close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хууль тогтоох үйл явцын хоёр загвар

код для вставкиСкачать
ХУУЛЬ ТОГТООХ ?ЙЛ ЯВЦ ДАХЬ
ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ??РЭГ ОРОЛЦОО:
ЧЕХ УЛСЫН ТУРШЛАГА
Микал Штика
Чех улс дахь
Транспэрэнси Интэрнейшнл байгууллага
Бидний тухай
?
Чех улс дахь Транспэрэнси Интэрнейшнл
байгууллага
?
?
?
ТББ
80 гаруй ?ндэсний салбар байгууллагын нэг
Микал Штичка
?
?
Т?слийн менежер (ALAC)
Мэргэшил: авилгын эсрэг эрхз?й (т?рийн удирдлага,
ш??х эрх мэдэл)
2
Мэдээллийн зорилго
?
?
?
Хууль тогтоох ?йл явцын ялгаатай
байдлаас шалтгаалан ИНБ-уудын ??рэг
оролцоо ??р байдаг болохыг харуулах
Иргэдийн оролцоо нь хууль тогтоох ?йл
явцын онцлогыг тусгасан байх
БНЧУ-ын туршлагаас хуваалцах
3
Иргэдийн оролцооны хэв загвар
?
?
?
1.
2.
Улс т?рийн намууд х ИНБ-ууд
Хуулийн т?с?л боловсруулах (засгийн газар) х хууль
батлах (парламент)
Бодлого боловсруулах х хяналт тавих
Хууль тогтоох ?йл явцын ямар хэсэгт ИНБ-ууд
?йл ажиллагаагаа т?вл?р??лэх вэ?
ИНБ-уудын ??рэг оролцоо ямар б?рэлдэх??н
хэсэгт байх вэ?
4
Хууль тогтоох ?йл явцын хоёр
загвар
Г?йцэтгэх засаглал Парламент
давамгайлсан
давамгайлсан хууль
хууль тогтоох ?йл тогтоох ?йл явц
явц
Хууль тогтоомжийн
тогтвортой байдал
Х?чтэй
Сул
Хууль тогтоомжийн
х?чин т?г?лд?р
чанар
Сул
Х?чтэй
5
Дээрх загваруудад ИНБ-ууд хэрхэн
оролцдог вэ?
Г?йцэтгэх засаглал Парламент
давамгайлсан хууль давамгайлсан хууль
тогтоох ?йл явц
тогтоох ?йл явц
Бодлого
боловсруулах
+++
+
+
+++
Хяналт тавих
6
Г?йцэтгэх засаглал давамгайлсан хууль
тогтоох ?йл явцад ИНБ-уудыг оролцуулах
?
?
Боловсруулсан хуулийн шинэ т?сл?? з?вх?н
бусад яамдад бус м?н ИНБ-уудад санал авах
зорилгоор давхар илгээж байх ??ргийг
захиргааны байгууллагад ноогдуулах
Хууль тогтоох ?йл явцын эхний шатанд олон
нийтийг оролцуулах (Словак)
7
Парламент давамгайлсан хууль тогтоох
?йл явцад ИНБ-уудыг оролцуулах
?
?
?
?
Парламентын гиш??дийн хууль санаачлах
эрхэд хязгаарлалт тогтоох
Нэгдсэн болон хорооодын хуралдааныг
мэдээлэх
Лоббиг зохицуулах
Мэдээлэл олж авах боломжийг б?рд??лэх
8
Д?гнэлт
?
ИНБ-уудын ??рэг оролцоо нь хууль тогтоох
?йл явцын м?н чанараас хамаарна:
?
?
?
Г?йцэтгэх засаглал давамгайлсан н?хц?лд ?
ИНБ-ууд бодлого боловсруулах ?йл явцад
анхаарах
Парламент давамгайлсан н?хц?лд ? ИНБ-ууд
хяналт тавихад анхаарах
ИНБ-уудад хангалттай хэмжээний н??ц
бололцоо, чадавхи хэрэгтэй!
9
Баярлалаа!
?
www.transparency.cz
?
Микал Штичка
?
?
Э-шуудан: sticka@transparency.cz
Утас: +420 224 240 895
10
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
36
Размер файла
157 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа