close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Монгол Улсын банкны зээл: эдийн

код для вставкиСкачать
Нээлттэй Нийгэм Форумын санаачлагаар
зохион байгуулсан судалгаа
?
?
?
?
?
Багийн ахлагч: Д. Жаргалсайхан, Бизнесийн удирдлагын
(Санх??гийн) ухааны МБА, Дэниэлсийн Бизнесийн
Сургууль, АНУ-ын Денверийн Их Сургууль
Ахлах судлаач: Б. Отгонт?гс, Эдийн засгийн ухааны
магистр, Их Британий Манчестерийн Их Сургууль, АНУын Колумбийн Их Сургуулийн докторант
Зохицуулагч: Ч. Хашчулуун, Эдийн засгийн ухааны
доктор, Японы Кейо Их Сургууль
Судлаач С. Д?лбадрах, Эдийн засгийн ухааны магистр,
МУИС-ийн ЭЗС
Судлаач T. Оюунбаатар, Эдийн засгийн ухааны магистр,
МУИС-ийн ЭЗС
Монгол Улсын банкны зээлийн
салбар дах эдийн засгийн эрх
ч?л??ний индекс ? 5 ?з??лэлт??д:
банкны ?мчл?л,
? гадаад ба дотоодын банкуудын
хоорондох ?рс?лд??н,
? хувийн хэвшилд олгосон зээлийн хувь,
? зээлийн х?? с?р?г т?вшинд байгаа
эсэх,
? банкны х??гийн т?рийн хяналт
?
Судалгааны нэгдсэн д?н
Монгол дах Фрезерийн эдийн засгийн
эрх ч?л??ний индексийн ?з??лэлт нь
? 2000 онд 5.5 ?тай тэнц?? байсан бол
? 2004 онд 6.9 х?ртэл ?сч сайжирсан
байна.
? Банкны зээлийн салбар харьцанг?й
ч?л??тэй болж байна
?
Монгол Улсын зээлийн зах зээлийн
эрх ч?л?? - ?з??лэлт, оноор
2000
2001
2002
2003
2004
Банкны ?мчл?л
2
5
5
8
8
?рс?лд??н
-
6
6
7
7
Хувийн хэвшилд олгосон зээл
5.5
5.8
5.5
4.3
5
Зээлийн х?? с?р?г т?вшинд байх 8
8
8
8
8
Банкны х??гийн хяналт
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
Зээлийн зах зээл дэх эдийн
засгийн эрх ч?л??ний
нэгдсэн индексийн ?з??лэлт
5.5
6.26
6.16
6.76
6.9
Он
Шилжилтийн эдийн засгуудын зээлийн зах зээлийн
эрх ч?л??ний индекс -2002 оны ?з??лэлт
Улс
2000
2001
2002
Болгар
5.9
6.9
7.9
Латви
7.9
8.3
8.4
Литви
6.4
6.8
7.9
Монгол
5.6
6.26
6.16
Орос
3.7
5.1
6.0
Польш
7.1
7.7
8.1
Румын
4.6
6.7
7.2
Словак
7.4
7.4
7.9
Словени
6.5
6.7
8.0
Украйн
4.6
5.5
6.9
Унгар
8.1
8.1
7.9
Хорват
7.7
9.1
8.9
Хятад
4.7
4.7
4.7
Чех
5.8
6.8
8.1
Эстони
7.8
9.0
9.0
Эх ??свэр: Economic Freedom of
the World 2004 Annual Report
Зээлийн зах зээлийн эрх ч?л??ний индекс,
ранг
Улс
2002
Шинэ Зеланд
9.7 (2)
АНУ
9.2 (8)
Их Британи
9.2 (11)
Канад
9.0 (16)
Гонконг
8.9 (19)
Чили
8.3 (34)
Сингапур
7.9 (50)
Филиппин
7.6 (57)
?мн?д Солонгос
7.4 (63)
Япон
7.3 (69)
Турк
6.1 (102)
Энэтхэг
5.9 (106)
Бангладеш
5.8 (108)
Индонез
5.2 (115)
Бирм
2.8 (123)
Монгол
6.9 (83)
Монголын
?з??лэлт 2004
оноор
Монголын зээлийн зах зээлийн эрх
ч?л??ний байдал, 5 ?з??лэлтээр
- 4 жилийн дотор т?дийл?н сайжирсанг?й
9
8
Банкны ?мчл?л
7
?рс?лд??н
6
5
Хувийн хэвшилд олгосон зээл
4
Зээлийн х?? с?р?г т?вшинд
байх
3
2
Банкны х??гийн хяналт
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
Зээлийн зах зээл дэх эдийн
засгийн эрх ч?л??
Зээлийн х?? с?р?г т?вшинд байгаа эсэх: зээл
хадгаламжийн х??гийн з?р?? нь жилд 8 хувиас
их учир 8 оноо
Монгол Улс дах инфляци, зээлийн х??, бодит зээлийн х??гийн т?вшин (%-иар).
Эх ??свэр: Монголбанк, ?СГ-ын тоо баримтууд
2000-2004 сайжирсан ?з??лэлт банкны ?мчл?лийн б?тэц
?
?
?
С??лийн жил??дэд идэвхтэй явагдсан
хувьчлалын ?р д?нд гадаадын эздийн банкны
системд эзлэх хувь нь эрчимтэй ?сс?н
Улсын болон т?рийн оролцоотой банкуудын
нийт жин нь буурлаа.
Банкуудын ??рийн х?р?нгийн 141 тэрбум
т?гр?гийн 48.92% \27% нэг\ гадаадын эздэд
ноогдож байна. \2004 оны эхний хагас\
?рс?лд??н:
?
?
?
???????? эзэдтэй ????? ????????? ????????
??????? ??????????? ??? ???? ???????? ??????
2001-2002 ??????? 6, 2003-2004 ??????? 7
????? ?????? ??÷ ?????.
????? ???????? эзэдтэй ??????? ????????
?????? ????????, ?????? ??? ????? ??? ?????
??????? ????????? ???? ??????? 6 ?????.
?????? ????? ??????, ?????? ???????? ????????
?????? ??????г ?????? ???????? хийж ?зэхэд
????? ?? ??? 3-4 ?????? ????÷ ?????.
Хувийн хэвшилд олгосон зээл:
Нийт зээл, хувийн хэвшилд олгосон зээлийн хэмжээ, сая т?г
Он
???? ????
?????? хэвшилд ??????? ????
Нийт зээлд э????
????
2005.06
764,605
411,315
53.8%
2004.12
648,979
360,219
55.5%
2003.12
448,759
222,096
49.5%
2002.12
235,068
138,675
59.0%
2001.12
137,537
85,934
62.5%
2000.12
67,881
40,127
59.1%
1999.12
49,466
23,997
48.5%
1998.12
86,328
40,580
47.0%
1997.12
51,516
26,825
52.1%
1996.12
35,562
17,937
50.4%
1995.12
66,925
43,012
64.3%
Монгол улсын зээлийн зах зээл дээрх эрх ч?л??т байдал 1995 оноос
2004 хооронд 6.0 ?аас 5.0 болтлоо буурч ирсэн байна.
Монголын хадгаламж, зээлийн зэх зээл
дээр х??гийн т?вшинд хяналт байна
уу? х??гийн т?вшин нь зах зээлийн
хуулиар тодорхойлогдож байна уу?
З?вх?н Фрезер Институтийн ?нэлгээ
хэрэглэхэд зээл хадгаламжийн х??гийн з?р??
? 1995 онд 8.8,
? 2001 онд 10.7,
? 2002 онд 11.4,
? 2003 онд 9.5,
? 2004 онд 9.6 байгаа нь
б?гд 8 гэсэн оноо авч байна.
?
Нэмж боловсруулсан
индексийн ?з??лэлт
Фрезерийн дэд индексийн тооцоог
Монголын н?хц?лд тохируулан
??рчл?хд??, з?вх?н х?? биш,
? зээлийн хугацааг \богино м?нг?\ нэмж
индекс тооцоонд оруулахад
? энэ ?з??лэлт 6.5 гэж гарч байна
?
Монголын банкны зээл дэх тулгамдсан асуудлууд
?
?
?
?
?
?
?
?
Банкуудын заавал байлгах н??цийн хэмжээ их ?нд?р
байсан. Харин ??нийг бага зэрэг ??рчилж саяхнаас
эхэлсэн. ТТГЧ \14\, дараа нь МБ ??р?? бонд гаргадаг.
Тэр нь бэлэн м?нг?нд тооцно.
Банкуудын ашиг харьцангуй ?нд?р
Зээлийн эрэлт маш их байгаа хэвээрээ, ББСБ ХЗХ х??
Банкны гадуурхи м?нг?ний тоо их.
Аж ахуйн байгууллагын ашгийн болон бусад татварууд
?нд?р
Засгийн газар хамгийн том худалдан авагч боловч
асар их м?нгийг эргэлтг?й т?вл?р??лсэн ? т?рийн
сангийн тогтолцоо зах зээлийг боож байна
Муу зээлийн хэмжээ асар их байгаа
Банкуудын нийт хадгаламжийн хагас нь ам.дол-аар
1992-2004 чанарг?й зээл 60 дахин
?сс?н, харьцаа 2 дахин муудсан байна
1992
1994
1995
1998
2000
2001
2002
2003
2004
Нийт актив (тэрбум
т?г)
24.3
83.4
102
180
215
304.4
448
767
962
Нийт зээл (тэрбум т?г)
19.1
52.8
63.4
85.6
66.8
135.1
231
442
606.8
Нийт зээл/нийт актив,
%
78.6
63.3
62.1
47.6
31.1
44.4
51.6
57.7
63.1
Чанарг?й зээл (тэрбум
т?г)
1.1
7.3
13.5
32.6
15.9
10.9
16.6
36.7
60.7
5.76
13.8
21.3
38.1
23.8
8.1
7.2
8.3
10
Чанарг?й зээл/нийт
зээл,%
Эх ??свэр: МонголБанкны Судалгааны Ажил, Товхимол-2, хуудас
676
Нийт банкны зээлийн салбарын
тулгамдсан асуудлууд
?н??гийн н?хц?лд Монгол Улсад
олгогдож байгаа нийт зээлийн д?нг?ж
20-иос ил?? хувь 1 жилээс дээш
хугацаатай зээл
? зээлийн х?? дунджаар 30%,
? дээд тал нь жилийн 48% х?рч байгаа
нь хувийн х?р?нг? оруулалтыг ихээхэн
хязгаарлаж, эдийн засгийн ?с?лт?д маш
с?р?г н?л?? ?з??лж байна.
?
Монголын эдийн засагт
х?р?нгийн дутагдал илт
?
?нд?р х?гжилтэй орнуудтай
харьцуулахад эдийн засгийн
х?р?нг?жилт (financial deepening) буюу
М2 м?нг?ний нийл??лэлт/ДНБ-ийн
харьцаа д?нг?ж 50%-тай байна.
Чанарын бус тооны ??рчл?лт??д
давамгайлж байна
?
?
2000-2004 онуудад банкны ?мчл?лийн
х?рээнд бий болсон нааштай ??рчл?лт??д
буюу
хувийн банкуудын эрчимтэй ?с?лт болон
т?рийн банкуудын хувьчлал нь
хувийн хэвшилд олгох зээл, х??гийн хяналтын
байдалд эерэг н?л?? ?з??лээг?й байна.
Индексийн ?з??лэлт??дийн
харьцуулалт
Банкны хувьчлал, гадаадын эздийн тооны ?с?лт нь
? ?рс?лд??нийг нэмэгд??лэх,
? зээлийн х??г бууруулах,
? урт хугацааны зээлийн эх ??свэрийг нэмэгд??лэх,
? мэргэжлийн шинэ ноу-хауг ?рг?н??р оруулж ирэх,
боловсон х?чний мэргэжлийн т?вшинг ахиулахад
Зарчмын бодитой н?л?? ?з??лж чадахг?й
??рчл?лт??д болоод байна
?нг?цх?н ??рчл?лт, шинэчлэл
Гадаадын банкны тоо ?сс?н мэт
харагдаж байгаа боловч тус ?с?лтийн ?р
д?н х?лээлтэнд х?рэхг?й байна.
? М?н гадаадын том банкууд Монголын
зах зээлд орж ирээг?й хэвээр л байна.
? Банкны салбар дахь бодит ?рс?лд??н
нэмэгдэхг?й байна. Б?гд л байр
барьцаалж байна.
?
Д?гнэлт: банкны систем дэх
??рчл?лт??д (2000-2004)
?йлчл??лэгч, дотоодын бизнес эрхлэгчид, хувь х?м??ст
?
?
?
?
ил?? хямд ?нэтэй,
ил?? урт хугацаагаар санх??гийн эх ??свэрийг
нийл??лж ?г?х,
хувийн х?р?нг? оруулалтыг урамшуулах,
эдийн засгийн ?с?лтийг нэмэгд??лэх
зэрэг чанарын х?гжил болж хараахан чадааг?й байна.
Баярлалаа
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
28
Размер файла
1 433 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа