close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Кафедра

код для вставкиСкачать
Львівська комерційна академія
Кафедра міжнародних економічних відносин
Лектор: к.е.н. Флейчук М.І.,
Асистенти: Чех М. М.
Транснаціональні корпорації
27 лютого 2008 р.
Корпорація (акціонерне
товариство) це організація, створена для захисту інтересів і
привілеїв її учасників. Корпоративне законодавство
встановлює за корпорацією право виступати як
юридична особа незалежно від її власників.
Корпорація може від свого імені підписувати контракти,
брати кредити, видавати позички і т.д. , причому
окремі акціонери не несуть відповідальності за її дії.
Таке юридично незалежне існування корпорації
надзвичайно необхідне для того, щоб компанія могла
нормально функціонувати при наявності величезного
числа індивідуальних акціонерів.
-
Холдинг (холдингова чи
утримуюча компанія)
- це організація, що володіє контрольними
пакетами акцій інших компаній з метою
здійснення стосовно них функцій контролю та
управління. Холдинг є специфічним
управлінським і фінансовим ядром сучасних
корпорацій, конгломератів і інших
організаційних структур ринку, як правило у
ньому присутня певна частка державного
капіталу. Холдинги характерні для “природніх”
монополій.
За характером діяльності холдинги
підрозділяються на:
Чисті (обмежують свою діяльність
винятково контрольно-управлінськими
функціями стосовно дочірніх компаній;
Змішані (крім названих, можуть
виконувати і різноманітні функції,
пов'язані із підприємництвом у
промисловій, торговельній, транспортній і
іншій сферах;
Типи холдингових структур:
1)
2)
3)
інтегровані промислові компанії;
конгломерати;
банківські холдинги.
Функціонування холдингових компаній може
принести максимальну віддачу для економіки у таких
випадках:
• у галузях промисловості із високою концентрацією
виробництва (наприклад, у чорній і кольоровій
металургії);
• у галузях, що є природними монополіями (газова
промисловість, енергетика);
• у галузях, де відбувається конгломератна інтеграція
підприємств, об'єднаних спільним технологічним
процесом (наприклад, нафтовидобуток і
нафтопереробка);
• у випадках, якщо відбувається неконтрольоване
скуповування контрольних пакетів акцій підприємств
кримінальними комерційними структурами (у цьому
випадку необхідна передача контрольних пакетів
акцій державним холдинговим компаніям).
Консорціум
являє собою одну з форм об'єднань, що
створюються на основі угоди між
декількома банками, підприємствами,
компаніями, фірмами, науковими
центрами, державами для спільного
здійснення великих фінансових операцій
щодо розміщення позик, акцій чи
здійснення науково- і капіталомістких
проектів, у тому числі міжнародних.
Завдяки консорціумам відбувається
зрощування банківського і промислового
капіталу, однак партнери, що входять у
нього, цілком зберігають свою економічну
і юридичну самостійність, за винятком тієї
частини діяльності, що стосується цілей
консорціуму. Консорціуми організуються
для посилення конкурентних позицій їх
учасників.
Конгломерат
являє собою організаційну форму
об'єднання підприємств, що виникає у
результаті злиття різних фірм,
незалежно від їх горизонтальних чи
вертикальних зв'язків (тобто можливе
поєднання зовсім не поєднаних за
родом діяльності підприємств –
наприклад, харчової і галузі по
виробництву зброї).
Картель
об'єднання ряду підприємств однієї галузі.
Ознаки:
при створенні картелю його учасники не втрачають
виробничої і комерційної самостійності;
між учасниками укладається угода по низці питань
(ціни на вироблену продукцію, квоти,
розмежування ринків збуту, умови наймання робочої
сили і т.д.);
найчастіше картельна угода передбачає взаємні
зобов'язання сторін за умовами збуту продукції.
Синдикат
- організаційна форма об'єднання, відмінною рисою якої є
укладання угоди між підприємствами однієї галузі
промисловості щодо контролю над збутом продукції і
закупівлею сировини з метою одержання
монопольного прибутку.
Підприємства, що входять у синдикат, зберігають
виробничу і юридичну самостійність, але при цьому
втрачають комерційну самостійність. Збут продукції
всіма учасниками синдикату здійснюється через
єдиний орган - збутову контору. Цим досягається
продаж всієї однорідної продукції по монопольно
високих цінах. Збутова контора приймає продукцію
підприємств за цінами, заздалегідь установленими
синдикатом.
Трест
об'єднання власності та управління підприємств
однієї чи декількох галузей, що повністю
втрачають виробничу і комерційну
самостійність. Трести зазвичай створюються у
формі акціонерної компанії. Підприємці власники підприємств, вступаючи у трест,
стають його акціонерами, при цьому їх
підприємства підкоряються єдиному
керівництву.
25 найкрупніших ТНК у світі
2004 р.
2005 2004
1
2
8
4
3
5
7
9
11
6
10
USA
UK
USA
UK
USA
UK, Netherlands
Japan
Перше покоління сучасних міжнародних
корпорацій становили, головним чином, так звані
колоніально-сировинні ТНК. У ході першої
світової війни і повоєнний період набрали силу
ТНК, що спеціалізувалися на виробництві
озброєнь (тоді ТНК не здійснювали істотного
впливу на світову економіку, загальна кількість
міжнародних монополій до початку 40-х років
XX ст. не перевищувала 300;
Їх число за останні два десятиріччя збільшилося
більш, ніж у 5 разів (у 1970 р. було зареєстровано
лише 7 тис.подібних фірм), у 2005 р. близько 60
тис., число закордонних філій становить 450
тис., обсяг продаж - $ 9,5 трлн.;
На цих підприємствах працюють 73 млн.
співробітників, тобто кожен десятий зайнятий у
світі, без врахування сільського господарства;
З 500 наймогутніших міжнародних компаній 85
контролюють 70% усіх закордонних інвестицій. Ці
500 компаній реалізують 80% усієї виготовленої
міжнародними корпораціями продукції електроніки
і хімії, 95% фармацевтики, 76% продукції
машинобудування.
За прогнозами західних економістів до 2010 р. у
світовому господарстві встановиться панування 400500 транснаціональних корпорацій. Причому, 300 з
них будуть розпоряджатися 75% валового
промислового продукту світу .
Основна частина міжнародних корпорацій
зосереджена у США, країнах ЄС та Японії.
1. Транснаціональні корпорації (ТНК) - це крупні
компанії з закордонними активами.
Їх виробнича і торговельно-збутова діяльність виходить
за межі однієї держави;
Правовий режим транснаціональних корпорацій
припускає ділову активність, здійснювану в різних
країнах за допомогою утворення в них філій і дочірніх
компаній;
Ці компанії мають відносно самостійні служби
виробництва і збуту готової продукції, науководослідних розробок, послуг споживачам і ін.
Загалом вони складають єдиний великий виробничий
комплекс із правом власності над акціонерним
капіталом тільки представників країни-засновника;
У той же час філії і дочірні компанії можуть бути
спільними підприємствами з переважно національною
участю країни базування.
Характерні ознаки ТНК:
1) річний оборот перевищує 100
млн. дол. США;
2) філіал не менше, ніж у шести
країнах;
3) частка продаж її товарів, що
реалізуються за межами країни –
резиденції (понад 25%).
2. Багатонаціональні корпорації
(БНК) – це міжнародні
корпорації, що поєднують
національні компанії ряду
держав на виробничій і науковотехнічній основі.
Характерні ознаки БНК:
1) наявність багатонаціонального
акціонерного капіталу;
2) існування багатонаціонального
керівного центра ;
3) комплектування адміністрації
іноземних філій кадрами, що знають
місцеві умови господарювання.
Основні складники стратегії БНК:
1) забезпечення свого виробництва іноземною
сировиною;
2) закріплення на закордонних ринках через
мережу своїх філій;
3) розміщення виробництва у тих країнах, де
витрати виробництва нижчі, ніж у країні
базування;
4) орієнтація на диференційовану виробничоторгово-фінансову діяльність.
Стратегія міжнародної корпорації є глобальної, якщо
компанія враховує такі вимоги поведінки на світових
ринках:
Розглядає із загальнопланетарних позицій ринок і
конкуренцію;
Дотримується чесної глобальної конкурентної
боротьби;
Спрямовує значну частку своїх прибутків на НДР
та оперує високотехнологічних галузях;
координує свою діяльність за допомогою гнучких
інформаційних, виробничих, фінансових
технологій;
Інтегрує свої підприємства і виробничі філії в
єдину міжнародну мережу управління та
співпрацює щодо зазначених пунктів іншими
транснаціональними корпораціями.
Витрати на науково-дослідні роботи зі сторони ТНК та окремих країн, млрд дол.
США за 2002 р.
Види інтеграції у межах ТНК:
1.
Вертикальна має місце, коли
материнська компанія має намір
заснувати зарубіжні підрозділи для
виробництва проміжних товарів чи
ресурсів, що необхідні для
виробництва готової продукції
(наприклад, ТНК з виробництва
автомобілів засновує чи купує
сталеливарну компанію);
2.
3.
Горизонтальна – коли материнська
компанія, що виготовляє окремий товар у
країні походження засновує чи купує філію
для виробництва аналогічного товару в
іншій країні (Наприклад, купівля компанією
“Дженерал моторз” компанії “Мазда”);
Конгломеративна - коли материнська
компанія організовує чи купує філії, не
пов’язані з основним родом діяльності
компанії.
Нафтова акціонерна компанія
Основ
на
діяльн
ість
Нафтовидобувні АТ
Нафтопереробні АТ
Серві
сні
дочірн
і
підпр
иємст
ва
Фінан
сові
структ
ури
Будівель
ні
Маркетин
гові
Інвестиційні фонди,
пенсійні фонди
АТ зі збуту
нафтопродуктів
Геологічні АТ
Наука та
консалтинг
Машинобудування
Банки
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
51
Размер файла
664 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа