close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - WordPress.com

код для вставкиСкачать
?36 ?аза? орта мектеб?н??
география п?н?н?? м??ал?м?
Сапарова Жадыра Муханбетказиевна
Лезд?к с?ра?тар ( таби?ат зоналары)
1. Тропикт?к ш?лдерге сипаттама
бер??дер?
2. У?д деген?м?з не?
3. Субэкваторлы? белдеудег?
зоналар.
4. Экваторлы? белдеуд??
ыл?алды ормандары ?андай?
6. Би?кт?к белдеулер деген?м?з
не?
7. Ш?раттар деген?м?з не?
?Сандар с?йлейд??
1. 200 мм тропикт?к белдеуд?? жылды? жауын
? шашын м?лшер?
2. -40,-50 С артикалы? белдеуд?? ауа
температурасы
3. 300 т?р экваторлы? белдеудег? пальманы?
т?р?
4. 3-4 ай саваннада?ы ??р?а? мезг?л
5. 4500-5000 метр (тауда?ы би?кт?к белдеудег?
?ар мен м?збелдеу? басталады)
?Си?ырлы санды??
1. Тайга тек ?ана ?ыл?ан жапыра?ты а?аштар ?сет?н
зона
2. Дала зонасы т?гелдей жыртыл?ан
3. Экваторлы? белдеу Еуразияны? к?п б?л?г?н
?амтиды
4. Ш?лейтке к??г?рт, ?ара-?о?ыр топыра?тар т?н
5 Тундрада е? к?п тара?ан ?с?мд?к сексеу?л
6. Таулы айма?тар?а би?кт?к белдеулер т?н
?23 Еуразияны? хал?ы мен елдер?.
Саба?ты? ма?саты:
Б?л?мд?л?к: О?ушылар?а Еуразияны?
хал?ы ж?не елдер?, ?лтты?, д?ни, т?лд?к
??рамы, бас?ару ж?йелер? ж?н?нде
т?с?нд?ру.
Дамытушылы?: ?з бет?нше ?зден?спен
шы?армашылы? т?р?ыда ж?мыс ?стеуге
да?дыландыру. ?з ойларын ерк?н де
сауатты, на?ты жетк?зу ?аб?леттер?н
арттыру.
Т?рбиел?к: Жан-жа?тылы??а,
?зден?мпазды??а баулу, ты?дай ж?не
с?йлей б?лу м?дениет?н арттыру.
Славян:
орыс,украин,
чех,поляк,сло
вактар
Герман:
а?ылшындар,
нем?стер,
норвегтер
Алтай :?аза?,
т?р?к, ?збек,
?ыр?ыз
?ытай ? тибет:
?ытайлар,
д?нгендер,
вьетнамдар
Иран: парсы,
ау?андар,
т?ж?ктер,
к?рдтер
Халы?ты? орташа ты?ызды?ы
Д?ние б?л?ктер?
Орташа ты?ызды?ы
?ала хал?ы
Еуропа
1 км ? ге 90 -100 адам
75 %
25 %
Азия
1 км ? ге 100 ? 150 адам
34 %
64 %
Д?ние б?л?ктер?
Еуропа
Азия
Орташа ты?ызды?ы
1 км ? ге 90 -100 адам
1 км ? ге 100 ? 150 адам
Ауыл хал?ы
?ала хал?ы Ауыл хал?ы
75 %
25 %
34 %
64 %
Н?с?лд?к ??рамы
Н?с?лд?к ??рамы
Н?с?лдер
Н?с?лдерд?? белг?лер?
Тарал?ан айма?ы
Еуропоид
Тер?с? а?, к?з? к?к , ?ыр м?рынды, ерн?
ж??а
Еуропа
Мон?олоид
Тер?с? сары, шашы салалы, ?айратты,
жа? с?йег? шы?ын?ы, м?рны т?мп?ш,
бет? жалпа?, к?з? ?о?ыр ?и?аш.
Азиялы? б?л?кте,
т?рк? тектес халы?тар.
Негроид
Тер?с? ?ара, м?рны жалпа?, ерн? ?алы?,
шашы б?йра, жа? с?йег? б?ркелк?
шы?ын?ы.
Шри ?Ланка аралы,
?нд?станны?
о?т?ст?г?.
?лемд?к д?ндерд?? таралу жа?дайы
Христиан
Будда
Еуразия
?нд?стан, О?т?ст?к
- О?т?ст?к Шы?ыс
Азия елдер?
Еуропа елдер?,
Ресейд??
Еуропалы? б?л?г?
Ислам
О?т?ст?к ? Шы?ыс
Азия, Орталы?
Азия елдер?
Елдер?
Бас?ару формасы
монархиялар
республикалар
абсолютт?к
президентт?к
конституциялы?
Бил?к жеке
адамны? ?олында
болады.
парламентт?к
Бас?ару ?с? ?с ж?з?нде
парламентпен ?к?метке
ж?ктелген
К?м тап?ыр!!!
ЙА?ЫТ ЯИНОПЖА МАНТЕЬВ ЙЕСРЕ ЯИЛАТИ ЯЕРОК ЛАПЕН СОАЛ АНИАРКУ -
Географиялы? диктант
Еуразияда ....... егеменд? елдер мен
дамы?ан мемлекеттер орналас?ан.
Еуропалы? б?л?кте халы?........
?оныстан?ан
Азия ?айда?арына?............ ........
Елдер? к?ред?.
Еуразияда?ы жер? ша?ын елдер.........
Ресей , ?ытай, ?нд?стан, ?аза?стан
жер к?лем? ............
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
47
Размер файла
3 101 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа