close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Таспамен кестелеу

код для вставкиСкачать
Ж???шке мата таспалар ?те ерте заманнан бер?
адамдарды? ?м?р?нде ж?не шаруашылы?ында
?олданылып келген. Ежелг? Греция ?йелдер?
бейнес?н к?р?ктенд?ру ?ш?н ?з шашына мата
таспаларын та?атын.
Француз королд?г?нде мырзалар алтынмен
о?алан?ан немесе парша таспалармен
?шекейленген, жайна?ан ки?мдермен с?нденд?.
Ол ки?мдер иес?н?? ж?не алатын орнына с?йкес
болып отыратын.
Орта ?асырларда Италияда таспалармен
орынды?тарды? ар?алы?тарын ?шекейлеген
ж?не де ?ысты? к?н? суы?тан ?ор?ау ?ш?н
терезеге ?л?нет?н ауыр перделерд? байлап
?оятын бол?ан.
?
Тек ?ана XIV ?асырда ж?бек таспалар
т?рмыста ке??нен пайдаланыла бастады.
?
Рококо д?у?р? бастал?ан со?, француз
сарайында же??лтект?к стил? орын алды.
?
Француз корол? Людовик XV т?гуд? ?те ?атты
?нататын, со?ан байланысты ол ?йелдерге ?з ?олымен
жаса?ан ?дем? заттарды сыйлайтын. Ол кезде к?йлектер
бос ж?не ке? болды ж?не ?ымбат таспалармен
?шекейленген. Д?л осы кезде Францияда ж?бек таспамен
кестелеу пайда болды.
?
Алдымен танымал
ханымдар
к?йлектер?н?? кеуде
жа?ын майда раушан
г?лдермен, к?птеген
?нжу ж?не хрусталь
шашыл?ан г?лдермен
безенд?рд?. Содан кей?н
?ш ки?мн?? уа?ыты
келд?
Патша сарайына арнап т?гет?н с?н ?йлер?нде ж?й ?ана
инен?? ж?не таспаны? к?мег?мен на?ыз ?нер
туындыларын жасап отырды. ?аз?р олар Лондоннан
Преторийге дей?нг? бар ?лемн?? м?ражайларында т?р.
?
?
Франциядан кестен?? б?л т?р? Англия?а к?шт?. Ол
жа?тан б?рын?ы Британ империясыны? елдер?не
таратылды. Мекен?н ауыстырушылармен б?рге Еск?
?лемнен Америка?а ?тт?, онда тез танымал болды.
Б?л ?нерд?? дамуы XIX ?асырды? 70-ш? жылдарына д?л
келед?.
Ек?нш? д?ниеж?з?л?к со?ыстан кей?н халы?ты? ?ол?нер?не
?ызы?ушылы?ы т?мендед?. Б?ра? со??ы ек? онжылды?та б?л
?нер ?айта ?рлей бастады. ?ызы?ушылы? пайда болып,
содан кей?н б?л ?нер ?з?н?? барлы? жан-жа?тылы?ымен
жар?ырай бастады.
Себеб? ж?бек таспамен т?гу ?те ?ызы?ты ж?не к?п шы?ынды
?ажет етпейд? ж?не де м?нда кестен?? барша?а белг?л?
?д?стер? ?олданылады.
Мата
Атлас таспалары
Инелер
Керг?штер
Раушан г?л?н кестелеу
Шы?армашылы? табыс т?лейм?з
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
287
Размер файла
9 393 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа