгийн хэрэгслээс гадна)
Гадаад хэл
? Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос,
франц хэл ?зэж болно. Голдуу бага ангид 1 гадаад хэл, ахлах ангиас 2
дахь гадаад хэл нэмэгдэж орж эхэлдэг.
Математик
10-тын системд тоог бодох (+, -, x, : ?йлдл??д ), ?л мэдэгдэгчийг ?сгээр
жишээлбэл, x-ээр тэмдэглэсэн тоонууд, геометрийн хичээлээр з?вх?н
зурах бус бусад тооцоо (жишээлбэл, ?нцгийн хэмжээ олох гэх мэт) хийх.
Хэрэгсэл: шугам, гурвалжин шугамууд, гортиг, тооны машин, ?нц?г хэмжигч,
зураг зурах харандаа гэх мэт.
?
Х?н - Дэлхий
Энэ т?рлийн сэдэв нь нь бага ангид хэд хэдэн т?рлийн хичээлээр орно.
? 1-3 дугаар ангид Анхны мэдлэг (Рrvouka) ? байгаль, х?м??н, сургууль,
эр??л мэндийн гэх мэт чиглэлээр.
? 4 д?гээр ангиас энэ сэдэв нь байгалийн шинжлэлийн суурь болох Байгалийн ухаан (P??rodov?d), Чех улсын т??х, газар з?йн ?ндсийг судлах
- Орон нутаг судлал (Vlastiv?da) гэсэн 2 хичээл болон задарна.
Х?н - Нийгэм
Ахлах ангид Х?н ? Дэлхий сэдэв нь ?рг?жин дараах хичээл??д орно:
Т??х ? Чех улсын эрт ?еэс одоог х?ртэлхи т??х, холбогдол б?хий дэлхийн
т??х
Иргэний боловсрол ? иргэний эрх з?й ба т??нтэй холбогдолтой
асуудлуудыг судлана.
Х?н - Байгаль
Энэх?? т?рлийн сэдэв нь хэдэн хэдэн хичээлээс б?рдэнэ.
Физик ? Физикийн хуулиуд, цахилгаан, оптик гэх мэт. Хичээлийн буюу
лабораторын ажлын эхэнд багш нь урьдчилсан з?вл?лг?? ?гн?.
Хими ? химийн элемент??д, урвал, урвалын явц, байгалийн дахь химийн гол
бодисууд гэх мэт.
Биолог ? микроорганизмийн ерт?нц, ургамал ба амьтан судлал, х?ний анатом
гэх мэт сэдв??д.
Зураг - Урлал
Х?гжмийн боловсрол ? дуу, х?гжмийн нот, х?гжмийн зэмсэг??д, х?гжмийн
урлагийн б?тээл??д гэх мэт
Урлан б?тээх боловсрол ? зураг зурах, схем туурвих, урлан б?тээх т?р?л
б?рийн материал, техник хэрэгсэлтэй ажиллах гэх мэт.
Х?н ? Эр??л мэнд
Эр??л мэнд ? эр??л амьдралын ?ндэс, тамхи, мансууруулах бодисоос
урьдчилан сэргийлэх гэх мэт.
Биеийн тамир ? т?р?л б?рийн дасгалууд, б?мб?гт тоглоомууд,?
Х?н ? Х?д?лм?рийн орчин
Х?д?лм?рийн х?м??жил ? Т?р?л б?рийн материал ашиглах ажлууд.
Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл з?йн болон бусад
технологууд ашиглах гэх мэт.
Мэргэжил сонголтын бэлтгэл ? Зарим сургуульд ийм т?рлийн хичээл ордог
б?г??д 8-9 д?гээр ангийн сурагчдад ямар сургуульд элсэн орох, ямар
мэргэжил сонгох асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг.
?г з?йн тайлбар
Сурагчийн дэвтэр (??kovsk? kn??ka,?K) ? сурагчийн д?н, сурагчид багшаас ?гс?н сайшаал,
зэмлэл зэргийг тэмдэглэсэн, багш-эцэг,эхийн харилцах дэвтэр
Бяцхан дэвтэр (Not?sek) ? Бага насны х??хд??дийн хэрэглэдэг сурагчийн дэвтэр
Д?н (Zn?mky) ? Д?н нь 1 ? 5 х?ртэл байдаг б?г??д хамгийн сайн д?н нь 1 (онцсайн-v?born?),
хамгийн муу нь 5 (хангалтг?й-nedostate?n?)
Гэрийн даалгавар (Dom?c? ?kol,D?) ? гэртээ хийхээр багшаас сурагчид ?гс?н гэрийн
даалгавар. Сурагч нь даалгавараа хийгээд эцэг, эхийн гарын ?сгийг зуруулсан байх ёстой.
Зэмлэл (Pozn?mka) ? Сурагч буруу ?йлдэл хийсэн тохиолдолд (сахилгаг?йтэх, гэрийн
даалгавар хийгээг?й ирэх, багшийг ?л сонсох гэх мэт) багшаас ?гс?н зэмлэл.
Сайшаал (Pochvala) ? Хамт олондоо ?лгэр дууриал болох, суралга, сахилга, спортын амжилт
гаргах зэрэгт багш сурагчийг сайшаана.
Донго (D?tka) ? Сургуулийн дотоод журмыг удаа дараалан з?рчс?н тохиолдод донгодно.
Донгыг эхлээд ангийн багш, дараа нь захирал олгоно.
Тайлбар бичиг (Omluvenka) ? Сурагч хичээлдээ очоог?й тохиолдолд шалтгааныг нь сурагчийн
дэвтэрт бичиж явуулна.
Бичгийн ажил (P?semka) ? Хичээлийн явцад мэдлэгийг шалгах бичгийн шалгалт, тест
10, 5 минутын тест (Desetiminutovka, p?timinutovka) ? Богино хугацааны бичгийн шалгалт, тест
Цээж бичиг (Dikt?t) ? З?в бичгийг шалгасан бичгийн шалгалт
Аман шалгалт (Zkou?en?) ? Мэдлэг шалгах аман шалгалт
Сургуулийн дотоод зохион байгуулалт
?д?р ?нж??лэх (?koln? dru?ina) ? бага ангийн сурагчдыг хичээлийн дараа ?лдээж, эцэг, эх нь
ажлын дараа ирж авах х?ртэл тоглуулах, даалгавар хийлг??лэх зэргээр байлгадаг.
Сургуулийн хоолны газар (?koln? j?delna) ? Сурагчдад ?дрийн хоол ?г?х зориулалттай. Хоол нь
т?лб?ртэй.
Ангийн багш (T??dn? u?itel) ? Анги б?р нь сурагчдын зохион байгуулалттай ?йл ажиллагаа,
удирдлага хариуцсан анги удирдсан багштай байна.
Захирал (?editel) ? Сургуулийн ?д?р тутмын ?йл ажиллагаа, зохион байгуулалтын асуудлуудыг
хариуцан сургуулийг удирдана.
Гэрчилгээ (Vysv?d?en?) ? Сурагчийн сурлагын д?н, сахилга батыг харуулсан баримт бичиг.
Гэрчилгээг сурагч б?рт хичээлийн хагас жил болгонд олгоно.
Ангийн хурал (T??dn? sch?zky) ? Голчлон хичээлийн хагас жил б?рт болох б?г??д эцэг, эхч??дэд
х??хдийнхээ сурлагын амжилт, сахилга батын талаар багш нартай нь н??р тулан ярилцах
боломж олгоно.
Амралт (Pr?zdniny) ? Сурагчдын хичээлд явалг?й амрах ?др??д.
Захирлын олгосон амралт (?editelsk? volno) ? Захирал нь Хичээлийн жил б?р 5 хоногийн амралт
олгох эрхтэй байдаг.
Аялал (V?let) ? Сургуулиас гадуур зохион байгуулалттайгаар аялах
Хувийн сургалтын т?л?вл?г?? (Individu?ln? vzd?l?vac? pl?n, IVP) ? Хэрэв сурагчдад нэмэгдэл хичээл
оруулах шаардлагатай гэж ?звэл сургуулиас Хувийн сургалтын т?л?вл?г??г гаргаж
хэрэгж??лдэг.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
19
Размер файла
386 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа