close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТМАСИ. ОСНОВНИ

код для вставкиСкачать
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА
ПЛАСТМАСИ.
ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА
ПЛАСТМАСОВИТЕ КОНСТРУКЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ. СЪСТАВ. СВОЙСТВА.
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА
СУРОВИНИТЕ ЗА БЪДЕЩА ПРЕРАБОТКА.
26
МТМ – II част
ПЛАСТМАСОВ КОНСТРУКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ
СЪСТАВ
•Композитен материал;
• Основен компонент – синтетичен или естествен полимер.
Намаляват твърдостта и
повишават еластичността.
•Растителни и минерални
масла
ПЪЛНИТЕЛИ
За подобряване свойствата на пластмасите;
•Дървесно брашно и плоскости;
•Хартия и памучен плат;
•Прахове на метали и сплави;
•Азбест, слюда и др.
СТАБИЛИЗАТОРИ
ПЛАСТИФИКАТОРИ
За да се забави процеса на
стареене.
•Органични съединения.
ПОЛИМЕР
Улесняват смесването на
съставките със свързващото
вещество.
УСКОРИТЕЛИ
РАЗТВОРИТЕЛИ
Да придадат по-добър външен вид на
изделието.
•От минерален или
•Органичен произход.
ОЦВЕТИТЕЛИ
Ускоряват превръщането на
линейната структура на
съединението в пространствена,
ускоряват втвърдяването.
•Киселини, соли, полиамини.
ПЛАСТМАСОВ КОНСТРУКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ
ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Полимеризация – процес на съединяване на отделните молекули на
мономера в една голяма молекула без отделяне на странични
продукти и протичащ без изменение на елементарния състав на
звеното.
Поликондензация – процес на съединяване на няколко молекули с
еднакъв или различен строеж, който се съпровожда с отделяне на
прости вещества – вода, амоняк и др.
Термопластични полимери – при нагряване преминават от твърдо
агрегатно състояние във вискозно-течно и при охлаждане се
втвърдяват отново.
Термореактивни полимери – при термично третиране преминават
през пластично или течно ( ако са били твърди) в необратимо твърдо
състояние.
ПЛАСТМАСИ
Според поведение
при нагряване
Според метода на
получаване
Термопласти
Полимеризационни
пластмаси
Реактопласти
Поликондензационни
пластмаси
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
ПЛАСТМАСИ
Термопласти
Реактопласти
Полиетилен
РЕ
Полипропилен
РР
Фенолформалдехидни
смоли
Епоксидни
смоли
Поливинилхлорид
PVC
Флуоропласти
PTFE
(тефлон)
Композиционни
термореактивни
пластмаси
Слоисти
армирани
материали
Полистирол
PS
Полиуретани
Фенопласти
Волокнити
Полиамиди
РА
Капрон
Найлон
Текстолит
Стъклопласти
ГазоНапълнени
пластмаси
Пенопласти
Поропласти
Гетинакс
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
Термопласти
Полимери с линейна и разклонена структура;
Понякога съдържат пластификатори освен основата;
Работят при температури не по-високи от 60-70 0С. При повишение
на тези температури техните физико-механични свойства рязко се
влошават.
ПОЛИЕТИЛЕН
•
•
•
•
Получава се чрез полимеризация
на безцветния газ етилен при
ниско и високо налягане;
Работи при температури 60100 0С;
Устойчив на студ – до -70 0С;
Химично устойчив и
неразтворим в разтворители при
20 0С;
Приложение:
- За изолация
на кабели;
- За детайли на
високочестотни уреди;
- За изработване на
корозионноустойчиви
СН2
СН2
n
СН2
СН
С6Н5
n
ПОЛИСТИРОЛ
Аморфен, твърд прозрачен полимер с
линеен строеж;
•
Работи при температури до 100
0С;
•
Високи диелектрични свойства;
•
Химична устойчивост в
минерални и органични киселини и
масла;
НЕДОСТАТЪК – крехък при ниски
температури;
•
Приложение:
- За производство на слабо
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
ТЕРМОПЛАСТИ
NН
(СН2)m
СO
ПОЛИАМИДИ (капрон, найлон)
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Кристализиращи полимери.
СН2
СНCl
n
•Добри механични свойства;
•Висока износоустойчивост;
Аморфен полимер с бял или жълт цвят.
•Не се разтварят в много разтворители;
• Високи диелектрични свойства;
•Устойчиви на ударни натоварвания и
вибрации;
• Устойчив на атмосферни и химични
влияния, на масла и бензин;
•Не поддържа горенето;
ВИНИПЛАСТ – непластифициран
поливинилхлорид.
•Лесно се формова, заварява и
залепва;
•Добра обработваемост чрез рязане.
•Устойчиви в тропически условия.
НЕДОСТАТЪК – неустийчиви на
минерални киселини и окислители;
•Приложение:
•За изработване на зъбни колела,
звездочки, верижни предавки,
плъзгащи лагери;
•Като защитни покрития.
n
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
РЕАКТОПЛАСТИ
На основата на термореактивни смоли – фенолформалдехидни, епоксидни и др.;
Притежават повишена якост;
Не са склонни към пълзене;
Работят при повишени температури.
ЕПОКСИДНИ СМОЛИ
Съдържа в молекулите епоксидна група.
Преминаването й от течно в твърдо,
нестопяемо и неразтворимо състояние
става под действието на втвърдители –
амини и техните производни.
•Не взаимодейства химически с
мазилните материали;
•Висока адхезия към метали, стъкло,
керамика, дърво и др.;
•Добра разливност;
•Втвърдява се при стайна
температура.
С
С
О
Втвърдената смола притежава:
•Добри диелектрични свойства;
•Висока химична устойчивост с изключение
на киселини, кетони и въглеводороди;
•Устойчивост на радиоактивно излъчване.
ПРИЛОЖЕНИЕ
● За лепене, заливане, пропиване
и херметизиране на различни материали;
● За изработване на леярски
модели, блани, сърцеви кутии, пресформи,
приспособления за механична обработка и
различни детайли.
РЕАКТОПЛАСТИ
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
СЛОИСТИ АРМИРАНИ МАТЕРИАЛИ – пластични материали, армирани с
успоредно разположени слоеве пълнител, имащи ясно изразена слоиста структура.
Притежават по-висока якост в сравнение с полимерните материали.
ТЕКСТОЛИТ – получава се чрез
пресоване на памучна тъкан,
пропита с фенолформалдехидна смола.
Висока устойчивост срещу
вибрационни натоварвания;
Добри антифрикционни
свойства;
Добри диелектрични свойства;
Добра обработваемост чрез
рязане.
ГЕТИНАКС – получава се чрез пресоване на
хартиени листове, пропити с
термореактивна смола, при температура
140-160 0С.
СВОЙСТВА – аналогични на тези на
текстолита.
ПРИЛОЖЕНИЕ – като електроизолационен,
конструктивен и декоративен материал.
СТЪКЛОПЛАСТИ – съдържат стъклени влакна
ПРИЛОЖЕНИЕ
За изработване на лагери,
зъбни колела, гарнитури,
електро-изолационни изделия
или стъклена тъкан за пълнител,
притежават висока якост.
ПРИЛОЖЕНИЕ – в корабостроенето, ж.п.
Транспорт, машиностроенето.
За изработване на различни съдове –
резервоари, цистерни;
Като покривен и облицовъчен материал.
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
РЕАКТОПЛАСТИ
КОМПОЗИЦИОННИ ТЕРМОРЕАКТИВНИ ПЛАСТМАСИ
ФЕНОПЛАСТИ –
Композиционен пресовматериал, състоящ се от
изкуствени смоли от фенолен тип, органични или
минерални пълнители и прибавки от втвърдители и смазка.
Изделията се получават по метода на горещо пресоване
или леене в пресформи под налягане.
ВОЛОКНИТИ –
Пресован материал, състоящ се от смола и пълнители
във вид на азбестови влакна, стъклена вата или влакна.
Изделията се получават чрез пресоване.
Повишена якост на удар;
Добри антифрикцинни свойства;
ВИДОВЕ ТЕРМО- И РЕАКТОПЛАСТИ
РЕАКТОПЛАСТИ
ГАЗО-НАПЪЛНЕНИ ПЛАСТМАСИ
Хетерогенни системи, състоящи се от
Твърда или еластична свързваща фаза и
Газообразна фаза като пълнител.
ПЕНОПЛАСТИ – полимерната система образува система от затворени изолирани
клетки, запълнени с газ.
Твърди материали;
Добра плаваемост;
Високи топлоизолационни свойства.
ТЕРМОПЛАСТИЧНИ ПЕНОПЛАСТИ на основата на полистирола,
поливинилхлорода, полиетилена идр. се получават чрез разпенването им при
състояние на високоеластична деформация, т.е. При температура,
превишаваща температурата на остъкляване с 10-20 0С.
ТЕРМОРЕАКТИВНИ ПЕНОПЛАСТИ – получават се чрез разпенването наа
термореактивни смоли на начлния етап на втвърдяване. Порестата структура се
получава чрез въвеждане на газообразователи – порофори, минерални
(NH4)CO3 и органични в състава на смолата.
ПОРОПЛАСТИ (гъбести пластмаси) – полимерната основа образува система от
клетки с частично разрушени прегради, като газообразната фаза може да
циркулира.
Еластични материали;
Получават се чрез въвеждане на вещества, способни да кипят при нагряване,
което води до образуване на пори.
СВОЙСТВА
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ
ТЕХНОЛОГИЧНИ
ЯКОСТ
Задоволителна
ТЪНКОЛИВКОСТ
Много добра
ПЛАСТИЧНОСТ
Много добра
ОБРАБОТВАЕМОСТ
ЧРЕЗ РЯЗАНЕ
Много добра
ТЕРМИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ
Ниска
ОБРАБОТВАЕМОСТ
ЧРЕЗ ПЛАСТ. ДЕФ-Я
Много добра
ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ
Практически
нулева
ЗАВАРЯЕМОСТ
Много добра
ТОПЛОПРОВОДИМОСТ
Ниска
КОРОЗИОННА
УСТОЙЧИВОСТ
Много добра
РАЗТВОРИМОСТ
В КИСЕЛИНИ
Ниска
РАДИАЦИОННА
УСТОЙЧИВОСТ
Ниска
ПОДГОТОВКА НА СУРОВИНИТЕ
ПЪЛНИТЕЛИ
ОЦВЕТИТЕЛИ
ПОЛИМЕР
ПЛАСТИФИКАТОРИ
СМЕСВАНЕ
Чаша
Редуктор
ГРАНУЛИРАНЕ
Чрез ЕКСТРУЗИЯ
Чрез ВАЛЦОВАНЕ
Електродвигател
Бункер
Охлаждащ
въздух
Нож
охлаждане
Корпус
Шнек
Нагревателни
елементи
Контейнер за
гранулат
МТМ – II част
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
105
Размер файла
120 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа