close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Батыс ?аза?стан облысы
Зеленов ауданы
Белес ЖОБМ балаба?шасы
Та?ырыбы:
6-СЫНЫП
Дайында?ан: 2-санатты ?аза? т?л?
п?н?н?? м??ал?м?
Г.Чиркова
Саба? т?р?:
Жарыс саба?
Саба? ?д?с?: С?ра?-жауап, баяндау, де?гейл?к
К?рнек?л?к:
тапсырмалар, шы?армашылы? ?зден?с.
.
Тест с?ра?тары, таби?ат суреттер?
Техникалы? ??рал:
Компьютер
П?наралы? байланыс: Тарих, география,биология
Саба?ты? жоспары:
1. ?Тап?ыр бола? тауып к?р? ойыны
2. М?т?нмен ж?мыс
3. ?К?м жылдам? ойыны
4. ?Сен-ма?ан, мен-са?ан? ойыны
5. ?Мы?ты болса? озып к?р? ойыны
6. ?К?м б?лг?р?? ойыны
7.?Ма?ал-м?тел б?лг?р?? ойыны
8. ?Ж?бымды тап? ойыны
9. ?Мен? жал?астыр? ойыны
10. Саба?ты бек?ту ж?мысы
11. ?й тапсырмасы
12. Саба?ты ба?алау
Ту?ан жер?м?зд?? таби?атын о?ушылар?а
таныстыра отырып, жал?аулар
та?ырыбын
?айталау. О?ушыларды? таным белсенд?л?г?н
арттыра отырып, шы?армашылы??а баулу,
логикалы? ойлау ?аб?леттер?н дамыту. Таби?атты
с?йет?н, жауапкерш?л?г? дамы?ан дамы?ан т?л?а
?алыптастыру?а жа?дай жасау.
?Ту?ан ауданымызды? таби?атымен танысу.
?Жал?аулар т?рлер?н ажырата б?лу
?Жа?а та?ырыпты ме?геру барысында
грамматикалы? тапсырмаларды сауатты
орындай б?лу.
?Т?рбиел?к м?н?н ??ыну.
1.Тест ж?мыстары.
2.Де?гейл?к тапсырмалар.
3. Со??ы п?к?рд? ма?ан ?алдыр.
?Тап?ыр бола? тауып к?р?
1. ?аза?стан Республикасыны? т?уелс?зд?г?н б?лд?рет?н р?м?здерд? тап:
а) ?н?ран, ту, жер
?) ?зендер, те?ге, ша?ыра?
б) байра?, ?н?ран, елта?ба
2. Т?уелс?зд?к монумент? ?ай жерде орналас?ан?
а) Астанада
?) ?ызылордада
б) Алматыда
3. С?йлемд? ая?та: 22-?ырк?йек ? ?аза?стан халы?тарыны? ...
а) т?лдер к?н?
?) б?л?м к?н?
б) республика к?н?
4.Жатыс септ?г?нде т?р?ан с?зд? к?рсет:
а) ?аланы?
?) шеберде
б) ?смерге
5. ?аза? т?л?нде жал?ауды? неше т?р? бар?
а) 3
?) 5
б) 4
М?т?нмен ж?мыс
Зеленов ауданы - Батыс ?аза?стан облысы. Аудан облысты? солт?ст?к
б?л?г?нде орналас?ан, 1939 жылы ??рылды,1997 жылы аудан ??рамына Приурал
ауданы енд?. Ауданны? жалпы к?лем? - 7,4 мы? шаршы ша?ырым. Аудан
т?р?ындары 2009 жылды? 1 ?а?тарына 55,2 адамды ??райды.Аудан бойынша
орташа халы? ты?ызды?ы (1 шаршы ша?ырым аума??а) 7,4 адамды ??райды.
?к?мш?л?к-аума?ты? б?л?ну?: 24 ауылды? округ ж?не 77 елд? мекен бар.Аума?
бедер? о?т?ст?г?нде ?зен, сайлар ж?не ??р?а? а??арлар кес?п ?тет?н ж?не
солт?ст?г?нде 100 ж?не одан аса метр би?кт?кт? ??райтын тол?ынды жондары бар
(?лкен Сырт с?лем?н?? суайры?ы) ойпат жазы?тан т?рады. Ауданны? нег?зг? таби?и
су ресурстары Ша?ан саласымен (116 км) Орал ?зен? (184км), К?ш?м (48км),
Ембулатов?а (99 км) Рубежка (82 км), Быковка (90км) ж?не сондай-а? Киров
б?ген?мен Орал-К?ш?м суармалы ??ла?ары?-суландыру ж?йес? ж?не нег?з?нен
ауданны? солт?ст?к б?л?г?нде орналас?ан 99 ?у?т пен апандар болып табылады.
Топыра?ы саз бен сазда?тан т?рады, кей жерлер?нде ??м ж?не сор топыра?
кездесед?.Солт?ст?г?нде жер? ?ара топыра?ты. Аудан орталы?ы 1989 ж. ??рыл?ан
Переметное кент?нде орналас?ан, Переметный тем?р жол стансасы 1894 жылы
салын?ан.
?зендерд?? жа?алаулары ашы? орманмен жабыл?ан, онда д?р?л?к
?с?мд?ктер к?п, оны? ?ш?нде мия т?б?, ?гейш?п к?птеп кездесед?.
Б?л ш?птер ?рт?рл? д?р? ? д?рмек жасау?а пайдаланылады. Жер асты
?ойнауы пайдалы ?азбалар?а бай: олар саз, ??м, ??рылыс материалдары
ж?не жер астында?ы т?щы су.
1. ?К?м жылдам? ойыны
2. Жа?а с?здермен ж?мыс (С?здер мен с?з
т?ркестер?н аудару)
Солт?ст?к б?л?г?нде ?
??рамына енед??
Хал?ыны? ты?ызды?ы?
Тол?ынды жондары?
Таби?и су ресурстары ?
?ара топыра?ты?
Нег?зг? ба?ыты ?
Кирсанов ?оры?шасы ?
Д?р?л?к ?с?мд?ктер ?
Пайдалы ?азбалар?
2. ?Сен ма?ан-мен са?ан? ойыны
?р топ б?р-б?р?не м?т?н бойынша с?ра?тар ?ояды. ?р
д?рыс ??растырыл?ан с?ра? 1 ?паймен ба?аланады.
1. Зеленов ауданы ?ай облысты? аума?ына к?ред??
2. Аудан ?ай жылы ??рыл?ан?
3. Ауданны? ?к?мш?л?к-аума?ты? б?л?ну? туралы не б?лес?? ?
4. Ауданны? нег?зг? су ресурстарын ата.
5. Жер?? топыра?ыны? ?андай?
6. Аудан орталы?ы ?ай кентте орналас?ан?
7.?зен жа?алауында ?андай ?с?мд?ктер к?п кездесед??
8. Жер асты ?ойнауында ?андай пайдалы ?азбалар кездесед??
9. Ауылы?ны? таби?аты туралы не б?лес???
3. ?Мы?ты болса? озып к?р? ойыны
?рб?р д?рыс орындал?ан тапсырма 2 ?паймен ба?аланады.
1-де?гей
1-тапсырма
С?здер
Дауысты ж?не дауыссыз
дыбыстар
жуан
Таби?ат
Емд?к
?ас?ыр
Орманшы
То?ылда?
ж???шке
дауыссыз
К?пт?к Септ?к
жал?ау жал?ау
Ж?кт?к
жал?ау
Т?уелд?к
жал?ау
2-тапсырма
Ша?ан, Дерк?л ауданыны? нег?з? су к?здер? к?ш? ?зендер?
болып
саналады.
Су белдеу? жола?тары бойынша ?ор?ау?а алын?ан су
айдындарында?ы суды? экологиялы? сапасын тексеру ма?сатында
жылына 2 рет су ??рамы зерттеуге алынады. Дерк?л ?зенн?? суы
??рамында т?з к?п. Со??ы 3 жылда фенол (ММШ 9-дан 3-ке дей?н),
м?най ?н?мдер? (6-дан 3-ке дей?н), нитрат (3-0,6), детергенттер (3,59-0). Суды? ластану индекс? 1996ж 4,4-тен 1999ж 1,3-ке дей?н
т?мендеген?
бай?алады.
К?ш? ?зендер? ти?мд? ж?не ?ор?ау ма?сатында су ?ор?ау ?сшаралары
сызбасы
жасалды.
1-тапсырма
К?пт?к жал?ау жал?ан?ан с?здерд? тер?п жаз.
3-тапсырма
ЖАЙЫ? ?ЗЕН?
Жайы? ?зен? ? ?аза?станда?ы ?р? ?зендерд?? б?р?. Орал
тауыны? етег?нен басталып, Каспий те??з?не ??яды. Жалпы
?зынды?ы 2535 ша?ырым, оны? 500 ша?ырымы облыс жер?нен
?тед?. Орташа тере?д?г? 3м. ?зен 1775 жыл?а дей?н Яик деп
атал?ан.
?зен бойын орман ал?абы алып жатыр. Ал?апты? басты
байлы?ы ? оны? ?с?мд?к ж?не жануарлар д?ниес?. Орман?а ерекше
к?р?к берет?н: ?айы?, терек, емен, ?йе?к?, шег?рш?н, шетен т.б.
Жануарлардан кездесет?н: ?оян, т?лк?, ?ас?ыр, марал, ?абан, к?зен
т.б. ?зен балы??а бай, соны? ?ш?нде е? ба?алысы ? бек?ре
т??ымдастары. Балы? аулау ежелден т?р?ындарды? к?с?б?не
айнал?ан.
Тапсырма:
1.М?т?нде кездесет?н а?, а?аш, балы? атауларын д?птерлер??е
к?ш?р?п жаз.
2.Осыларды? арасында ??ызыл к?тап?а? енгендер? бар ма?
4-тапсырма
?с?мд?ктер ?лем?
?аза?станда жерг?л?кт? ?с?мд?к... т?р? 6 мы?нан асады, бас?а
жа?тан ?кел?нген 500 т?рл? ?с?мд?к ?сед?.
??мды жер...де бас?а жа?та ?спейт?н сексеу?л ?сед?. Сексеу?л а?ашы
?те ты?ыз болады, су?а батып кетед?, ал ?ызуы к?м?р ?ызуына те?.
?аза?станда бас?а жерлерде кездеспейт?н ерекше ?р? ?ыз?алда? бар.
Оны? г?л?н?? ?з? 12-15 см дей?н болады. Б?лар ??ызыл к?тап?а?
енг?з?лген. ?аза?стан д?р?л?к, бояулы?, хош и?ст?к ?с?мд?к...ге бай.
Орманы аз, ол республика жер?н?? ?ш пайызын ?ана алып жатыр,
барлы?ы ? 11 миллион гектар.
Солт?ст?кте ?айы?, ?йе?к?, ?ара?ай топ-топ болып кездесед?.
Нег?зг? орман ал?аптары Алтай, Жо??ар Алатауы, Тянь-Шань
тау...ында жина?тал?ан. Солт?ст?кте, орталы? айма?тарда картоп,
?ияр, бидай, к?нба?ыс, ?ара??мы? ?с?р?лед?. О?т?ст?кте ?ауын,
?арбыз, ж?з?м, ?р?к, ма?та, ?ызана?, алма ?с?р?лед?.
Тапсырма:
1. К?п н?ктен?? орнына ти?ст? к?пт?к жал?ауын ?ой.
5-тапсырма
Мемлекетт?к Кирсанов ?оры?шасы 1967 жылы ??рылды.
Жайы?
?зен?н??
жайылымында,
солт?ст?г?нде
Озерный,
о?т?ст?г?нде ?арат?бе ауылына дей?н, ауданы 61,0 мы? гектар.
Оны? территориясы Зеленов, Б?рл?, Терект? аудандарыны?
??рамына к?ред?. Флорасы мен фаунасы алуан т?рл? ж?не бай:
?с?мд?кт?? 500-дей т?р?, оны? ?ш?нде сирек кездесет?н к?д?мг?
емен, ?андыа?аш, аюжа??а?, ?абырша? т.б т?рлер? ?сед?. ??сты?
120 т?р?, с?т?орект?лерд?? 20 т?р?, бауырымен жор?алаушылар
мен ?осмекенд?лерд?? 10 т?р? ж?не балы?тарды? 30 астам т?р?
кездесед?.
Тапсырма:
?М?т?ннен жал?ы ес?мдерд? тер?п жаз.
???с?мд?к? с?з?н септе.
4. ? К?м б?лг?р? ? ойыны
1-топ
?Таби?ат? с?з?не фонетикалы? талдау жаса.
2-топ
??оры?шы? с?з?н ж?кте.
3-топ
?Балы?шы? с?з?н т?уелде.
5. ?Ма?ал-м?тел б?лг?р??
ойыны
?р топ ?аншалы?ты ма?алм?тел б?лет?нд?ктер?н орта?а
салады. ?р ма?ал-м?тел 1
?паймен ба?аланады.
6.?Ж?бымды тап? ойыны
Жайы?
?ызыл
Д?р?л?к
Орал
Су
Сексеу?л
?с?мд?к
?зен?
к?тап
а?ашы
тауы
к?здер?
7. ?Мен? жал?астыр? ойыны
?р топ осы диалогты пайдалана отырып
?з диалогтарын та?ырып?а байланысты
??растырады. С?тт? шы??ан диалог?а 10
?пай бер?лед?.
-С?лем, Айна!
-С?лем, Маша!
Саба?ты бек?ту:
?Б?л?м??д? бай?ап к?р? ойыны
1.?Балы?шыларды?? деген с?зде ?анша жал?ау бар:
а) 3
?) 2
б) 0
2. Досым деген с?зде ?андай жал?ау жал?ан?ан?
а) т?уелд?к
?) септ?к
б) ж?кт?к
3. Мемлекетт?к Кирсанов ?оры?шасы ?ай жылы ??рылды?
а) 1940
?) 1967
б) 1991
4. ?аза?станда бас?а жерлерде кездеспейт?н ерекше ?андай г?л бар ?
а) жусан
?) ерекше ?р? ?ыз?алда?
б) сексеу?л
5. Мия т?б?, ?гейш?п ?андай ?с?мд?ктерге жатады?
а) жабайы
?) далалы?
б) д?р?л?к
6. Т?лк?, ?ас?ыр, марал, ?абан ?андай жануарлар?а жатады?
а) ?й жануарлары
?) жабайы
б) ??стар
Саба?ты ба?алау.
?з?н-?з? ба?алау кестес?
Р/с
Не б?лем?н?
Мен ту?ан ауданымны?
таби?аты туралы б?лем?н.
2. С?йлемнен жал?ауларды
ажырата аламын.
3. Ауданымызда кездесет?н
а?-??стар туралы б?лем?н.
4. Мемлекетт?к Кирсанов
?оры?шасы туралы
б?лем?н.
1.
?те жа?сы жа?сы
+
+
+
+
+
+
орташа
нашар
?й тапсырмасы:
?р о?ушы ?з ?алауы бойынша
т?менде
?сыныл?ан
та?ырыптар
нег?з?нде теб?рен?с немесе эссе жазу.
1. Таби?атым-ма?танышым.
2. ?Жайы? к?мек с?райды.
Келес? кездескенше!!!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
138
Размер файла
984 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа